23. 2. 2017  Düsseldorf / Německo

Výborné výsledky za finančný rok 2016

Henkel vykázal obrat a zisk na rekordných úrovniach

  • Obrat: + 3.5 % na 18 714 miliónov eur (organický rast: +3,1 %)
  • Rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch: organický + 6,8 %
  • Výrazné zvýšenie prevádzkového zisku*: + 8,5 % na 3 172 miliónov eur
  • Veľmi výrazné zlepšenie marže EBIT*: + 70 bázických bodov na 16,9 %
  • Vynikajúce výnosy na prioritnú akciu: + 9,8 % na 5,36 eura
  • Dvojciferný rast dividend**: + 10,2 % na 1,62 eura na prioritnú akciu

„Rok 2016 bol veľmi úspešným rokom pre spoločnosť Henkel. V zložitých trhových podmienkach sme opäť zaznamenali nové rekordné úrovne obratu a zisku a splnili sme naše finančné ciele pre fiškálny rok. Dosiahli sme kvalitné výsledky z hľadiska zisku. Upravený prevádzkový zisk po prvý raz prekročil hodnotu 3 miliárd eur,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.  „V septembri sme uzavreli akvizíciu spoločnosti Sun Products, ktorá je druhou najväčšou transakciou v histórii našej spoločnosti. Týmto významným krokom spoločnosť Henkel výrazne posilnila divíziu Laundry & Home Care v Severnej Amerike. V novembri sme predstavili naše nové ambície a strategické priority do roku 2020 a na ďalšie obdobie. Vzhľadom na pevné základy, vynikajúce výsledky za rok 2016 a jednoznačne stanovené priority pre nadchádzajúce roky, sme rozhodnutí pokračovať v budúcom úspešnom rozvoji našej spoločnosti.“

Výhľad na rok 2017

V súvislosti s aktuálnym finančným rokom 2017 Hans Van Bylen povedal: „Očakávame, že trhové prostredie bude naďalej veľmi premenlivé a nestále. Avšak vzhľadom na naše jednoznačné strategické smerovanie, silný globálny tím, inovatívne značky a technológie, ako aj vedúce postavenie na trhu, sme na najlepšej ceste k dosiahnutiu ďalšieho nárastu ziskovosti: za celý finančný rok 2017 očakávame organický rast obratu na úrovni 2 až 4 %. Okrem toho predpokladáme zvýšenie upravenej marže EBIT na viac než 17,0 % a rast upravených výnosov na prioritnú akciu na úrovni 7 až 9 %.

Obrat a zisk za rok 2016

Obrat za finančný rok 2016 zaznamenal nový rekord na úrovni 18 714 miliónov eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil o 3,5 %. Po upravení o kurzové vplyvy obrat vzrástol o 7,1 %. Pozitívny vplyv z akvizícií a odpredajov bol kvantifikovaný na úrovni 4,0 percent najmä v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Sun Products Corporation. V organickom obrate, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, sme zaznamenali presvedčivý nárast  o 3,1 %.

Všetky divízie vykázali presvedčivý organický rast obratu. Divízia Adhesive Technologies zaznamenala organický rast obratu na úrovni 2,8 %. Obrat v divízii Beauty Care organicky vzrástol o 2,1 %, pričom divízia Laundry & Home Care vykázala organický rast obratu vo výške 4,7 %.

Po zahrnutí jednorazových poplatkov, jednorazových ziskov a nákladov na reštrukturalizáciu sa upravený prevádzkový zisk (EBIT) zlepšil o 8,5 % na nový rekord vo výške 3 172 mil. eur (2 923 mil. eur v predchádzajúcom roku). Na týchto pozitívnych výsledkoch sa podieľali všetky tri obchodné divízie. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol hodnotu 2 775 mil. eur v porovnaní s 2 645 mil. eur v predchádzajúcom roku.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu zo 16,2 % na 16,9 %, čím dosiahla novú rekordnú hodnotu. Vykázaná výnosnosť predaja vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 14,8 % (14,6 % v predchádzajúcom roku).

Hospodársky výsledok sa zlepšil z -42 miliónov eur na -33 miliónov eur. Finančné náklady súvisiace s akvizíciou spoločnosti Sun Products Corporation boli viac než kompenzované pozitívnymi vplyvmi zo splatenia hybridných dlhopisov.

Upravený čistý ročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 10,0 % na 2 323 mil. eur (z 2 112 mil. eur v roku 2015). Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 40 miliónov eur sa vykázaný čistý zisk zvýšil o 6,9 % z 1 921 mil. eur na 2 053 mil. eur.

Upravené výnosy na prioritnú akciu vzrástli o 9,8 % zo 4,88 eura na 5,36 eura a dosiahli nový rekord. Vykázané výnosy na prioritnú akciu sa zvýšili zo 4,44 eur na 4,74 eur.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov predložia výročnému valnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať 6. apríla 2017, návrh na zvýšenie dividend o 10,2 % na 1,62 eur v prípade prioritných akcií (v predchádzajúcom roku 1,47 eur) a o 10,3 % na 1,60 eur v prípade kmeňových akcií (v predchádzajúcom roku 1,45 eur). V histórii spoločnosti pôjde o najvyššiu dividendu s podielom vyplácaných dividend na úrovni 30,3 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa zlepšil o 0,3 percentuálneho bodu z 3,8 % na 3,5 %.

Na konci roka mala čistá finančná pozícia hodnotu -2 301 mil. eur (335 mil. eur k 31. decembru 2015). Zmena v porovnaní s koncom predchádzajúceho roka bola spôsobená predovšetkým platbami za akvizície.

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies zaznamenala presvedčivý organický rast obratu na úrovni 2,8 % vo finančnom roku 2016, a teda rástla rýchlejším tempom než trh. V nominálnom vyjadrení obrat dosiahol úroveň 8 961 mil. eur v porovnaní s 8 992 mil. eur v predchádzajúcom roku.

Rozvíjajúce sa trhy úspešne pokračovali vo výraznom organickom raste obratu s dvojciferným zvýšením v Latinskej Amerike a silným rastom v regióne východnej Európy. Obrat v Ázii (okrem Japonska) zaznamenal presvedčivý vývoj. Obrat v regióne Afriky a Blízkeho východu bol pozitívny, a to aj napriek pretrvávajúcej neistej politickej situácii a zhoršeniu ekonomických podmienok v jednotlivých častiach regiónu. Obrat na vyspelých trhoch zostal na úrovni z predchádzajúceho roka. Vývoj obratu v Severnej Amerike bol pozitívny, pričom obrat v regióne západnej Európy bol v medziročnom porovnaní rovnaký. Na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu obrat naďalej zaostával za úrovňou z predchádzajúceho roka.

Upravený prevádzkový zisk divízie Adhesive Technologies sa zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6,2 % na 1 629 mil. eur. Vynikajúce zvýšenie o 1,1 percentuálneho bodu zaznamenala divízia v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň 18,2 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 6,8 % na 1 561 mil. eur.

V roku 2016 divízia Beauty Care pokračovala v raste ziskovosti z predchádzajúcich rokov. Organický rast obratu dosiahol 2,1 %, čím opäť prekonal rast relevantných trhov. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil na 3 838 mil. eur (3 833 mil. eur v roku 2015).

Z pohľadu regiónov boli obchodné výsledky veľmi presvedčivé na rozvíjajúcich sa trhoch. Východná Európa a Latinská Amerika dosiahli dvojciferný organický rast obratu. Obrat v Ázii (okrem Japonska) a v regióne Afriky a Blízkeho východu zaznamenal pozitívny vývoj. Podnikanie na vyspelých trhoch naďalej ovplyvňoval silný tlak na ceny a v oblasti reklamy. V takýchto náročných podmienkach obrat na vyspelých trhoch mierne zaostal za úrovňou predchádzajúceho roka. Obrat v západnej Európe a na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu bol v medziročnom porovnaní nižší. V Severnej Amerike divízia Beauty Care zaznamenala presvedčivý rast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Upravený prevádzkový zisk divízie Beauty Care sa zvýšil o 6,1 % na 647 mil. eur. Vynikajúce zvýšenie o 1,0 percentuálneho bodu zaznamenala divízia v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla nový rekord na úrovni 16,9 %. Vykázaný prevádzkový zisk dosiahol hodnotu 526 mil. eur v porovnaní s 561 mil. eur v predchádzajúcom roku.

Vo finančnom roku 2016 obchodná divízia Laundry & Home Care takisto pokračovala v raste ziskovosti z prechádzajúcich rokov. Medziročne sa obrat organicky zvýšil o 4,7 % a výrazne prekonal vývoj na relevantných trhoch. V nominálnom vyjadrení obrat vzrástol o 12,8 % na 5 795 mil. eur v dôsledku akvizícií uzavretých v roku 2016.

Veľmi silný rast na rozvíjajúcich sa trhoch mal opäť najväčší podiel na organickom raste obratu. Na ázijských trhoch (okrem Japonska) divízia Laundry & Home Care zaznamenala dvojciferný organický rast obratu. Obrat v regióne Afriky a Blízkeho východu vykázal veľmi silný rast. K úspešnému vývoju prispeli aj regióny východnej Európy a Latinskej Ameriky, ktoré dosiahli silný rast. Výsledky na vyspelých trhoch boli presvedčivé. Severná Amerika vykázala presvedčivý rast obratu, ktorý bol pozitívny aj v západnej Európe.

Upravený prevádzkový zisk divízie Laundry & Home Care zaznamenal dvojciferný nárast o 13,7 % na 1 000 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na novú rekordnú úroveň 17,3 %. Vykázaný prevádzkový zisk vzrástol o 2,2 % zo 786 mil. eur na 803 mil. eur.

Výsledky v jednotlivých regiónoch

V trhovom prostredí, na ktorom naďalej pretrváva silná konkurencia, bol organický obrat spoločnosti Henkel v západnej Európe na úrovni predchádzajúceho roka. Pozitívne výsledky v južnej Európe však nedokázali úplne vykompenzovať pokles vo Francúzsku. Nominálny obrat vo výške 5 999 mil. eur za tento región mierne klesol v medziročnom porovnaní vzhľadom na negatívne menové vplyvy. Obrat vo východnej Európe organicky vzrástol o 7,0 %. Najväčší príspevok k tomuto výsledku zaznamenali obchodné divízie v Rusku a Turecku. V nominálnom vyjadrení sa obrat v tomto regióne zvýšil o 0,7 % na 2 713 mil. eur (2 695 mil. eur v roku 2015). Napriek politickým a sociálnym nepokojom v niektorých krajinách dosiahol región Afriky a Blízkeho východu organický rast obratu na úrovni 5,6 %. Nominálny obrat vzrástol o 3,7 % na 1 378 mil. eur (1 329 mil. eur v roku 2015).

V Severnej Amerike sa obrat organicky zvýšil o 1,7 %. Nominálny obrat vzrástol o 15,2 % na 4 202 mil. eur (3 648 mil. eur v roku 2015). K zvýšeniu nominálneho obratu výrazne prispela akvizícia spoločnosti Sun Products Corporation. Organický obrat v Latinskej Amerike posilnil o 13,8 % predovšetkým vďaka obchodným výsledkom dosiahnutým v Mexiku, ktoré zaznamenalo dvojciferný rast. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat hodnotu 1 055 mil. eur v porovnaní s 1 110 mil. eur v predchádzajúcom roku. V ázijsko-pacifickom regióne sa obrat organicky zvýšil o 3,2 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 3,6 % na 3 246 mil. eur.

Vzhľadom na zvýšenie organického obratu o 6,8 %, ku ktorému prispeli všetky divízie, mali rozvíjajúce sa trhy opäť nadpriemerný podiel na organickom raste za celú skupinu Henkel. Nominálny obrat bol medziročne mierne vyšší a dosiahol úroveň 7 814 mil. eur. Vzhľadom na kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií dosiahol podiel obratu z rozvíjajúcich sa trhov úroveň 42 %, čo predstavuje mierny pokles v medziročnom porovnaní. Na vyspelých trhoch obrat organicky vzrástol o 0,4 % a dosiahol hodnotu 10 779 mil. eur.

Výhľad skupiny Henkel na rok 2017

Spoločnosť Henkel očakáva v účtovnom roku 2017 organický rast obratu vo výške 2 až 4 %. Podľa predpokladov by organický rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť všetky divízie. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom na viac než 17,0 %. Nárast upravených výnosov na prioritnú akciu by podľa očakávaní spoločnosti Henkel mal byť v rozmedzí 7 až 9 %.


*  Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu
** Návrh pre akcionárov na výročné valné zhromaždenie 6. apríla 2017.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.