Proces oznamovania nekalých praktík a linka pre nahlasovanie nedodržiavania predpisov

Pre spoločnosť Henkel, jej zamestnancov a ďalšie zainteresované strany je najvyššou prioritou dodržiavanie etických zásad a pravidiel. To zahŕňa aj prísne dodržiavanie právnych predpisov o oznamovaní nekalých praktík, a to v globálnom rozsahu. Je pre nás veľmi dôležité identifikovať potenciálne nekalé praktiky a prijať všetky adekvátne opatrenia na zabránenie porušovaniu predpisov. Žiadame preto zamestnancov a aj ostatné zainteresované strany v spoločnosti Henkel, aby nahlasovali potenciálne nekalé praktiky. Spoločnosť Henkel bude všetky oznámenia dôkladne analyzovať prostredníctvom objektívneho procesu, ktorý zabezpečí rešpektovanie práv a oprávnených záujmov nahlasujúcich osôb, ako aj rešpektovanie práv dotknutých osôb, pričom so všetkými informáciami sa bude zaobchádzať s maximálnou diskrétnosťou. Oznamovatelia, ktorí v dobrej viere nahlásia potenciálne pochybenia, budú chránení a akýkoľvek druh pomsty voči nim nebude tolerovaný.  

Nasledujúce informácie sumarizujú procesy týkajúce sa oznamovateľov v spoločnosti Henkel:

Čo možno nahlásiť:

Etický kódex spoločnosti Henkel, naše hodnoty, záväzky vedúcich pracovníkov a ďalšie interné normy vyjadrujú vysokú úroveň požiadaviek na naše správanie a obchodné konanie, ako aj na správanie zainteresovaných strán. Každé potenciálne porušenie týchto noriem, vrátane porušenia platných zákonov, je možné nahlásiť.

Kde podať oznámenie. Niekoľko spôsobov nahlasovania:

Oznamovateľom sú k dispozícii rôzne spôsoby nahlasovania potenciálnych pochybení.

  • Zamestnanci sa môžu obrátiť na svojich nadriadených, na oddelenie ľudských zdrojov alebo na oddelenie Compliance/Právne oddelenie, aby upozornili na obavy, využili poradenstvo alebo oznámili potenciálne nekalé praktiky.
  • Na organizáciu Compliance, ktorá bola poverená vedením spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA náležite spracúvať všetky oznámenia, sa môžete obrátiť:
  • Oznamovatelia, ktorí poukazujú na konanie v spoločnostiach Henkel v Európskej únii a ktorí nechcú kontaktovať organizáciu Henkel Compliance v spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a/alebo jej lokálnych Compliance manažérov, môžu svoje oznámenia podať externému ombudsmanovi, ktorý je nezávislý od spoločnosti Henkel a je viazaný služobným tajomstvom [odkaz na webovú stránku: ombudsman].
  • Na záver spoločnosť Henkel potvrdzuje, že v niektorých štátoch sa môžu oznamovatelia za účelom podania oznámenia obrátiť priamo na orgány verejnej správy. 

Spracúvanie oznámení:

Spoločnosť Henkel spracuje každé oznámenie s náležitou starostlivosťou, rýchlosťou a diskrétnosťou, pričom bude plne dodržiavať platné zákony o ochrane osobných údajov. To zahŕňa prísnu zásadu "need-to-know", t. j. prístup k oznámeniu, jeho prešetrovaniu a následným opatreniam bude mať len Compliance oddelenie spoločnosti Henkel ( miestne a globálne), prípadne príslušné ďalšie oddelenia potrebné na vyšetrovanie a externí profesionálni vyšetrovatelia/audítori. 

Tento proces bude riadne zaznamenaný a zdokumentovaný. Vyšetrovanie sa riadi procesnou zásadou spravodlivosti, objektívnosti, po ktorom nasleduje objektívne rozhodnutie, pričom všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým sa porušenie nepreukáže.

Spoločnosť Henkel rázne reaguje na zistené pochybenia, čo môže okrem iného zahŕňať aj primerané disciplinárne opatrenia voči vinníkom. V prípade potreby môže spoločnosť Henkel zapojiť orgány verejnej moci a podať podnet na začatie trestného stíhania. Na základe zistených skutočností rozhodnutie vo veci a príslušné opatrenia zvyčajne prijíma oddelenie Compliance v súčinnosti s príslušnými manažérmi obchodných divízií a v súčinnosti s oddelením ľudských zdrojov spoločnosti Henkel (lokálne aj globálne).

Odpoveď oznamovateľom a ich ochrana:

Oznamovatelia dostanú odpoveď čo najskôr, ako je to možné. Ako všeobecné pravidlo platí, že po každom oznámení sa do siedmich dní vydá potvrdenie o prijatí, a do troch mesiacov od prijatia oznámenia sa vydá aj záverečné stanovisko alebo stanovisko spresňujúce vyšetrovanie prípadu. Na základe platných právnych predpisov musí odpoveď zohľadňovať dôvernosť a práva na ochranu súkromia všetkých dotknutých osôb.
V našej spoločnosti netolerujeme žiadny druh pomsty a budeme chrániť každého, kto v dobrej viere oznámi podozrenie, a to aj v prípade, že sa ukáže, že je neopodstatnené.

Ochrana osobných údajov:

V prípade oznámení adresovaných spoločnosti Henkel, bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. V prípade oznámení adresovaných ombudsmanovi sa uplatňuje tam uvedené Vyhlásenie o ochrane údajov.  

Country

Phone Instruction

Webservice URL
(general URL: www.speakupfeedback.eu/web/ntvoru )

Access code

Language Option 1

Language Option 2

Language Option 3

Language Option 4

1

ALGERIA

+31 205043252 (paid number)

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dz

67111

Arabic

French

English

2

ARGENTINA

08006660078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ar

67111

Latin American Spanish

US English

3

AUSTRALIA

1800452051

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/au

67111

English

4

AUSTRIA

0800-295175

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/at

67111

German

English

5

BELARUS

882000730010

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/by

67111

Russian

English

6

BELGIUM

0800-71365

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/be

67111

Flemish

French

English

7

BOSNIA AND HERZEGOVINA

080082872

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ba

67111

Bosnian

English

8

BRAZIL

08008919678

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/br

67111

Brazilian Portuguese

US English

9

BULGARIA

008001194474

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/bg

67111

Bulgarian

English

10

CANADA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

11

CHILE

12300202775

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cl

67111

Latin American Spanish

US English

12

CHINA

4009901434
If you are calling with provider Unicom:
108007440179
If you are calling with provider Telecom (landline only):
108004400179
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cn

67111

Mandarin Simplified

Cantonese Simplified

English

13

COLOMBIA

18009440692

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/co

67111

Latin American Spanish

US English

14

COSTA RICA

08000440029

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cr

67111

Latin American Spanish

US English

15

CROATIA

0800223069

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hr

67111

Croatian

English

16

CYPRUS

80091182

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cy

67111

Greek

English

17

CZECH REPUBLIC

800 900 538

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz

67111

Czech

English

18

DENMARK

80885638

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dk

67111

Danish

English

19

EGYPT

0800-0000615

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/eg

67111

Arabic

English

20

ESTONIA

800 0044 208

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ee

67111

Estonian

English

21

FINLAND

08001-13031

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fi

67111

Finnish

English

22

FRANCE

0800-908810

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fr

67111

French

English

23

GEORGIA

0706777347

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ge

67111

Georgian

English

24

GERMANY

0800-1801733

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/de

67111

German

English

25

GREECE

0080044142695

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gr

67111

Greek

English

26

GUATEMALA

18003000132

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gt

67111

Latin American Spanish

US English

27

HONG KONG SAR, GREATER CHINA

800963161

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hk

67111

Mandarin Traditional

Cantonese Traditional

English

28

HUNGARY

0680981359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hu

67111

Hungarian

English

29

INDIA

0008004401221

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/in

67111

English

Hindi

30

INDONESIA

If you are calling with provider Indosat: 001 803 440 559
If you are calling with provider Telkom: 007 803 440 559
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/id

67111

Indonesian

English

31

IRAN

+98 21 9100 9845

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ir

67111

Persian

English

32

IRELAND

1800-552136

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ie

67111

English

33

ISRAEL

1809444260

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/il

67111

Hebrew

Arabic

English

34

ITALY

800-787639

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/it

67111

Italian

English

35

JAMAICA

1800 986 8634

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jm

67111

US English

36

JAPAN

0120 774878

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jp

67111

Japanese

English

37

JORDAN

080022868

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jo

67111

Arabic

English

38

KAZAKHSTAN

88003332641

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kz

67111

Kazakh

Russian

English

39

KENYA

0800733255

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ke

67111

Swahili

English

40

KOREA (SOUTH)

007984424261

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kr

67111

Korean

English

41

LATVIA

8000 2490

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lv

67111

Latvian

English

42

LEBANON

01426801
Wait for the tone or instructions, and then dial:
800-876-1871
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lb

67111

Arabic

French

English

43

LITHUANIA

880090006

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lt

67111

Lithuanian

English

44

MALAYSIA

1-800-88-4307

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/my

67111

Malay

English

45

MEXICO

8001234618

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/mx

67111

Latin American Spanish

US English

46

MOROCCO

0800-092359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ma

67111

Arabic

French

English

47

NETHERLANDS

0800 0222931

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nl

67111

Dutch

English

48

NEW ZEALAND

0800450436

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nz

67111

English

49

NIGERIA

07080601488

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ne

67111

English

50

NORWAY

800-18333

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/no

67111

Swedish

English

51

PERU

080052767

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pe

67111

Latin American Spanish

US English

52

PHILIPPINES

1800 1441 0215

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ph

67111

Filipino

English

53

POLAND

008004411739

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pl

67111

Polish

English

54

PORTUGAL

800-831528

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pt

67111

Portuguese

English

55

PUERTO RICO

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

56

ROMANIA

0800894540

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ro

67111

Romanian

English

57

RUSSIA

810 800 2626 9902

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ru

67111

Russian

English

58

SAUDI ARABIA

8008442726

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sa

67111

Arabic

English

59

SERBIA

0800190078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/rs

67111

Serbian

English

60

SINGAPORE

1800-8232206

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sg

67111

English

Malay

61

SLOVAKIA

0800004529

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sk

67111

Slovak

English

62

SLOVENIA

080080806

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/si

67111

Slovene

English

63

SOUTH AFRICA

0800991526

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/za

67111

Afrikaans

English

64

SPAIN

900-973174

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/es

67111

Spanish

English

65

SWEDEN

020-798813

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/se

67111

Swedish

English

66

SWITZERLAND

0800-561422

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ch

67111

German

French

Italian

English

67

SYRIA

N/A

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sy

67111

Arabic

English

68

TAIWAN, GREATER CHINA

00801444317

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tw

67111

Mandarin Traditional

English

69

THAILAND

001800 441 4284

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/th

67111

Thai

English

70

TUNISIA

0021631365959

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tn

67111

Arabic

French

English

71

TURKEY

00800 448824369

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tr

67111

Turkish

English

72

UKRAINE

0800 801 192

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ua

67111

Ukrainian

Russian

English

73

UNITED ARAB EMIRATES

80004412727

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ae

67111

Arabic

English

74

UNITED KINGDOM

0800-1693502

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gb

67111

English

75

UNITES STATES OF AMERICA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

76

VENEZUELA

0058 212-7202008

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ve

67111

Latin American Spanish

US English

77

VIETNAM

Viettel: 12280319
VPNT/Vinaphone: 120852140
Mobifone: 121020030
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/vn

67111

Vietnamese

English