8. 11. 2016  Düsseldorf / Německo

Výhľad na rok 2016 potvrdený

Henkel pokračuje vo výborných výsledkoch v treťom štvrťroku

  • Obrat vo výške 4 748 mil. eur: organický + 2,8 % (nominálny: + 3,4 %)
  • Rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch: organický + 6,7 %
  • Prevádzkový zisk*: + 7,6 % na 837 mil. eur
  • Výrazné zlepšenie marže EBIT*: + 70 bázických bodov na 17,6 %
  • Zisk na prioritnú akciu* (EPS): + 9,2 % na 1,42 eura

„Spoločnosť Henkel pokračovala v dosahovaní výborných výsledkov aj v treťom štvrťroku. Obrat, upravený prevádzkový zisk a upravené výnosy na prioritnú akciu zaznamenali nové rekordy. Na úspešnom vývoji a kvalitných výsledkoch v oblasti výnosov sa podieľali všetky tri divízie a výrazná angažovanosť nášho globálneho tímu,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

„V treťom štvrťroku sme úspešne zavŕšili akvizíciu spoločnosti Sun Products a zabezpečili sme jej financovanie za priaznivých podmienok. V histórii našej spoločnosti ide o druhú najväčšiu transakciu, vďaka ktorej sme sa stali dvojkou na trhu USA v oblasti starostlivosti o bielizeň, a zároveň sme naše portfólio doplnili o rad atraktívnych a zavedených značiek. Sme hrdí, že môžeme u nás privítať zamestnancov spoločnosti Sun a zároveň by sme sa chceli zamerať na úspešnú integráciu do našich obchodných činností v oblasti Laundry & Home Care v Severnej Amerike.“

V súvislosti so súčasným fiškálnym rokom Hans Van Bylen povedal: „Očakávame, že zložité a neisté podmienky na trhu budú počas roka 2016 naďalej pretrvávať. Budeme sa orientovať na využívanie našich úspešných obchodných značiek, naše vedúce trhové postavenie a na našu schopnosť inovácií, aby sme dosiahli naše ambiciózne ciele.“

Výhľad na rok 2016 potvrdený

Spoločnosť Henkel potvrdila výhľad na súčasný fiškálny rok: „Za celý finančný rok 2016 očakávame organický rast obratu v rozsahu od 2 do 4 %. Takisto očakávame, že upravená marža EBIT sa zvýši na viac než 16,5 %, pričom predpokladáme približne 8 až 11 % zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu.“

Obrat a zisk v treťom štvrťroku 2016

V treťom štvrťroku 2016 dosiahol obrat spoločnosti Henkel nový rekord. Obrat vzrástol o 3,4 % na 4 748 mil. eur. Na tomto výsledku sa podieľal presvedčivý organický rast, ako aj akvizície. Organický rast obratu – t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja – predstavoval 2,8 %. Po upravení o negatívne kurzové vplyvy vo výške 3,3 % sa obrat zvýšil o 6,7 %.

K organickému rastu obratu prispeli presvedčivé výsledky všetkých divízií. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala organický rast obratu na úrovni 4,0 %. Divízia Beauty Care vykázala zlepšenie organického obratu vo výške 2,6 %. Divízia Adhesive Technologies takisto zaznamenala zvýšenie organického obratu vo výške 2,5 %.

Po zahrnutí jednorazových poplatkov, ziskov a nákladov na reštrukturalizáciu, upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 7,6 % zo 778 mil. eur na 837 mil. eur. Vykázaný prevádzkový zisk vzrástol o 16,4 % zo 666 mil. eur na 775 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) zaznamenala nárast o 0,7 percentuálneho bodu na 17,6 %. Vykázaná výnosnosť predaja sa zvýšila zo 14,5 % na 16,3 %.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel na úrovni -15 mil. eur bol vzhľadom na akvizície nižší oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka. Vykázaná sadzba dane predstavovala 23,2 %, pričom v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka bola na úrovni 24,6 %.

Upravený čistý štvrťročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 9,2 % z 564 mil. eur na 616 mil. eur. Vykázaný čistý štvrťročný zisk vzrástol o 18,2 % zo 494 mil. eur na 584 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 8 miliónov eur čistý štvrťročný zisk predstavoval 576 mil. eur (484 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka).

Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil o 9,2 % z 1,30 eura na 1,42 eura. Vykázaný EPS sa zvýšil z 1,12 eura na 1,33 eura.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa medziročne zlepšil o 0,8 percentuálneho bodu na 5,2 %. 

Výrazný rast za prvých deväť mesiacov roka 2016

Počas prvých deviatich mesiacov roka 2016 spoločnosť Henkel zaznamenala organický rast obratu – t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja – na úrovni 3,0 %, pričom k tomuto vývoju prispeli všetky obchodné divízie. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 1,0 % na 13 858 mil. eur.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 6,9 % z 2 253 mil. eur na 2 407 mil. eur; upravená výnosnosť predaja sa zlepšila zo 16,4 % na 17,4 %.

Po odpočítaní menšinových podielov sa upravený čistý zisk za prvých deväť mesiacov zvýšil o 8,6 % z 1 632 mil. eur na 1 772 mil. eur.

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) vzrástli o 8,5 % z 3,77 eura na 4,09 eura.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. septembru 2016 predstavovala - 2 661 mil. eur (335 mil. eur k 31. decembru 2015). Zmena v porovnaní s koncom roka 2015 bola spôsobená najmä platbami za akvizície a výplatou dividend.

Výsledky obchodných divízií v treťom štvrťroku 2016

V treťom štvrťroku 2016 divízia Laundry & Home Care úspešne pokračovala v raste ziskovosti zvýšením obratu aj prevádzkového zisku EBIT. Obrat organicky medziročne vzrástol o 4,0 %. V nominálnom vyjadrení obrat vzrástol o 12,6 % na 1 479 mil. eur aj vďaka akvizícii Sun Products.

Na presvedčivom zlepšení organického obratu sa podieľal najmä rast na rozvíjajúcich sa trhoch. V Ázii (okrem Japonska) a v regióne Afriky a Stredného východu divízia vykázala dvojciferný rast. K úspešnému výsledku prispeli aj regióny východnej Európy a Latinskej Ameriky, ktoré zaznamenali presvedčivé zvýšenie obratu. Rast obratu na vyspelých trhoch bol takisto presvedčivý. Región Severnej Ameriky vykázal solídne medziročné zvýšenie obratu. Západná Európa zaznamenala pozitívny vývoj obratu vo vysoko konkurenčnom prostredí.

Upravený prevádzkový zisk divízie Laundry & Home Care zaznamenal dvojciferný nárast o 11,0 % na 265 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 17,9 % mierne zaostala za vysokými hodnotami z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka vzhľadom na akvizície uzavreté v roku 2016. Po očistení o tieto akvizície upravená výnosnosť predaja zaznamenala výrazný rast. Vykázaný prevádzkový zisk vzrástol o 8,0 % z 211 mil. eur na 228 mil. eur.

Divízia Beauty Care takisto úspešne nadviazala na dlhodobý rast ziskovosti v treťom štvrťroku 2016. Organický rast obratu predstavoval 2,6 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 0,4 % na 968 mil. eur.

Divízia pokračovala v úspešnom vývoji na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých zaznamenala veľmi silný organický rast obratu. Východná Európa a Latinská Amerika prispeli dvojciferným rastom obratu. Obrat v regióne Ázie (okrem Japonska) nedosiahol úroveň z tretieho štvrťroka 2015, pričom región Afriky a Stredného východu zaznamenal veľmi silný rast. Vývoj obratu na vyspelých trhoch bol stabilný. Obrat v západnej Európe a na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu zaostal za úrovňou z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka. V Severnej Amerike dosiahla divízia Beauty Care presvedčivý organický rast obratu.

Upravený prevádzkový zisk divízie Beauty Care zaznamenal veľmi silný nárast o 9,7 % na 170 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja vykázala vynikajúce zlepšenie o 1,4 percentuálneho bodu a dosiahla nový rekord na úrovni 17,5 %. Vykázaný prevádzkový zisk vzrástol o 9,1 % na 155 mil. eur.

Divízia Adhesive Technologies zaznamenala v treťom štvrťroku výrazné zvýšenie organického obratu vo výške 2,5 %. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat hodnotu 2 272 mil. eur v porovnaní s 2 279 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Rozvíjajúce sa trhy úspešne pokračovali vo výraznom organickom raste obratu. Latinská Amerika zaznamenala dvojciferný rast. Presvedčivý organický rast obratu vykázala východná Európa. V regióne Afrika a Stredný východ zaostal obrat za úrovňou z rovnakého štvrťroku minulého roka. Veľmi silný organický rast obratu dosiahli ázijské trhy (okrem Japonska). Na vyspelých trhoch obrat mierne klesol. V západnej Európe a na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu obrat nedosiahol úroveň z tretieho štvrťroka 2015. Obrat v Severnej Amerike si udržal stabilnú úroveň.

Upravený prevádzkový zisk divízie Adhesive Technologies sa medziročne zvýšil o solídnych 4,4 % a dosiahol hodnotu 430 mil. eur. Výrazné zvýšenie o 0,8 percentuálnych bodov zaznamenala divízia v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň 18,9 %.  Vykázaný prevádzkový zisk vzrástol o 15,3 % na 423 mil. eur.

Vo vysoko konkurenčnom prostredí západoeurópskych trhov bol obrat spoločnosti Henkel medziročne nižší o 0,5 %. Trhový vývoj v tomto regióne bol zmiešaný. Kým Nemecko vykázalo mierne pozitívny vývoj organického obratu a Španielsko zaznamenalo výrazný rast, obrat vo Francúzsku a Talianskou zaostal za hodnotami z rovnakého štvrťroka predchádzajúco roka. Nominálny obrat predstavoval 1 473 mil. eur v porovnaní s 1 508 mil. eur v treťom štvrťroku 2015. Obrat vo východnej Európe organicky vzrástol o 4,5 %. Najväčší príspevok k tomuto výsledku zaznamenali obchodné divízie v Rusku a Turecku.  Nominálny obrat vo výške 733 mil. eur si udržal úroveň z predchádzajúceho roka. Rast v regióne Afriky a Blízkeho východu bol aj naďalej ovplyvňovaný geopolitickými nepokojmi v niektorých štátoch regiónu. Aj napriek tomu sa podarilo dosiahnuť výrazný organický rast obratu vo výške 6,9 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 9,0 % na 348 mil. eur.

V Severnej Amerike sa obrat organicky zvýšil o 1,6 %. Nominálny obrat vo výške 1 067 mil. eur medziročne vzrástol o 13,5 %. Organický obrat v Latinskej Amerike posilnil o 13,9 % predovšetkým vďaka obchodným výsledkom dosiahnutým v Mexiku, ktoré zaznamenalo dvojciferný rast. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat hodnotu 268  mil. eur v porovnaní s 280 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. V ázijsko-pacifickom regióne sa obrat organicky zvýšil o 4,3 %. Zlepšenie organického obratu bolo spôsobené najmä výsledkami v Indii, Južnej Kórei a Číne, zatiaľ čo v Japonsku obrat klesol. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 6,9 % na 830 mil. eur.

Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste obratu skupiny opäť nadpriemerný podiel, keď dosiahli rast na úrovni 6,7 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 1,8 % na 2,031 mil. eur. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2015 ostal podiel obratu z rozvíjajúcich sa trhov na nezmenenej úrovni 43 %. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,1 % a dosiahol hodnotu 2 688 mil. eur.

Výhľad skupiny Henkel na rok 2016 potvrdený

Henkel očakáva organický rast obratu od 2 do 4 %. Podľa predpokladov by organický rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť všetky divízie. V prípade podielu obratu z rozvíjajúcich sa trhov spoločnosť Henkel očakáva mierne zníženie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, spôsobené kurzovými vplyvmi. Pri upravenej výnosnosti predaja (EBIT) Henkel očakáva nárast nad 16,5 %, pričom upravená výnosnosť predaja každej obchodnej divízie by mala prekročiť minuloročnú úroveň.  Nárast upravených výnosov na prioritnú akciu by podľa očakávaní spoločnosti Henkel mal byť v rozmedzí 8 až 11 percent.


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.