12. 8. 2015  Düsseldorf / Německo

Výhľad na celý rok potvrdený i napriek náročnému prostrediu

Spoločnosť Henkel dosiahla v druhom štvrťroku presvedčivé výsledky

  • Obrat vzrástol o +13,5 % na 4 695 miliónov eur (organický rast: +2,4 %)
  • Prevádzkový zisk*: +14,0 % na 768 miliónov eur
  • Marža EBIT*: + 0,1 percentuálneho bodu na 16,4 %
  • Zisk na prioritnú akciu* (EPS): +11,2 % na 1,29 eura
  • Silný organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch: + 5,1 %

„V pretrvávajúcom náročnom trhovom prostredí spoločnosť Henkel celkovo zaznamenala presvedčivé výsledky za druhý štvrťrok. Znovu sa nám podarilo dosiahnuť dvojciferný rast obratu aj výnosov. K tomuto vývoju prispel najmä presvedčivý organický rast obratu, minuloročné akvizície a v prvom rade silný americký dolár. Zaznamenali sme silný organický obrat na rozvíjajúcich trhoch, ktorý mal na tomto raste opäť nadpriemerný podiel,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted.

V súvislosti s výsledkami spoločnosti Henkel za prvých šesť mesiacov 2015 Rorsted uviedol: „V prvej polovici roka 2015 sa nám podarilo zvýšiť obrat o takmer 1,1 miliardy eur na viac než 9,1 miliardy eur. Vzhľadom na organický rast obratu vo výške 3,0 %, upravenú maržu EBIT vo výške 16,2 % a upravený rast zisku na prioritnú akciu na úrovni 12,3 % sme na najlepšej ceste splniť náš celoročný výhľad.“

V súvislosti s účtovným rokom 2015 Rorsted ďalej uviedol: „Očakávame, že náročnosť globálneho ekonomického prostredia bude naďalej pretrvávať. Volatilita trhu zostane vysoká. V tomto zmysle bude kľúčom k úspechu flexibilita a akcieschopnosť. Preto budeme pokračovať v prispôsobovaní, zjednodušovaní a zrýchľovaní našich procesov a štruktúr v súlade s meniacimi sa podmienkami na trhu.”

Výhľad na rok 2015 potvrdený

I napriek náročnému ekonomickému prostrediu Rorsted potvrdil výhľad na celý rok: „V roku 2015 očakávame rast organického obratu na úrovni 3 až 5 %. Takisto očakávame, že upravená výnosnosť predaja sa zvýši približne na 16 %, a predpokladáme približne 10 % zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu.

Obrat a zisk v druhom štvrťroku 2015

Obrat v druhom štvrťroku 2015 opäť zaznamenal dvojciferný nárast vo výške 13,5 % na 4 695 mil. eur. Po upravení o pozitívne kurzové vplyvy vo výške 7,3 % sa obrat zlepšil o 6,2 %. Organicky - t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja - sa obrat zvýšil o 2,4 %.

Divízia Laundry & Home Care zaznamenala presvedčivý 4,3 % organický rast obratu. V divízii Beauty Care organický obrat vykázal pozitívny nárast o 1,9 %. Divízia Adhesive Technologies tiež zaznamenala pozitívne zvýšenie organického obratu na úrovni 1,7 %.

Po zahrnutí jednorazových poplatkov, jednorazových ziskov a nákladov na reštrukturalizáciu sa upravený prevádzkový zisk zvýšil o 14,0 %, zo 674 mil. eur na 768 mil. eur. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) vzrástol o 21,4 %, z 589 mil. eur na 715 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 16,4 %. Vykázaná výnosnosť predaja vzrástla o 1,0 percentuálneho bodu zo 14,2 % na 15,2 %.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel na úrovni -11 mil. eur zostal v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka rovnaký. Daňové zaťaženie predstavovalo 24,6 % ( 22,8 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Upravený čistý štvrťročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 11,8 %, zo 499 mil. eur na 558 mil. eur. Vykázaný čistý zisk v druhom štvrťroku vzrástol o 19,1 %, zo 446 mil. eur na 531 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 10 mil. eur sa čistý štvrťročný zisk zvýšil na 521 mil. eur (441 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 1,16 eur na 1,29 eur, t.j. o 11,2 %. Vykázaný EPS sa zvýšil z 1,02 eur na 1,20 eur.
Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa medziročne zvýšil o 0,6 percentuálneho bodu na 6,6 %.  Hlavnou príčinou tohto zvýšenia sú najmä akvizície a kurzové vplyvy.

Dobré obchodné výsledky v prvom polroku 2015

V prvom polroku 2015 sa obrat spoločnosti Henkel výrazne zvýšil o 1 059 mil. eur na 9 125 mil. eur. V porovnaní s prvým polrokom 2014 ide o nárast vo výške 13.1%. Po upravení o kurzové vplyvy obrat vzrástol o 6,5 %. Organicky - t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja - sa obrat zvýšil o 3,0 % aj vďaka presvedčivým výsledkom všetkých divízií spoločnosti Henkel.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 182 mil. eur z 1 293 mil. eur na 1 475 mil. eur (+ 14,0 %). Upravená výnosnosť predaja vzrástla zo 16,0 % na 16,2 %.

Upravený čistý zisk za prvý polrok sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 12,3 %, z 951 mil. eur na 1 068 mil. eur.

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil o 0,27 eur z 2,20 eur na 2,47 eur, čo predstavuje nárast o 12,3 %.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. júnu 2015 predstavovala -634 mil. eur (k 31. decembru 2014 bola na úrovni -153 mil. eur). Na zmene oproti hodnote z konca roka 2014 sa podieľala najmä výplata dividend.

Výsledky obchodných divízií v druhom štvrťroku 2015

Divízia Laundry & Home Care v druhom štvrťroku 2015 znovu dosiahla nárast svojej ziskovosti. Obrat sa organicky medziročne zvýšil o 4,3 %, čím prekonal vývoj na relevantných trhoch. Výsledkom bolo ďalšie zvýšenie trhových podielov tejto obchodnej divízie. V nominálnom vyjadrení zaznamenal obrat dvojciferný rast,
o 15,3 %, na 1 314 mil. eur (1 139 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Presvedčivý organický rast obratu možno pripísať najmä výsledkom dosiahnutým na rozvíjajúcich sa trhoch, kde bol opäť zaznamenaný veľmi silný vývoj. Východná Európa a Latinská Amerika vykázali dvojciferný rast. Presvedčivý rast bol zaznamenaný v Afrike a na Blízkom východe. Organický rast obratu na vyspelých trhov bol pozitívny. Hlavným dôvodom boli najmä pozitívne výsledky v západnej Európe, predovšetkým solídny rast na nemeckom trhu. Obrat zaznamenaný na severoamerických trhoch bol pozitívny aj vzhľadom na podnikateľské prostredie, ktoré je charakterizované veľmi silnou konkurenciou.

Upravený prevádzkový zisk divízie Laundry & Home Care sa výrazne zvýšil o 18,6 % na 225 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2014 zlepšila o 0,5 percentuálneho bodu na 17,1 %. Vykázaný prevádzkový zisk takisto výrazne vzrástol z úrovne 160 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na 198 mil. eur,  t.j. o 23,6 %.

Aj divízia Beauty Care v druhom štvrťroku 2015 pokračovala v raste ziskovosti. Organický rast obratu dosiahol 1,9 %, čím opäť prekonal rast relevantných trhov a prispel k ďalšiemu zvýšeniu trhových podielov. Nominálne sa obrat výrazne zvýšil o 12,2 % na 1 006 mil. eur (897 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka), čím po prvý raz presiahol hranicu 1 mld. eur za jediný štvrťrok.

Divízia pokračovala v úspešnom raste na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých zaznamenala veľmi silný organický rast obratu. Regióny Ázie (okrem Japonska) a Latinskej Ameriky vykázali dvojciferný rast. Východná Európa vykázala silný rast obratu, zatiaľ čo Afrika a Blízky východ zaznamenali pozitívny organický rast obratu. Situáciu v podnikaní na vyspelých trhoch naďalej ovplyvňoval negatívny vývoj na trhu a veľmi silná konkurencia v oblasti cien a reklamy. Vzhľadom na vývoj v západnej Európe obrat v tomto regióne nedosiahol hodnoty zaznamenané v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Obrat na severoamerických trhoch zaznamenal presvedčivý rast napriek náročnému prostrediu. Vyspelé trhy v regióne juhovýchodnej Ázie vykázali pozitívny organický rast obratu.

Upravený prevádzkový zisk divízie Beauty Care sa medziročne výrazne zvýšil o 14,7 % na 166 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zlepšila o 0,3 percentuálneho bodu a po prvýkrát dosiahla úroveň 16,5 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 17,6 % na 158 mil. eur.

Divízia Adhesive Technologies v druhom štvrťroku zaznamenala pozitívne zvýšenie organického obratu vo výške 1,7 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 13,3% na 2 343 mil. eur (2 069 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Rozvíjajúce sa trhy vykázali presvedčivý organický rast obratu. Veľmi silný rast zaznamenala Afrika a Blízky východ. Latinská Amerika zaznamenala silný rast a vývoj obratu na ázijských trhoch (okrem Japonska) bol pozitívny. Východoeurópske trhy takisto zaznamenali pozitívne výsledky, a to aj napriek pretrvávajúcej zložitej politickej situácii v niektorých častiach regiónu. Organický obrat na vyspelých trhoch možno celkovo charakterizovať ako pozitívny. Vyspelé trhy ázijsko-pacifického regiónu vykázali veľmi silný rast, pričom obrat v západnej Európe bol pozitívny. Organický obrat na severoamerických trhoch bol mierne nižší v medziročnom porovnaní.

Upravený prevádzkový zisk divízie Adhesive Technologies sa oproti druhému štvrťroku 2014 zvýšil o 9,9 % na hodnotu 398 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 17,0 % zaostala za vysokými hodnotami z rovnakého štvrťroka minulého roku. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 12,2 % na 388 mil. eur.

Výsledky za druhý štvrťrok 2015 v jednotlivých regiónoch

Obrat spoločnosti Henkel sa v západnej Európe zvýšil o 7,9 % na 1 564 mil. eur. V trhovom prostredí charakterizovanom silnou konkurenciou dosiahol organický obrat úroveň z toho istého štvrťroku predchádzajúceho roka. Aj keď južná Európa, vrátane Francúzska a Nemecka, vykázali pozitívny vývoj, severná Európa a Švajčiarsko zaznamenali  pokles obratu. Obrat vo východnej Európe dosiahol výšku 707 mil. eur v porovnaní so 739 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Napriek náročnému trhovému prostrediu bol dosiahnutý silný organický rast obratu vo výške 5,5 %. Na tomto raste sa podieľali najmä Rusko, Turecko a Poľsko. Obrat v Afrike a Blízkom východe sa zvýšil z 287 mil. eur na 342 mil. eur. Aj napriek tomu, že rast bol naďalej ovplyvňovaný politickou situáciou v niektorých krajinách, organický obrat vzrástol o 4,4 %.

V Severnej Amerike sa obrat zvýšil zo 703 mil. eur na 934 mil. eur. Organicky sa obrat zlepšil o 0,3 %. V Latinskej Amerike obrat vzrástol o 12,7 % na 292 mil. eur. Organický obrat sa zvýšil o 8,4 %. Toto veľmi výrazné zlepšenie bolo spôsobené predovšetkým výsledkami na mexickom trhu. Obrat v ázijsko-pacifickom regióne sa zvýšil zo 666 mil. eur na 826 mil. eur. Organicky sa obrat zlepšil o 3,7 %. Na tomto presvedčivom organickom raste mali podiel predovšetkým výsledky dosiahnuté v Číne, Japonsku a Indii.

Na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy, Afriky a Blízkeho východu, Latinskej Ameriky a Ázie (okrem Japonska) sa obrat výrazne zvýšil o 11,0 % na 2 047 mil. eur. Vďaka výsledkom všetkých divízií organický obrat vzrástol o 5,1 % a na organickom raste skupiny Henkel mal nadpriemerný podiel. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2014 sa podiel obratu z rozvíjajúcich sa trhov mierne znížil, a to na 44 %. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,4 % a dosiahol hodnotu 2 617 mil. eur.

Výhľad skupiny Henkel na rok 2015

Spoločnosť Henkel v účtovnom roku 2015 naďalej očakáva organický rast obratu na úrovni 3 až 5 percent. Spoločnosť predpokladá, že organický rast v uvedenom rozmedzí dosiahnu divízie Adhesive Technologies a Laundry & Home Care. V prípade divízie Beauty Care Henkel očakáva rast približne na úrovni 2 %. Ako doposiaľ, spoločnosť Henkel očakáva stabilný vývoj podielu obratu z rozvíjajúcich sa trhov. V porovnaní s výsledkami z roku 2014 spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (EBIT) približne na úroveň 16 % a zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu o približne 10 %.

* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti  Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.

Tlačové správy (86,39 KB)

Carsten Knobel, Executive Vice President Finance (Chief Financial Officer), Purchasing & Integrated Business Solutions

Persil sets a new standard in the rapidly growing market of pre-portioned detergents with its new Persil Power-Mix Caps.

The Schwarzkopf brand, 3 Wetter Taft, celebrates 60 years of styling success and brand history with the introduction of its new styling line, Ultimate.

The next generation conversion coating Bonderite M-NT 20120 provides customers in various industries with increased flexibility and efficiency coupled with enhanced sustainability.