4. 3. 2015  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel dosiahla finančné ciele na rok 2014

Dobrý výkon v náročnom prostredí

  • Obrat vzrástol o 0,4 % na 16 428 miliónov eur (organický rast: +3.4%)
  • Prevádzkový zisk *: +2,9 % na 2 588 miliónov eur
  • Marža EBIT *: +0,4 percentuálneho bodu na 15,8%
  • Zisk na prioritnú akciu* (EPS): +7,6 % na 4,38 eura
  • Navrhovaná dividenda: +7,4 % na 1,31 eura na prioritnú akciu

„Rok 2014 bol pre Henkel úspešným rokom. V náročnom prostredí, vyznačujúcom sa silnou trhovou konkurenciou, sme dosiahli naše finančné ciele a zaznamenali veľmi dobrý pokrok v realizácii našej stratégie do roku 2016,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Kasper Rorsted. „Všetky tri obchodné divízie k tomuto dobrému výsledku prispeli svojim ziskovým organickým rastom. Hlavným faktorom nášho rastu boli opätovne rozvíjajúce sa trhy, kde Henkel zaznamenal výrazný organický rast na úrovni takmer 8 %. Ale organický obrat mierne vzrástol aj na rozvinutých trhoch.“

V súvislosti s účtovným rokom 2015 Rorsted uviedol: „Ekonomické prostredie zostáva naďalej zložité a veľmi nestále. Vzhľadom na pokračujúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou očakávame vo východnej Európe v roku 2015 stagnáciu, sprevádzanú ďalšími tlakmi na ruskú ekonomiku a menu. Budeme pokračovať v prispôsobovaní našich procesov a štruktúr v záujme zvýšenia našej flexibility a efektivity. Zameriavame sa na realizáciu našej stratégie s cieľom dosiahnuť náročné finančné ciele, ktoré sme si na rok 2016 stanovili.”

 Výhľad na rok 2015:
„V priebehu celého účtovného roka 2015 očakávame rast organického obratu na úrovni 3 až 5 %. Očakávame, že naša upravená marža EBIT vzrastie na približne 16 % a upravený zisk na prioritnú akciu o približne 10 %,“ zhrnul Rorsted finančné ciele na rok 2015.

Obrat a zisk v roku 2014
Obrat za účtovný rok 2014 dosiahol 16 428 mil. eur, čo bolo mierne vyššie v porovnaní z predchádzajúcim rokom. Bez započítania negatívnych kurzových vplyvov vo výške 4.0 % obrat vzrástol o 4,4 %. Organický obrat, ktorý nezohľadňuje kurzové vplyv a akvizície/zníženia stavu majetku zaznamenal solídny nárast na úrovni 3,4 %.

Všetky obchodné divízie zaznamenali solídny rast organického obratu a svojich trhových podielov na relevantných trhoch. Divízia Laundry & Home Care dosiahla 4,6-percentný rast organického obratu. Divízia Beauty Care dosiahla organický rast o 2 % a divízia Adhesive Technologies dosiahla organický rast na úrovni 3,7 %.

Po zohľadnení jednorazových výnosov a nákladov, ako aj nákladov na reštrukturalizáciu, sa upravený prevádzkový zisk (EBIT) zvýšil o 2,9 % z 2 516 mil. eur na 2 588 mil. eur. K tomuto pozitívnemu vývoju prispeli všetky tri obchodné divízie. V porovnaní s 2 285 mil. eur za predchádzajúci rok dosiahol vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) 2 244 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu z 15,4 % na 15,8 %. Vykázaná výnosnosť predaja dosiahla 13,7 % v porovnaní so 14 % v minulom roku.

Finančný výsledok sa zlepšil o 64 mil. eur na -49 mil. eur, najmä vďaka zlepšeniu v položke čisté úroky, čo bolo čiastočne spôsobené splatením prioritných dlhopisov v júni 2013 a marci 2014, ako aj uplynutím fixácií úrokových sadzieb v marci 2014. Daňové zaťaženie predstavovalo 24,3 % v porovnaní s 25,2 % v predchádzajúcom roku.

Upravený čistý zisk sa po odpočítaní menšinových podielov medziročne zvýšil o 7,5 %, z 1 764 mil. eur na 1 896 mil. eur. Čistý zisk sa zvýšil o 2,3 % z 1 625 mil. eur na 1 662 mil. eur. Po odpočítaní 34 mil. eur z titulu menšinových podielov dosiahol čistý zisk za účtovné obdobie 1 628 mil. eur (1 589 mil. eur v predchádzajúcom roku).

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) vzrástol o 7,6 % z 4,07 eur na 4,38 eur. Vykázaný EPS vzrástol z 3,67 eur na 3,76 eur.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov navrhnú, aby riadne valné zhromaždenie schválilo zvýšenie dividendy na prioritnú akciu o 7,4 % na 1,31 eura (v predchádzajúcom roku 1,22 eura) a zvýšenie dividendy na kmeňovú akciu o 7,5 %na 1,29 eura. Podobne, ako v predchádzajúcom roku, by tak výplatný pomer dosiahol 30,0 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu bol opätovne na nízkej úrovni 4,2 %. Avšak najmä kvôli k negatívnym vplyvom devízových trhov a akvizícií bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1,9 percentuálneho bodu vyšší.

Čistá finančná pozícia na konci roka dosiahla -153 mil. eur (959 mil. eur v roku 2013), najmä pod vplyvom platieb za akvizície a výplat dividend. Okrem toho, kapitálové výdavky vzrástli približne o 19 % na 517 mil. eur z 436 mil. eur v predchádzajúcom roku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahol rast kapitálových výdavkov na rozvíjajúcich sa trhoch 30 %, v dôsledku čoho boli v roku 2014 alokácie investícií medzi rozvinuté a rozvíjajúce sa trhy vyvážené.

Výsledky obchodných divízií

V roku 2014 pokračovala divízia Laundry & Home Care v trende zvyšovania svojej ziskovosti. Výrazným zvýšením svojho organického obratu o 4,6 % tak výrazne predstihla stagnujúci vývoj na relevantných trhoch. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 1 % na 4 626 miliónov eur.

Pod výrazný organický rast v roku 2014 sa opätovne podpísali rozvíjajúce sa trhy, na ktorých dosiahol rast dvojciferné hodnoty. Rast obratu vo východnej Európe bol veľmi slušný, napriek rastúcej konkurencii v jednotlivých krajinách regiónu. Región Afriky a Blízkeho východu opätovne zaznamenal dvojciferný rast, a to napriek pretrvávajúcej politickej neistote a prebiehajúcej občianskej vojne v Sýrii. Obrat v Latinskej Amerike vzrástol veľmi výrazne, najmä vďaka úspešnému uvedeniu značky Persil, ktorá na trh regiónu vstúpila v roku 2011. Rovnako výrazný rast zaznamenal aj obrat v Ázii (okrem Japonska).

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu poklesu obratu na rozvinutých trhoch, pričom výsledky boli regionálne diferencované. Obrat v Severnej Amerike poklesol na pozadí trhového prostredia ovplyvneného intenzívnou cenovou a reklamnou konkurenciou. Tento pokles však kompenzoval nárast obratu v západnej Európe.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 4,8 % na 749 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,6 percentuálneho bodu na rekordných 16,2 %. Vykázaný prevádzkový zisk dosiahol 615 mil. eur, v porovnaní so 682 mil. eur v predchádzajúcom roku.

Divízia Beauty Care tiež zaznamenala solídny rast obratu v súlade s trendom z predchádzajúcich rokov. Pri slušnom raste organického obratu o 2 % sa celkový rast divízie opätovne dostal nad priemer dosahovaný na relevantných trhoch. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 1,0 % z 3 510 mil. eur v predchádzajúcom roku na 3 547 mil. eur.

Z regionálneho hľadiska dosiahla spoločnosť obzvlášť výrazné výsledky na rozvíjajúcich sa trhoch, pričom sa jej podarilo zopakovať úspechy z predchádzajúcich rokov v Ázii (s výnimkou Japonska) a dosiahnuť dvojciferný rast organického obratu, najmä vďaka výraznému príspevku jej obchodných činností v Číne. Napriek politickej nestabilite bol rast v regióne Afriky/Blízkeho východu veľmi výrazný a rast v regióne východnej Európy solídny. Obrat v Latinskej Amerike poklesol, najmä vďaka zložitej situácii na venezuelskom trhu.

Organický obrat na rozvinutých trhoch bol mierne záporný. Avšak divízia Beauty Care zaznamenala v západnej Európe pozitívny rast, napriek celkovej trhovej stagnácii a, v niektorých krajinách, trhovej kontrakcii. Naproti tomu, obrat na rozvinutých trhoch ázijsko-pacifického a severoamerického regiónu nedosiahol úroveň predchádzajúceho roka.

Upravený prevádzkový zisk sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 3,5 % na 544 mil. eur, čo je historicky najlepší výsledok divízie. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 15,3 %. Vykázaný prevádzkový zisk dosiahol 421 mil. eur v porovnaní so 474 mil. eur v predchádzajúcom roku.

Divízia Adhesive Technologies aj v roku 2014 pokračovala v trende zvyšovania svojho rastu a ziskovosti, pričom jej rast organického obratu na úrovni 3,7 % bol nad trhovým priemerom. Vykázaný obrat vo výške 8 127 mil. eur bol mierne nad úrovňou predchádzajúceho roka, kedy dosiahol 8 117 mil. eur.

Nárast organického obratu bol spôsobený predovšetkým veľmi dobrými výsledkami divízie na rozvíjajúcich sa trhoch. Najvyššia, až dvojciferná miera rastu obratu, bola zaznamenaná v regióne Afriky/Blízkeho východu. Rast obratu v Ázii (okrem Japonska) bol veľmi silný, pričom obrat v Latinskej Amerike vzrástol tiež veľmi výrazne. V organickom vyjadrení bol rast obratu vo východnej Európe celkovo solídny, napriek zložitej politickej situácii, ktorá ovplyvňuje obchodnú činnosť v niektorých častiach regiónu.

Organický obrat na rozvinutých trhoch prekročil úroveň predchádzajúceho roka. Kým obrat v regióne Severnej Ameriky nedosiahol úroveň predchádzajúceho roka, rozvinuté trhy v ázijsko-tichomorskom regióne zaznamenali solídny rast. Výsledky obchodnej činnosti v západnej Európe boli pozitívne.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 2,3 % na 1 402 mil. eur, čo je historicky najvyššia úroveň. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,3 percentuálneho boda na 17,2 %. Prevádzkový zisk narástol o 5,9 % na 1 345 mil. eur.

Výsledky v regiónoch

V trhovo orientovanom a vysoko konkurenčnom prostredí sa obrat v krajinách západnej Európy zvýšil o 2,6 %, na 5 724 mil. eur. Nárast organického obratu bol 1,7 %. Z tohto dôvodu spoločnosť dokázala kompenzovať dopad recesie v regióne južnej Európy. Obrat vo východoeurópskom regióne medziročne klesol na 2 854 mil. eur v dôsledku výraznej devalvácie ruského rubľa ako aj ďalších mien v tomto regióne a aj v dôsledku konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Avšak organický obrat sa zvýšil o 4,5 % a to predovšetkým vďaka výsledkom v Turecku a Rusku. I napriek negatívnym vplyvom kurzových zmien a politickým a spoločenským nepokojom v niektorých krajinách, obrat v regióne severnej Afriky a Blízkeho východu nominálne vzrástol o 4,9 % na 1 133 mil. eur. Nárast organického obratu bol 16,9 %, k čomu prispeli všetky obchodné divízie.

Obrat v Severnej Amerike negatívne ovplyvnila predovšetkým tvrdá cenová a propagačná konkurencia v biznise spotrebných tovarov. Obrat vo výške 2 884 mil. eur predstavoval pokles o 1,5 % percent oproti obratu z predchádzajúceho roka. Organický obrat klesol o 2,9 %. Obrat v regióne Latinskej Ameriky vo výške 1 029 mil. eur bol nižší ako minuloročný obrat v dôsledku negatívneho vplyvu kurzových zmien. Avšak organický obrat sa zvýšil o 4,4 %, predovšetkým vďaka výsledkom obchodnej činnosti v Mexiku. Obrat v ázijsko-tichomorskom regióne medziročne vzrástol o 6,0 % na 2 676 mil. eur. Organický obrat vzrástol o 8,2 %. Táto veľmi výrazná výkonnosť bola podmienená predovšetkým dvojciferným rastom v Číne a výrazným rastom v Indii.

V dôsledku negatívnych vplyvov kurzových zmien, obrat na rýchlo sa rozvíjajúcich a perspektívnych trhoch východnej Európy, Afriky a Stredného východu, Latinskej Ameriky a Ázie (vynímajúc Japonsko) medziročne vzrástol len nepatrne na 7 249 mil. eur. Avšak organický obrat zaznamenal výrazný nárast o 7,8 %, pričom ho potiahli všetky tri obchodné divízie. Opäť to boli práve rýchlo sa rozvíjajúce trhy, ktoré prispeli rozhodujúcim podiel k nárastu organického obratu v roku 2014. Podiel obratu rýchlo sa rozvíjajúcich trhov v objeme 44 % je konštantne zachovaný.

Obchodná činnosť v štvrtom štvrťroku 2014

Obrat v štvrtom štvrťroku 2014 sa zvýšil o 7,1 % z 3 852 mil. eur na 4 126 mil. eur. Organický obrat, s vylúčením vplyvu kurzových zmien a akvizícií/zníženia majetku, sa zvýšil o 3,9 %. Prevádzkový zisk upravený o jednorazové náklady a výnosy a reštrukturalizačné náklady sa zvýšil o 3,1 %, z 584 mil. eur na 602 mil. eur. V porovnaní so 464 mil. eur za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka, vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) klesol na 444 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) dosiahla 14,6 % v porovnaní s 15,2 % vo štvrtom štvrťroku predchádzajúceho roka. Vykázaná výnosnosť predaja dosiahla 10,8 % oproti 12,1 % za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Upravený čistý zisk v danom štvrťroku po odpočítaní menšinových podielov medziročne vzrástol o 6,6 %, z 410 mil. eur na 437 mil. eur. Čistý štvrťročný zisk dosiahol 310 mil. eur v porovnaní s 321 mil. eur v predchádzajúcom roku. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 12 mil. eur dosiahol čistý štvrťročný zisk hodnotu 298 mil. eur (320 mil. eur za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka). Zisk na prioritnú akciu (EPS) boli na úrovni 0,69 eur v porovnaní s 0,74 eur za štvrtý štvrťrok 2013. Po úpravách sa táto hodnota medziročne zvýšila o 7,4 %, z 0,94 eur na 1,01 eur.

Pokrok v realizácii stratégie

V priebehu účtovného roka 2014 sa spoločnosti Henkel podarilo zásadne pokročiť v implementácii svojej stratégie pre obdobie do roku 2016 a to vo všetkých štyroch strategických prioritách: Outperform (Prekonať), Globalize (Globalizovať), Simplify (Zjednodušovať) a Inspire (Inšpirovať).

Outperform: Outperform alebo prekonať konkurenciu

Aj v roku 2014 spoločnosť Henkel pokračovala v posilňovaní svojich top značiek. Tri top značky Persil, Schwarzkopf a Loctite vytvorili obrat asi 5 miliárd eur. Podiel najlepších desiatich značiek spoločnosti na celkovom obrate vzrástol z 57 % na 59 %, pričom cieľ stanovený na rok 2016 je na úrovni 60 %. Rozhodujúcim faktorom úspechu spoločnosti Henkel boli úspešné inovácie produktov v rámci všetkých obchodných divízií. V roku 2014 viac ako 45 % obratu spoločnosti Henkel vygenerovala kategória spotrebných tovarov (Laundry & Home Care a Beauty Care) s produktami, ktoré boli uvedené na trh v ostatných troch rokoch. V divízii Adhesive Technologies tvorili produkty uvedené na trh v ostatných piatich rokoch viac ako 30 % obratu. Počas celého roka 2014 spoločnosť Henkel upevňovala úzke vzťahy so svojimi hlavnými retailovými a priemyselnými zákazníkmi, čo prispelo k zvýšeniu obratu spoločnosti.

Globalize: Globalize alebo globalizovať

Spoločnosť Henkel sa angažuje v snahe o globálne podchytenie príležitostí k rastu. I napriek vyššej volatilite a nepriaznivým vplyvom kurzových zmien bude Henkel aj naďalej rozširovať svoje aktivity na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch a súčasne posilňovať existujúce pozície na rozvinutých trhoch. V účtovnom roku 2014 nárast organického obratu na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch predstavoval 7,8 %, zatiaľ čo ich podiel na celkovom obrate zostal konštantný na úrovni 44 %, keďže na týchto trhoch bol zaznamenaný pokles viacerých mien. Pokiaľ ide o rozvinuté trhy, Henkel vykázal nárast organického obratu, ktorý o čosi prevýšil obrat z predchádzajúceho roka. V roku 2014 Henkel posilnil svoju globálnu prítomnosť vďaka viacerým cieleným akvizíciám v celkovej hodnote asi 1,8 mld. eur. Akvizícia Spotless Group posilnila pozície obchodnej divízie Laundry & Home Care v krajinách západnej Európy. Po tom, ako spoločnosť zrealizovala akvizíciu troch amerických spoločností orientovaných na profesionálnu vlasovú kozmetiku, spoločnosť Henkel sa zaradila medzi tri popredné spoločnosti na svete s najväčším podielom na trhu profesionálnej vlasovej kozmetiky. Okrem toho, spoločnosť Henkel je pripravená pre svojich zákazníkov uviesť na globálny trh špičkové termoregulačné technológie, a to vďaka akvizícii spoločnosti The Bergquist Company pôsobiacej v USA.

Simplify: Simplify alebo zjednodušovať

Zámerom spoločnosti Henkel je neustále zdokonaľovať svoju prevádzkovú výkonnosť zameraním sa na štandardizáciu, digitalizáciu a zrýchlenie procesov. Počas celého roka 2014 Henkel rozvíjala štandardizované škálovateľné podnikové platformy pre svoje podnikové procesy s cieľom zvýšiť rýchlosť a efektívnosť. Sem patrí aj spustenie integrovanej platformy SAP v Európe po úspešnom zavŕšení integrácie systémov v Ázii v roku 2014. Okrem toho viac ako 45 000 užívateľov Henkel migrovalo do nového digitalizovaného pracovného prostredia, ktoré umožní lepšiu spoluprácu a networking zamestnancov po celom svete. V roku 2014 spoločnosť Henkel pristúpila k prepojeniu nákupných činností a subdodávateľských aktivít do jednej globálnej organizácie dodávateľského reťazca a rozšírila sieť globálnych dodávateľských uzlov.

Inspire: Inšpirovať, alebo posilniť náš globálny tím

Úspech spoločnosti Henkel je založený na výkonnosti silného globálneho tímu. Z toho dôvodu spoločnosť kladie zvláštny dôraz na pritiahnutie, rozvoj a udržanie si talentovaných zamestnancov, predovšetkým na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch a to prostredníctvom špeciálne navrhnutých programov. Zároveň Henkel neustále zlepšuje a posilňuje svoj vodcovský tím a kultivuje osobitú kultúru výkonnosti v podmienkach svojej spoločnosti. Počas celého roka 2014 asi 1 150 zamestnancov spoločnosti kariérne postúpilo, čo len dokazuje životaschopnosť tohto prístupu. Pre globálne pôsobiacu spoločnosť dôležitým faktorom úspechu je rôznorodosť jej zamestnancov, ktorých spája kultúrna rozmanitosť a pracovné skúsenosti. Spoločnosť Henkel aktívne riadi túto rozmanitosť a za ostatných niekoľko rokov dosiahla v tejto oblasti významný pokrok. V roku 2014 podiel zamestnancov na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch bol približne 57 % a podiel žien vo vedúcich pozíciách sa zvýšil asi na 33 % v celosvetovom meradle (s výnimkou akvizícií).

Výhľad skupiny Henkel na rok 2015

V účtovnom roku 2015 spoločnosť Henkel očakáva nárast organického obratu o 3 až 5 %. Henkel očakáva, že organický obrat ako obchodnej divízie Adhesive Technologies tak aj Laundry & Home Care bude sa pohybovať v uvedenom rozpätí. V obchodnej divízii Beauty Care Henkel počíta s približne dvojpercentným rastom. Henkel očakáva stabilný nárast podielu obratu na rozvíjajúcich sa trhoch na celkovom obrate. V porovnaní s údajmi za rok 2014, spoločnosť Henkel predpokladá zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (EBIT) približne na 16 % a nárast v upravených výnosoch na prioritnú akciu o približne 10 %.

* Upravené o jednorazové zmeny/výnosy a zmeny vyplývajúce z reštrukturalizácie

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.