14. 11. 2017  Düsseldorf / Německo

Henkel potvrdzuje výhľad celoročného obratu a zvyšuje odhad EPS

Henkel zaznamenal silné výsledky za tretí štvrťrok

  • Výrazný rast nominálneho obratu: o 4,9 % na 4 981 mil. eur, silný organický rast o 3,0 %
  • Zlepšenie marže EBIT* na novú rekordnú úroveň: o 40 bázických bodov na 18,0 %
  • Výrazný rast zisku na prioritnú akciu* (EPS): o 8,5 % na 1,54 eura
  • Celoročný výhľad: Rast organického obratu na úrovni 2 až 4 % a zvýšenie marže EBIT* nad 17,0 % potvrdené, výhľad EPS* zvýšený na približne 9 %

„Spoločnosť Henkel zaznamenala silné výsledky za tretí štvrťrok. V neustále náročnejších podmienkach sa nám podarilo ďalej zvyšovať obrat aj výnosy. K tomuto pozitívnemu vývoju prispeli všetky tri obchodné divízie. Organický obrat sa nám podarilo zvýšiť o 3 %, pričom nominálny obrat vzrástol približne o 5 %,“ povedal predseda predstavenstve spoločnosti Hans Van Bylen.  „Dosiahli sme výrazný nárast upravenej marže EBIT, ktorá sa zvýšila na novú rekordnú úroveň 18 %. Výrazné zvýšenie sa nám podarilo dosiahnuť aj v upravených výnosoch na prioritnú akciu. Okrem toho sme úspešne uzavreli tri akvizičné projekty, ktoré významnou mierou posilnia naše obchodné portfólio.“

„Očakávame, že celkovo volatilné a neisté podmienky na trhu budú pretrvávať i naďalej. Kurzové vplyvy budú mať stále väčší negatívny dosah. Zložité podmienky na spotrebiteľských trhoch budú pravdepodobne pokračovať. Sme aj naďalej pevne odhodlaní pokračovať v našom úspešnom rozvoji a plniť naše strategické priority,“ povedal Hans Van Bylen.

Pre celý finančný rok 2017 spoločnosť Henkel potvrdila svoj výhľad obratu, a aj napriek rastúcim negatívnym kurzovým vplyvom zvýšila svoj odhad EPS. „Stále očakávame rast organického obratu na úrovni skupiny v rozpätí 2 až 4 % a zvýšenie upravenej marže EBIT nad hodnotu 17 %. Pokiaľ ide o upravené výnosy na preferenčnú akciu, momentálne očakávame ich zvýšenie približne o 9 %,“ dodal Hans Van Bylen.

Obrat a zisk v treťom štvrťroku 2017

V treťom štvrťroku 2017 sa obrat nominálne zvýšil o 4,9 % na 4 981 mil. eur. Celkový negatívny vplyv kurzových pohybov na obrat predstavoval 4,2 %. Akvizície a odpredaje tvorili 6,1 % z rastu obratu. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal presvedčivý nárast o 3,0 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala silný organický rast obratu na úrovni 4,9 %. V divízii Beauty Care organický obrat vykázal pozitívny nárast o 0,5 %. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala pozitívny organický rast obratu na úrovni 1,8 %.

Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste obratu skupiny opäť nadpriemerný podiel, pričom zaznamenali veľmi silný rast na úrovni 5,0 %. Organický rast obratu na vyspelých trhov dosiahol 1,5 %.

V regióne západnej Európy ostal organický obrat na úrovni predchádzajúceho štvrťroka, kým vo všetkých ostatných regiónoch rástol: vo východnej Európe o 4,8 %, v Afrike a na Strednom východe o 3,2 %, v Severnej Amerike tiež o 3,2 %, v Latinskej Amerike o 2,8 % a v ázijsko-pacifickom regióne o 6,4 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 7,1 % na 897 mil. eur. Na tomto zvýšení mali podiel všetky tri obchodné divízie.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na18,0 %.

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšili o 8,5 % z 1,42 eur na 1,54 eur.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa medziročne zvýšil o 0,4 percentuálneho bodu na 5,6 %.

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies dosiahla v treťom štvrťroku silný organický rast obratu na úrovni 4,9 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 4,5 % na 2 373 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 5,5 % a dosiahol 454 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila na 19,1 %.

Divízia Beauty Care zaznamenala v treťom štvrťroku pozitívny organický rast obratu o 0,5 %. V nominálnom vyjadrení dosiahol 941 mil. eur a zaostal tak za úrovňou z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku. Upravený prevádzkový zisk vykázal pozitívne zvýšenie o 0,5 % a dosiahol 171 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala veľmi výrazný rast na úroveň 18,1 %.

Organický rast obratu divízie Laundry & Home Care dosiahol v treťom štvrťroku kladnú úroveň 1,8 %. Nominálne sa obrat medziročne zvýšil o 10,6 % na hodnotu 1 636 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 10,9 % a dosiahol 294 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 17,9 % ostala na hodnotách rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku.

Portfólio posilnili významné akvizície

Po úspešnom dokončení akvizícií spoločností Darex Packaging Technologies, Sonderhoff Group a Nattura Laboratorios spoločnosť Henkel ďalej posilnila svoje obchodné portfólio.

Silné obchodné výsledky za prvých deväť mesiacov roku 2017

Obrat za deväť mesiacov prvýkrát prekročil hranicu 15 mld. eur, keď sa zvýšil o 9,3 % na konečnú hodnotu 15 143 mil. eur. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal presvedčivý nárast o 3,1 %. Na týchto pozitívnych výsledkoch mali podiel všetky tri obchodné divízie.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 10,5 % z 2 407 mil. eur na 2 660 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja vzrástla zo 17,4 % na 17,6 %. Upravené výnosy na prioritnú akciu sa zvýšili o 10,0 % zo 4,09 eura na 4,50 eura.

Za prvých deväť mesiacov roka 2017 zaznamenala divízia Adhesive Technologies veľmi silný rast organického obratu na úrovni 4,6 %. Vďaka výraznému nárastu dosiahla upravená výnosnosť predaja hodnotu 18,8 %. Pozitívny, 0,9 % nárast organického obratu zaznamenala divízia Beauty Care. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala výrazný rast na úroveň 17,6 %. Rast organického obratu v divízii Laundry & Home Care dosiahol 2,2 %. Upravená výnosnosť predaja predstavovala 17,6 %.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. septembru 2017 predstavovala -3 336 mil. eur (-2 301 mil. eur k 31. decembru 2016). Zmena v porovnaní s koncom roka 2016 bola spôsobená predovšetkým platbami za akvizície.

Zlepšený výhľad na rok 2017

Spoločnosť Henkel aktualizovala výhľad na finančný rok 2017. Henkel potvrdzuje svoje očakávania týkajúce sa rastu organického obratu vo výške 2 až 4 % na úrovni skupiny. Aktualizovaný očakávaný organický rast sa teraz pohybuje na úrovni 4 až 5 % percent pre divíziu Adhesive Technologies, 0 až 1 % pre divíziu Beauty Care a okolo 2 % pre divíziu Laundry & Home Care. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel naďalej očakáva zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom na viac ako 17,0 %. Vzhľadom na dobré obchodné výsledky spoločnosť Henkel aktualizuje svoj výhľad upravených výnosov na prioritnú akciu a predpokladá ich zvýšenie na úrovni približne 9 %.


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.