10. 8. 2017  Düsseldorf / Německo

Výhľad na finančný rok 2017 potvrdený

Henkel zaznamenal silné výsledky za druhý štvrťrok

  • Výrazný rast nominálneho obratu: o 9,6 % na 5 098 mil. eur, dobrý organický rast o 2,2 %
  • Dvojciferný rast prevádzkového zisku*: o 11,0 % na 909 mil. eur
  • Ďalšie zlepšenie marže EBIT*: o 20 bázických bodov na 17,8 %
  • Výnimočný rast zisku na prioritnú akciu (EPS)*: o 10,7 % na 1,55 eura

„Spoločnosť Henkel zaznamenala v druhom štvrťroku silné výsledky a dosiahla nové rekordy v štvrťročnom obrate, upravenom prevádzkovom zisku a marži EBIT, ako aj vo výnosoch na prioritnú akciu. Na tomto pozitívnom vývoji sa podieľali všetky tri obchodné divízie,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen. „Obrat výrazne vzrástol na približne 5,1 mld. eur. Podarilo sa nám ďalej zlepšiť upravený prevádzkový zisk, ako aj upravenú maržu EBIT. Upravené výnosy na prioritnú akciu zaznamenali dvojciferný rast. Vzhľadom na vysoko náročné podmienky na trhu ide o presvedčivé výsledky.”

„Počas celého roka očakávame celkovo nestabilný vývoj a neistotu na trhoch. Predpokladáme pokračujúce výkyvy výmenných kurzov a naďalej očakávame nepriaznivé podmienky na trhoch so spotrebným tovarom. Sme odhodlaní pokračovať v úspešnom raste a v napĺňaní našich strategických priorít,“ povedal Hans Van Bylen.

„Náš výhľad potvrdzujeme na celý finančný rok 2017. Rast organického obratu očakávame na úrovni 2 až 4 %. Okrem toho predpokladáme zvýšenie upravenej marže EBIT na viac než 17,0 % a rast upravených výnosov na prioritnú akciu na úrovni 7 až 9 %.”

Obrat a zisk v druhom štvrťroku 2017

Obrat za druhý štvrťrok 2017 vo výške 5 098 mil. eur dosiahol nový rekord a nominálne vzrástol o 9,6 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Na tomto raste sa podieľali akvizície a odpredaje na úrovni 7,4 %, predovšetkým v dôsledku akvizície spoločnosti The Sun Products Corporation. Kurzové vplyvy boli celkovo neutrálne. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal presvedčivý nárast o 2,2 %.

Divízia Adhesive Technologies dosiahla silný rast organického obratu na úrovni 3,4 %. V divízii Beauty Care zostal organický obrat na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala dobrý rast organického obratu na úrovni 2,1 % .

Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste skupiny opäť nadpriemerný podiel, pričom zaznamenali veľmi silný rast organického obratu na úrovni 4,7 %. Vyspelé trhy vykázali pozitívny rast organického obratu o 0,5 %.

Za pretrvávajúcich náročných trhových podmienok vzhľadom na silnejúci tlak v oblasti reklamy a cenovej konkurencie zaznamenala západná Európa mierny pokles organického obratu na úrovni -1,2 %. Všetky ostatné regióny vykázali rast organického obratu: vo východnej Európe obrat vzrástol o 5,2 %. V Afrike a na Strednom východe sa obrat zvýšil o 1,1 %. V Severnej Amerike obrat vzrástol o 3,2 %. Latinská Amerika dosiahla nárast obratu o 6,1 % a v ázijsko-pacifickom regióne obrat vzrástol o 4,8 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zlepšil o 11,0 % na 909 mil. eur. Na tomto zvýšení mali podiel všetky tri obchodné divízie.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 17,8 %.

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) vzrástli o 10,7 % z 1,40 eura na 1,55 eura.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu na 5,2 %.

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies dosiahla v druhom štvrťroku rast organického obratu na úrovni 3,4 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 3,5 % na novú rekordnú hodnotu na úrovni 2 370 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 6,6 % a dosiahol 455 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala veľmi výrazný rast, ktorý dosiahol novú rekordnú hodnotu na úrovni 19,2 %.

V divízii Beauty Care zostal organický obrat na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 0,9 % na 997 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vykázal veľmi silné zvýšenie o 4,3 % a dosiahol 180 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala veľmi výrazný nárast na rekordnú úroveň 18,0 %.

Divízia Laundry & Home Care dosiahla v druhom štvrťroku dobrý organický rast obratu na úrovni 2,1 %. Nominálne sa obrat v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka zvýšil o 26,6 % na hodnotu 1 703 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 22,2 % na 298 mil. eur. K zvýšeniu obratu aj prevádzkového zisku výrazne prispela akvizícia spoločnosti The Sun Products Corporation. Upravená výnosnosť predaja predstavovala 17,5 %.

Portfólio posilnili významné akvizície

Úspešným zavŕšením akvizícií globálnej obchodnej divízie Darex Packaging Technologies a skupiny Sonderhoff Group na začiatku tretieho štvrťroka spoločnosť Henkel ďalej posilnila obchodnú činnosť divízie Adhesive Technologies a doplnila jej portfólio technológií.

Výrazné obchodné výsledky v prvom polroku 2017

Obrat za prvý polrok po prvý raz prekročil úroveň 10 mld. eur a vzrástol o 11,5 % na 10 162 mil. eur. Organický rast obratu – t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja – sa výrazne zvýšil o 3,1 %. Na týchto výsledkoch sa podieľali všetky tri obchodné divízie.

Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 12,3 % z 1 570 mil. eur na 1 763 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja sa zlepšila zo 17,2 % na 17,4 %.

Upravené výnosy na prioritnú akciu sa zvýšili o 10,9 %, resp. 29 centov, z 2,67 eur na 2,96 eur.

Divízia Adhesive Technologies vykázala v prvom polroku 2017 veľmi silný organický rast obratu na úrovni 4,4 %. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala veľmi silný nárast až na úroveň 18,6 %. Divízia Beauty Care vykázala pozitívny rast organického obratu o 1,1 %. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala veľmi silný nárast na úroveň 17,4 %. Divízia Laundry & Home Care dosiahla dobrý organický rast obratu na úrovni 2,5 %. Upravená výnosnosť predaja predstavovala 17,4 %.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. júnu 2017 predstavovala -2 342 mil. eur (-2 301 mil. eur k 31. decembru 2016).

Výhľad na rok 2017 potvrdený

Spoločnosť Henkel potvrdzuje výhľad na finančný rok 2017. Henkel očakáva organický rast obratu vo výške 2 až 4 %, pričom podľa predpokladov by organický rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť všetky divízie. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom na viac ako 17,0 %. Henkel očakáva zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) v rozmedzí 7 až 9 %.


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako napr. očakávanie, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.