11. 11. 2014  Düsseldorf / Nemecko

Henkel potvrdzuje ciele na rok 2014 s vyššou očakávanou maržou EBIT

Napriek zložitým trhovým podmienkam spoločnosť Henkel zaznamenala presvedčivé výsledky za tretí štvrťrok

  • Rast obratu o 1,2 % na 4 236 miliónov EUR (organický rast: +2,3 %)
  • Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 3,1 % na 693 miliónov EUR
  • Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 16,4 %
  • Upravené výnosy na preferenčnú akciu stúpli o 6,4 % na 1,17 EUR
  • Organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch sa zvýšil o silných 6,7 %

„Napriek zložitým trhovým podmienkam spoločnosť Henkel zaznamenala presvedčivé výsledky aj v treťom štvrťroku 2014. Podarilo sa nám zvýšiť organické tržby vo všetkých obchodných divíziách a ďalej posilňovať našu ziskovosť“ povedal Kasper Rorsted, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Vďaka výraznému zvýšeniu organických tržieb sme na rozvíjajúcich sa trhoch opäť dosiahli nadpriemerný rast. Po akvizícii spoločnosti Bergquist v treťom štvrťroku budeme pokračovať v posilňovaní našej vedúcej pozície v segmente lepidiel a technológií. V priebehu roka sme do všetkých našich troch obchodných divízií investovali približne 1,7 miliardy EUR s cieľom ďalej posilniť naše portfólio.“

S ohľadom na trhové podmienky počas zvyšnej časti aktuálneho účtovného roka Rorsted uviedol: „Sme svedkami pokračujúceho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a pretrvávajúcich politických nepokojov v oblasti Stredného východu. Výhľad ekonomického vývoja je vo všeobecnosti stále náročnejšie správne odhadnúť. Zvýšená akcieschopnosť a flexibilita sú kľúčovými faktormi nášho úspechu v týchto zložitých trhových podmienkach. Preto budeme pokračovať v ďalšom zjednodušovaní a harmonizácii našich štruktúr.

Výhľad na rok 2014

Rorsted spresnil očakávania spoločnosti Henkel na rok 2014. „Stále očakávame, že organický rast obratu dosiahne 3 až 5 percent. Zvýšili sme náš odhad upravenej výnosnosti predaja (marža EBIT), pričom momentálne očakávame rast tesne pod úrovňou 16,0 %. Zároveň aj naďalej očakávame, že rast upravených výnosov na preferenčnú akciu sa bude pohybovať v hornej polovici jednociferných čísiel.“

Obrat a zisk v treťom štvrťroku 2014

V treťom štvrťroku 2014 sa obrat medziročne zvýšil o 1,2 % na 4 236 miliónov EUR. Po úprave o negatívne kurzové vplyvy vo výške 2,2 % sa obrat zvýšil o 3,4 %. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícii a odpredaja, sa posilnil o 2,3 %.

Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov zaznamenala presvedčivý nárast organického obratu o 3,5 %. V divízii Beauty Care sa organický obrat zvýšil o 0,8 %. Divízia Lepidiel a technológií tiež vykázala presvedčivé zlepšenie organického obratu vo výške 2,7 %.

Upravený prevádzkový zisk sa po zahrnutí jednorazových ziskov, jednorazových poplatkov a nákladov na reštrukturalizáciu zvýšil o 3,1 %, zo 672 miliónov EUR na 693 miliónov EUR. V porovnaní so 649 miliónmi EUR za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka klesol vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) na 603 miliónov EUR.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 16,4 %. Vykázaná výnosnosť predaja vo výške 14,2 % zaostala za výnosnosťou na úrovni 15,5 % v treťom štvrťroku 2013.

Hospodársky výsledok sa zlepšil na -11 miliónov EUR v porovnaní s -27 miliónmi EUR v treťom štvrťroku 2013. Tento kladný vývoj vyplýva predovšetkým zo zlepšenia čistého úrokového výnosu. Dôvodom zlepšenia bolo splatenie prioritných obligácií, ako aj ukončenie fixácie úrokových sadzieb v marci 2014. Sadzba dane bola 24,0 % v porovnaní s 24,8 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Čistý štvrťročný výnos dosiahol 450 miliónov EUR v porovnaní so 469 miliónmi EUR v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 10 miliónov EUR dosiahol čistý zisk hodnotu 440 miliónov EUR (rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka: 458 miliónov EUR). Upravený štvrťročný čistý zisk po odpočítaní menšinových podielov vzrástol o 6,7 %, zo 476 miliónov EUR na 508 miliónov EUR. Výnosy na preferenčnú akciu (EPS) klesli z 1,06 EUR v treťom štvrťroku 2013 na aktuálnych 1,01 EUR. Upravené výnosy na preferenčnú akciu sa zvýšili o 6,4 %, z 1,10 EUR na 1,17 EUR.

Pomer čistého pracovného kapitálu na obrate bol 5,6 % v porovnaní so 4,5 % v rovnakom období predchádzajúceho roka. K 30. septembru 2014 spoločnosť Henkel vykázala čistú finančnú pozíciu vo výške 740 miliónov EUR, čo v medziročnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 255 miliónov EUR.

Obchodné výsledky za január až september 2014

Pod vplyvom negatívneho kurzového vývoja obrat za prvých deväť mesiacov roku 2014 dosiahol 12 302 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 1,6 %. Organický obrat však vzrástol o 3,3 %, pričom k tomuto presvedčivému výkonu prispeli všetky obchodné divízie. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 2,8 %, z 1 932 miliónov EUR na 1 986 miliónov EUR. Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila z 15,5 % na 16,1 %. K tomuto pozitívnemu vývoju opäť prispeli všetky obchodné divízie.

Upravený čistý zisk za prvých deväť mesiacov (po odpočítaní menšinových podielov) vzrástol o 7,8 %, z 1 354 miliónov eur na 1 459 miliónov eur. Upravené výnosy na preferenčnú akciu (EPS) vo výške 3,37 EUR predstavujú medziročné zvýšenie o 7,7 %.

Výkon jednotlivých obchodných divízií v treťom štvrťroku 2014

Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov pokračovala v treťom štvrťroku v raste výnosnosti, ktorý bol sprevádzaný presvedčivým rastom organického obratu a výrazným zlepšením v upravenej výnosnosti predaja. V nominálnom vyjadrení sa obrat medziročne zvýšil o 1,8 %, z 1 167 miliónov EUR na 1 188 miliónov EUR.

Presvedčivý rast organického obratu možno pripísať predovšetkým rozvíjajúcim sa trhom, pričom najvyššia dynamika rastu sa prejavila v regiónoch Afriky a Stredného výhodu, ktoré vykázali dvojciferný rast. Pomerne silný rast obratu bol zaznamenaný aj v Latinskej Amerike a východnej Európe. Organický obrat na vyspelých trhoch mierne zaostával za úrovňami z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku. Zatiaľ čo západná Európa zaznamenala presvedčivý rast organického obratu, v Severnej Amerike došlo k jeho poklesu. Nepriaznivý vývoj je spôsobený predovšetkým veľmi silnou konkurenciou na trhoch, ktoré pokračujú v oslabovaní.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,4 % na 200 miliónov EUR. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila na 16,8 % z 15,9 % dosiahnutých v treťom štvrťroku 2013. Vykázaný prevádzkový zisk medziročne klesol zo 185 miliónov EUR na súčasných 171 miliónov EUR.

Divízia Beauty Care v treťom štvrťroku pokračovala v dlhodobom udržateľnom raste s pozitívnym vývojom organického obratu a presvedčivým zvýšením upravenej výnosnosti predaja. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 3,6 %, z 886 miliónov EUR na 918 miliónov EUR.

Divízia Beauty Care znovu zaznamenala silný organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch. Obrat v Ázii (okrem Japonska) opäť dosiahol dvojciferný nárast. Veľmi silný rast bol zaznamenaný v Afrike a na Strednom východe, zatiaľ čo východná Európa pokračovala v solídnom výkone. Na vyspelých trhoch, ktoré boli aj v treťom štvrťroku charakterizované oslabovaním, zvýšenou aktivitou v oblasti predaja a rastúcimi cenovými tlakmi, organický obrat zaostal za svojimi minuloročnými úrovňami. Na druhej strane, na západoeurópskych trhoch sa podarilo dosiahnuť pozitívny rast. Kladne sa vyvíjali aj vyspelé trhy juhovýchodnej Ázie. Z dôvodu prudko sa zvyšujúcej cenovej konkurencie obrat na severoamerickom trhu nedosiahol svoje minuloročné hodnoty.

Upravený prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 5,9 % na 140 miliónov eur. Upravená výnosnosť predaja sa zlepšila o 0,3 percentuálneho bodu na hodnotu 15,2 %. Vykázaný prevádzkový zisk medziročne klesol zo 122 miliónov EUR na súčasných 98 miliónov EUR.

Divízia Lepidiel a technológií v treťom štvrťroku znovu vykázala presvedčivý organický rast obratu. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 0,3 % na 2 100 miliónov EUR.

Silný rast organického obratu bol opäť viditeľný predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch. Región Afriky a Stredného východu zaznamenal dvojciferný rast, Ázia (okrem Japonska) vykázala veľmi silný výkon a presvedčivý rast obratu bol zaznamenaný aj na trhoch Latinskej Ameriky. Napriek komplikovanej politickej situácii v niektorých častiach východnej Európy dosiahli obchodné divízie spoločnosti Henkel solídny rast aj v tomto regióne. Obrat na vyspelých trhoch celkovo mierne zaostával za úrovňou z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku. Pozitívny vývoj obratu zaznamenala Severná Amerika, ale v západnej Európe sa nepodarilo dosiahnuť minuloročné úrovne. Na druhej strane sa podarilo dosiahnuť solídne hospodárske výsledky na vyspelých trhoch juhovýchodnej Ázie.

Upravený prevádzkový zisk vo výške 373 miliónov EUR sa vyrovnal vysokej úrovni z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka. Aj upravená výnosnosť predaja na hodnote 17,8 % si medziročne udržala svoju vysokú úroveň. Vykázaný prevádzkový zisk medziročne klesol z 365 miliónov EUR na súčasných 354 miliónov EUR.

Výsledky za tretí štvrťrok 2014 podľa jednotlivých regiónov

Vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí západnej Európy sa organický obrat spoločnosti Henkel v treťom štvrťroku zvýšil o 0,2 %. Hlavný podiel na tomto vývoji mal presvedčivý rast zaznamenaný na nemeckom trhu. Celkový obrat spoločnosti Henkel v západnej Európe dosiahol 1 423 miliónov EUR. V náročných trhových podmienkach východnej Európy sa obrat organicky zvýšil o 3,1 %. Aj napriek politickému napätiu obchodné divízie spoločnosti Henkel v Rusku mali na tomto raste nadpriemerný podiel. Obrat však klesol na Ukrajine. Celkové výnosy vo východnej Európe dosiahli 792 miliónov EUR. Hospodárske výsledky v Afrike a na Strednom východe boli aj naďalej pod vplyvom politických a sociálnych nepokojov v niektorých štátoch tohto regiónu. Napriek tomu sa spoločnosti Henkel podarilo opäť dosiahnuť dvojciferný rast na úrovni 14,9 %. Celkový obrat v Afrike a na Strednom východe vzrástol z 255 miliónov EUR na 279 miliónov EUR.

V Severnej Amerike organický obrat klesol o 3,7 %. Na výsledku sa negatívne prejavila pokračujúca intenzívna konkurencia v oblasti reklamy a podpory predaja v segmente spotrebného tovaru. Celkový obrat dosiahol 755 miliónov EUR. V Latinskej Amerike sa organický obrat zvýšil o 1,5 %. Pokles obratu v Brazílii, spôsobený slabou výkonnosťou brazílskeho hospodárstva, bol viac ako kompenzovaný silným rastom v Mexiku. Celkový obrat na trhoch Latinskej Ameriky dosiahol 266 miliónov EUR. Organický obrat v juhovýchodnej Ázii sa zvýšil o 9,7 %. Toto veľmi silné zlepšenie bolo spôsobené predovšetkým dvojciferným rastom v Indii a Číne. Celkový obrat sa v tomto regióne zvýšil zo 631 miliónov EUR na 691 miliónov EUR.

Osobitne dynamický vývoj v treťom štvrťroku 2014 zaznamenali rozvíjajúce sa trhy vo východnej Európe, Afrike, na Strednom východe, v Latinskej Amerike a Ázii (okrem Japonska), na ktorých sa organický obrat zvýšil o 6,7 %, pričom sa na tomto zvýšení podieľali všetky tri obchodné divízie. Pri celkovom obrate vo výške 1 914 miliónov EUR podiel výnosov z rozvíjajúcich sa trhov predstavoval 45 % a medziročne zostal na rovnakej úrovni.

Prognóza skupiny Henkel na rok 2014

Spoločnosť Henkel aj naďalej očakáva v účtovnom roku 2014 organický rast obratu vo výške 3 až 5 %. Ako doposiaľ, Henkel očakáva, že rast v uvedenom rozmedzí dosiahnu divízia Pracích a čistiacich prostriedkov aj divízia Lepidiel a technológií. Pokiaľ ide o divíziu Beauty Care, spoločnosť Henkel prehodnotila svoj doterajší odhad a v súčasnosti očakáva jej organický rast okolo úrovne 2 %. V súlade so svojou stratégiou do roku 2016 Henkel od rozvíjajúcich sa trhov očakáva aj mierne zvýšenie ich podielu na celkovom obrate. Spoločnosť Henkel spresnila svoj odhad upravenej výnosnosti predaja (EBIT). V porovnaní s hodnotou z roku 2013 Henkel v súčasnosti očakáva zvýšenie tesne pod úrovňou 16,0 % (predchádzajúci odhad bol 15,5 %). Ako predtým, Henkel naďalej očakáva, že rast upravených výnosov na preferenčnú akciu sa bude pohybovať v hornej polovici jednociferných čísiel.