11. 5. 2017  Düsseldorf / Německo

Výhľad na finančný rok 2017 potvrdený

Henkel dosiahol v prvom štvrťroku silné výsledky

  • Obrat po prvý raz prekročil hranicu 5 mld. eur a dosiahol hodnotu 5 064 mil. eur: nominálny rast o 13,6 %, organický rast o 4,0 %
  • Dvojciferný rast prevádzkového zisku*: o 13,8 % na 854 mil. eur
  • Ďalšie zlepšenie marže EBIT*: o 10 bázických bodov na 16,9 %
  • Výnimočný rast zisku na prioritnú akciu*: o 11,0 % na 1,41 eura

„Za vysoko náročných podmienok na trhu sa spoločnosti Henkel podarilo v prvom štvrťroku zaznamenať presvedčivé výsledky. Trhy so spotrebným tovarom boli charakterizované silnejúcimi tlakmi tak v oblasti reklamy, ako aj cenovej konkurencie. Podarilo sa nám výrazne zvýšiť obrat a zisk a ďalej posilniť upravenú výnosnosť predaja.  Prvýkrát v histórii prekročil štvrťročný obrat hranicu 5 mld. eur. Upravený prevádzkový zisk tiež zaznamenal nový rekord. K úspešnému rastu a vysokým výnosom prispeli všetky tri obchodné divízie a všetky regionálne trhy," povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

Ďalej dodal: „Za tieto silné výsledky vďačíme našim najvýznamnejším značkám a inováciám, silnejšej orientácii na našich zákazníkov a spotrebiteľov, zrýchleniu našich aktivít v oblasti digitálneho marketingu a nášmu vysoko angažovanému globálnemu tímu.  Rozšírili sme naše portfólio a uzavreli dve dôležité akvizície.“

V súvislosti s účtovným rokom 2017 Hans Van Bylen uviedol: „Počas celého roka očakávame celkovo nestabilný vývoj a neistotu na trhoch. Predpokladáme pokračujúce výkyvy výmenných kurzov, pričom sa očakáva ďalší rast cien komodít. Zároveň na trhoch so spotrebným tovarom očakávame ďalšie zvyšovanie tlakov v oblasti reklamy a cien. Napriek tomu sme odhodlaní pokračovať v ďalšom úspešnom rozvoji.“

Aj v týchto náročných trhových podmienkach potvrdila spoločnosť Henkel svoj výhľad na aktuálny finančný rok: „Rast organického obratu očakávame na úrovni 2 až 4 %. Upravená marža EBIT by sa mala zvýšiť nad úroveň 17,0 %, pričom upravené výnosy na prioritnú akciu by mali rásť v rozpätí 7 až 9 %,“ informoval Hans Van Bylen.

Obrat a zisk v prvom štvrťroku 2017

Obrat za prvý štvrťrok 2017 vo výške 5 064 mil. eur dosiahol novú rekordnú hodnotu, pričom medziročne nominálne vzrástol o 13,6 %. Príspevok pozitívnych kurzových vplyvov k tomuto rastu predstavoval 1,1 %. Príspevok akvizícií a odpredajov bol na úrovni 8,5 %, predovšetkým v dôsledku akvizície spoločnosti The Sun Products Corporation. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal presvedčivý nárast o 4 %.

K rastu organického obratu prispeli všetky obchodné divízie. Divízia Adhesive Technologies vykázala veľmi silný rast organického obratu vo výške 5,5 %. Divízia Beauty Care dosiahla organický rast obratu vo výške 2,3 %, výrazné zvýšenie organického obratu na úrovni 3 % zaznamenala divízia Laundry & Home Care.

Rozvíjajúce sa trhy mali opäť nadpriemerný podiel na organickom raste skupiny, keď zaznamenali výrazný rast organického obratu na úrovni 6,7 %, ktorý podporili aj rozvinuté trhy s 2,1 % rastom organického obratu.

Organický rast obratu zaznamenala spoločnosť Henkel vo všetkých regiónoch: Obrat v západnej Európe sa zvýšil o 1,8 %, východoeurópske trhy dosiahli rast na úrovni 4,4 %. V Afrike a na Strednom východe sa obrat zvýšil o 2,2 %, v regióne Severnej Ameriky o 2,9 %. Latinská Amerika dosiahla rast o 8,2 % a ázijsko-pacifický región narástol o 9,1 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zlepšil o 13,8 % na hodnotu 854 mil. eur, k čomu prispeli všetky tri obchodné divízie.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 16,9 %.

Upravené výnosy na prioritnú akciu sa zvýšili o 11,0 % z 1,27 eura na 1,41 eura.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa zvýšil o 0,5 percentuálneho bodu na 4,9 %.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. marcu  2017 predstavovala -1 961 mil. eur (-2 301 mil. eur k 31. decembru 2016). K zlepšeniu v porovnaní s koncom roka 2016 prispel predovšetkým pozitívny voľný cash flow.

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies vytvorila v prvom štvrťroku silný organický rast obratu na úrovni 5,5 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 7,1 % na 2 295 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 10,5 % a dosiahol 415 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala veľmi výrazný rast na úroveň 18,1 %.

Organický rast obratu divízie Beauty Care bol v prvom štvrťroku na úrovni 2,3 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 6,4 % na 1 011 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk dosiahol 169 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7,4 %. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila na 16,7 %.

Organický rast obratu divízie Laundry & Home Care dosiahol v prvom štvrťroku úroveň 3 %. Nominálne sa obrat medziročne zvýšil o 29,5 % na hodnotu 1 726 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 22,8 % na hodnotu 298 mil. eur, kým upravená výnosnosť predaja bola 17,3 %. K zvýšeniu obratu aj prevádzkového zisku výrazne prispela akvizícia spoločnosti The Sun Products Corporation.

Portfólio posilnili významné akvizície

Spoločnosť Henkel podpísala zmluvu o prevzatí globálnej obchodnej divízie Darex Packaging Technologies od spoločnosti GCP Applied Technologies a zmluvu o akvizícii mexického výrobcu vlasovej kozmetiky Nattura Laboratorios.

Výhľad na rok 2017 potvrdený

Spoločnosť Henkel potvrdzuje výhľad na finančný rok 2017. Henkel očakáva organický rast obratu vo výške 2 až 4 %, pričom podľa predpokladov by organický rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť všetky divízie. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom na viac ako 17,0 %. Henkel očakáva zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu v rozmedzí 7 až 9 %.

* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.