Všeobecné obchodné podmienky


Vážení obchodní partneri,

Dovoľte Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR") informovať o spracovaní osobných údajov v súvislosti s našou obchodnou spoluprácou.

Vami dobrovoľne poskytnuté alebo nami inak získané osobné údaje v rámci vzájomnej obchodnej spolupráce, vrátane mena a priezviska Vašich zamestnancov, ich kontaktnej e-mailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len „Osobné údaje") sú spracovávané spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom Záhradnícka 263/91, 82108 Bratislava, Slovensko, IČO: 17 32 42 46, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel .: +421 2 333 19 212.

Osobné údaje spracovávame na účely

i. vzájomnej obchodnej spolupráce, vrátane zasielania našich objednávok Vašej spoločnosti, preberania tovaru alebo služieb, fakturácie, vzájomnej komunikácie, pričom v takom prípade je spracovanie Osobných údajov nevyhnutné na účely splnenia zmluvy - právnym základom takého spracovania Osobných údajov je tak zmluva;

ii. organizovanie podujatí pre našich obchodných partnerov, ako aj pre Vašu prezentáciu a propagáciu ako našich obchodných partnerov - právnym základom takého spracovania je oprávnený záujem; a

iii. ďalej potom na účely plnenia našich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov - právnym základom takého spracovania je plnenie zákonných povinností.

Osobné údaje u nás budú uložené po dobu nášho obchodného vzťahu a ďalej potom po ukončení nášho obchodného vzťahu po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak nie je táto doba stanovená, tak po dobu 5 rokov od ukončenia nášho obchodného vzťahu.

Osobné údaje môžeme ďalej odovzdávať nasledujúcim subjektom: (i) našich spracovateľom; (ii) finančným úradom; (iii) záujemcom o produkty Henkel; (iv) podnikom, ktoré s nami spolupracujú; (v) ďalším spoločnostiam zo skupiny Henkel; (vi) spolupracujúcej advokátskej kancelárii; a (vii) prípadne ďalším subjektom štátnej správy.

Máte právo požadovať prístup k svojim údajom, tzn. právo od nás získať potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje spracované, a ak sú spracované, potom máte právo získať prístup k Osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej máte právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov.

Ak je daný jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 Nariadenia GDPR a zároveň nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v čl. 17 ods. 3 Nariadenia GDPR, máte právo na vymazanie Osobných údajov.

Ak nastane prípad uvedený v čl. 18 ods. 1 Nariadenie GDPR, máte právo na obmedzenie spracovávania Osobných údajov.

V prípadoch, keď je spracovanie Osobných údajov založené na oprávnenom záujme, máte právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov. V takom prípade bude našou povinnosťou preukázať závažné dôvody pre spracovanie Osobných údajov, v opačnom prípade nebudeme ďalej spracovávať Osobné údaje.

Všetky Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na našej vyššie uvedenej adrese, e-mailom alebo prostredníctvom telefónneho čísla.

V prípade, že sa budete domnievať, že spracovaním Osobných údajov došlo k porušeniu Nariadenia GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým napr. Pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovensko, IČO: 36 064 220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Záverom Vám ďakujeme, že venujete pozornosť tejto našej správe. Budeme sa tešiť na ďalšiu vzájomnú obchodnú spoluprácu.

S pozdravom

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.

  

Dear business partners,

Based on the Regulation  2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, which repeals the directive 95/46 EC (General Data Protection Regulation) (hereafter as “GDPR Regulation”) we have to inform about the processing of personal data in connection with our business cooperation.

The personal data provided by you voluntarily or obtained during mutual business cooperation, including the name and surname of your employees, their contact e-mail address and phone number (hereafter “Personal Data”) are processed by HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., registered office: Zahradnicka 263/94, 82108, Bratislava, Slovakia, Company ID: 17 32 42 46, e-mail address:  dataprotectionsk@henkel.com, phone number: +421 2 333 19 212.
Personal data are processied for purposes of:

i. mutual business cooperation, including the sending of our orders to your company, the receipt of goods or services, invoicing, mutual communication where Personal Data processing is necessary for the contract fulfilment - the legal basis for such Personal Data processing is contract;

ii. organizing events for our business partners as well as for your presentation and promotion as our business partners -the legal basis for such processing is a legitimate interest; and

iii. further for the purposes of fulfilling our obligations under the law -the legal basis for such processing is the fulfilment of legal obligations.

We are storing Personal Data during our business relationship and then upon our business relationship´s termination for a period determined by the applicable law and, if not defined differently, for a period of 5 years from the termination of our business relationship.

We can further transfer personal data to the following entities: (i) our processors; (ii) financial institution; (iii) those interested in Henkel products; (iv) the companies which are cooperating with us; (v) other Henkel group companies; (vi) collaborating law office; and (vii) or other entities of state administration. 
You are entitled to request the access to your data, the right to receive conformation of whether or not Personal Data is processed, and if they are processed, you are allowed to gain an access to the Personal Data and other specified information. Furthermore, you are etitled to correct inaccurate and to complete uncomplete personal data.

You are allowed to ask for Personal Data deletion if one of the listed reasons in article 17, paragraph 1 of GDPR and at the same time, any of the conditions referred in article 17, paragraph 3 of GDPR regulations are fulfilled. 

You are entitled to ask for limitation of Personal Data processing if there is the fact referred in article 18, paragraph 1 of GDPR. 
If processing of Personal Data is based on legitimate interest, you are entitled to oppose the Personal Data processing. In such a case we will be obliged to prove the substantial reasons for Personal  Data processing, otherwise we will not further process the data. 

You can apply all the above rights at our address, email, or phone number.

If you a suspicion about infringement of the GDPR regulation by processing of your Personal Data have the right to register a complaint at  supervisory body, which is for Slovak Republic, the Office for Personal Data Protection, located at Hranicna 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia, ID: 36 064 220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

Thank you for paying the attention to this message. We are looking forward to our further mutual business cooperation. 

Yours Sincerely 

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.