Moja zbierka

Udržateľnosť

Naša odhodlanosť byť lídrom v trvalej udržateľnosti je ukotvená v našich firemných hodnotách. Našim cieľom je tvorba ešte väčšej hodnoty pre zakaznikov aj spotrebiteľov, pre komunity, kde podnikáme ako aj pre našu spoločnosť – a zároveň redukcia našej environmentálnej stopy.

Stratégia udržateľnosti do roku 2030: Dosiahnuť viac za menej

  • Našim dlhodobým cieľom je do roku 2030 strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvárame prostredníctvom našich podnikových operácií vo vzťahu k environmentálnej stope našich produktov a služieb. Tento cieľ sme označili v anglickom jazyku ako „Factor 3” („trojnásobok”).
  • V roku 2016 spoločnosť Henkel stanovila tri kľúčové faktory rastu pre nadchádzajúce roky: Snažíme sa posilniť naše základy, podporiť angažovanosť zamestnancov a maximalizovať naše pôsobenie.

Čiastkové ciele na roky 2016-2020

  • Do roku 2020 je cieľom spoločnosti zredukovať emisie CO2 svojich výrobných prevádzok, spotrebu vody a tvorbu odpadu o 30 % na každú tonu vyrobených produktov v porovnaní s rokom 2010. Bezpečnosť zamestnancov sa má zvýšiť o 40 % a tržby o 22 % na jednu tonu produktov.
  • Dosiahnutie týchto cieľov by do roku 2020 viedlo k celkovému nárastu efektivity o 75 % oproti roku 2010.

Šesť kľúčových oblastí

Naše aktivity koncentrujeme na šesť kľúčových oblastí, ktoré reflektujú kľúčové výzvy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré súvisia s našimi prevádzkovými aktivitami.

Tri z nich opisujú akým spôsobom chceme vytvárať vyššiu hodnotu pre našich zakaznikov, spotrebiteľov, našich zamestnancov, akcionárov a komunity v ktorých podnikáme:

  • Spoločenský pokrok
  • Výkonnosť
  • Bezpečnosť a zdravie

Tri nasledujúce oblasti opisujú spôsob akým máme v úmysle znížiť našu environmentálnu stopu:

  • Energia a klíma
  • Materiály a odpad
  • Voda a odpadová voda

Fotografie

Videá

Zobrazenia:

25.2.2016

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

42358

Servis a podpora