4. 3. 2015  Düsseldorf / Německo

24. správa o udržateľnom rozvoji

Spoločnosť Henkel dosiahla svoje prvé ciele v oblasti udržateľného rozvoja pred stanoveným termínom

Správa o udržateľnom rozvoji spoločnosti Henkel podrobne popisuje pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2014 v oblasti životného prostredia a oblasti spoločenskej zodpovednosti. Vyzdvihuje aktívnu angažovanosť zamestnancov v globálnom meradle a pokrok spoločnosti v dosahovaní cieľov udržateľnosti do roku 2030.

„Jasne formulovaná Stratégia udržateľnosti spoločnosti Henkel sa ukázala ako vysoko efektívna pri dosiahnutí štyroch z piatich priebežných cieľov a to s predstihom jedného roka pred stanoveným termínom“, hovorí Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Rady spoločnosti Henkel pre udržateľný rozvoj. „Naši zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní týchto úspechov a aj naďalej budeme sa opierať o ich angažovanosť a odbornosť a tak stimulovať ďalší pokrok.”

Táto stratégia, ktorá bola prvýkrát zverejnená v roku 2012, si stanovila dlhodobý cieľ „dosiahnuť viac s menšou spotrebou“ a do roku 2030 trojnásobne zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov. V horizonte piatich rokov, od 2011 do 2015, je cieľom spoločnosti Henkel zlepšiť pomer medzi vytvorenou hodnotou a jej ekologickou stopou o 30 %.

Do konca roka 2014 spoločnosť Henkel dosiahla významný pokrok. Podarilo sa jej zlepšiť energetickú efektívnosť o 20 %, znížiť spotrebu vody o 19 % a produkciu odpadu na tonu výroby o 18 % (22 % bez stavebného odpadu a odpadu z demolácií), pričom počet pracovných úrazov sa znížil o 25 %. Spoločnosť si aj na rok 2015 stanovila za cieľ zvýšiť vlastnú výkonnosť a pracuje na zadefinovaní nových priebežných cieľov do roku 2020. V oblasti trvalej udržateľnosti spoločnosť Henkel vníma vodcovstvo nielen ako zodpovednosť ale aj ako príležitosť neustále posilňovať svoju konkurencieschopnosť. Pre Stratégiu udržateľného rozvoja sú kľúčové tri strategické princípy: produkty, partneri a ľudské zdroje. Spoločnosť sa zameriava na vývoj produktov, ktoré ponúkajú vyššiu hodnotu a lepšiu efektívnosť a ktoré zanechávajú menšiu ekologickú stopu. Spoločne so svojimi partnermi sa spoločnosť Henkel usiluje neustále zlepšovať svoje produkty naprieč celým hodnotovým reťazcom. Okrem toho, aktívna angažovanosť zamestnancov je nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie ambiciózneho cieľa, ktorý si spoločnosť Henkel stanovila do roku 2030.

Dôležitý nástroj, ktorý spoločnosť Henkel ďalej rozpracovala v roku 2014, je program Ambasádori v udržateľnosti. V rámci tohto programu zamestnanci získajú jasnú predstavu o tom, čo je udržateľný rozvoj a naučia sa vysvetliť dôležitosť udržateľného rozvoja svojim spolupracovníkom, dodávateľom, zákazníkom, spotrebiteľom, či žiakom na školách. Od spustenia programu v júli 2012 spoločnosť Henkel vyškolila za ambasádorov viac ako 3 800 zamestnancov v 70 krajinách sveta, ktorí sa o svoje poznatky podelili asi s 36 000 žiakmi v 37 krajinách.

Úspechy spoločnosti Henkel v oblasti udržateľného rozvoja boli opätovne potvrdené v roku 2014 jej umiestnením sa na popredných pozíciách v národných a medzinárodných hodnoteniach udržateľnosti. Spoločnosť Henkel sa znovu umiestnila na zozname popredných spoločností podľa indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index. Do tohto zoznamu je spoločnosť zaraďovaná od samotného začiatku hodnotenia podľa tohto indexu v roku 1999 a osem krát bola označená za lídra vo svojom odvetví. Takisto bola aj štrnásty krát po sebe zaradená do medzinárodného etického kódexu FTSE4Good.

Ďalšie informácie o stratégii udržateľného rozvoja spoločnosti Henkel a správu o udržateľnosti nájdete na stiahnutie na: