17. 11. 2016  Düsseldorf / Nemecko

Spoločnosť Henkel predstavuje nové strategické priority a finančné ciele

Stratégia Henkel 2020+: Zameraná na rast, digitalizáciu a agilitu

 • Henkel si stanovil dosiahnutie ambicióznych cieľov do roka 2020 a pre neskoršie obdobie:
  • Pokračovať v dosahovaní rentabilného rastu a atraktívnych výnosov
  • Byť viac zameraný na zákazníka, inovatívny, agilný a plne digitalizovaný
  • Cielené akvizície na posilnenie portfólia
 • Jasná stratégia so štyrmi prioritami:
  • Podpora rastu
  • Zrýchlenie digitalizácie
  • Zvýšenie agility
  • Financovanie rastu
 • Finančné ciele do roku 2020:
  • Nárast organických tržieb: v priemere o 2% až 4%
  • Upravený* zisk na preferovanú akciu: 7% až 9% CAGR**
  • Zvýšenie upravenej* marže EBIT
  • Nárast objemu voľných peňažných tokov

Spoločnosť Henkel dnes predstavila svoje nové strategické priority a finančné ciele, ktoré budú formovať spoločnosť do roku 2020 a neskôr a ktoré zhrnula do stratégie s názvom „Henkel 2020+”. Vďaka svojim silným základom plánuje Henkel generovať kontinuálny rentabilný rast prostredníctvom zamerania sa na štyri strategické priority: podpora rastu, zrýchlenie digitalizácie, zvýšenie agility, a financovanie rastu.

„Našu budúcnosť budeme stavať na pevných základoch, ktoré nám umožnia  v nachádzajúcich  rokoch generovať trvalo udržateľný rentabilný rast. Máme vynikajúce výsledky z hľadiska výkonnosti prekonávajúcej priemer na trhu, vyváženého a dobre diverzifikovaného obchodného portfólia našich existujúcich značiek, inovatívnych technológií a vedúcich pozícií na výrazne atraktívnych trhoch a kategóriách – a oddaný globálny tím zamestnancov s výraznou firemnou kultúrou, spoločnými cieľmi a zdieľanými hodnotami,” hovorí Hans Van Bylen, generálny riaditeľ (CEO) spoločnosti Henkel.

„V spoločnosti Henkel zdieľame spoločný cieľ, ktorým je trvalo udržateľná tvorba hodnoty – pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, našich zamestnancov, akcionárov, ako aj aktérov na trhoch a komunitách, kde podnikáme. Okrem toho sa všetky naše kroky, rozhodnutia a správanie riadia našimi hodnotami,” dodáva Hans Van Bylen.

Ambície na rok 2020+: Pokračovanie v úspešnom rozvoji spoločnosti Henkel

„Chceme pokračovať v úspešnom rozvoji spoločnosti Henkel vo vysoko premenlivom podnikateľskom prostredí, ktoré je charakterizované globalizáciou, zrýchľovaním digitalizácie, rýchlo sa meniacimi trhmi a čoraz významnejšou spoločenskou zodpovednosťou. Do roku 2020 a v ďalších rokoch je naším cieľom, aby spoločnosť Henkel generovala ešte rentabilnejší rast a stala sa viac zameranou na zákazníka, inovatívnejšou, agilnejšou a plne digitalizovanou z hľadiska našich interných procesov ale aj aktivít smerovaných na zákazníka. Navyše, snažíme sa presadzovať trvalú udržateľnosť v rámci všetkých našich obchodných aktivít, čo ešte viac posilní našu vedúcu pozíciu,” vysvetľuje Hans Van Bylen.

„Aby sme naplnili uvedené ciele, zameriame sa na podporu rastu, zrýchľovanie digitalizácie naprieč všetkými našimi spoločnosťami a divíziami, zvyšovanie agility našej organizácie a jednotlivých tímov a financovanie rastu prostredníctvom cielených iniciatív. Okrem organického rastu budú tvoriť integrálnu súčasť našej stratégie akvizície, ktorých účelom bude ďalšie posilnenie nášho portfólia. S realizáciou našich priorít začneme veľmi  energicky už od prvého dňa, aby sme pokračovali v úspešnom rozvoji a trvalo udržateľnej tvorbe hodnoty,” hovorí Hans Van Bylen, sumarizujúc budúce strategické smerovanie spoločnosti Henkel.

Rentabilný rast a atraktívne výnosy

Vo vysoko premenlivom a neistom trhovom prostredí si spoločnosť Henkel zadefinovala konkrétne finančné ciele na obdobie do roku 2020: V nasledujúcich štyroch rokoch sa bude spoločnosť usilovať, aby dosiahla priemerný nárast organických tržieb medzi 2% a 4% ročne s nadmerným zastúpením tržieb z rozvíjajúcich sa trhov. Z hľadiska upravených výnosov na preferovanú akciu (EPS) sa spoločnosť Henkel bude snažiť dosiahnuť zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) medzi 7 až 9%. Tieto ambície v oblasti nárastu EPS zahŕňajú aj vplyv vývoja výmenných kurzov a naopak nezahŕňajú významné akvizície a ani spätný výkup podielov spoločnosti. Okrem toho sa spoločnosť Henkel bude usilovať o kontinuálne zlepšovanie v oblasti upravenej marže EBIT a nárast voľných peňažných tokov.

„Nastavili sme si finančné ciele do roku 2020, ktoré posilnia výraznú sebadôveru v naše schopnosti dosahovať vynikajúcu výkonnosť v oblasti financií  a atraktívne výnosy,” zdôrazňuje Carsten Knobel, finančný riaditeľ (Chief Financial Officer) spoločnosti Henkel. „Aj naďalej sa budeme sústrediť na disciplínu v oblasti nákladov, zvyšovanie našej ziskovosti, optimalizáciu čistého prevádzkového kapitálu a generovanie silných peňažných tokov. To nám umožní ďalšie investície nielen do organického ale aj anorganického rastu.”

Prehľad strategických priorít

1.    Podpora rastu

Podpora rastu na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch bude jednou z kľúčových strategických priorít spoločnosti Henkel. Spoločnosť realizuje celú škálu cielených iniciatív, ktorých účelom bude ešte vyššia úroveň zaangažovanosti zákazníkov a spotrebiteľov, ďalšie posilnenie pozície popredných značiek a technológií, vývoj zaujímavých a atraktívnych inovácií a služieb a zachytenie nových zdrojov rastu.

Pomocou vyššej úrovne zaangažovanosti zákazníkov a spotrebiteľov sa spoločnosť Henkel snaží urýchliť rast medzi najdôležitejšími zákazníkmi prostredníctvom intenzívnejšieho partnerstva a o prekonanie priemernej úrovne rastu na trhu vďaka spolupráci s najdôležitejšími zákazníkmi vo všetkých troch obchodných divíziách. Tento prístup umožní postupná zmena v zameraní sa na zákazníka – t. j. sústredenie sa na zákazníka a potreby spotrebiteľov – ako aj realizácia podrobných plánov na zvýšenie zaangažovanosti zákazníkov a spotrebiteľov na všetkých úrovniach našej organizácie. Okrem  toho sa spoločnosť Henkel chce viac sústrediť na rastové príležitosti pomocou cieleného riešenia potrieb konkrétnych cieľových skupín prostredníctvom na mieru upravených produktov, služieb a inovácií.

Spoločnosť Henkel takisto plánuje ďalej posilniť svoje najsilnejšie značky a technológie, a zvýšiť tržby jej globálnych značiek s najvyššou výkonnosťou, ako aj najvýznamnejších lokálnych značiek: tržby za 10 najvýznamnejších značiek by sa do roku 2020 mali zvýšiť tak, aby dosahovali 75% celkových tržieb skupiny. Tento cieľ pomôžu splniť predovšetkým cielené investície na posilnenie pozície vedúcich značiek spoločnosti Henkel, ktoré zabezpečia konkurenčnú výhodu prostredníctvom zachytenia nástupu nových technológií a vývoja produktov a riešení na mieru naprieč rôznymi segmentami a odvetviami.

Rast bude tiež poháňať kontinuálne posilňovanie schopnosti spoločnosti Henkel rozvíjať atraktívne inovácie a služby. To umožní spoločnosti Henkel odlíšiť sa na trhoch s vysokou intenzitou hospodárskej súťaže a zmeniť prístup zo „zamerania sa na produkty“ na „zameranie sa na riešenia“ s vyšším počtom diferencovaných produktov a služieb nielen v odvetví zacielenom na maloobchodných spotrebiteľov, ale aj na spoločnosti. Do roku 2020 sa spoločnosť Henkel bude snažiť rozvíjať inovácie podporujúce rast a plány na zvýšenie podielu tržieb z predaja najvýznamnejších inovatívnych produktov a riešení. Na účely posilnenia inovačných schopností a tvorby príležitostí na zapojenie a zaangažovanosť svojich zákazníkov spoločnosť Henkel pripraví otvorenie nových inovačných centier v divízii Adhesive Technologies v nemeckom Düsseldorfe a čínskom Šanghaji. Zároveň Henkel rozšíri ponuku svojich služieb vo všetkých svojich divíziách. Tieto služby budú zahŕňať poradenstvo a technickú konzultáciu pre odborných zákazníkov a spoločnosti podnikajúce v priemyselných odvetviach, ako aj ponuku digitálnych služieb spotrebiteľom, ako sú napríklad online platformy na objednanie sa do kaderníctva, modely na objednávky a predplatné produktov a služieb alebo automatické opakovanie objednávok.

Spoločnosť Henkel zároveň doplní svoj strategický zámer na podporu rastu v rámci existujúcich kľúčových odvetví svojho podnikania prostredníctvom zachytenia potenciálnych nových zdrojov rastu, napríklad vstupom na nové trhy a pokrytím bielych miest na rozvinutých, ale aj rozvíjajúcich sa trhoch. Cielené akvizície pomôžu doplniť portfólio spoločnosti Henkel, posilniť jej pozíciu v atraktívnych kategóriách a na atraktívnych trhoch a zároveň expandovať do susedných kategórií. Okrem toho spoločnosť založí vyčlenený Fond rizikového kapitálu, ktorý bude mať k dispozícii čiastku do 150 miliónov eur a ktorého účelom bude investovanie do start-upov so špecifickým, vysoko odborným know-how v oblasti digitálnych a iných technológií.

Na účely podpory svojich rastových ambícií spoločnosť Henkel navýši svoje investície a zvýši kapitálové výdaje („Capex“) zo zhruba 2 miliárd eur za roky 2013 až 2016 na takmer 3 miliardy eur pre obdobie rokov 2017 až 2020.

A hoci sa spoločnosť Henkel zameriava na podporu organického rastu, akvizície zostanú integrálnou súčasťou stratégie spoločnosti v rámci snahy o ďalšie posilnenie jej portfólia. Spoločnosť Henkel bude aj naďalej pokračovať v sledovaní potenciálnych príležitostí na základe vysoko disciplinovaného prístupu s jasne stanovanými kritériami: strategická vhodnosť, dostupnosť a finančná atraktivita. Zároveň je pre spoločnosť Henkel zaväzujúce jej hodnotenie na úrovni „A“ („single A rating“).

2.    Zrýchlenie digitalizácie

Zrýchlenie digitalizácie pomôže spoločnosti Henkel úspešne rozvíjať svoje aktivity,  posilniť vzťahy so svojimi zákazníkmi a spotrebiteľmi, optimalizovať svoje procesy a transformovať celú spoločnosť. Do roku 2020 spoločnosť Henkel plánuje realizovať celú škálu iniciatív, ktorých účelom bude podporiť a posilniť digitálny biznis, využiť projekty v oblasti „Industry 4.0“ a transformovať samotnú organizáciu.

V oblasti podpory digitálneho podnikania, sa spoločnosť Henkel bude snažiť sústrediť na digitalizáciu interakcie so zákazníkmi, spotrebiteľmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi spolu s celým hodnotovým reťazcom v rámci podnikania zameraného na spotrebiteľov aj priemyselné spoločnosti. Tržby generované pomocou digitálnych kanálov by sa do roku 2020 mali viac než zdvojnásobiť na 4 miliardy eur. Napríklad v rámci podnikania zameraného na spotrebiteľa sa spoločnosť Henkel plánuje sústrediť na zvýšenie angažovanosti prostredníctvom „multikanálovej“ ponuky, ktorá v sebe prepája platformy na elektronické obchodovanie s tradičným retailom, rozvíja a otvára nové digitálne platformy a výrazným spôsobom rozširuje využívanie digitálnych médií.

Spoločnosť Henkel bude takisto využívať koncept „Industry 4.0“ na lepšie plánovanie, zabezpečovanie zdrojov, produkciu a dodávky svojich produktov a riešení. Digitalizácia integrovaného globálneho dodávateľského reťazca umožní  zvýšenie úrovne služieb zákazníkom, lepšie využitie výrobných podnikov spoločnosti, skvalitnenie logistických procesov a priaznivo sa odrazí na stope, ktorú po sebe zanechá spoločnosť Henkel z hľadiska trvalej udržateľnosti.

Úspech v digitalizácii spoločnosti Henkel bude závisieť na spôsobilosti jej zamestnancov a ich schopnosti transformovať celú organizáciu prijatím pružného myslenia v zmysle hesla „otestuj si a nauč sa“. Na účely presadenia tejto zmeny spoločnosť Henkel ďalej rozšíri svoje špecifické programy v oblasti školení a osobného rozvoja. Okrem toho bude zavedená nová pozícia digitálneho riaditeľa (Chief Digital Officer), ktorý bude zodpovedať za uvedené ciele naprieč jednotlivými divíziami spoločnosti.

3.    Zvyšovanie agility

Vo vysoko premenlivom a dynamickom podnikateľskom prostredí bude zvyšovanie agility organizácie predstavovať pre spoločnosť Henkel kľúčový faktor budúceho úspechu. Tento proces bude zahŕňať energické tímy s dostatočnými kompetenciami, čo najkratší čas uvedenia výrobku, či služby na trh (time-to-market) ako aj inteligentné a zjednodušené procesy.

Aby spoločnosť Henkel dokázala vytvoriť agilnejšiu organizáciu s energickými tímami s dostatočnými kompetenciami, bude podporovať podnikateľského ducha zamestnancov, zasadzovať sa o otvorenosť voči zmenám, podporovať adaptabilitu a rozširovať rozhodovaciu právomoc zamestnancov. Tento proces bude ďalej podporovaný silnou firemnou kultúrou orientovanou na výkonnosť s otvorenou spätnou väzbou, uznaním a odmeňovaním vynikajúcich výsledkov.

Súčasťou iniciatívy spoločnosti Henkel, ktorej cieľom je čo najkratší čas uvedenia výrobku či služby na trh, bude snaha o skrátenie času potrebného na realizáciu konkrétnej inovácie prostredníctvom lepšieho predvídania potrieb zákazníkov a spotrebiteľov. Napríklad v divíziách Laundry & Home Care a Beauty Care, sa spoločnosť Henkel zameria na skrátenie času potrebného na realizáciu konkrétnej inovácie o 30%. Okrem toho sa spoločnosť Henkel bude zasadzovať o rýchlejšie vstupy výrobkov a riešení na trh ako aj penetráciu spoločnosti na nové  trhy.

Spoločnosť Henkel takisto využije prístup označovaný ako inteligentná jednoduchosť („smart simplicity“), aby sa stala ešte agilnejšou prostredníctvom flexibilných podnikateľských modelov adaptovaných na dynamické  trhy, ako aj optimalizáciou pracovných postupov a procesov.

4.    Financovanie  rastu

Aby dokázala spoločnosť Henkel financovať svoj rast, zavedie nové prístupy na optimalizáciu alokácie zdrojov, zameria sa na manažment čistých výnosov, ďalšie zvyšovanie efektivity svojich štruktúr a ďalšiu expanziu svojej organizácie v oblasti globálneho dodávateľského reťazca. Vo vzájomnej kombinácii prinesú tieto iniciatívy vyššiu ziskovosť a umožnia spoločnosti Henkel financovať svoje rastové ambície do roku 2020 ako aj v neskorších rokoch.

Alokácia zdrojov vedúca k tvorbe hodnôt napomôže v ďalšej optimalizácii riadenia nákladov prostredníctvom zvýšenej transparentnosti globálneho rozpočtu naprieč definovanými nákladovými kategóriami a prostredníctvom vyššej kvality alokácie rozpočtových prostriedkov.

Manažment čistých výnosov umožní vyššiu efektivitu propagačných aktivít spoločnosti Henkel. Bude napríklad zahŕňať využívanie jedinečných hĺbkových poznatkov o spotrebiteľoch a nakupujúcich ako aj rozširovanie jednotlivých kategórií, či prípadne vývoj nových kategórií v spolupráci s partnermi v maloobchode.

Spoločnosť Henkel bude tiež sústavne pracovať na implementácii tých najúčinnejších štruktúr, napríklad prostredníctvom kontinuálnej transformácie centier zdieľaných služieb, ktoré poskytujú celú škálu vysoko štandardizovaných a digitalizovaných procesov naprieč všetkými organizačnými jednotkami spoločnosti. Okrem toho bude spoločnosť tiež pokračovať v optimalizácii a konsolidácii svojej globálnej stopy v oblasti výroby a skladovania.

Po úspešnom uvedení v Európe a nastavení konkrétnych uzlov v Európe aj Ázii sa ďalej začne realizácia integrovanej organizácie globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Henkel aj v ostatných svetových regiónoch.

Trvalo udržateľné generovanie hodnoty

„Spoločnosť Henkel sa snaží o tvorbu trvalo udržateľnej hodnoty vo všetkých dimenziách svojich podnikateľských aktivít. Tento cieľ spája všetkých našich zamestnancov a je zladený s našimi silnými hodnotami: zákazníci a spotrebitelia, ľudia, finančný úspech, trvalá udržateľnosť a rodinný podnik” zdôrazňuje Hans Van Bylen.

S cieľom posilniť svoje odhodlanie a záväzok v oblasti trvalej udržateľnosti si spoločnosť Henkel zadefinovala jasné ambície, ktorých cieľom je zlepšenie efektivity využívania zdrojov, napríklad pomocou generovania väčšej hodnoty s menším objemom zdrojov. Zároveň si spoločnosť Henkel zadefinovala ambiciózne míľniky v  oblasti trvalej udržateľnosti, ktorých výsledkom bude zvýšenie celkovej efektivity  do roku 2020 o 75 percent v porovnaní s rokom 2010. Zapojenie všetkých zamestnancov spoločnosti Henkel do propagácie myšlienok trvalej udržateľnosti pri komunikácii so zákazníkmi, spotrebiteľmi, obchodnými partnermi a spoločnosťou ako takou bude predstavovať významný faktor pri upevňovaní  pozície spoločnosti Henkel ako lídra v oblasti trvalej udržateľnosti.


* Upravené o jednorazové poplatky/výnosy a poplatky za reštrukturalizáciu
** CAGR: zložená ročná miera rastu

Zuzana Ozanová Henkel Slovensko Manažérka korporátnej komunikácie
Henkel Beauty Care
+421 918 421 739 zuzana.ozanova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky