11. 11. 2015  Düsseldorf / Německo

Celoročný výhľad rastu EPS zvýšený

Spoločnosť Henkel zaznamenala v treťom štvrťroku výrazný rast obratu a výnosov

  • Obrat: +8,4 % na 4 590 miliónov eur (organický rast: +3,2 %)
  • Prevádzkový zisk*: +12,3 % na 778 miliónov eur
  • Marža EBIT*: + 0,5 percentuálneho bodu na 16,9 %
  • Zisk na prioritnú akciu* (EPS): +11,1 % na 1,30 eura
  • Silný organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch: + 6,5 %

„Napriek pretrvávajúcim náročným podmienkam na trhu sa spoločnosti Henkel podarilo zaznamenať presvedčivé výsledky aj v treťom štvrťroku tohto roka. Spoločnosť výrazne zvýšila obrat aj výnosy v rámci všetkých obchodných divízií. Zaznamenali sme silný organický obrat na rozvíjajúcich sa trhoch, ktorý mal znovu na celkovom raste nadpriemerný podiel. Rozvinuté trhy vykázali pozitívny vývoj, ťahaný predovšetkým dobrými výsledkami na severoamerickom trhu. Tu sme zaznamenali rast už tretí štvrťrok po sebe,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted. „Upravený prevádzkový zisk a upravená marža EBIT dosiahli v treťom štvrťroku rekordné úrovne, pričom všetky obchodné divízie medziročne vykázali vyšší upravený prevádzkový zisk aj vyššiu upravenú maržu EBIT.“  

„Takýto silný výkon v treťom štvrťroku v náročných a volatilných trhových podmienkach dokazuje našu schopnosť prispôsobiť sa zložitému hospodárskemu prostrediu.  Akcieschopnosť a flexibilita ostávajú kľúčovými faktormi nášho úspechu a potvrdením správneho smerovania našej stratégie prispôsobovania a ďalšieho zjednodušovania našich štruktúr a procesov v súlade s meniacimi sa trhovými podmienkami.“

Výhľad rastu EPS zvýšený

Spoločnosť Henkel spresnila výhľad rastu organického obratu a zvýšila výhľad rastu EPS pre účtovný rok 2015:  „Momentálne očakávame rast organického obratu v roku 2015 na úrovni okolo 3 percent. Naďalej očakávame, že upravená marža EBIT sa zvýši približne na 16 %, a v súčasnosti predpokladáme viac ako 10 % zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu.“

Obrat a zisk v treťom štvrťroku 2015

Obrat sa v treťom štvrťroku 2015 zvýšil o výrazných 8,4 % na úroveň 4 590 mil. eur. Po upravení o pozitívne kurzové vplyvy vo výške 2,3 % sa obrat zlepšil o 6,1 %. Organicky – t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja – sa obrat zvýšil o 3,2 %.

Divízia Laundry & Home Care zaznamenala výrazný 5,5 % organický rast obratu. V divízii Beauty Care sa organický obrat zvýšil o presvedčivé 2,1 %. Divízia Adhesive Technologies tiež zaznamenala výrazné zvýšenie svojho organického obratu vo výške 2,3 %.

Po zahrnutí jednorazových poplatkov, jednorazových ziskov a nákladov na reštrukturalizáciu sa upravený prevádzkový zisk zvýšil o 12,3 %, zo 693 mil. eur na 778 mil. eur. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) vzrástol o 10,4 %, zo 603 mil. eur na 666 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,5 percentuálneho bodu na 16,9 %. Vykázaná výnosnosť predaja vzrástla o 0,3 percentuálneho bodu na 14,5 %.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel na úrovni -11 mil. eur zostal v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka nezmenený. Daňové zaťaženie predstavovalo 24,6 % (24,0 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Upravený čistý štvrťročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 11,0 %, z 508 mil. eur na 564 mil. eur. Vykázaný čistý zisk v treťom štvrťroku vzrástol o 9,8 %, zo 450 mil. eur na 494 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 10 mil. eur sa čistý štvrťročný zisk zvýšil na 484 mil. eur (440 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 1,17 eur na 1,30 eur, t.j. o 11,1 %. Vykázaný EPS sa zvýšil o 10,9 %, z 1,01 eur na 1,12 eur.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa medziročne zvýšil o 0,4 percentuálneho bodu na 6,0 %.  K tomuto zvýšeniu prispeli najmä akvizície.

Obchodné výsledky za obdobie január až september 2015

Za prvých deväť mesiacov roku 2015 sa obrat spoločnosti Henkel výrazne zvýšil o 1 413 mil. eur na 13 715 mil. eur, čím dosiahol novú rekordnú úroveň. Medziročné zvýšenie oproti prvým deviatim mesiacom roka 2014 predstavuje 11,5 %. Po upravení o kurzové vplyvy obrat vzrástol o 6,4 %. Organicky – t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja – sa obrat zvýšil o 3,1 %, pričom k tomuto pozitívnemu vývoju prispeli všetky tri obchodné divízie spoločnosti.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 267 mil. eur z 1 986 mil. eur na 2 253 mil. eur (+ 13,4 %). Upravená výnosnosť predaja vzrástla zo 16,1 % na 16,4 %.

Upravený čistý zisk za prvých deväť mesiacov sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 11,9 %, z 1 459 mil. eur na 1 632 mil. eur.

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 3,37 eur na 3,77 eur, t.j. o 11,9 %.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. septembru  2015 predstavovala -336 mil. eur (-153 mil. eur k 31 Decembru 2014). Na zmene oproti hodnote z konca roka 2014 sa podieľali najmä výplata dividend a platby za akvizície.

Výsledky obchodných divízií v treťom štvrťroku 2015

Divízia Laundry & Home Care v treťom štvrťroku 2015 znovu s veľkým úspechom dosiahla nárast svojej ziskovosti. Obrat sa organicky medziročne zvýšil o 5,5 %, čím prekonal vývoj na relevantných trhoch. Výsledkom bolo ďalšie zvýšenie trhových podielov tejto obchodnej divízie. V nominálnom vyjadrení zaznamenal obrat opäť dvojciferný rast, o 10,6 %, na 1 314 mil. eur (1 188 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Výrazný organický rast obratu bol podporený predovšetkým výsledkami na rozvíjajúcich sa trhoch. Dvojciferný rast bol zaznamenaný vo východnej Európe a Ázii (okrem Japonska).  Veľmi silný nárast obratu vykázala Latinská Amerika, pričom región Afriky a Blízkeho východu tiež zaznamenal výrazný rast aj napriek náročným podmienkam.  Rozvinuté trhy vykázali pozitívny rast obratu, ťahaný predovšetkým dobrými výsledkami na severoamerickom trhu. Obrat v západnej Európe si udržal rovnakú úroveň ako v treťom štvrťroku 2014.

Upravený prevádzkový zisk divízie Laundry & Home Care sa zvýšil o výrazných 19,3 % na 239 mil. eur. Výnimočné zvýšenie divízia zaznamenala v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň 18,2 %. Vykázaný prevádzkový zisk takisto výrazne vzrástol z úrovne 171 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na 211 mil. eur, t.j. o 23,0 %.

Aj divízia Beauty Care v treťom štvrťroku 2015 pokračovala vo svojom dlhodobom raste ziskovosti. Organický rast obratu dosiahol 2,1 %, čím opäť prekonal rast relevantných trhov a prispel k ďalšiemu zvýšeniu trhových podielov. Nominálne sa obrat zvýšil o 5,0 % na 964 mil. eur (918 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Divízia pokračovala v úspešnom raste na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých zaznamenala veľmi silný organický rast obratu. Dvojciferný rast bol opäť zaznamenaný na trhoch Latinskej Ameriky. Výrazné zvýšenie obratu vykázala aj východná Európa, pričom obrat sa pozitívne vyvíjal aj v Ázii (okrem Japonska), predovšetkým vďaka dvojcifernému rastu na čínskom trhu. Presvedčivý organický rast obratu bol zaznamenaný v Afrike a na Blízkom východe. Situáciu v podnikaní na vyspelých trhoch naďalej ovplyvňovali intenzívna konkurencia a silný tlak na ceny. Predovšetkým pod vplyvom vývoja v západnej Európe a na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu obrat mierne zaostal za úrovňou z rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roka. Naopak – a to aj napriek vysoko konkurenčnému prostrediu - Severná Amerika vykázala silný rast v porovnaní s tretím štvrťrokom 2014.

Upravený prevádzkový zisk divízie Beauty Care sa medziročne výrazne zvýšil o 10,7 % na 155 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja takisto zaznamenala veľmi výrazný rast na 16,1 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 45,2 % na 142 mil. eur.

Divízia Adhesive Technologies v treťom štvrťroku zaznamenala výrazné zvýšenie organického obratu vo výške 2,3 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 8,5 % na 2 279 mil. eur (2 100 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Divízia pokračovala v úspešnom raste na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých zaznamenala pomerne silný organický rast obratu. V Latinskej Amerike sa jej podarilo dosiahnuť dvojciferný rast. Napriek zložitej situácii v niektorých štátoch bol silný rast obratu zaznamenaný aj vo východnej Európe a v regióne Afriky a Blízkeho východu. Obrat v Ázii (okrem Japonska) zaostal za úrovňou z rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roka, predovšetkým z dôvodu oslabenia hospodárskeho rastu Číny. Vývoj obratu na vyspelých trhoch bol celkovo pozitívny, keď výrazný rast zaznamenali trhy ázijsko-pacifického regiónu. Pozitívne sa vyvíjal aj severoamerický trh, ale organický obrat v západnej Európe bol medziročne mierne nižší.

Upravený prevádzkový zisk divízie Adhesive Technologies sa oproti tretiemu štvrťroku 2014 výrazne zvýšil – o 10,3 % na hodnotu 412 mil. eur. Výrazne sa zlepšila upravená výnosnosť predaja, ktorá po prvýkrát dosiahla hodnotu 18,1 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 3,7 % na 367 mil. eur.

Výsledky za tretí štvrťrok 2015 v jednotlivých regiónoch

Obrat spoločnosti Henkel sa v západnej Európe zvýšil o 6,0 % na 1 508 mil. eur. V trhovom prostredí charakterizovanom silnou konkurenciou organický obrat medziročne klesol o 1,3 %, so zmiešaným vývojom zaznamenaným v tomto regióne. Kým trhy vo Veľkej Británii, Francúzku a južnej Európe vykazovali zvýšenie organického obratu, obrat v Nemecku nedosiahol úroveň z tretieho štvrťroka 2014. Obrat vo východnej Európe dosiahol výšku 733 mil. eur v porovnaní so 792 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Aj napriek náročnému trhovému prostrediu predstavoval organický rast 9,7 %, k čomu výrazne prispeli najmä obchodné výsledky v Rusku a Turecku. Obrat v Afrike a na Blízkom východe sa zvýšil z 279 mil. eur na 320 mil. eur. Aj napriek tomu, že rast bol naďalej ovplyvňovaný politickými nepokojmi v niektorých štátoch, organický obrat vzrástol o výrazných 5,9 %.

V severnej Amerike sa obrat zvýšil zo 755 mil. eur na 940 mil. eur. S prispením všetkých troch obchodných divízií sa organický obrat zlepšil o 3,2 %. V Latinskej Amerike sa obrat zvýšil z 266 mil. eur na 280 mil. eur. Organický obrat sa zvýšil o 10,9 %. Toto zlepšenie je možné pripísať najmä dvojcifernému rastu na mexickom trhu. Obrat v ázijsko-pacifickom regióne sa zvýšil zo 691 mil. eur na 777 mil. eur. Organický rast bol na úrovni 0,8 %. Hoci vyspelé trhy v regióne dosiahli presvedčivý rast, obrat na rozvíjajúcich sa trhoch sa z dôvodu spomalenia rastu čínskej ekonomiky zvýšil len mierne.

Obrat na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy, Afriky a Blízkeho východu, Latinskej Ameriky a Ázie (okrem Japonska) sa zvýšil o 4,2 % na 1 994 mil. eur. Vďaka prispeniu všetkých troch obchodných divízií organický obrat vzrástol o 6,5 % a na organickom raste skupiny Henkel mal znovu nadpriemerný podiel. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2014 sa podiel obratu z rozvíjajúcich sa trhov znížil, a to na 43 %. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,4 % a dosiahol hodnotu 2 563 mil. eur.

Výhľad skupiny Henkel na rok 2015

Spoločnosť Henkel spresnila svoj výhľad organického rastu obratu na účtovný rok 2015, ktorý sa momentálne odhaduje na úrovni 3 %. Organický rast obratu divízie Laundry & Home Care sa odhaduje na úrovni 4 až 5 percent. V prípade divízie Beauty Care Henkel naďalej očakáva rast približne na úrovni 2 percent. Predovšetkým z dôvodu spomalenia ekonomického rastu v Číne spoločnosť Henkel v súčasnosti predpokladá, že organický rast obratu divízie Adhesive Technologies sa bude pohybovať medzi 2 a 3 percentami. Ako doposiaľ, spoločnosť Henkel očakáva stabilný vývoj podielu obratu z rozvíjajúcich sa trhov. Spoločnosť Henkel potvrdzuje svoj výhľad upravenej výnosnosti predaja (EBIT) a stále očakáva zvýšenie na približne 16 % (15,8 % v roku 2014), pričom k tomuto zlepšeniu by mali prispieť všetky obchodné divízie. Spoločnosť Henkel zároveň zvýšila svoj odhad upravených výnosov na preferenčnú akciu a aktuálne očakáva viac ako 10 % zvýšenie (4,38 eur v roku 2014).

* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.