19. 5. 2016  Düsseldorf / Německo

Výhľad na rok 2016 potvrdený

Henkel vykázal dobrý obrat a zisk za prvý štvrťrok

  • Obrat vzrástol na 4 456 mil. eur: organický +2,9 % (vykázaný +0,6 %)
  • Rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch: organický +6,3 %
  • Prevádzkový zisk*: +6,2 % na 751 mil. eur
  • Zisk na prioritnú akciu* (EPS): +7,6 % na 1,27 eura
  • Výrazné zlepšenie marže EBIT*: + 80 bázických bodov na 16,8 %

„Spoločnosť Henkel zaznamenala dobrý štart do finančného roka 2016. Podarilo sa nám ďalej zvyšovať obrat a zisk a výrazne posilniť upravenú výnosnosť predaja na úroveň 16,8 %.  K celkovému dobrému výkonu prispeli všetky tri obchodné divízie. Na rozvíjajúcich trhoch sme opäť dosiahli silný organický rast,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

V súvislosti s aktuálnym finančným rokom Van Bylen uviedol: „Očakávame, že zložité trhové podmienky budú v roku 2016 ďalej pretrvávať – pri len miernom globálnom hospodárskom raste, vysokej miere neistoty na trhoch a nepriaznivom kurzovom vývoji. Preto sa budeme orientovať na využívanie našich silných obchodných značiek, na naše vedúce trhové postavenie a našu schopnosť inovácií, aby sme dosiahli naše ambiciózne ciele.“

Výhľad na rok 2016 potvrdený

Van Bylen potvrdil výhľad pre aktuálny finančný rok: „Za celý finančný rok 2016 očakávame rast organického obratu v rozsahu 2 až 4 %. Takisto očakávame, že upravená výnosnosť predaja sa zvýši približne na 16,5 %, a predpokladáme približne 8 až 11 % zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu.“

Obrat a zisk v prvom štvrťroku 2016

Obrat sa v prvom štvrťroku 2016 zvýšil o 0,6 % na 4 456 mil. eur. Po upravení o negatívne kurzové vplyvy vo výške 3,4 % sa obrat zlepšil o 4,0 %. Organicky – t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja – sa obrat zvýšil o 2,9 %.

Divízia Laundry & Home Care zaznamenala presvedčivý 4,7 % organický rast obratu. V divízii Beauty Care rástol obraz organicky o presvedčivé 2,6 %. Divízia Adhesive Technologies tiež zaznamenala výrazné zvýšenie organického obratu vo výške 2,1 %.

Po zahrnutí jednorazových poplatkov, jednorazových ziskov a nákladov na reštrukturalizáciu, upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 6,2 %, zo 707 mil. eur na 751 mil. eur. Vykázaný prevádzkový zisk vzrástol o 10,7 %, zo 648 mil. eur na 717 mil. eur.

Upravená výnosnosť predajov (marža EBIT) sa zvýšila o výrazných 0,8 percentuálneho bodu na 16,8 %. Vykázaná výnosnosť predaja sa zvýšila zo 14,6 % na 16,1 %.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel sa zlepšil o 2 mil. eur na -7 mil. eur. Uvedené zlepšenie možno pripísať predovšetkým splateniu hybridných dlhopisov v novembri 2015. Daňové zaťaženie predstavovalo 24,2 % v porovnaní s 24,6 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Upravený čistý štvrťročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 7,6 %, z 510 mil. eur na 549 mil. eur. Vykázaný čistý štvrťročný zisk vzrástol o 11,6 %, zo 482 mil. eur na 538 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 13 mil. eur sa čistý zisk zvýšil na 525 mil. eur (470 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 1,18 eur na 1,27 eur, t.j. o 7,6  %. Vykázaný EPS sa zvýšil z 1,09 eur na 1,21 eur.

Pomer čistého pracovného kapitálu k obratu sa zvýšil o 0,8 percentuálneho bodu na 5,4 %, predovšetkým z dôvodu kurzových vplyvov a nižšiemu stavu zásob.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. marcu 2016 predstavovala 452 mil. eur. K 31. decembru 2015 bola na úrovni 335 mil. eur.

Výsledky obchodných divízií v prvom štvrťroku 2016

Divízia Laundry & Home Care v prvom štvrťroku 2016 znovu zaznamenala nárast svojej ziskovosti. Vďaka vyšším trhovým podielom sa obrat organicky medziročne zvýšil o 4,7 %, čím prekonal vývoj na relevantných trhoch. Nominálne sa obrat zvýšil o 2,7 % na 1 333 mil. eur (1 298 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Výrazné zvýšenie organického obratu možno pripísať najmä vývoju na rozvíjajúcich sa trhoch. Východná Európa aj Ázia (okrem Japonska) vykázali dvojciferný rast. Afrika a Stredný východ vykázali výrazný rast aj napriek pretrvávajúcim zložitým trhovým podmienkam. Solídny výkon zaznamenala aj Latinská Amerika. Rast obratu na vyspelých trhov bol pozitívny. V silne konkurenčnom prostredí ostal rast obratu v západnej Európe a Severnej Amerike v kladných číslach.

Upravený prevádzkový zisk divízie Laundry & Home Care sa zvýšil o 9,5 %na 243 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o výborných 1,1 percentuálneho bodu na 18,2 %. Vykázaný prevádzkový zisk vzrástol o 23,3 %, zo 192 mil. eur na 236 mil. eur.

Aj divízia Beauty Care v prvom štvrťroku 2016 zaznamenala ďalší rast ziskovosti. Vďaka získaným trhovým podielom sa obrat organicky medziročne zvýšil o 2,6 %, čím opäť prekonal vývoj na relevantných trhoch. Nominálne sa obrat zvýšil o 1,1 % na 950 mil. eur (940 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Divízia pokračovala v úspešnom raste na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých zaznamenala veľmi silný organický rast obratu. K tomuto vývoju výrazne prispela východná Európa, ktorá vykázala dvojciferný rast. Vývoj obratu v Latinskej Amerike a Ázii (okrem Japonska) bol pozitívny. Presvedčivý rast obratu bol zaznamenaný v Afrike a na Blízkom východe. Obraty na vyspelých trhoch boli pozitívne v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. Veľmi výrazným rastom prispeli k tomuto vývoju predovšetkým obchodné divízie v Severnej Amerike. Vyspelé trhy v regióne juhovýchodnej Ázie vykázali pozitívny rast obratu. Z dôvodu pretrvávajúcej intenzívnej konkurencie a silným cenovým tlakom obrat v západnej Európe zaostal za úrovňou z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku.

Upravený prevádzkový zisk divízie Beauty Care sa medziročne zvýšil o 5,0 % na 157 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka výrazne zlepšila a vzrástla o 0,6 percentuálneho bodu na 16,5 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,5 % na 143 mil. eur.

Divízia Adhesive Technologies v prvom štvrťroku zaznamenala výrazné zvýšenie organického obratu vo výške 2,1 %. Nominálne sa obrat mierne znížil, o 0,8 %, na 2 144 mil. eur (2 160 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Rozvíjajúce sa trhy pokračovali v solídnom organickom raste obratu. Latinskoamerický región vykázal dvojciferný percentuálny nárast.

Napriek zložitej politickej situácii v niektorých štátoch regiónu zaznamenala východná Európa veľmi silný rast. V Ázii (okrem Japonska) sa obrat vyvíjal pozitívne. V regióne Afrika a Stredný východ obrat zaostal za úrovňou v rovnakom období predchádzajúceho roka. Obrat na vyspelých trhoch ostal celkovo stabilný. Hoci severoamerické trhy zaznamenali pozitívny rast, obrat na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu a západnej Európy mierne zaostal za úrovňou z rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roka.

Upravený prevádzkový zisk divízie Adhesive Technologies sa oproti prvému štvrťroku 2015 zvýšil o 6,4 % na hodnotu 376 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o výborných 1,1 percentuálneho bodu na 17,5 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 5,5 % na 364 mil. eur.

Výsledky za prvý štvrťrok 2016 v jednotlivých regiónoch

V trhovom prostredí charakterizovanom silnou konkurenciou bol organický obrat spoločnosti Henkel v regióne západnej Európy o 0,5 % nižší ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Dobrá výkonnosť v južnej Európe a rast na francúzskom trhu nedokázali vykompenzovať mierny pokles v Nemecku. Vykázaný obrat mierne klesol na 1 528 mil. eur. Vo východnej Európe zaznamenal obrat dvojciferný organický rast, o 10,9 %, predovšetkým vďaka ruskému a tureckému trhu. Vykázaný obrat dosiahol 629 mil. eur, čo predstavuje mierne medziročné zvýšenie. S 3,5 % vykázal región Afriky a Stredného východu výrazný organický rast obratu v prvom štvrťroku 2016, hoci politická a ekonomická nestabilita v niektorých štátoch aj naďalej negatívne ovplyvňovali podnikateľské prostredie. Vykázaný obrat vo výške 346 mil. eur mierne zaostal za úrovňou z minulého roka.

Severoamerický trh vykázal solídny organický rast obratu na úrovni 2,4 %, ku ktorému prispeli všetky divízie. Vykázaný obrat sa zvýšil z 885 mil. eur na 926 mil. eur. V Latinskej Amerike sa obrat organicky zlepšil o 8,3 %. K tomuto výraznému zlepšeniu prispel najmä vývoj v Mexiku. Vykázaný obrat dosiahol 247 mil. eur v porovnaní s 274 mil. eur v prvom štvrťroku 2015. Napriek spomaleniu rastu na čínskych trhoch sa organický obrat v juhovýchodnej Ázii zvýšil o 2,2 %. Vývoj obratu v Čine bol pozitívny. Vykázaný obrat v regióne sa zvýšil zo 732 mil. eur na 747 mil. eur.

Rozvíjajúce sa trhy si zachovali silný organický rast na úrovni 6,3 %, na ktorom sa podieľali všetky tri obchodné divízie. Z dôvodu negatívnych kurzových vplyvov sa vykázaný obrat znížil o 1,8 % na 1 837 mil. eur; 41 % podiel obratu z rozvíjajúcich sa trhov mierne zaostal za svojou minuloročnou úrovňou. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,5 % a dosiahol hodnotu 2 589 mil. eur.

Výhľad skupiny Henkel na rok 2016

Spoločnosť Henkel očakáva v účtovnom roku 2016 organický rast obratu vo výške 2 až 4 %. Podľa predpokladov by rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť všetky divízie. Okrem toho spoločnosť Henkel očakáva mierne zvýšenie podielu obratu z rozvíjajúcich sa trhov. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom na približne 16,5 %. Upravená výnosnosť predaja v jednotlivých obchodných divíziách by mala ostať na minuloročnej úrovni, alebo mierne vyššia.

Henkel očakáva zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu v rozmedzí 8 až 11 %.

*Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.