20. 2. 2014  Bratislava

Spoločnosť Henkel splnila finančné ciele na rok 2013

Veľmi dobrý výkon v náročnom prostredí

  • Presvedčivý 3,5% organický rast obratu
  • Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol 16 355 mil. eur (-0,9 %)
  • Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,8 % na 2 516 mil. eur
  • Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 1,3 percentuálneho bodu na 15,4 %
  • Dvojciferný nárast upravených výnosov na prioritnú akciu + 10,0 %*
  • Navrhované dividendy sa zvýšili o 28,4 % na 1,22 eura na preferenčnú akciu

Düsseldorf – „Rok 2013 bol pre spoločnosť Henkel veľmi úspešným rokom. Napriek náročným podmienkam a silnej konkurencii na trhu sa nám podarilo splniť naše finančné ciele a dosiahli sme výrazný pokrok pri realizovaní našej stratégie pre obdobie do roku 2016,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Kasper Rorsted. „Všetky naše obchodné divízie dosiahli nárast zisku a zvýšili svoj trhový podiel. K tomuto presvedčivému rastu organického obratu prispeli všetky regióny. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sme zaznamenali veľmi dobrý vývoj na rozvíjajúcich sa trhoch. V týchto krajinách bol však vykázaný obrat výrazne ovplyvnený kurzovými vplyvmi.“

V súvislosti s účtovným rokom 2014 Kasper Rorsted uviedol: „Ekonomické prostredie ostáva naďalej zložité a očakávame že kurzové vplyvy budú mať naďalej najmä pokiaľ ide o prvú polovicu roka. Preto budeme ďalej zjednodušovať a zlepšovaní naše procesy a štruktúry v záujme zvýšenia našej flexibility a efektivity. Zameriavame sa na implementovanie našej stratégie a plnenie našich ambicióznych finančných cieľov pre obdobie do roku 2016.“
„Očakávame, že organický rast obratu za celý účtovný rok 2014 dosiahne 3 až 5%. Predpokladáme zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (marže EBIT) na úroveň okolo 15,5 % a rast upravených výnosov na preferenčnú akciu by sa mal pohybovať okolo hornej hranice rozsahu jednociferných čísiel ,“ zhrnul Kasper Rorsted finančné ciele na rok 2014.

K navrhovanému zvýšeniu podielu vyplácaných dividend v spoločnosti Henkel Kasper Rorsted uviedol: „Chceme, aby naši akcionári mali z nášho zlepšeného výkonu prospech. Výrazný rast ziskovosti a finančná sila našej firmy nám dovoľuje zvýšiť podiel vyplácaných dividend zo súčasných asi 25% na 30 % za rok 2013. V budúcnosti by sa mal podiel vyplácaných dividend pohybovať medzi 25 až 35 % z čistého výnosu spoločnosti upraveného o menšinové podiely a mimoriadnych položky. Zvýšenie dividend sa nedotkne našej strategickej flexibility ani našej konzervatívnej finančnej stratégie.“

Obrat a zisk v roku 2013

Obrat za účtovný rok 2013 zostal na mierne nižšej úrovni v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosiahol 16 355 mil. eur. Rast organického obratu, t.j. obratu bez započítania kurzových vplyvov, akvizícií a odpredaja, dosiahol presvedčivých 3,5 %. Pod tento rast sa podpísali rovnako ceny, ako aj objem, pričom jeho tempo sa v priebehu roka ďalej zvyšovalo. Organický rast v prvej polovici roka dosiahol hodnotu 3,2 % a v druhej polovici vzrástol na 3,8 %.

Vo všetkých obchodných divíziách sa obrat organicky rástol a všetky divízie zvýšili svoje podiely na príslušných trhoch. Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov zaznamenala veľmi vysoký 5,7% nárast organického obratu. Divízia Beauty Care dosiahla presvedčivý 3,0 %. organický rast obratu a divízia Lepidiel a technológií zaznamenala podobne dobrý rast organického obratu na úrovni 2,7 %.

Upravený prevádzkový zisk vzrástol po zohľadnení jednorazových výdajov a výnosov a reštrukturalizačných nákladov o 7,8 % z 2 335 mil. eur na 2 516 mil. eur, pričom na tomto raste sa podieľali všetky tri obchodné divízie. V porovnaní s 2 199 mil. eur za predchádzajúci rok dosiahol vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) hodnotu 2 285 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 1,3 percentuálneho bodu z 14,1 na 15,4 %. Vykázaná výnosnosť predaja dosiahla 14,0 % oproti 13,3 % v predchádzajúcom roku.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel sa zlepšil o 68 mil. eur na -113 mil. eur, a to hlavne vďaka lepšej čistej finančnej pozícii a zlepšeným výsledkom zaisťovacích menových transakcií. Okrem toho sa znížili čisté úrokové výdavky na dôchodkové záväzky. Daňové zaťaženie predstavovalo 25,2 % v porovnaní s 24,4 % za predchádzajúci rok.

Upravený čistý zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 12,1 % z 1 573 mil. eur na 1 764 mil. eur. Vykázaný čistý zisk vzrástol o 6,5 % z 1 526 mil. eur v predchádzajúcom roku na 1 625 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 36 mil. eur dosiahol čistý zisk hodnotu 1 589 mil. eur (1 480 mil. eur v predchádzajúcom roku). Výnosy na preferenčnú akciu (EPS) vzrástli z 3,42 eur na 3,67 eur. Upravené výnosy predstavovali 4,07 eura oproti 3,63 eura za predchádzajúci rok. Pred uplatnením revidovaného IAS 19 bola hodnota výnosov za preferenčnú akciu 3,70 eur. Vo vzťahu k takto vypočítanému výsledku upravené výnosy na preferenčnú akciu vzrástli o 10,0 %.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov navrhujú, aby riadne valné zhromaždenie schválilo zvýšenie dividendy na preferenčnú akciu o 28,4 % na hodnotu 1,22 eura (0,95 eura v predchádzajúcom roku) a dividendu na kmeňovú akciu vo výške 1,20 eur, teda zvýšenú o 29,0 % (0,93 eura v predchádzajúcom roku). Výplatný pomer by tak dosiahol dosiahol 30,0 %.

Pomer medzi čistým prevádzkovým kapitálom a obratom sa opäť výrazne zlepšil a na konci roka dosiahol 2,3 %, čo je 1,5 percentuálneho bodu pod úrovňou z konca roka 2012. Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. decembru 2013 sa zmenila z čistého dlhu na čistú hotovostnú pozíciu vo výške 959 mil. eur. Čistý dlh k 31. decembru 2012 predstavoval 85 mil. eur.

Výsledky obchodných divízií

V účtovnom roku 2013 divízia Pracích a čistiacich prostriedkov pokračovala v trende zvyšovania svojej ziskovosti z uplynulých rokov. Vzhľadom na výrazné zvýšenie organického obratu na úrovni 5,7 %, divízia výrazne prekonala mieru rastu príslušných trhov, ktorá bola v celkovom vyjadrení mierne záporná. Nominálne obrat vzrástol o 0,5 % na úroveň 4 580 mil. eur.

Pod výrazný organický rast sa výlučne podpísali rozvíjajúce sa trhy, kde obrat dosahoval celkový dvojciferný nárast. Východná Európa vykázala veľmi výrazný nárast obratu najmä vďaka dvojcifernému rastu v Turecku. Dvojciferné hodnoty nárastu opäť zaznamenal región Afriky a Stredného východu, a to aj napriek pretrvávajúcim politickým a sociálnym nepokojom. Latinskoamerický región dosiahol výrazné zvýšenie obratu, a to najmä vďaka veľmi silnému rastu v Mexiku. Rast obratu v oblasti Juhovýchodnej Ázie regióne dosiahol dvojciferných hodnôt.

Obrat na rozvinutých trhoch v náročnom ekonomickom prostredí mierne poklesol. Pokiaľ ide o trhy západnej Európy, dobré výsledky vo Francúzsku a výrazný rast v Nemecku vykompenzovali pokles obratu v južnej Európe. Vzhľadom na silnú konkurenciu a pokračujúci pokles na severoamerických trhoch bol obrat v Severnej Amerike mierne pod úrovňou z predchádzajúceho roka.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 8,5% na 714 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa vynikajúco zlepšila o 1,1 percentuálneho bodu na historický rekord vo výške 15,6 % za celý rok. V porovnaní s 621 mil. eur za predchádzajúci rok dosiahol vykázaný prevádzkový zisk hodnotu 682 mil. eur.

Divízia Beauty Care vykázala solídny organický rast obratu na úrovni 3,0 % v účtovnom roku 2013 a úspešne tak nadviazala na rast svojej ziskovosti z uplynulých rokov. Organický rast bol opäť výrazne vyšší v porovnaní s negatívnym vývojom na príslušných trhoch. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat 3 510 mil. eur v porovnaní s 3 542 mil. eur v predchádzajúcom roku.

Vývoj na rozvíjajúcich sa trhoch bol obzvlášť uspokojivý, kde za zmienku stojí región Ázie (s výnimkou Japonska) s presvedčivým dvojciferným rastom, ktorý výrazne prevyšoval ostané regióny vďaka významnej expanzii v Číne. Aj región Afriky a Stredného východu pokračoval v úspešnom trende z posledných rokov a zaznamenal dvojcifernú mieru rastu napriek politickej nestabilite. Rast obratu v Latinskej Amerike a východnej Európe bol takisto dobrý.

Organický obrat na rozvinutých trhoch vykázal celkový rast. Za zmienku stojí solídny rast v na trhu Severnej Ameriky. Napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju – hlavne v južnej časti Európy a pokračujúcom poklese trhu dosiahla divízia pozitívny rast obratu i v Západnej Európe. Napriek tomu obrat na rozvinutých trhoch Juhovýchodnej Ázie klesol pod úroveň predchádzajúceho roku.

Upravený prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 2,1 % na 525 mil. eur. Ide o najvyššiu hodnotu zisku, ktorú obchodná divízia vykázala vo svojej histórii. Upravená výnosnosť predaja sa výrazne posilnila o 0,5 percentuálneho bodu na 15,0 %, čo takisto predstavuje nový rekord. V porovnaní s 483 mil. eur za predchádzajúci rok dosiahol vykázaný prevádzkový zisk hodnotu 474 mil. eur.

Divízia Lepidiel a technológií pokračovala vo zvyšovaní svojej ziskovosti aj vo finančnom roku 2013. S hodnotou 2,7 % bol organický rast mierne vyšší ako celkový rast na trhu. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat hodnotu 8 117 mil. eur v porovnaní s 8 256 mil. eur v predchádzajúcom roku.

Nárast organického obratu bol primárne spôsobený veľmi dobrými výsledkami tejto obchodnej divízie na rozvíjajúcich sa trhoch. Obzvlášť dynamický rast bol zaznamenaný na trhoch Latinskej Ameriky, ktoré vykázali až dvojciferný nárast obratu. Podobne silný rast obratu zaznamenali aj východoeurópske trhy. Región Juhovýchodnej Ázie (bez Japonska) zaznamenal presvedčivý výkon, kým vývoj v regióne Afriky a Stredného východu bol pozitívny.

Organický obrat na vyspelých trhoch prekročil úroveň predchádzajúceho roka. Pozitívne výsledky boli zaznamenané aj v Severnej Amerike. Západná Európa vykázala stabilný obrat aj napriek zložitej ekonomickej situácii. Na druhej strane, obrat na vyspelých trhoch Ázie zaostal za úrovňou z predchádzajúceho roka.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 9,9 % na novú rekordnú hodnotu 1 370 mil. eur. Nová rekordná hodnota bola zaznamenaná aj v upravenej výnosnosti predaja, ktorá sa výrazne zvýšila, o 1,8 percentuálneho bodu, na úroveň 16,9 %. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 6,7 % na 1 271 mil. eur.

Výkon v regiónoch

Organický obrat rástol vo všetkých regiónoch. Na vysoko konkurenčných západoeurópskych trhoch obrat vo výške 5 580 mil. eur mierne zaostal za úrovňou predchádzajúceho roka. Organický obrat vzrástol o 0,2 %, najmä z dôvodu kompenzácie dôsledkov recesie v oblasti južnej Európy. Obrat na trhoch východnej Európy sa zvýšil o 1,6 % na 3 034 mil. eur. Organický rast obratu na úrovni 6,0 % je primárne výsledkom obchodných aktivít na trhoch v Turecku a Rusku. Aj napriek negatívnemu vývoju devízového kurzu sa obrat v regióne Afriky a Stredného východu nominálne zvýšil o 0,3 % na 1 080 mil. eur. Organický obrat sa zvýšil o 17,6 % napriek politickým a sociálnym nepokojom v niektorých krajinách tohto regiónu. K tomuto výsledku významnou mierou prispeli najmä obchodné divízie Pracie a čistiace prostriedky a Beauty Care.

Z dôvodu negatívnych vplyvov kurzu sa obrat v Severnej Amerike znížil o 3,2 % na 2 928 mil. eur. Aj napriek silnej konkurencii v oblasti podpory predaja a cenovej konkurencii na spotrebiteľských trhoch sa organický obrat zvýšil o 1,0 %. Obrat na trhu Latinskej Ameriky si udržal konštantnú úroveň 1 061 mil. eur. Organický obrat vzrástol o 8,7 %, pričom najväčší podiel na tomto vývoji mali trhy v Mexiku a Brazílii. Obrat vo výške 2 524 mil. eur, ktorý spoločnosť dosiahla v regióne Juhovýchodnej Ázie, predstavuje medziročný pokles o 2,8 %, ktorý bol spôsobený negatívnym vývojom devízového kurzu. Tento región vykázal presvedčivý rast s organickým obratom vyšším o 3,3 %, na ktorom sa podieľali najmä trhy v Číne a Indii.

Obrat na rozvíjajúcich sa trhoch vo východnej Európe, Afrike a Strednom východe, Latinskej Amerike a Ázii (s výnimkou Japonska) nominálne vzrástol o 1,6 % na 7 230 mil. eur. Organický obrat posilnil o 8,3 %, pričom sa na ňom podieľali všetky tri obchodné divízie. Podiel rozvíjajúcich sa trhov na obrate sa zvýšil zo 43 na 44 %.

Štvrtý štvrťrok 2013

Obrat na úrovni 3 852 mil. eur za štvrtý štvrťrok 2013 predstavuje medziročný pokles o 3,7 %. Na druhej strane, organický obrat sa zvýšil o presvedčivých 3,3 %. Prevádzkový zisk upravený o jednorazové výdaje a výnosy a reštrukturalizačné náklady sa zvýšil o 7,5 %, z 544 mil. eur na 584 mil. eur. V porovnaní so 492 mil. eur za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) klesol na 464 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 1,6 percentuálneho bodu, z 13,6 na 15,2 %. Vykázaná výnosnosť predaja dosiahla 12,1 % oproti 12,3 % za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Upravený čistý zisk sa po odpočítaní menšinových podielov medziročne zvýšil o 10,8 %, z 370 mil. eur na 410 mil. eur. Čistý štvrťročný zisk dosiahol 321 mil. eur v porovnaní s 349 mil. eur v predchádzajúcom roku. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 1 mil. eur dosiahol čistý zisk hodnotu 320 mil. eur (335 mil. eur v predchádzajúcom roku). Výnosy na preferenčnú akciu (EPS) boli v poslednom štvrťroku 2013 na úrovni 0,74 eur v porovnaní s 0,77 eur za štvrtý štvrťrok 2012. Po úpravách sa táto hodnota medziročne zvýšila o 10,6 %, z 0,85 eur na 0,94 eur. Pri výpočte bez použitia revidovaného IAS 19 bola táto hodnota za predchádzajúci rok na úrovni 0,87 eur. V porovnaní s touto hodnotou sa upravené výnosy na preferenčnú akciu zvýšili o 8,0 %.

Pokrok v realizácii stratégie

V priebehu účtovného roka 2013 sa spoločnosti Henkel podarilo zásadne pokročiť v implementácii svojej stratégie pre obdobie do roku 2016. Zásadný pokrok spoločnosť dosiahla v plnení všetkých štyroch strategických priorít: Outperform (Prekonať), Globalize (Globalizovať), Simpify (Zjednodušovať) a Inspire (Inšpirovať).

1. Outperform alebo Prekonať

V roku 2013 všetky tri obchodné divízie spoločnosti Henkel pokračovali v zvyšovaní trhových podielov na príslušných trhoch a zaznamenali rast svojej ziskovosti. Za týmto úspechom stála predovšetkým orientácia na top značky, účinné inovácie a jednoznačné zameranie na zákazníka. Podiel najlepších 10 značiek spoločnosti Henkel, medzi ktoré patria napríklad Persil, Schwarzkopf a Loctite, na celkovom obrate vzrástol na 57 %, pričom cieľ stanovený na rok 2016 je na úrovni 60 %. Rozhodujúcim faktorom úspechu spoločnosti Henkel boli úspešné inovácie produktov v rámci všetkých obchodných divízií. V kategórii spotrebných tovarov (Pracie a čistiace prostriedky a Beauty Care) tvorili produkty uvedené na trh v posledných troch rokoch až 45 % výšky obratu. V divízie Lepidiel a technológií, ktorá sa prednostne orientuje na priemyselných zákazníkov, tvorili produkty uvedené na trh v posledných piatich rokoch 30 % obratu. V snahe priblížiť inovatívne procesy k oblastiam, v ktorých spoločnosť vidí príležitosť na ďalší rast v budúcnosti, Henkel plánuje otvoriť alebo rozšíriť sedem centier výskumu a vývoja na rozvíjajúcich sa trhoch. V roku 2013 boli otvorené štyri takéto centrá: v Indii, Južnej Afrike, Južnej Kórei a Spojených arabských emirátoch. Zároveň došlo k výraznému rozšíreniu výskumno-vývojového centra v Rusku.

2. Globalize alebo Globalizovať

Do roku 2016 plánuje Henkel zvýšiť svoj celkový obrat na 20 mld. eur, z toho 10 mld. eur na rozvíjajúcich sa trhoch a ďalších 10 mld. eur na rozvinutých trhoch. Napriek svojej vysokej nestabilite a silnej konkurencii budú rozvíjajúce sa trhy aj naďalej hlavnou hybnou silou celosvetového ekonomického rastu. Na mnohých z týchto trhov je spoločnosť Henkel dobre etablovaná. Podiel obratu na rozvíjajúcich sa trhoch sa v roku 2013 zvýšil už na 44 % z celkového obratu spoločnosti. S cieľom aj naďalej úspešne rásť plánuje Henkel posilniť svoje existujúce pozície, rozšíriť svoje podnikateľské aktivity expanziou do nových segmentov a selektívne vstupovať na nové trhy. Na rozvinutých trhoch si spoločnosť vďaka svojim silným značkám drží popredné pozície v mnohých produktových kategóriách. Aj keď v porovnaní s rokom 2012 ostal obrat takmer nezmenený, spoločnosť Henkel dokázala ďalej zvyšovať svoju ziskovosť na týchto trhoch.

3. Simplify alebo Zjednodušovať

Spoločnosť Henkel plánuje posilniť svoju prevádzkovú výkonnosť zameraním sa na štandardizáciu, digitalizáciu a zrýchlenie svojich procesov. V roku 2013 spoločnosť položila základ pre zvýšenie nákladovej efektivity a konkurencieschopnosti prostredníctvom rady strategických iniciatív. IT divízia spoločnosti Henkel sa zlúčila s jej zdieľanými službami do integrovanej organizácie Integrated Business Solutions (IBS). Táto zmena umožní spoločnosti zlepšovať efektívnosť end-to-end procesov s využitím štandardizovaných a škálovateľných podnikových platforiem. Zvýšené využívanie „eSourcingu“ viedlo k zlepšeniu hospodárnosti a zvýšeniu flexibility. V roku 2013 spoločnosť vypracovala program konsolidácie všetkých činností zaoberajúcich sa zaisťovaním zdrojov do ôsmych globálnych centier. Zároveň spoločnosť plánuje ďalšiu štandardizáciu svojich výrobných a logistických procesov a nákupných činností v rámci všetkých obchodných divízií s cieľom integrovať ich do jednej globálnej organizácie dodávateľského reťazca.

4. Inspire alebo Inšpirovať

Úspech spoločnosti Henkel je postavený na silnom globálnom tíme. Henkel zamestnáva ľudí z viac ako 120 národností. Približne 56 % jej zamestnancov pracuje na rozvíjajúcich sa trhoch, a to nielen v oblasti výroby a dodávateľského reťazca, ale ich počet sa zvyšuje aj na manažérskych a výskumno-vývojových pozíciách. Podiel žien v manažérskych funkciách sa v roku 2013 v celosvetovom meradle zvýšil na približne 32 %. Spoločnosť Henkel je i naďalej odhodlaná plniť svoj cieľ zvyšovať podiel žien na riadiacich pozíciách o jeden až dva percentuálne body za rok. S prehlbujúcou sa globalizáciou a diverzitou v rámci spoločnosti je nevyhnutné, aby všetci vedúci pracovníci vedeli a chápali, čo sa od nich očakáva. Preto spoločnosť Henkel vypracovala súbor jasných princípov vedenia,, ktoré v roku 2013 úspešne predstavila v rámci workshopov pre všetkých zamestnancov, ktorí nesú zodpovednosť za ľudské zdroje.

Výhľad skupiny Henkel na rok 2014

V účtovnom roku 2014 spoločnosť Henkel očakáva organický rast obratu v rozpätí 3 až 5 percent. Spoločnosť očakáva, že organický rast v uvedenom rozpätí dosiahne každá z jej obchodných divízií. V súlade so svojou stratégiou do roku 2016 spoločnosť Henkel ďalej predpokladá mierny nárast podielu obratu na rozvíjajúcich sa trhoch na celkovom obrate. V porovnaní s výsledkami za rok 2013 Henkel očakáva zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (EBIT) približne na 15,5 %, pričom upravené výnosy na prioritnú akciu by mali dosiahnuť vysoký jednociferný rast.