Stratégia

Pri formovaní budúcnosti sa riadime jasnou a dlhodobou stratégiou, založenej na našich cieľoch, vízii, misii a hodnotách.

V nasledujúcich rokoch plánujeme súvisle generovať trvalo udržateľný a rentabilný rast. Aby sme dosiahli tento cieľ, chceme sa viac zamerať na zákazníkov, byť inovatívni, agilní a vo väčšej miere využívať digitálnu sféru. Posilňujúc pozíciu lídra aj v budúcnosti budeme presadzovať trvalú udržateľnosť v rámci všetkých našich podnikateľských aktivít.

Strategické piliere

  • Podpora rastu
  • Zrýchlenie digitalizácie
  • Zvyšovanie agility
  • Financovanie  rastu

Podpora rastu na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch bude jednou z kľúčových strategických priorít spoločnosti Henkel. Aby sme dosiahli tento cieľ, zameriame sa na cielené iniciatívy, ktorých účelom bude ešte vyššia úroveň angažovanosti zákazníkov a spotrebiteľov, posilnenie pozície našich popredných značiek a technológií, vývoj zaujímavých a atraktívnych inovácií a služieb a získanie nových zdrojov rastu

Vyššej úrovne zaangažovanosti zákazníkov a spotrebiteľov

Pomocou vyššej úrovne zaangažovanosti zákazníkov a spotrebiteľov sa spoločnosť Henkel snaží urýchliť rast medzi najdôležitejšími zákazníkmi prostredníctvom intenzívnejšieho partnerstva a o prekonanie priemernej úrovne rastu na trhu vďaka spolupráci s najdôležitejšími zákazníkmi vo všetkých troch obchodných divíziách. Tento prístup umožní postupná zmena v zameraní sa na zákazníka – t. j. sústredenie sa na zákazníka a potreby spotrebiteľov – ako aj realizácia podrobných plánov na zvýšenie zaangažovanosti zákazníkov a spotrebiteľov na všetkých úrovniach našej organizácie. Okrem  toho sa spoločnosť Henkel chce viac sústrediť na rastové príležitosti pomocou cieleného riešenia potrieb konkrétnych cieľových skupín prostredníctvom na mieru upravených produktov, služieb a inovácií.

Najsilnejšie značky a technológie

Spoločnosť Henkel takisto plánuje ďalej posilniť svoje najsilnejšie značky a technológie, a zvýšiť tržby jej globálnych značiek s najvyššou výkonnosťou, ako aj najvýznamnejších lokálnych značiek: tržby za 10 najvýznamnejších značiek by sa do roku 2020 mali zvýšiť tak, aby dosahovali 75% celkových tržieb skupiny. Tento cieľ pomôžu splniť predovšetkým cielené investície na posilnenie pozície vedúcich značiek spoločnosti Henkel, ktoré zabezpečia konkurenčnú výhodu prostredníctvom zachytenia nástupu nových technológií a vývoja produktov a riešení na mieru naprieč rôznymi segmentami a odvetviami.

Atraktívne inovácie a služby

Rast bude tiež poháňať kontinuálne posilňovanie schopnosti spoločnosti Henkel rozvíjať atraktívne inovácie a služby. To umožní spoločnosti Henkel odlíšiť sa na trhoch s vysokou intenzitou hospodárskej súťaže a zmeniť prístup zo „zamerania sa na produkty“ na „zameranie sa na riešenia“ s vyšším počtom diferencovaných produktov a služieb nielen v odvetví zacielenom na maloobchodných spotrebiteľov, ale aj na spoločnosti. Do roku 2020 sa spoločnosť Henkel bude snažiť rozvíjať inovácie podporujúce rast a plány na zvýšenie podielu tržieb z predaja najvýznamnejších inovatívnych produktov a riešení. Na účely posilnenia inovačných schopností a tvorby príležitostí na zapojenie a zaangažovanosť svojich zákazníkov spoločnosť Henkel pripraví otvorenie nových inovačných centier v divízii Adhesive Technologies v nemeckom Düsseldorfe a čínskom Šanghaji. Zároveň Henkel rozšíri ponuku svojich služieb vo všetkých svojich divíziách. Tieto služby budú zahŕňať poradenstvo a technickú konzultáciu pre odborných zákazníkov a spoločnosti podnikajúce v priemyselných odvetviach, ako aj ponuku digitálnych služieb spotrebiteľom, ako sú napríklad online platformy na objednanie sa do kaderníctva, modely na objednávky a predplatné produktov a služieb alebo automatické opakovanie objednávok.

Nových zdrojov rastu

Spoločnosť Henkel zároveň doplní svoj strategický zámer na podporu rastu v rámci existujúcich kľúčových odvetví svojho podnikania prostredníctvom zachytenia potenciálnych nových zdrojov rastu, napríklad vstupom na nové trhy a pokrytím bielych miest na rozvinutých, ale aj rozvíjajúcich sa trhoch. Cielené akvizície pomôžu doplniť portfólio spoločnosti Henkel, posilniť jej pozíciu v atraktívnych kategóriách a na atraktívnych trhoch a zároveň expandovať do susedných kategórií. Okrem toho spoločnosť založí vyčlenený Fond rizikového kapitálu, ktorý bude mať k dispozícii čiastku do 150 miliónov eur a ktorého účelom bude investovanie do start-upov so špecifickým, vysoko odborným know-how v oblasti digitálnych a iných technológií.

Zrýchlenie digitalizácie nám pomôže úspešne rozvíjať naše aktivity, posilniť vzťahy so zákazníkmi a spotrebiteľmi, optimalizovať naše procesy a transformovať celú spoločnosť. Do roku 2020 plánujeme realizovať celú škálu iniciatív, ktorých účelom bude podporiť a posilniť digitálny biznis, využiť koncept nazývaný Priemysel 4.0 („Industry 4.0“) a digitálne transformovať samotnú organizáciu.

Podpory digitálneho podnikania

V oblasti podpory digitálneho podnikania, sa spoločnosť Henkel bude snažiť sústrediť na digitalizáciu interakcie so zákazníkmi, spotrebiteľmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi spolu s celým hodnotovým reťazcom v rámci podnikania zameraného na spotrebiteľov aj priemyselné spoločnosti. Tržby generované pomocou digitálnych kanálov by sa do roku 2020 mali viac než zdvojnásobiť na 4 miliardy eur. Napríklad v rámci podnikania zameraného na spotrebiteľa sa spoločnosť Henkel plánuje sústrediť na zvýšenie angažovanosti prostredníctvom „multikanálovej“ ponuky, ktorá v sebe prepája platformy na elektronické obchodovanie s tradičným retailom, rozvíja a otvára nové digitálne platformy a výrazným spôsobom rozširuje využívanie digitálnych médií.

Využívať koncept „Industry 4.0“

Spoločnosť Henkel bude takisto využívať koncept „Industry 4.0“ na lepšie plánovanie, zabezpečovanie zdrojov, produkciu a dodávky svojich produktov a riešení. Digitalizácia integrovaného globálneho dodávateľského reťazca umožní  zvýšenie úrovne služieb zákazníkom, lepšie využitie výrobných podnikov spoločnosti, skvalitnenie logistických procesov a priaznivo sa odrazí na stope, ktorú po sebe zanechá spoločnosť Henkel z hľadiska trvalej udržateľnosti.

Transformovať celú organizáciu

Úspech v digitalizácii spoločnosti Henkel bude závisieť na spôsobilosti jej zamestnancov a ich schopnosti transformovať celú organizáciu prijatím pružného myslenia v zmysle hesla „otestuj si a nauč sa“. Na účely presadenia tejto zmeny spoločnosť Henkel ďalej rozšíri svoje špecifické programy v oblasti školení a osobného rozvoja. Okrem toho bude zavedená nová pozícia digitálneho riaditeľa (Chief Digital Officer), ktorý bude zodpovedať za uvedené ciele naprieč jednotlivými divíziami spoločnosti.

Vo vysoko premenlivom a dynamickom podnikateľskom prostredí bude zvyšovanie agility organizácie predstavovať pre spoločnosť Henkel kľúčový faktor budúceho úspechu. Tento proces bude zahŕňať energické tímy s dostatočnými kompetenciami, čo najkratší čas uvedenia výrobku, či služby na trh (time-to-market) ako aj inteligentné a zjednodušené procesy.

Energickými tímami s dostatočnými kompetenciami

Aby spoločnosť Henkel dokázala vytvoriť agilnejšiu organizáciu s energickými tímami s dostatočnými kompetenciami, bude podporovať podnikateľského ducha zamestnancov, zasadzovať sa o otvorenosť voči zmenám, podporovať adaptabilitu a rozširovať rozhodovaciu právomoc zamestnancov. Tento proces bude ďalej podporovaný silnou firemnou kultúrou orientovanou na výkonnosť s otvorenou spätnou väzbou, uznaním a odmeňovaním vynikajúcich výsledkov.

Čo najkratší čas uvedenia výrobku či služby na trh

Súčasťou iniciatívy spoločnosti Henkel, ktorej cieľom je čo najkratší čas uvedenia výrobku či služby na trh, bude snaha o skrátenie času potrebného na realizáciu konkrétnej inovácie prostredníctvom lepšieho predvídania potrieb zákazníkov a spotrebiteľov. Napríklad v divíziách Laundry & Home Care a Beauty Care, sa spoločnosť Henkel zameria na skrátenie času potrebného na realizáciu konkrétnej inovácie o 30%. Okrem toho sa spoločnosť Henkel bude zasadzovať o rýchlejšie vstupy výrobkov a riešení na trh ako aj penetráciu spoločnosti na nové  trhy.

Inteligentná jednoduchosť

Spoločnosť Henkel takisto využije prístup označovaný ako inteligentná jednoduchosť („smart simplicity“), aby sa stala ešte agilnejšou prostredníctvom flexibilných podnikateľských modelov adaptovaných na dynamické  trhy, ako aj optimalizáciou pracovných postupov a procesov.

Aby sme dokázali financovať svoj rast, zavedieme nové prístupy na optimalizáciu alokácie zdrojov, zameriame sa na manažment čistých výnosov, ďalšie zvyšovanie efektivity našich štruktúr a ďalšiu expanziu našej organizácie v oblasti globálneho dodávateľského reťazca. Vo vzájomnej kombinácii prinesú tieto iniciatívy vyššiu ziskovosť a umožnia nám financovať naše rastové ambície do roku 2020 ako aj v neskorších rokoch.

Alokácia zdrojov vedúca k tvorbe hodnôt

Alokácia zdrojov vedúca k tvorbe hodnôt napomôže v ďalšej optimalizácii riadenia nákladov prostredníctvom zvýšenej transparentnosti globálneho rozpočtu naprieč definovanými nákladovými kategóriami a prostredníctvom vyššej kvality alokácie rozpočtových prostriedkov.

Manažment čistých výnosov

Manažment čistých výnosov umožní vyššiu efektivitu propagačných aktivít spoločnosti Henkel. Bude napríklad zahŕňať využívanie jedinečných hĺbkových poznatkov o spotrebiteľoch a nakupujúcich ako aj rozširovanie jednotlivých kategórií, či prípadne vývoj nových kategórií v spolupráci s partnermi v maloobchode.

Tých najúčinnejších štruktúr

Spoločnosť Henkel bude tiež sústavne pracovať na implementácii tých najúčinnejších štruktúr, napríklad prostredníctvom kontinuálnej transformácie centier zdieľaných služieb, ktoré poskytujú celú škálu vysoko štandardizovaných a digitalizovaných procesov naprieč všetkými organizačnými jednotkami spoločnosti. Okrem toho bude spoločnosť tiež pokračovať v optimalizácii a konsolidácii svojej globálnej stopy v oblasti výroby a skladovania.

ONE! Global Supply Chain

Po úspešnom uvedení v Európe a nastavení konkrétnych uzlov v Európe aj Ázii sa ďalej začne realizácia integrovanej organizácie globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Henkel aj v ostatných svetových regiónoch.