12. 8. 2014  Düsseldorf / Nemecko

Predpoklady pre rok 2014 potvrdené

Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku uspokojivé výsledky

  • Presvedčivý organický rast obratu o 3,3 %
  • Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol 4 137 miliónov EUR (-3,5 %)
  • Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 2,1 % na 674 miliónov EUR
  • Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,9 percentuálneho bodu na 16,3 %
  • Upravené výnosy na preferenčnú akciu stúpli o 8,4 % na 1,16 EUR
  • Organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch sa zvýšil o silných 6,5 %

„Spoločnosť Henkel pokračovala v dobrých výkonoch aj v druhom štvrťroku 2014. Napriek pretrvávajúcemu zložitému prostrediu na trhu všetky naše obchodné jednotky vykázali rast organických tržieb a zvyšujúcu sa ziskovosť,“ povedal Kasper Rorsted, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Vďaka výraznému zvýšeniu organických tržieb rozvíjajúce sa trhy opäť prispeli významnou mierou k nášmu rastu. Naše obchodné aktivity sa posilnili aj na vyspelých trhoch. Vykázaný obrat bol však aj naďalej vo veľkej miere negatívne ovplyvňovaný kurzovým vývojom.“

Pri hodnotení aktuálneho účtovného roka Rorsted uviedol: „Očakávame, že eskalácia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou spolu s pretrvávajúcimi politickými nepokojmi na Strednom východe negatívne ovplyvnia trhové prostredie. Preto v druhom polroku očakávame pomalší rast upravených výnosov na preferenčnú akciu oproti prvej polovici tohto roka. Kľúčom k úspechu ostávajú zvýšená akcieschopnosť a flexibilita, preto budeme pokračovať v zjednodušovaní a ďalšom zrýchľovaní našich procesov a štruktúr.“

Henkel potvrdzuje prognózy

Aj napriek náročnému prostrediu na trhu Rorsted potvrdil očakávania na rok 2014. „Očakávame, že organický rast obratu dosiahne 3 až 5 percent. Upravená výnosnosť predaja by sa mala zvýšiť približne na 15,5 % a upravené výnosy na preferenčnú akciu by sa mali približovať k hornej hranici jednociferných čísiel.“

Solídny pokrok v implementácii stratégie

Rorsted uviedol, že spoločnosť Henkel je na dobrej ceste k splneniu svojich strategických priorít a cieľov stanovených do roku 2016. V druhom štvrťroku oznámila spoločnosť Henkel akvizície v celkovej hodnote asi 1,2 miliardy EUR.

Obrat a zisk v druhom štvrťroku 2014

V priebehu druhého štvrťroka 2014 pokračovalo oslabovanie mien predovšetkým rozvíjajúcich sa ekonomík, ale aj amerického dolára. Z dôvodu negatívnych kurzových vplyvov obrat dosiahol 4 137 miliónov EUR a za výsledkami z prvého štvrťroka zaostal o 3,5 %. Naopak, organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícii a odpredaja, sa zvýšil o 3,3 %.

Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov zaznamenala presvedčivý nárast organického obratu o 4,2 %. V divízii Beauty Care sa organický obrat zvýšil o 2,1 %. Divízia Lepidiel a technológií tiež vykázala presvedčivé zlepšenie organického obratu vo výške 3,7 %.

Upravený prevádzkový zisk sa po zahrnutí jednorazových ziskov, jednorazových poplatkov a nákladov na reštrukturalizáciu zvýšil o 2,1 %, zo 660 miliónov EUR na 674 miliónov EUR. V porovnaní so 607 miliónmi EUR za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka klesol vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) na 589 miliónov EUR.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o výrazných 0,9 percentuálneho bodu z úrovne 15,4 na 16,3 %. Vykázaná výnosnosť predaja vo výške 14,2 % ostala na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka.

Hospodársky výsledok sa zlepšil na -11 miliónov EUR v porovnaní s -27 miliónmi EUR v druhom štvrťroku 2013. Tento kladný vývoj vyplýva predovšetkým zo zlepšenia čistého úrokového výnosu. Dôvodom zlepšenia bolo splatenie prioritných obligácií v júni 2013 a marci 2014, ako aj ukončenie fixácie úrokových sadzieb v marci 2014. Sadzba dane bola 22,8 % v porovnaní s 25,5 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Čistý štvrťročný výnos sa zvýšil o 3,2 % z 432 miliónov EUR na 446 miliónov EUR. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 5 miliónov EUR dosiahol čistý zisk hodnotu 441 miliónov EUR (rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka: 418 miliónov EUR). Upravený čistý zisk po odpočítaní menšinových podielov dosiahol 499 miliónov EUR v porovnaní so 461 miliónmi EUR za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Výnosy na preferenčnú akciu (EPS) vzrástli z 0,96 EUR na 1,02 EUR. Upravené výnosy na preferenčnú akciu sa zvýšili o 8,4 %, z 1,07 EUR v druhom štvrťroku 2013 na 1,16 EUR.

Pomer čistého pracovného kapitálu na obrate bol 6,0 % v porovnaní s 5,2 % v rovnakom období predchádzajúceho roka. K 30. júnu 2014 spoločnosť Henkel vykázala čistú finančnú pozíciu vo výške 156 miliónov EUR, čo v medziročnom vyjadrení predstavuje zvýšenie približne o 300 miliónov EUR.

Obchodné výsledky za január až jún 2014

Pod vplyvom negatívneho kurzového vývoja obrat za prvý polrok 2014 dosiahol 8 066 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 3,0 %. Na druhej strane, organický obrat posilnil o solídnych 3,8 %, pričom sa na ňom podieľali všetky tri obchodné divízie spoločnosti Henkel. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 2,7 %, z 1 260 miliónov EUR na 1 293 miliónov EUR. Výrazný rast zaznamenala upravená výnosnosť predaja (marža EBIT), ktorá sa zvýšila z 15,1 % na 16,0 %, ku ktorému prispeli všetky obchodné divízie.

Upravený čistý zisk dosiahol v prvom polroku 963 miliónov EUR v porovnaní s 902 miliónmi EUR za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 12 miliónov EUR sa upravený čistý zisk zvýšil o 8,3 %, z 878 miliónov EUR na 951 miliónov EUR. Upravené výnosy na preferenčnú akciu (EPS) vo výške 2,20 EUR predstavujú medziročné zvýšenie o 8,4 %.

Výkon jednotlivých obchodných divízií v druhom štvrťroku 2014

Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov pokračovala v druhom štvrťroku v raste výnosnosti a ďalej rozšírila svoje pozície na relevantných trhoch. Organický obrat sa medziročne zvýšil o 4,2 %. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat 1 139 miliónov EUR v porovnaní s 1 186 miliónmi EUR za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka.

Tento presvedčivý vývoj organického obratu možno pripísať predovšetkým rozvíjajúcim sa trhom, ktoré znovu vykázali dvojciferný rast, na ktorom sa podieľali najmä regióny Afriky a Stredného východu. Latinská Amerika prispela k tomuto vývoju solídnym rastom obratu, ktorý sa podarilo dosiahnuť aj vo východnej Európe, a to aj napriek nepriaznivým podmienkam na trhu. Aj napriek zvýšeniu obratu na západoeurópskych trhoch celkový organický obrat zaostal za úrovňou z rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Obrat v Severnej Amerike tiež zaostal za úrovňami z druhého štvrťroka 2013 z dôvodu neustále slabnúceho trhu a veľmi silnej konkurencie.

Upravený prevádzkový zisk divízie Pracích a čistiacich prostriedkov sa zvýšil o 4,2 % na 190 miliónov EUR. Upravená výnosnosť predaja vo výške 16,6 % predstavuje v porovnaní s druhým štvrťrokom 2013 výrazné zlepšenie o 1,3 percentuálneho bodu. Vykázaný prevádzkový zisk dosiahol 160 miliónov EUR v porovnaní so 167 miliónmi EUR v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Aj divízii Beauty Care sa v druhom polroku 2014 podarilo zvyšovať ziskovosť. Organický rast obratu dosiahol 2,1 % a opäť prevýšil tempo rastu na relevantných trhoch, čím sa divízii podarilo zvýšiť svoje trhové podiely. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat 897 miliónov EUR v porovnaní s 923 miliónmi EUR v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Divízia si udržala silný organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch. Obrat v Ázii (okrem Japonska) opäť dosiahol dvojciferný nárast. Veľmi silný rast bol zaznamenaný v Afrike a na Strednom východe, zatiaľ čo východná Európa pokračovala v solídnom výkone. Na vyspelých trhoch, poznačených pokračujúcim útlmom, silnejúcou podporou predaja a rastúcimi cenovými tlakmi, si divízia Beauty Care udržala celkovo stabilnú pozíciu, pričom v západnej Európe zaznamenala pozitívny rast. Pre negatívny vplyv ostro rastúcej cenovej konkurencie sa obrat v Severnej Amerike prepadol pod úrovne z druhého štvrťroka 2013. Medziročný pokles bol zaznamenaný aj na vyspelých trhoch juhovýchodnej Ázie.

Upravený prevádzkový zisk divízie Beauty Care sa medziročne zvýšil o výrazných 5,1 % a dosiahol hodnotu 145 miliónov EUR. Upravená výnosnosť predaja sa takisto výrazne zlepšila, o 1,3 percentuálneho bodu, na úroveň 16,2 %. Vykázaný prevádzkový zisk vo výške 135 miliónov EUR ostal na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka.

Divízia Lepidiel a technológií pokračovala vo vytváraní rastu zisku v druhom štvrťroku a opäť zaznamenala presvedčivý organický nárast obratu na úrovni 3,7 %. Obrat dosiahol v nominálnych číslach hodnotu 2 069 miliónov EUR v porovnaní s 2 138 miliónmi EUR v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Rozvíjajúce sa trhy dosiahli solídny organický nárast obratu, pričom najvyššie hodnoty zaznamenal región Ázie (okrem Japonska) a región Afriky a Stredného východu. Medziročný rast bol v oboch regiónoch výrazný. Latinská Amerika dosiahla presvedčivý nárast obratu, pričom aj Východná Európa vykázala solídny vývoj napriek zložitej politickej situácii v niektorých častiach regiónu. Vyspelé trhy dosiahli solídny nárast obratu, a to najmä vďaka presvedčivému rastu v západnej Európe a lepšej situácii v južnej Európe. Obrat v Severnej Amerike bol pozitívny, zatiaľ čo obrat na vyspelých trhoch regiónu juhovýchodnej Ázie nedosiahol úroveň z druhého štvrťroka 2013.

Upravený prevádzkový zisk divízie Lepidiel a technológií vo výške 362 miliónov EUR ostal na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka. Upravená výnosnosť predaja sa veľmi výrazne zlepšila oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka a vzrástla o 0,6 percentuálneho bodu na 17,5 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 4,0 % na 346 miliónov EUR.

Výsledky v 2. štvrťroku 2014 v jednotlivých regiónoch

Vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí západnej Európy sa obrat spoločnosti Henkel zvýšil o 1,9 % na 1 450 miliónov EUR. Organický obrat vzrástol o 2,2 %, pričom mierny pokles v južnej Európe vykompenzoval najmä rast vo Francúzsku a štátoch Beneluxu. Obrat vo východnej Európe dosiahol výšku 739 miliónov EUR v porovnaní so 799 miliónmi EUR v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. K organickému rastu 2,8 % výrazne prispeli podniky v Rusku a Turecku. V regióne Afrika a Stredný východ obrat dosiahol 287 miliónov EUR v porovnaní s 307 miliónmi EUR v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. I napriek politickým nepokojom v niektorých krajinách tento región opäť dosiahol dvojciferný organický rast obratu vo výške 17,5 %.

Obrat v Severnej Amerike dosiahol hodnotu 703 miliónov EUR v porovnaní so 760 miliónmi EUR v rovnakom období predchádzajúceho roka. Organický obrat klesol v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 0,7 %, čo spôsobila najmä pretrvávajúca intenzívna konkurencia v oblasti reklamy v segmente spotrebného tovaru. Obrat v Latinskej Amerike dosiahol hodnotu 259 miliónov EUR v porovnaní s 282 miliónmi EUR v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Organický rast však vzrástol o 3,8 %, a to najmä vďaka podnikom v Mexiku. Obrat v regióne juhovýchodnej Ázie dosiahol výšku 666 miliónov EUR v porovnaní so 675 miliónmi EUR v rovnakom období predchádzajúceho roka. Organický obrat vzrástol o 5,5 %. Tieto presvedčivé výsledky sa dosiahli predovšetkým vďaka dvojcifernému rastu v Číne.

V nominálnom vyjadrení obrat na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy, Afriky, Stredného východu, Latinskej Ameriky a Ázie (okrem Japonska) klesol o 5,1 % na 1 844 miliónov EUR z dôvodu nepriaznivých kurzových vplyvov. Napriek tomu sa však organický obrat zvýšil o 6,5 %. Vďaka úsiliu všetkých troch divízií rozvíjajúce sa trhy opäť prispeli významnou mierou k rastu spoločnosti. Ich podiel na celkovom obrate predstavoval 45 %, čo je rovnaká úroveň v porovnaní s druhým štvrťrokom 2013. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,9 % a dosiahol hodnotu 2 261 miliónov EUR.

Prognóza skupiny Henkel na rok 2014

Spoločnosť Henkel očakáva v účtovnom roku 2014 organický rast obratu vo výške 3 až 5 %. Podľa predpokladov by organický rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť všetky divízie. V súlade so stratégiou pre obdobie do roku 2016 spoločnosť Henkel očakáva tiež mierny nárast podielu rozvíjajúcich sa trhov na celkovom obrate. V porovnaní s výsledkami z roku 2013 spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (EBIT) na úroveň asi 15,5 % a zvýšenie upravených výnosov na preferenčnú akciu v okolí hornej hranice rozsahu jednociferných čísiel.