Oddelenia Centra zdieľaných služieb Bratislava

Centrum zdieľaných služieb Bratislava (Shared Service Center Bratislava – SSC Bratislava) je už od spustenia prevádzky v roku 2006 čoraz väčšou a dôležitejšou súčasťou spoločnosti Henkel. Jasným dôkazom je fakt, že v súčasnosti zamestnáva vyše 1300 zamestnancov, spolupracuje so všetkými obchodnými divíziami a poskytuje služby viac než 30 krajinám v Európe, a to predovšetkým v oblasti financií, nákupu, personalistiky a informačných technológií. Centrálne vykonávanie týchto služieb pre pobočky Henklu umožňuje dosiahnutie vysokého stupňa ich štandardizácie, transparentnosti, rýchlosti spracovania a celkovej efektívnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov za jednotlivé operácie.


Ponúkame SuperPrácu na oddeleniach:

V roku 2010 sa spoločnosť Henkel rozhodla integrovať strediská pre medzinárodný obchod do CENTRA ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB, aby ešte viac posilnila svoj globálny tím.

Oddelenie medzinárodného obchodu v tomto centre sa zaoberá všetkými materiálmi (obchodné tovary, suroviny a vlastné výrobky) a plnením právnych požiadaviek. Stáva sa vysokovýkonným podporným pracoviskom pre organizáciu medzinárodného obchodu, ktoré sa zameriava predovšetkým nielen na západnú Európu, ale aj na našu centrálu v nemeckom Düsseldorfe. Pridajte sa k novému tímu a začnite pracovať na svojom osobnom rozvoji!

Asistent Medzinárodného obchodu
Asistent Medzinárodného obchodu slúži ako podpora pre medzinárodný obchodný tím v našej centrále v Nemecku, no tiež pre oddelenia predaja v našich európskych pobočkách v oblasti cla a obchodovania so zahraničím. Oddelenie medzinárodného obchodu zodpovedá za dodržiavanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa colnej povinnosti, právnej kontroly a dovozu. To znamená, že riadite niekoľko transakčných procesov, napríklad správu kmeňových dát o materiáloch a dodávateľoch. Aby ste dokázali riešiť požiadavky a problémy súvisiace s nástrojmi a systémami podpory, budete navyše komunikovať s kolegami z Oddelenia medzinárodného obchodu, obchodnými divíziami spoločnosti Henkel a dodávateľmi z celého sveta. Dáta tej najvyššej kvality a skvelá spolupráca pri plnení týchto úloh predstavujú to, čo sa v spoločnosti Henkel skutočne cení, pričom sú zároveň kľúčom k úspechu v oblasti medzinárodného obchodu.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Zložité procesy kalkulácie nákladov na výrobky robia túto prácu výnimočne zaujímavou. Tím Oddelenia kalkulácie nákladov zodpovedá za prehľad účtov a cien materiálov, kalkuláciu ceny nových surovín, obalových materiálov, obchodných tovarov, polotovarov a konečných výrobkov, uvoľňovanie cien, vykonávanie mesačnej kalkulácie, plánovanie cenových kalkulácií, či analýzu kolísania cien. Oddelenie kalkulácie nákladov je srdcom obchodu, takže budete môcť porozumieť tomu, čo sa odohráva na oddelení Predaja, v rámci dodávateľského reťazca, v našich výrobných podnikoch i na konci obchodného procesu. Pomocou týchto informácií budete môcť zistiť, kde a prečo naše ceny kolíšu.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Keďže úzko spolupracujeme s kolegami z iných oddelení spoločnosti Henkel, náš typický deň začína kontrolou e-mailov a požiadaviek. Tak zistíme, či je potrebné riešiť nejaké súrne prípady. Súčasťou našich každodenných úloh sú cenové kalkulácie všetkých nových materiálov. Následne sa môžeme sústrediť na analýzu cenových odchýlok, ktoré si zvyčajne vyžadujú intenzívnu komunikáciu s miestnymi podnikmi. Na konci mesiaca aktualizujeme ceny materiálu, ktorý bude v ďalšom mesiaci použitý. Nakoľko pracujeme v skutočne dynamickom prostredí, všetko sa stále mení a my sa týmto zmenám musíme neustále prispôsobovať.
Najväčšou výzvou v tejto práci je, že žiadne dva dni nie sú rovnaké!

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Kalkulácia nákladov na výrobky je veľmi náročnou prácou, pri ktorej sa môžete naučiť viac, ako si vôbec dokážete predstaviť. Vykonávanie základných výpočtov a analýzy cien výrobkov je jedna vec. Skutočnou výzvou je však schopnosť porozumieť obchodu, procesu nákupu a výroby pri práci s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr. Organizujeme návštevy do výrobných zariadení po celej Európe, aby ste o výrobe získali lepší prehľad. To znamená, že máte skvelú príležitosť rozvíjať svoje intelektuálne zručnosti (tzv. soft skills) a zlepšovať svoje jazykové zručnosti. V neposlednom rade spomeňme, že budete súčasťou tímu, ktorý má medzinárodnú pôsobnosť.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Tím Formulation Maintenance je zodpovedný za správnosť údajov o chemickom zložení surových materiálov a produktov, ktoré sa vyrábajú pre obchodné sektory spoločnosti Henkel zamerané na lepidlá a pracie a čistiace prostriedky. Tento tím zhromažďuje všetky potrebné dáta, napríklad z oddelenia vývoja produktov, medzi ktorými sú informácie o fyzikálnych vlastnostiach a chemickom zložení, čo je tiež veľmi podstatné z hľadiska bezpečnosti vyrábaných produktov. Tím Product Safety prijíma informácie, na základe ktorých potom klasifikuje jednotlivé produkty a vytvára tzv. Karty bezpečnostných údajov. Tieto karty sú nevyhnutným krokom k tomu, aby sa mohol konkrétny produkt následne vyrábať.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Vašou úlohou bude spracovávať požiadavky, ktoré dostanete buď do svojej schránky v SAPe alebo emailom. Ako Formulation Maintenance Assistant budete pracovať s dátami, ktoré sa budú týkať zdrojových surovín alebo produktov spoločnosti Henkel (napr. ich chemické zloženie či fyzikálne a chemické vlastnosti...), a budete dbať o správnosť týchto údajov v SAPe. Tieto údaje hrajú zásadnú úlohu pri vyhodnocovaní možných rizík spojených s produktmi, a preto sú dôležitou podmienkou zaisťovania bezpečnosti pre našich zákazníkov. Na pozí cii Product Safety Assistant budete pracovať s dátami, ktoré vám poskytnú vaši kolegovia s oddelenia Formulation Maintenance, a budete vytvárať bezpečnostnú dokumentáciu pre lepidlové produkty, tzv. Karty bezpečnostných údajov. Keďže tu ide vo všeobecnosti o zložitú oblasť, stretnete sa možno s veľkým počtom rôznych prípadov. Budete úzko spolupracovať so špecialistami z Nemecka, Írska a USA, ktorí vám poskytnú rady buď po telefóne či prostredníctvom emailu, alebo pri osobných stretnutiach.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Produkty Henkel nájdete nielen v celej Európe, ale aj vo väčšine odľahlých častí sveta. Aby sme to dokázali zabezpečiť, musíme v SAPe neustále revidovať a aktualizovať údaje o tisíckach receptúr, pretože inovatívne nápady prichádzajú s novými a novými zlepšeniami na zvýšenie spokojnosti a bezpečnosti našich zákazníkov. Na pozíciách Formulation Maintenance Assistant a Product Safety Assistant budete životne dôležitou súčasťou tohto procesu: budete pracovať so zaujímavými údajmi a budete mať na starosti presnosť údajov, ktoré poskytujeme naším externým a interným zákazníkom. Spoznáte množstvo zaujímavých ľudí – produktových vývojárov, dodávateľov, špecialistov na bezpečnosť produktov – a pri každodennej komunikácii s nimi si zlepšíte svoje jazykové schopnosti. Pochopenie nových chemických predpisov a praktická skúsenosť s tým, ako ich spoločnosť Henkel dodržiava pri každodenných pracovných aktivitách, budú pre vás nesmierne zaujímavým obohatením vedomostí v oblasti chemickej bezpečnosti.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Tím Central Master Data je zodpovedný za správnu, úplnú a včasnú tvorbu a zmenu Centrálnych materiálových dát, preto pracujeme so systémom SAP a spravujeme materiálové údaje týkajúce sa miesta výroby a uskladnenia alebo dáta týkajúce sa predaja. Aby náš tím úspešne splnil túto úlohu, úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými oddeleniami (od vývoja produktov, správy receptúr a bezpečnosti produktov až po nákup, výrobu, naceňovanie a mnohé iné). Práve preto sú v našej práci kľúčovými požiadavkami veľmi dobré komunikačné schopnosti, proaktívny prístup a zodpovedné a nezávislé plnenie pracovných úloh.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Svoj deň v práci začínam spustením pracovného nástroja SAP a správou dát, ktoré mám na starosti. Potom skontrolujem, či prebieha celkový workflow načas a prípadne kontaktujem iné relevantné oddelenia. V neposlednom rade kontrolujem aj elektronickú poštu a pomáham kolegom po celej Európe riešiť problémy s Centrálnymi  materiálovými dátami. Moja práca je pre mňa skutočnou výzvou, lebo mám na starosti celý proces, jej súčasťou je teda nielen získavanie informácií z iných oddelení, ale aj zabezpečovanie toho, aby fungovali svižnejšie aj iné kroky celého procesu.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Sme mladý a medzinárodný tím, v ktorom môžete rozvinúť svoje skúsenosti s nástrojom SAP i jazykové zručnosti. Okrem toho si môžete zlepšiť komunikačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme. Zaoberáme sa všetkými procesmi súvisiacimi s predajom, nákupom či účtovníctvom a poskytujeme podporu mnohým kolegom. Ak je pre vás výzvou zodpovednosť a riešenie problémov, tím Centrálnych materiálových dát je pre vás správnou voľbou.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Na pozícii Patent Information Assistant budete zodpovedný/á za triedenie a klasifikáciu patentov na základe relevantnosti. Správna klasifikácia patentov je v našej práci zásadná, pretože je založená na získavaní informácií, ktoré poskytujeme oddeleniu vývoja produktov ešte predtým, než sa začne proces inovácie. Na základe týchto informácií môžeme predísť porušeniu existujúcich patentov alebo lepšie pochopiť aktuálny stav vývoja konkrétnej technológie. Výsledky vášho vyhľadávania tiež umožnia Patentovým právnym zástupcom popísať patentové nároky patentov spoločnosti Henkel tak, aby chránili naše inovácie a súčasne nezasahovali do patentov, ktoré zaregistrovali iné spoločnosti. Tím funguje v úzkej spolupráci s düsseldorfským tímom pre Patentové informácie.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
V tíme Patentových informácií sa zaoberáme dvomi rôznymi typmi prípadov: prípadom Opozície (angl. Opposition) a prípadom Voľného fungovania (angl. Freedom to operate). Na začiatku každého nového prípadu musíme zistiť, koľko času máme k dispozícii na jeho zrealizovanie. Na to potrebujeme absolvovať proces hľadania, aby sme zistili, o čom je daný nový prípad, na čo sa máme zamerať a čo hľadáme. Potom pripravíme stratégiu hľadania v online databáze, aby sme našli všetky registrované patenty úzko súvisiace s našou témou, ktoré sú založené na rovnakých chemických a nechemických kľúčových slovách, aké potrebujeme. Väčšinu nášho času si vyžaduje krok, ktorý nasleduje po vytvorení stratégie: klasifikujeme a triedime patenty podľa relevantnosti, ktorá je pre náš dôležitá. Čas, ktorý strávime v rámci tohto kroku, závisí na počte patentov, ktoré si potrebujeme preštudovať, pričom niekedy je ich aj vyše 1 000. Poslednou fázou je vytvorenie prehľadného obsahu, načo sa správa o vyhľadávaní odošle patentovému právnemu zástupcovi, ktorý zodpovedá za daný patent.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Budete pracovať v neformálnej atmosfére mladého tímu s priateľským duchom. Môžete pracovať nezávisle a zlepšovať si svoje pracovné zručnosti a výsledky. Každý jeden pracovný prípad je odlišný – bude pre vás novou výzvou a perfektnou príležitosťou na to, aby ste si rozšírili svoje vedomosti o zaujímavých chemických inováciách, ktoré boli objavené. Vďaka práci s kolegami z iných krajín sveta a patentmi z celého sveta si zlepšíte svoje jazykové zručnosti. Ak pracujete zodpovedne a záleží vám na detailoch, ste tým pravým človekom do nášho tímu Patentových informácií.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Ako člen(ka) tímu Obchodných známok prichádzate do kontaktu s širokou paletou úloh, za ktoré nesiete zodpovednosť. Základná pracovná náplň spočíva vo vypĺňaní registračných prihlášok týkajúcich sa obchodných známok na všetkých úrovniach – vo vzťahu k Nemecku samotnému i jednotlivým krajinám, a to na medzinárodnej i európskej úrovni. Každý člen tímu Obchodných známok má zásadný vplyv na správne fungovanie ochrany obchodných známok súvisiacich s produktmi spoločnosti Henkel. Táto ochrana spočíva v monitorovaní prihlášok a analytickom porovnávaní výsledkov v rámci dôležitého procesu rozhodovania. Na druhej strane tím vyhľadáva v rôznych databázach, čím pomáha vytvárať pôdu pre budúcu registráciu obchodných známok. Práca v tíme je kreatívna, interaktívna a prepojená s oblasťou práv intelektuálneho vlastníctva. Má globálny charakter, a preto si špeciálne vyžaduje dobré komunikačné schopnosti.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Každodenná práca tímu Obchodných známok sa dotýka všetkých obchodných divízií spoločnosti Henkel – U-W (pracie a čistiace prostriedky), U-K (kozmetika) a U-A (lepidlá). Deň by mal štandardne začať rutinnými procesmi. Každý druhý deň sa vykonáva monitoring obchodných známok, aby sme našim kolegom v Nemecku poskytli presné informácie na ďalšie spracovanie v prípade možného porušenia práv súvisiacich s obchodnými známkami spoločnosti Henkel. Potom sa zvyčajne vytvorí koncept prihlášky a prihláška sa vyplní podľa pokynov. V závislosti od pracovnej náplne prípadne sa realizuje aj ďalšie vyhľadávanie patentových obchodných známok pre jednotlivé Obchodné divízie. Tím často dostane aj úlohu pripraviť reporty týkajúce sa obchodných známok pre rôzne krajiny. Medzi úlohy ďalšie, ktoré sú súčasťou každodennej agendy tímu, patrí aj riešenie problémov týkajúcich sa pošty, administrácie, informačných technológií a iných oblastí.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Ak hľadáte zaujímavú pracovnú príležitosť, prostredie plné výziev, mladý tím s dynamickým duchom a zaujímate sa o oblasť práva súvisiaceho s obchodnými značkami, ste pre nás tým pravým človekom! Práca v spoločnosti Henkel je nielen stimulujúca a kreatívna, ale poskytuje vám aj možnosť budúceho kariérneho rastu a je plná príležitostí na rozvíjanie veľmi sľubnej kariéry.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Tím Obalového manažmentu je zodpovedný je zodpovedný za správnu, úplnú a včasnú tvorbu, zmenu a distribúciu reportov týkajúcich druhov tovaru. Preto pracujeme v systéme SAP a pripravujeme obalové dáta týkajúce sa nielen rozmerov, hmotnosti a uskladnenia, ale aj obrázky paliet. Aby náš tím úspešne splnil túto úlohu, úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými oddeleniami (od vývoja obalov, cez správu dát o tovare až po materiálový manažment a mnohé iné oblasti). Práve preto sú v našej práci kľúčovými požiadavkami veľmi dobré komunikačné schopnosti, proaktívny prístup a zodpovedné a nezávislé plnenie pracovných úloh.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Svoj deň v práci začínam spustením pracovného nástroja SAP a správou dát, ktoré mám na starosti. Potom skontrolujem, či prebieha celkový workflow načas a prípadne kontaktujem iné relevantné oddelenia. V neposlednom rade kontrolujem aj elektronickú poštu a pomáham kolegom po celej Európe riešiť problémy s Obalovými dátami. Moja práca je pre mňa skutočnou výzvou, lebo mám na starosti celý proces, jej súčasťou je teda nielen získavanie informácií z iných oddelení, ale aj zabezpečovanie toho, aby fungovali svižnejšie aj iné kroky celého procesu.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Sme mladý a medzinárodný tím, v ktorom môžete rozvinúť svoje skúsenosti s nástrojom SAP i jazykové zručnosti týkajúce sa angličtiny. Okrem toho si môžete zlepšiť komunikačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme. Zaoberáme sa všetkými procesmi súvisiacimi s predajom, nákupom či účtovníctvom a poskytujeme podporu mnohým kolegom. Ak je pre vás výzvou zodpovednosť a riešenie problémov, tím Obalového manažmentu je pre vás správnou voľbou.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Tím Odpadového manažmentu je zodpovedný je zodpovedný za správnu, úplnú a včasnú tvorbu, zmenu a distribúciu BOM za účelom regulácie obalov pre krajiny celej strednej Európy. Preto pracujeme so systémom SAP a pripravujeme, resp. pracujeme s obalovými dátami a údajmi o hmotnosti obalových materiálov, pričom sme zodpovední za aktualizáciu Medzinárodného katalógu obalov. Aby náš tím úspešne splnil túto úlohu, úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými oddeleniami (od obalového manažmentu, cez správu dát o tovare až po materiálový manažment a mnohé iné oblasti). Práve preto sú v našej práci kľúčovými požiadavkami veľmi dobré komunikačné schopnosti, proaktívny prístup a zodpovedné a nezávislé plnenie pracovných úloh.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Svoj deň v práci začínam spustením pracovného nástroja SAP a správou dát, ktoré mám na starosti. Potom skontrolujem, či prebieha celkový workflow načas. V neposlednom rade kontrolujem aj elektronickú poštu a pomáham kolegom po celej Európe riešiť problémy súvisiace s odpadovým manažmentom. Moja práca je pre mňa skutočnou výzvou, lebo mám na starosti celý proces, jej súčasťou je teda nielen získavanie informácií z iných oddelení, ale aj zabezpečovanie toho, aby fungovali svižnejšie aj iné kroky celého procesu.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Sme mladý a medzinárodný tím, v ktorom môžete rozvinúť svoje skúsenosti s nástrojom SAP i jazykové zručnosti týkajúce sa angličtiny. Okrem toho si môžete zlepšiť komunikačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme. Zaoberáme sa všetkými procesmi súvisiacimi s predajom, nákupom či účtovníctvom a poskytujeme podporu mnohým kolegom. Ak je pre vás výzvou zodpovednosť a riešenie problémov, tím Odpadového manažmentu je pre vás správnou voľbou.

 

Účtovne oddelenia:

Informácie o práci na účtovných oddeleniach nájdete nižšie.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Oddelenie Purchase to pay (PTP) zabezpečuje aj aktivity T&E (Travel and entertainment; „cestovanie a zábava“) pre krajiny strednej a východnej Európy (CEE). Tím má na starosti spracovávanie všetkých cestovných príkazov/správ, ktoré sa vytvoria prostredníctvom elektronického systému v Henkel Portáli. Všetky reporty a všeobecné dáta o pracovných cestách sa automaticky vytvoria v SAPe potom, ako cestujúci vloží do Portálu svoj T&E report. Pôvodné dokumenty súvisiace s pracovnou cestou sa naskenujú a pošlú emailom tímu T&E. Administrátori z tímu T&E sú zodpovední za vyplnenie a zaúčtovanie všetkých pracovných ciest.

Za čo je primárne zodpovedný Administrátor služobných príkazov (T&E Administrator)?
Spracovanie a vyplnenie cestovných správ v SAPe podľa pravidiel platných pre konkrétnu krajinu a korporátnych noriem týkajúcich sa pracovných ciest (evidencia typov výdavkov na základe digitálnych kópií pôvodných dokumentov)

 • Správa prichádzajúcich správ týkajúcich sa otvorených/schválených ciest
 • Zaúčtovanie cestovných nákladov
 • Poskytovanie podpory pre T&E koordinátorov / cestujúcich / schvaľovateľov v jednotlivých krajinách
 • Odosielanie špeciálnych reportov a interných oznámení
 • Každodenná komunikácia s miestnymi partnermi (cestujúci a schvaľovatelia)

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Ľudia, ktorí vytvárajú cestovné príkazy, privítajú pomoc vždy, takže ak máte dobré komunikačné schopnosti a máte pocit, že pre svojich interných kolegov môžete byť „pomocnou rukou“, táto príležitosť môže byť pre vás priam ideálna! V rámci tejto pozície sa môžete dozvedieť množstvo informácií nielen o rôznych oddeleniach spoločnosti Henkel, ale aj o kolegoch z rôznych kútov sveta spoločnosti Henkel. Ak máte radi účtovníctvo, môžete získať cenné skúsenosti s komplexnejšou problematikou spojenou s pracovnými cestami a zábavou v rôznych krajinách regiónu strednej a východnej Európy.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Dalo by sa predpokladať, že bankový účtovník vykonáva podobné činnosti ako akýkoľvek iný účtovník. Avšak existuje niečo, čo robí našu prácu odlišnou od tradičných účtovníckych pozícií. Je to pozícia nášho oddelenia presne medzi bankovými inštitúciami na jednej strane a predajcami a zákazníkmi spoločnosti Henkel na strane druhej. Denne komunikujeme s oddeleniami na oboch stranách. Zabezpečujeme správny priebeh prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb na európskych bankových účtoch porovnávaním podúčtov, na ktorých sa odrážajú uskutočnené prevody alebo ovplyvňujú výkazy banky. Poskytujeme služby spojené s každodenným spracovaním elektronických bankových výpisov v systéme SAP. Medzi naše hlavné povinnosti patrí sledovanie a úprava zápisov v hlavnej účtovnej knihe a riešenie prípadov v spolupráci s miestnymi tímami a inými oddeleniami. Taktiež zodpovedáme za činnosti spojené s každodennou vnútropodnikovou uzávierkou. Prostredníctvom rôznych transakcií riadime cash flow medzi pobočkami spoločnosti Henkel na korporátnej úrovni. Na konci každého mesiaca vykonávame uzávierku.
 
Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Rána sú na našom oddelení rušné. Sme zodpovední za import bankových výpisov do systému SAP v mnohých európskych krajinách. Ostatné oddelenia na tento import čakajú, takže jednou z našich ranných povinností je uistiť sa, že všetky bankové výpisy boli správne importované do systému SAP. V tomto prípade je našou hlavnou úlohou skontrolovať, či automatický import prebehol správne, avšak u niektorých bánk musíme import bankových výpisov do systému SAP robiť manuálne. Keď už sú všetky výpisy v systéme, informujeme ostatné oddelenia a začíname s porovnávaním podúčtov. To znamená, že kontrolujeme pohyby na účtoch založených v rôznych bankách a menách po celej Európe. Väčšina účtov má nastavenú automatickú závierku, avšak niektoré transakcie, ako bankové poplatky, odmietnuté platby alebo devízové rozdiely je potrebné ešte preskúmať a dodatočne manuálne spracovať. Zaznamenávame aj transakcie na vnútropodnikové uzávierkové účty, porovnávame ich a zaznamenávame odmietnuté platby medzi pobočkami. My sme tí, čo robia bodku za každým dňom.
Pokrytie všetkých vyššie uvedených činností si vyžaduje aktívnu komunikáciu s ostatnými oddeleniami. Poskytujeme svoje služby mnohým krajinám, sme teda v každodennom kontakte s ľuďmi, aby sme dokázali vyriešiť otvorené otázky na podúčtoch, za ktoré sme zodpovední.
 
Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Táto pozícia prináša vzrušujúcu príležitosť pre motivovaných ľudí, ktorí sa zaujímajú o finančno-účtovné prostredie. Či už ste čerstvý absolvent alebo máte za sebou roky skúseností, najdôležitejšia je vaša motivácia a zanietenosť pre prácu.
Sme mladý a stále sa rozvíjajúci kolektív s priateľským, tímovým duchom. Na našom oddelení nie je priestor pre mechanickú prácu. Každý deň sa striedame pri výkone jednotlivých úloh, aby sme boli v obraze. Keďže naše služby ponúkame mnohým európskym krajinám a sme v každodennom kontakte s ľuďmi v zahraničí, hlavnú časť našej práce predstavuje komunikácia.
Ak radi pracujete v tíme, ste komunikatívni a otvorení novým výzvam, práca v našom tíme môže byť pre vás úžasná príležitosť!

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Naše oddelenie sa zaoberá spracovávaním prichádzajúcich dodávateľských faktúr a poskytovaním služieb spojených s všeobecným postupom účtovania prichádzajúcich faktúr. Všetky faktúry za služby, tovar, materiály a marketing prichádzajú v elektronickej podobe na naše oddelenie v Bratislave. Ak sú potrebné dodatočné informácie, náš bankový účtovník sa spojí s konkrétnou zodpovednou osobou a po získaní predmetných informácií okamžite zaúčtuje faktúru.

Ako člen nášho tímu sa budete zaoberať zapisovaním prichádzajúcich faktúr, budete dávať podnety na zmenu alebo vytvorenie kmeňových dát predajcov a budete zodpovední za účtovanie záloh. Okrem toho sme kvôli riešeniu upomienok v priamom kontakte s našimi predajcami, pričom v rámci podniku je našou povinnosťou aj zasielanie pripomienok a žiadostí o schválenie pri účtovaní faktúr. Faktúry je potrebné uhradiť načas, čo tiež zabezpečuje naše oddelenie. Významnou súčasťou našej práce sú činnosti spojené s automatizovanými procesmi s kľúčovými dodávateľmi. Sme kontaktnými partnermi napojenými na dodávateľov všade tam, kde prebieha overovanie automatizovaných faktúr. Na zvládnutie všetkých úloh v tíme, v ktorom každý člen dokáže vykonávať prácu iného člena tímu, si musíme čas roztriediť efektívne.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Práca je zaujímavá, pretože každá jedna faktúra predstavuje nový prípad, ktorý je potrebné zvládnuť. Tím v Bratislave by mal neustále dávať podnety na zlepšovanie celkového toku práce, ktorý súvisí s procesom purchase-to-pay v rámci spoločnosti Henkel.

Na našom oddelení si môžete rozšíriť si svoje vedomosti o účtovníctve na medzinárodnej úrovni s využitím jazykových zručností. Môžete zlepšiť svoje vedomosti v oblasti práce so systémom SAP a zistiť na vlastnej koži, aký dôležitý a rozmanitý je proces purchase-to-pay. U nás všetci pracujeme nezávisle na sebe, no zároveň spoločne, lebo fungujeme ako jeden tím. Môžete ďalej zlepšovať svoj cudzí jazyk potrebný pre vašu každodennú prácu. Sme mladý kolektív. Pracujeme v priateľskom prostredí a všetci sme súčasťou jednej veľkej „Henkel rodiny“.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Práca na našom oddelení sa v každom smere viaže s našimi zákazníkmi. Predávame širokú škálu výrobkov a, ako sa dá očakávať, spoločnosť Henkel je aktívna na rôznych trhoch (čistiace prostriedky, kozmetika, lepidlové technológie). Našimi zákazníkmi sú nielen veľké supermarkety a obchody typu „urob si sám,“ ale aj malí zákazníci, ako napríklad kaderníci. Samozrejme, máme aj priemyselných zákazníkov, napríklad výrobcov automobilov, a často poskytujeme technické riešenia pre mnohých z našich zákazníkov. Tušíte správne – naši zákazníci sú pre nás veľmi dôležití!

V prípade procesov Order To Cash sa zaoberáme zákazníckymi objednávkami, vystavovaním a zasielaním faktúr, správou kmeňových dát, ktoré sa týkajú našich zákazníkov, a následne aj alokáciou prichádzajúcich platieb od zákazníkov. Prirodzene, musíme s nimi komunikovať i v prípade, že svoje faktúry neplatia.

Ako ste si určite všimli, tento proces zahŕňa množstvo krokov, ale nie všetko sa vykonáva v Centre zdieľaných služieb spoločnosti Henkel v Bratislave. Tieto práce vykonávajú tiež miestne oddelenia zákazníckeho centra – veľké sily v oblasti predaja a miestne finančné oddelenia.

Sme zodpovední za

 • spárovanie prichádzajúcich platieb so zákazníckymi faktúrami prostredníctvom bankového prevodu, šeku alebo zmenky (v prípade nasledujúcich siedmich krajín: Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Benelux, Veľká Británia a Nórsko)
 • zaúčtovanie všetkých druhov obchodných prípadov, ako sú odpočty, dvojité platby, čiastkové platby
 • komunikáciu s miestnym oddelením pohľadávok (PO = pohľadávky) alebo PO Centra zdieľaných služieb (SSC)
 • indexáciu finančných dokumentov, teda označovanie dlhopisov, ktoré dostávame od našich zákazníkov, pretože je to súčasťou príprav na zaúčtovanie prichádzajúcich platieb v oblasti odpočtov, pričom našou úlohou je tiež
 • informovanie miestneho zákazníckeho servisu o sťažnostiach od zákazníkov
 • pripomienkovanie/zbieranie informácií pre zákazníkov (listy, faxy, hovory a jednotlivé opatrenia spojené s finančným vyrovnaním a pripomienkovaním)
 • spracovanie odpočtov (roztriedenie a zdieľanie informácií o odpočtoch a sťažnostiach od zákazníkov s miestnym zákazníckym servisom/oddelením predaja a pohľadávok)
 • najzložitejšiu časť: spracovanie pohľadávok (PO) – najnovšia časť činností SSC zahŕňa zodpovednosť za zákaznícke účty - ako párovanie úverov s otvorenými položkami,
 • všetky druhy zákazníckej korešpondencie, akými sú potvrdenia o zostatku, kontrola platobného správania a pod.

Bežný deň hotovostného účtovníka:

 • Kontrola a indexácia záverečných dokumentov, ktoré ešte nemajú pridelené indexové číslo
 • Kontrola a príprava naskenovaných alebo stiahnutých doručeniek od zákazníkov
 • zaúčtovanie prichádzajúcich platieb zo šekov, zmeniek a bankových prevodov
 • Kontrola e-mailov od miestnych oddelení pohľadávok a činnosti spojené s opravou nesprávne zaúčtovaných položiek
 • Informovanie konkrétnej krajiny o zaúčtovaných obchodných prípadoch, ako sú napríklad nespárované platby
 • Spracovanie odpočtov pre miestne podniky na čistiace prostriedky, kozmetiku a lepidlové technológie

Bežný deň na strane príjemcu:

 • Kontrola plánovaných činností v nástroji určenom na prijímanie úloh
 • Spustenie hromadného spracovania prijatých listov a faxov
 • Kontrola a vybavovanie e-mailov od zákazníkov, zákazníckych servisov a miestnych oddelení PO
 • Spracovávanie prijatých telefonátov
 • Práca na finančných odpočtoch
 • Spracovávanie odpočtov pre miestne podniky na čistiace prostriedky, kozmetiku a lepidlové technológie

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Práca so zákazníkmi je vždy vzrušujúca - dva dni nie sú nikdy rovnaké a ovplyvniť správanie zákazníka je veľmi náročné. Práve to predstavuje skutočnú výzvu. Ako príjemca budete zodpovedný/á za to, aby boli peniaze prijaté včas a počet faktúr po splatnosti čo najnižší. Má to priamy dopad na bilanciu spoločnosti Henkel. Budete si budovať vzťahy so svojimi zákazníkmi. Ako odosielateľ hotovosti sa budete veľmi podrobne špecializovať na všetky rôzne druhy prichádzajúcich platieb, nielen za jedinú krajinu alebo podnik, ale hneď za niekoľko krajín a podnikov súčasne. Henkel je predsa svetovým hráčom!

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Oddelenie Fixných Aktív prestavuje tím ľudí, ktorí zabezpečujú správne a včasné účtovanie a vykazovanie neaktuálnych aktív v rámci európskych spoločností spadajúcich pod Henkel. Súčasťou našich povinností je analýza investičných projektov vo fáze rozhodovania o tom, či nový nákup spĺňa podmienky, aby mohol byť majetok zaradený medzi fixné aktíva. V takom prípade realizujeme nové akvizície. Vytvárame a spravujeme kmeňové dáta aktív tak, aby boli vždy aktuálne. V prípade predaja aktív zabezpečujeme predaj, prevod a vyraďovanie majetku. Medzi hlavné činnosti tímu oddelenia fixných aktív patrí zaúčtovanie mimoriadnych odpisov a výpisov; rozdeľovanie pravidelných správ ad hoc na naše pobočky a pomoc s plánovaním odpisových hodnôt. Na konci každého mesiaca sa uskutočňuje uzatváranie účtovnej knihy fixných aktív a je potrebné zabezpečiť presné zostatky na účtoch.

Pracovná náplň štandardne zahŕňa:

 • Zabezpečenie nových investícií;
 • Spracovanie požiadaviek na uchovávanie a likvidáciu kmeňových dát súvisiacich s aktívami;
 • Poskytovanie informácií a pomoci kolegom z rôznych pobočiek spoločnosti na základe prijatých požiadaviek;
 • Práca na projektoch zameraná na zlepšenie a zosúladenie procesov súvisiacich s fixnými aktívami
 • Vykonávanie ďalších úloh od nadriadeného

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
V prvom rade by ste pracovali v priateľskom a produktívnom prostredí, v ktorom nájdete podporu a ochotu spolupracovať, tímového ducha a neformálnu atmosféru. Fixné aktíva prešli od svojho založenia v bratislavskom SSC mnohými zmenami, ktoré súviseli s preberaním nového rozsahu činností a povinností. Naša práca preto predstavuje určitú výzvu a každému ponúka priestor na prehlbovanie vedomostí, zdokonaľovanie účtovných zručností a zvyšovanie profesionality. Keďže poskytujeme svoje služby mnohým európskym krajinám, sme v každodennom kontakte s ľuďmi v zahraničí, čo nám umožňuje pohybovať sa v medzinárodnom prostredí. Vďaka tomu sa zlepšujú naše interkultúrne a jazykové zručnosti i schopnosť viesť kvalitný dialóg. Navyše by ste pracovali pre globálnu spoločnosť s bohatou históriou a strategickou pozíciou na trhu, čo vám prinesie pocit stability a istoty.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Oddelenie zdieľaných služieb sa skladá z dvoch tímov, ktoré spravujú kmeňové dáta - EMM a IDH.  Tím Enterprise Master Data Maintenance (EMM; Uchovávanie firemných kmeňových dát) spadá do pôsobnosti oddelenia Všeobecného účtovníctva/Kontrolingu. Tento proces bol presunutý do bratislavského SSC vo februári roku 2010. Jeho pozícia medzi ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti Henkel je veľmi dôležitá, keďže v hierarchii procesov stojí EMM hneď na začiatku. Všetky údaje musia byť neustále aktualizované, aby sme ich mohli použiť pri ďalších súvisiacich procesoch. Hlavnou činnosťou tímu EMM je správa kmeňových dát súvisiacich s kontrolingom a účtovníctvom - vytváranie, zmena a zamykanie/odomykanie. Všetky požiadavky vybavujeme cez databázu EMM a spracovávame vo viacerých systémoch SAP. Sme tiež zodpovední za požiadavky od spoločností Henkel v západnej Európe, Strednom Východe a Severnej Afrike, Severnej Amerike a ázijskej časti Tichomoria. Naša práca sa zameriava na detaily a našou úlohou je zabezpečovať zjednocovanie, správnosť a úplnosť údajov. Správca kmeňových dát je v kontakte s miestnymi kontrolórmi a prerokováva chýbajúce alebo sporné informácie, aby boli všetky žiadosti správne vybavené.

Okrem týchto aktivít je tím EMM zodpovedný za:

 • Zabezpečovanie logických, ucelených a dôsledných kontrol kmeňových údajov Všeobecného účtovníctva a Kontrolingu.
 • Poskytovanie užívateľských práv na prístup k systémom Kontrolingu,
 • Správa tabuliek Všeobecného účtovníctva a Kontrolingu v systéme SAP,
 • Vytváranie a fakturovanie objednávok od Zákazníckych servisov,
 • Príprava správ o kmeňových údajoch,
 • Aktualizácia účtovnej príručky.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Každé ráno začínate kontrolou správnosti prevodov údajov v jednotlivých krajinách západnej Európy medzi systémami SAP, ktoré prebehli počas automatizovaného nočného procesu. Musíte analyzovať chyby, vyriešiť ich a kontaktovať miestnych kontrolórov a ostatné oddelenia v prípade, že je potrebná ich súčinnosť. Počas dňa venujete väčšinu pracovného času vybavovaniu požiadaviek v databáze EMM. Je dôležité spracovať ich podľa termínov určených na ich dokončenie. Okrem toho reagujete na e-maily, požiadavky a sporné otázky, ktoré dostanete od žiadateľov a pracujete na pridelených projektoch. Ste v každodennom kontakte s ľuďmi zo zahraničia prostredníctvom e-mailov, vnútropodnikového chatu alebo telefonických hovorov, takže nevyhnutnú súčasť vašej práce predstavuje komunikácia. Úlohy sú v rámci tímu rozdelené, ale zároveň musí každý člen zvládnuť prácu iného člena, a rovnako poznať všetky procesy od ich začiatku až do konca.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Budete pracovať v mladom kolektíve s priateľskými ľuďmi, ktorí vám vždy ochotne pomôžu. Ako správca kmeňových údajov budete musieť pracovať samostatne, ale zároveň byť tímovým hráčom, aby ste mohli spolupracovať s ostatnými členmi tímu i ostatnými tímami. Môžete využiť svoj zmysel pre detail a záujem o čísla a údaje. Zlepšíte si aj svoje vedomosti o systéme SAP i jazykové zručnosti. Nebudete zodpovední len za jednu či dve krajiny, ale za všetky, ktoré má tím EMM na starosti. Ak ste komunikatívni, proaktívni, flexibilní a riešenie problémov je pre vás výzvou, ste presne človekom, ktorého hľadáme. Neváhajte a vytvorte si vlastnú budúcnosť v medzinárodnej spoločnosti, ktorá vám ponúka príležitosť na rozvoj kariéry.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Oddelenie Master Data je článkom medzi procesmi Purchase-To-Pay a Order-To-Cash. Poskytujeme podporu všetkým súvisiacim oddeleniam (nákup, účtovníctvo alebo predaj) so správnymi kmeňovými dátami, od začiatku nákupnej objednávky, cez následné doručenie a platbu faktúry, až po ukončenie celého procesu a predaj výrobkov spoločnosti Henkel. Práve preto pracujeme v systéme SAP, kde uchovávame informácie o našich zákazníkoch a dodávateľoch. Musíme zaručiť, že naše údaje sú jedinečné, správne a ucelené v prípade všetkých postupov, čo znamená, že musíme riešiť problémy hneď, ako sa vyskytnú. Naším kľúčom k úspešnému zvládnutiu každodenných výziev je tímová práca, komunikatívnosť a pocit zodpovednosti. Schopnosť hovoriť rôznymi "exotickými" jazykmi, ale aj skúsenosti s účtovníctvom nám pomáhajú zvyšovať kvalitu kmeňových dát.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci
Svoj pracovný deň začínam kontrolou e-mailov a prijatých správ v systéme SAP. Následne počas dňa vybavujem požiadavky v poradí, v akom prichádzajú. Ako správca kmeňových dát som zodpovedný za platnosť a správnosť všetkých údajov, ktoré sú do systému SAP vložené. Je to pre mňa skutočná výzva, pretože fungujem ako konečný filter pre platnosť údajov. Je veľmi dôležité rozumieť všetkým transakciám, vedieť rozlíšiť, čo je správne a čo nie. Spolupracujem s miestnymi divíziami v Taliansku a tiež s oddelením Nákupu. Zvyčajne ma kontaktujú mailom alebo telefonicky. Jednotným jazykom v spoločnosti Henkel je angličtina, ale každý zamestnanec je zodpovedný za rôzne krajiny. Keď sa na tým zamyslím, mal by som vám niečo prezradiť – myslím si, že tu neexistuje nič také ako bežný deň v práci a každý deň sa môžete naučiť niečo nové. (Regionálna divízia Taliansko)

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Sme mladý medzinárodný tím. U nás si môžete zlepšovať svoje vedomosti o systéme SAP a tiež jazykové zručnosti. Budete sa však môcť zdokonaliť aj v komunikácii a tímovej spolupráci. V tíme IDH sme všetci zapojení do všetkých procesov oddelenia predaja, nákupu a účtovníctva a našim kolegom poskytujeme potrebnú podporu. Ak máte radi pocit zodpovednosti a riešenie problémov je pre vás výzvou, IDH je pre Vás tým správnym miestom.

 

Nákup:

Naše oddelenie má na starosti prichádzajúce dodávateľské faktúry a vo všeobecnosti poskytuje služby spojené s procesom zaúčtovania prijatých faktúr. Všetky faktúry za služby a tovary, materiály a marketingové služby sa posielajú elektronicky na naše oddelenie v Bratislave. Ak sú potrebné ďalšie informácie, účtovník zaoberajúci sa účtami veriteľov (AP) sa spojí so zodpovednou osobou na lokálnej úrovni a po prijatí informácií faktúru ihneď zaúčtuje.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Oddelenie Purchasing Specialist Sourcing poskytuje podporu nielen všetkým kategóriám po celom svete, ale aj korporátnej organizácii pre nákup na centrále v nemeckom Düsseldorfe. Tímy zodpovedné za jednotlivé kategórie majú na starosti niekoľko miliárd eur a sú zodpovedná za zabezpečovanie tak priamych a nepriamych materiálov a služieb, ako aj logistiku. Potrebujú vašu podporu a úsilie, aby úspešne naplnili všetky stanovené ciele. Znamená to, že budete aktívne spolupracovať s tímami, aby ste zvýšili úspech sourcingu. Spoločnosť Henkel vysoko oceňuje každú výnimočnú snahu o realizáciu sourcingových iniciatív, pretože tieto iniciatívy hrajú kľúčovú rolu z hľadiska plnenia cieľov zameraných na šetrenie nákladov.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!
Na pozícii Purchasing Specialist Sourcing budete podporovať proces verejnej súťaže prostredníctvom prípravy a nastavenia elektronických tendrov a aukcií v rámci nášho vybraného e-sourcingového nástroja. Spolu s tímami, ktoré majú na starosti jednotlivé kategórie, budete zodpovední aj za vyhodnotenie elektronických ponúk. Dôležitú úlohu v rámci našej práce hrá aj podpora dodávateľského manažmentu a znižovanie komplexnosti dodávateľských modelov.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Pozícia Purchasing Specialist Sourcing je zaujímavá a plná skutočných výziev, v rámci ktorých musíte porozumieť nielen rôznym trhom, ale a procesu nákupu v nadnárodnej spoločnosti. Budete komunikovať s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr sveta, čo vám poskytuje skvelú príležitosť na rozvíjanie intelektuálnych zručností (tzv. soft skills) a zlepšenie jazykových kompetencií. Získate nielen veľmi dobrý prehľad o samotnom procese nákupu, ale aj cenné skúsenosti vďaka tomu, že budete pracovať pre svetového lídra na trhu.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Oddelenie Purchasing Specialist Transactions poskytuje podporu v rámci každodenných transakcií globálnym tímom, ktoré majú na starosti jednotlivé kategórie, a lokálnym tímom, ktoré sú zodpovedné za nákup v celej Európe. Tímy pre jednotlivé kategórie majú na starosti zaobstarávanie priamych materiálov, nepriamych materiálov, služieb a logistiky v medzinárodnom či globálnom meradle. Miestne tímy zodpovedné za nákup zabezpečujú každodenné obchodné aktivity a transakcie medzi spoločnosťou Henkel a jej dodávateľmi. Všetky tieto tímy potrebujú pomoc a podporu, aby dosiahli svoje širšie ciele. Na tejto pozícii budete komunikovať s kolegami po celom svete, aby ste zabezpečili hladký priebeh zaobstarávania a aktivít s ním spojených – od získavania nových dodávateľov, cez nastavovanie relevantných údajov v rôznych databázach, až po spracovávanie objednávok. Výnimočne úspešné zabezpečovanie týchto aktivít je kľúčom k dosiahnutiu cieľov týkajúcich sa šetrenia nákladov, dodržiavania štandardov a trvalej udržateľnosti.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!
Ako asistent/ka budete zodpovedný/á za nastavenia a administráciu nových dodávateľov v našich systémoch, pričom budete spravovať dáta spojené s jednotlivými materiálmi (napr. podmienky týkajúce sa cien, dodávok či platieb) alebo vytvárať objednávky na základe požiadaviek z celej Európy (halvne v SAPe). Budete spracovávať požiadavky súvisiace s vyššie uvedenými oblasťami, ktoré sa k vám dostanú buď od iných kolegov zodpovedných za nákup alebo priamo od dodávateľov.

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
V rámci pozície Purchasing Specialist Transactions sa naučíte viac o interných procesoch spojených s transakciami prebiehajúcimi medzi spoločnosťou Henkel a jej dodávateľmi. Získate hlboké vedomosti o celom procese zaisťovania zdrojov – od rozbiehania spolupráce s novými dodávateľmi, cez ežné fungovanie obchodných aktivít spojených s objednávkami, dodávkou tovarov a faktúrami, až po vymazanie nepotrebného dodávateľa z databázy.

 

Procesy riadenia ľudských zdrojov:

Oddelenie Ľudských zdrojov v Centre zdieľaných služieb (SSC)
Oddelenie Ľudských zdrojov (HR) v Centre zdieľaných služieb (SSC) bolo spustené v novembri roku 2010. Sprvu sme poskytovali profesionálne služby krajinám západnej Európy, neskôr sme sa postupne rozšírili aj na ďalšie krajiny nielen v rámci celej Európy, ale aj na Blízkom Východe a v Afrike a integrovali sme aj nové procesy. Naše oddelenie riadi HR aktivity súvisiace s reportingom, prvou líniou podpory, programom zamestnaneckých akcií, náborom zamestnancov, vzdelávaním a manažmentom medzinárodných mobilít, ale aj manažmentom životného cyklu, vykonávame teda klasické administratívne úlohy, ktoré sa týkajú zamestnancov.

Naše oddelenie je teda unikátne, lebo primárne poskytujeme služby našim kolegom: poskytujeme podporu zamestnancov spoločnosti Henkel, aby mohli lepšie pracovať na svojich pozíciách. Zároveň sme v kontakte s externými poskytovateľmi, medzi ktorých patria nielen personálne agentúry a headhunteri, ale aj firmy, ktoré v konečnom dôsledku realizujú školenia pre zamestnancov spoločnosti Henkel. Radi spolupracujeme aj s našimi kolegami z iných oddelení Centra zdieľaných služieb, napr. s našimi finančnými tímami zabezpečujeme platby súvisiace s tretími stranami, teda externými poskytovateľmi.

Sme medzinárodný tím zložený z jazykovo zdatných mladých ľudí i native speakrov z rôznych krajín Európy. Ak naznačuje už názov nášho tímu, ľudská bytosť je v srdci nášho záujmu!

Staňte sa členom nášho rozrastajúceho sa tímu a naštartujte svoju kariéru v spoločnosti Henkel! Pripojte sa k nášmu unikátnemu tímu, zdieľajte s nami náš pozitívny prístup a začnite sa profesionálne rozvíjať už dnes!

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Rukami nášho reportingového tímu prejdú všetky veľmi dôležité a zásadné HR dáta týkajúce sa zamestnancov spoločnosti. Okrem toho má tím na starosti aj vzhľad a celkový dojem z Portálu a webových stránok spoločnosti Henkel. Zaoberáme sa štatistickými údajmi a správami, ktoré sú založené na HR dátach, a našim partnerom v rámci spoločnosti Henkel poskytujeme efektívny reporting vo všetkých oblastiach súvisiacich s ľudskými zdrojmi. Okrem toho poskytujeme podporu a administrujeme Henkel HR Portál a aktualizujeme internetové a intranetové stránky súvisiace s HR obsahom. Zriaďujeme online služby a zabezpečujeme k nim aj podporu. V rámci nášho oddelenia robíme tú najkreatívnejšiu prácu – vytvárame reporty a internetové stránky s relevantným obsahom, aby boli kolegovia, ktorí nás požiadajú o pomoc, maximálne spokojní.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!

 • Úprava, vytváranie a aktualizácia stránok portálu Henkel One
 • Príprava širokej palety reportov pomocou SAPu v rámci krajiny, pre ktoré poskytujeme podporu (zoznam zamestnancov, zoznam nových zamestnancov, zoznam, odchádzajúcich zamestnancov, štatistiky založené na pohlaví, národnosti a pod.)
 • Vybavovanie žiadostí, ktoré prichádzajú dvomi hlavnými komunikačnými kanálmi – telefonicky  a prostredníctvom interného ticketového systému
 • Hľadanie riešení (spojené so zapájaním vašich kolegov do diskusie o nich) v priamej reakcii na požiadavky
 • Práca so širokým spektrom ľudí z celej Európy
 • Poskytovanie podpory pre zamestnancov spoločnosti Henkel, aby lepšie pracovali na svojich pracovných pozíciách
 • Práca v dynamickom tíme s vysokou dávkou motivácie

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Ak máte radi informačné technológie, čísla, problémy spojené s internetom a prácu v Exceli, potom je pre vás táto práca dokonalá! Na pozícii dátového špecialistu získate unikátnu príležitosť rozvíjať svoje zručnosti týkajúce sa SAPu, IT nástrojov, systémovej podpory a kontaktného manažmentu. Keďže budete v kontakte s veľkým počtom ľudí, budete mať množstvo príležitostí aktívne využívať svoje jazykové schopnosti a zároveň získate dôležité vedomosti o dátovom manažmente. Kedykoľvek sa na vás kolegovia zo spoločnosti Henkel obrátia kvôli informáciám, pomôžete im pracovať efektívnejšie.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Náš tím First Level Support má na starosti podporu zamestnancov spoločnosti Henkel vo všetkých oblastiach súvisiacich s ľudskými zdrojmi, v rámci ktorej poskytuje HR nástroje a služby dostupné prostredníctvom portálu spoločnosti Henkel. Znamená to, že neposkytujeme služby externým zákazníkom, ale našim vlastným kolegom, a práve preto je naša práca veľmi vzrušujúca a výnimočná! Sme závislí jeden na druhom – a vďaka tomu môžeme riešiť problémy oveľa jednoduchšie a riešenie bude pre nás zároveň aj výzvou! Každý deň čelíme novým situáciám, takže pracujeme ako detektívi, ktorí hľadajú pre svojich kolegov to najlepšie riešenie. Vďaka práci s rôznymi HR nástrojmi získavame hlbšie vedomosti o tom, čo je za jednotlivými HR nástrojmi. Okrem toho sa aktívne podieľame na riešení problémov, ktoré sa týkajú celého sveta ľudských zdrojov spoločnosti Henkel.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!

 • Vybavovanie žiadostí, ktoré prichádzajú našimi dvomi hlavnými komunikačnými kanálmi – telefonicky  a prostredníctvom interného ticketového systému
 • Analýza situácií, ktorým čelíme: zapisovanie poznámok, zabezpečovanie správnej organizácie a zaisťovanie toho, aby sme každý problém chápali komplexne a v každom smere
 • Diskusia s tímom, aby sa našlo to najlepšie riešenie pre našich kolegov
 • Reagovanie na požiadavky: nachádzanie správnych odpovedí na každodenné otázky
 • Pomoc kolegom, ktorí majú problémy s používaním rôznych HR nástrojov
 • Dni plné života a aktivity,  zdieľanie vedomostí a skúseností medzi jednotlivými členmi tímov v profesionálnom, ale zároveň priateľskom duchu
 • Podpora nových, náročných HR iniciatív a aktívna účasť na realizácii nových projektov

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Je to zaujímavá práca pre každého, kto rád komunikuje a čelí rôznym náročným situáciám! Ak sa radi zaoberáte rôznymi témami a radi analyzujete rôzne úlohy, táto pozícia je pre vás ako stvorená – a v našom tíme sa určite nebudete nudiť! Odhalíte nielen to, čo je vidieť na prvý pohľad, ale pochopíte aj to, čo sa skrýva pod povrchom – a čo s čím súvisí. Budete nielen človekom, ktorý rozumie HR nástrojom a vie ich aj používať, ale aj človekom, ktorý dokáže myslieť dopredu vždy, keď príde nová výzva. Každý nový telefonát či ticket (interný emailový systém) je iný ako ten predošlý a každý deň môžete zlepšovať svoje komunikačné a jazykové schopnosti.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Náš malý, ale silný tím zabezpečuje jeden z najdôležitejších benefitov pre zamestnancov spoločnosti Henkel: prostredníctvom Programu zamestnaneckých akcií (Employee share program; ESP) ponúka Henkel svojim zamestnancom možnosť získať preferované akcie spoločnosti Henkel, vďaka ktorým môžu zdieľať úspechy spoločnosti. Ako tím tak máme jedinečnú príležitosť podporovať našich zamestnancov v rámci celého procesu, počnúc fázou overovania oprávnenosti až po samotný predaj akcií spoločnosti Henkel. Poskytujeme špecializované poradenské služby pre zamestnancov v každej fáze procesu a úzko spolupracujeme s UBS bankou, ktorá je správcom účtov nášho Programu zamestnaneckých akcií.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!

 • Poskytovanie podpory pre zamestnancov v každej fáze procesu, počnúc kúpou až po predaj akcií spoločnosti Henkel (oprávnenosť, vysvetlenie, informácie o programe...)
 • Pomoc s papierovou administratívou, zvlášť v registračnej fáze
 • Osobné stretnutia s akcionármi a realizácia všetkých obchodných transakcií, ktoré sa týkajú zamestnaneckých akcií
 • Poskytovanie podpory v súvislosti so správou účtov pomocou nástroja Equate plus
 • Riešenie problémov a rizík, ktoré sa týkajú dividend, bonusových akcií, meny a ceny akcií
 • Riešenie daňových problémov a správa akciového portfólia
 • Komunikácia s UBS bankou

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Táto pozícia je vzrušujúca pre každého, kto chce byť v úzkom kontakte s dianím na burzovom trhu a zaoberať sa vzrušujúcou finančnou problematikou. Tím Programu zamestnaneckých akcií je tým pravým tímom pre vás, ak chcete dôvernejšie porozumieť tomu, ako sa spravujú akcie spoločnosti. Ak sa nebojíte pracovať s veľkými sumami peňazí, s nami budete mať jedinečnú možnosť zaoberať sa problematikou medzinárodných financií a trhov.

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Náš tím sa zaoberá veľmi dôležitým procesom – prijímaním zamestnancov, riadi teda vzrušujúci proces hľadania správnych kandidátov pre konkrétne pracovné pozície, vďaka ktorému sa náš Henkel tím rozrastá o nových členov. V našom tíme si môžeme vychutnať pôžitok z prijímania nových ľudí, aktívne sa podieľať na raste spoločnosti Henkel a vidieť konkrétne výsledky každodennej práce. Sme prvým tímom, s ktorým prídu naši budúci zamestnanci do kontaktu – a to je len začiatok našej práce! Ešte pred prvým stretnutím máme za úlohu dať dokopy všetky požiadavky zamestnávateľa pre tú-ktorú pozíciu, načo rozbehneme komplexný proces hľadania najlepšie kandidáta, ktorý zahŕňa reklamu/inzerciu, prvotné preverovanie kandidátov, zasielanie rôznych typov testov, telefonické pohovory a jazykové skúšky, prípravu samotných osobných pohovorov s kandidátmi za účasti HR manažérov a náborových manažérov. Našu prácu vykonávame precízne, zodpovedne a promptne, aby bol kandidát neustále informovaný o celom procese výberu budúcich zamestnancov.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!

 • Spolupráca so zástupcami miestnych oddelení Ľudských zdrojov (HR) v krajine a náborovými referentmi, hlavne s náborovými manažérmi na všetkých úrovniach, aby sme čo najlepšie pochopili ich potreby
 • Definovanie stratégie zaisťovania ľudských zdrojov a voľba komunikačného kanálu, napr. zaisťovanie a koordinácia inzerovania voľných pracovných miest v krajine v súlade so štandardnými internetovými portálmi či agentúrami, ktoré ponúkajú pracovné miesta
 • Triedenie prihlášok a životopisov prijatých od interných a externých kandidátov a zabezpečovanie správnej evidencie prostredníctvom nášho interného online systému na evidenciu uchádzačov o zamestnanie
 • Prvotný výber prihlášok na základe vopred definovaných kritérií pre jednotlivé pracovné pozície, ktorý je v prípade potreby spojený s telefonickými pohovormi
 • Aktívna snaha o výber najlepšieho kandidáta (univerzity, internet)
 • Rozosielanie testov pre kandidátov a emailových správ s detailnými informáciami o tom, čo môžu očakávať – dôkladné riadenie komunikácie s kandidátmi
 • Poskytovanie spätnej väzby kandidátom, aby boli pravidelne informovaní
 • Koordinácia prípravy pohovorov, napr. objednávanie priestorov vhodných na pracovné pohovory, ktoré sa uskutočňujú na rôznych miestach v rámci spoločnosti Henkel
 • Monitorovanie úspešnosti náborovej činnosti prostredníctvom našich systémov, špeciálnych reportov a monitorovacích nástrojov s úmyslom identifikovať konkrétne kroky, ktoré je potrebné sledovať pri obsadzovaní voľných pozícií v budúcnosti

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Ide o zaujímavú prácu pre každého, koho láka komunikácia s rozmanitými typmi ľudí zo spoločnosti Henkel i mimo nej a chce byť v kontakte s kandidátmi s veľmi rôznorodými a atraktívnymi skúsenosťami. Na tejto pozícii využijete svoje skvelé jazykové zručnosti a každý deň si budete zlepšovať svoje komunikačné schopnosti. Ako prvý/á zástupca/zástupkyňa spoločnosti Henkel budete mať príležitosť predstaviť svoju spoločnosť mnohým ambicióznym kandidátom a prispieť tak k rastu spoločnosti. Budete mať výnimočnú príležitosť a dobrý pocit z toho, že najímate nových zamestnancov, o ktorý sa môžete podeliť s mladým a dynamickým tímom. Ako náborový/á špecialista/ka budete do detailu poznať všetky procesy potrebné na prijímanie nových zamestnancov a rýchlo zistíte, koľko práce a snahy stálo aj za vaším prijatím do zamestnania!

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Naše oddelenie Manažmentu vzdelávania je „inteligentným“ tímom, lebo plní potreby zamestnancov v oblasti vzdelávania a pôsobí na atraktívnej pôde vzdelávacích a školiacich aktivít. Členovia nášho tímu sú v kontakte s našimi vlastnými ľudmi, ktorí majú na starosti zamestnancov, aby vychádzali v ústrety ich potrebám a požiadavkám. Spolupracujeme s hotelmi, školiteľmi a poskytovateľmi vo všeobecnosti, vedieme štandardné semináre prostredníctvom našich interných nástrojov, zabezpečujeme celý proces externých seminárov, organizujeme skupinové a individuálne školenia, zabezpečujeme stornovanie a registráciu účastníkov, máme na starosti poradovníky a poskytujeme podporu vo vzťahu k financovaniu školení. Naša práce nie je vôbec stereotypná – práve naopak, naše každodenné aktivity sú dynamické a rôznorodé a prinášajú nám obrovskú satisfakciu, pretože si z nich naši kolegovia odnášajú príjemný pocit!

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!

 • Komunikácia so zamestnancami, manažérmi a HR zástupcami v krajine, pre ktorú poskytujete podporu
 • Spolupráca s hotelmi, školiteľmi a poskytovateľmi
 • Pomoc zamestnancom s prihláškami na školenia pomocou dostupných špeciálnych nástrojov (Catalogues & Booking, SAP)
 • Pomoc pri organizovaní školení a seminárov podľa potrieb spoločnosti a monitorovanie školiacich aktivít a nákladov
 • Poskytovanie pomoci v súvislosti s financovaním aktivít
 • Riadenie súhrnného prehľadu o školeniach
 • Monitorovanie kvality a úspešnosti školení prostredníctvom analýzy a zhodnotenia spätnej väzby od účastníkov
 • Kontrola niekoľkých nástrojov a systémov
 • Radosť z príjemnej spoločnosti a dobrý pocit z toho, že pomáhate mladému a atraktívnemu HR tímu, ktorý ma na starosti vzdelávanie

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Je to perfektná pozícia, ak chcete preniknúť do vzrušujúceho sveta HR zameraného na vzdelávanie, tréningové aktivity, komunikáciu a personálny a profesionálny rast. Navyše máte možnosť pracovať v kolektíve mladých, priateľských, ústretových a vysoko motivovaných ľudí. Napriek hektickosti vás atmosféra v tíme naplní vnútornou istotou a budete sa môcť oddať kreatívnemu mysleniu. Vďaka rôznym formám komunikácie si prirodzeným spôsobom zlepšíte svoje komunikačné schopnosti a získate hodnotné skúsenosti, ktoré budú výhodou v rámci vášho celého kariérneho rastu. Budete súčasťou tímu, no zároveň si zachováte veľkú dávku nezávislosti. Ak radi hľadáte kreatívne riešenia rozmanitých problémov, radi sa stretávate so širokou paletou ľudí (interných i externých) a chcete využívať svoje jazykové zručnosti, potom je náš tím pre vás ideálnou voľbou!

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Náš tím pre Manažment medzinárodných mobilít dennodenne komunikuje s rôznymi stranami – zamestnancami pracujúcimi v zahraničí (Expats), miestnymi HR oddeleniami či externými poskytovateľmi – o rôznych témach – od drobných osobných záležitostí, medzi ktoré patrí napr. presun domácich miláčikov, až po všeobecné záležitosti, ako napr. vysvetlenie a dodržiavanie všeobecných pravidiel. Našou úlohou je pomáhať zamestnancom pri presune z jednej Henkel krajiny do druhej, máme teda na starosti proces vysielania zamestnancov z domovských krajín do zahraničia, aby boli naši najlepší ľudia presne tam, kde to naša spoločnosť najviac potrebuje. Pri riadení tohto procesu musíme brať do úvahy rôzne špecifiká súvisiace s vysielajúcou a hosťujúcou krajinou. Práve preto sme hlavným kontaktným uzlom pre expatov: komunikujeme s miestnymi HR oddeleniami a externými poskytovateľmi služieb a pripravujeme nielen samotné kalkulácie súvisiace s pracovným zaradením v zahraničí, ale vybavujeme aj oficiálnu korešpondenciu. Každý deň a s každým novým prípadom získavame cenné skúsenosti a učíme sa niečo nové!

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!

 • Každodenné udržiavanie kontaktu s expatmi
 • Zabezpečovanie manažmentu mobilitných služieb
 • Komunikácia s externými dodávateľmi – relokačné agentúry, daňoví poradcovia
 • Príprava kalkulácií súvisiacich s pracovným zaradením v zahraničí: doručovanie korešpondencie, ktorá sa týka presunu, v súlade s našimi predpismi a normami
 • Poradenstvo v otázkach, ktoré súvisia s relokáciou, napr. víza, pracovné povolenia, ubytovanie a zaradenie do škôl
 • Riadenie komplexných procesov v skvelej pracovnej atmosfére

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
Ak sa radi podieľate na procesoch od začiatku do konca a chcete riešiť komplexné prípady, vďaka ktorým je náš tím taký výnimočný, potom je naše oddelenie pre vás ideálne! Na našej práci je navyše zaujímavé aj to, že má globálny charakter. Budete zodpovedný/á za komplexný proces pracovných zaradení v zahraničí (end-to-end), budete hlavnou kontaktnou osobou pre expatov a budete mať na starosti celý proces od začiatku do konca. Bude to príležitosť na to, aby ste si dennodenne zlepšovali nielen svoje vyjednávacie schopnosti, ale aj komunikačné a jazykové zručnosti – a navyše budete súčasťou mladého, dynamického a zanieteného tímu!

O aké procesy / pracovné úlohy tu ide vo všeobecnosti?
Manažmentu životného cyklu je tím, ktorý plní skutočne zásadnú úlohu v súvislosti s kariérnym rastom zamestnancov spoločnosti Henkel. Sme zodpovední za rôzne procesy od prijatia do zamestnania po odchod do dôchodku a zamestnancom spoločnosti Henkel poskytujeme potrebnú podporu procesov súvisiacich s ľudskými zdrojmi. Máme na starosti všetky relevantné písomné dokumenty, ktoré sú súčasťou osobných záznamov jednotlivých zamestnancov a ktoré sa týkajú ich vzťahu so spoločnosťou, a vyvíjame neustálu snahu o to, aby boli tieto informácie vždy aktuálne a dostupné vo všetkých našich systémoch. Aby členovia nášho tímu zaručili vysokú kvalitu služieb, intenzívne navzájom spolupracujú a pravidelne si vymieňajú nadobudnuté skúsenosti.

Takto by mohol vyzerať váš bežný deň v práci!

 • Vkladanie a spravovanie HR údajov do systémov (vrátane SAPu), vrátane údajov, ktoré sa týkajú prijatia do zamestnania, zvýšenia platu, povýšení, odmien za osobitný prínos, presunov na iné oddelenie a ukončenia pracovnej zmluvy
 • Poskytovanie odpovedí na otázky zamestnancov súvisiace s personálnymi záležitosťami, vyhľadávanie v našej databáze a spolupráca s HR kolegami v rôznych krajinách
 • Vytváranie a príprava korešpondencie a zmlúv súvisiacich so zamestnaním, príprava periodických reportov pre zamestnancov, ich nadriadených alebo HR Key Account manažérov
 • Udržiavanie kontaktu so širokým spektrom partnerov, vrátane zamestnancov, bývalých zamestnancov, vedúcich pracovníkov na jednotlivých oddeleniach, kolegov z HR oddelenia v Centre zdieľaných služieb a rôznych iných pracovísk spoločnosti Henkel
 • Každodenné získavanie nových skúseností a vedomostí o vzrušujúcom HR živote zamestnancov

Prečo by vás mohla táto pozícia zaujímať?
V našom tíme máte jedinečnú príležitosť preniknúť do všetkých procesov súvisiacich s ľudskými zdrojmi. Ak radi používate nové nástroje a chcete byť na to najlepšom mieste, kde sa rýchlo zorientujete a získate prehľad o organizačnej štruktúre celej spoločnosti, potom ste našli ten pravý tím, v ktorom môžete odštartovať svoju kariéru v spoločnosti Henkel! Práca v našom tíme je zaujímavá aj pre každého, pre koho je komunikácia s ľuďmi a riešenie rôznorodých situácií tou pravou výzvou. Každý nový telefonát či email je iný než ten predošlý a každý deň môžete pracovať na svojich komunikačných a jazykových zručnostiach. Oboznámite sa so všetkými procesmi od prijímania do zamestnania až po odchod do dôchodku, vďaka čomu získate komplexný pohľad na HR aktivity, s ktorými sa ako zamestnanec môžete stretnúť v rámci svojho profesionálneho života.