STRATEGICKÝ RÁMEC

V spoločnosti Henkel formujeme našu budúcnosť na základe dlhodobého strategického rámca založeného na našom cieli a našich hodnotách.

Tento rámec nám pomôže vyhrať dvadsiate roky s jasným zameraním na cieľavedomý rast. Znamená to vytvoriť jedinečnú hodnotu pre zákazníka a spotrebiteľa, aby sme dokázali prerásť naše trhy, posilnili vedúce postavenie v udržateľnosti a umožnili našim zamestnancom rásť profesionálne a osobnostne prostredníctvom práce v spoločnosti Henkel.

Hlavnými prvkami nášho strategického rámca sú víťazné portfólio, konkurenčná výhoda v oblasti inovácií, udržateľnosti, digitálnych ako aj pro-budúcnosť operačných modelov, ktoré sú podložené pevným základom kultúry spolupráce a silných ľudí.

Shaping our Future - Thumbnail

VÍŤAZNÉ 20-TE ROKY
ÚČELNÝ RAST

Dôsledne formujeme víťazné portfolio

Kľúčovým prvkom nášho strategického smerovania je aktívne riadenie portfólia. Identifikovali sme značky a kategórie s celkovým objemom obratu viac než jedna miliarda eur, predovšetkým v našich segmentoch spotrebného tovaru, z ktorých už bola veľká časť od zavedenia agendy pre zmysluplný rast odpredaná, resp. ich výroba bola ukončená. Okrem toho sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti Henkel aj zlúčenia a akvizície (M&A). Kľúčovými kritériami pre akvizície sú dostupnosť, strategická vhodnosť a finančná atraktivita potenciálnych cieľov. Použijeme našu silnú súvahu na uskutočňovanie akvizícií s vysokým dopadom. Aj keď sa zameriavame na rozšírenie nášho vedúceho postavenia v oblasti technológií v oblasti lepiacich technológií akvizíciami, v našich spotrebiteľských podnikoch sa zameriame na vedúce pozície v jednotlivých krajinách a kategóriách, ako aj na „biele oblasti“ a nové obchodné modely.

Urýchlené ovplyvňujúce inovácie so zvýšenými investíciami

Naším cieľom je urýchliť účinné a vplyvné inovácie podporované zvýšenými investíciami. Toto bude zahŕňať prístup, ktorý posilní inovácie, napríklad rozšírením používania digitálnych nástrojov a údajov na rýchlejšie a lepšie analytické dáta. Kým budeme približovať rozhodovacie procesy naprieč organizáciou bližšie k trhu a využívať potenciál otvorených inovácií a ideový crowdsourcing, budeme rozširovať agilné prístupy a naďalej investovať do inkubátorov a inovačných centier. To umožní rozvoj vplyvných inovácií v oboch obchodných divíziách. Inovácie a značky budú podporené dôslednými investíciami v hlavných kategóriách a regiónoch. Spoločnosť Henkel preto opätovne výrazne navýšila investície do reklamy, digitalizácie a IT.

Posilňovanie udržateľnosti na základe silných dokázateľných výsledkov s ambicióznymi cieľmi

Na základe svojich silných dokázateľných výsledkov a ďalšieho pokroku smerom k splneniu našich cieľov do roku 2020 a ďalej sa zameriavame na posilnenie udržateľnosti ako konkurenčnej výhody. Definovali sme ďalšie míľniky pre tri kľúčové témy, ktoré sú veľmi dôležité pre spotrebiteľov, zákazníkov, obchodných partnerov a spoločnosť všeobecne: Aby sa naše prevádzky stali do roku 2030 klimaticky pozitívnymi, plánujeme znížiť uhlíkovú stopu našej výroby o 65 percent a do roku 2025 spolu s našimi spotrebiteľmi, zákazníkmi a dodávateľmi ušetriť 100 miliónov ton CO2 v porovnaní s východiskovým rokom 2010. Zároveň chceme, aby v roku 2030 pochádzalo 100 % elektrickej energie, ktorú obstarávame, z obnoviteľných zdrojov energie. Na ceste k obehovému hospodárstvu a nulovému odpadu z50 plastov v životnom prostredí sme stanovili ambiciózne ciele týkajúce sa obalov pre rok 2025: 100 % obalov spoločnosti Henkel bude recyklovateľných alebo opätovne použiteľných1 a naším cieľom je znížiť množstvo primárnych plastov na báze fosílnych palív v našich spotrebiteľských obaloch o 50 %. Chceme tiež zvýšiť náš pozitívny sociálny vplyv na komunity - prostredníctvom 100 % zodpovedného získavania zdrojov v spolupráci s viac ako 48 000 angažovanými zamestnancami a do roku 2030 pomáhať zlepšovať 30 miliónov životov na celom svete. Udržateľnosť bude pevne zakotvená vo všetkých činnostiach. Stanovením udržateľnosti ako ústredného piliera inovačných stratégií budú spotrebiteľské divízie rozvíjať svoje produktové portfólio s osobitným zameraním na udržateľné obalové riešenia a ďalšie zavádzanie značiek so zmyslom. Divízia Adhesive Technologies bude aj naďalej využívať svoj potenciál prostredníctvom produktov a technológií, ktoré stanovujú priemyselné štandardy.

Transformácia Digitálu na tvorcu hodôt pre zákazníkov i spotrebiteľov

V budúcnosti sa zameriame na transformáciu digitálu na tvorcu hodnoty pre zákazníkov a spotrebiteľov. Chceme zvýšiť angažovanosť a digitálny predaj v spotrebiteľských divíziách, rozšírením existujúcich a vytvorením nových digitálnych platforiem pre priame vzťahy so spotrebiteľmi. „End-to-end“ digitalizácia zameraná na zákazníka v priemyselnej  divízií sa bude snažiť vytvárať nové obchody a ďalej digitalizovať skúsenosti zákazníkov vo všetkých kontaktných bodoch. Navyše budeme pokračovať v integrácii údajov medzi koncovými bodmi. Toto umožní spoločnosti napríklad vytvárať inovatívne a prispôsobené riešenia zamerané na UI. Budeme tiež investovať do digitálnych talentov, najmä vedcov v oblasti digitálu a technikov so s schopnosťami a hlbokou odbornosťou v technologickom priemysle. A nakoniec sa chceme zamerať na digitálne podnikanie a jeho efektívnosť. Budeme úplne reorganizovať naše digitálne usporiadanie a vytvorením novej digitálnej štruktúry s názvom „Digitálne podnikanie“. Na konci roku 2019 sme si vytvorili novú pozíciu CDIO (Hlavný digitálny a informačný úradník). Digitálne a IT tímy v spoločnosti Henkel budú teraz kombinované pod vedením CDIO, ktorý bude organizačne spadať priamo pod vedenie spoločnosti.

Nové „digitálne podnikanie“ spoločnosti Henkel je postavené na dvoch pilieroch: prvým je  „biznisová technológia“, ktorá je prostriedkom na zvyšovanaie efektívnosti v celom hodnotovom reťazci prostredníctvom neustálej optimalizácie obchodných procesov a IT systémov. Druhým pilierom je „Henkel Digital“, nová špecializovaná jednotka pre trhovo orientovanú inkubáciu a inovácie. Pod touto strechou plánujeme zriadenie centier digitálnej inovácie v Berlíne, Silicon Valley a Ázii.


1 Okrem adhezívnych výrobkov, v ktorých zvyšky môžu ovplyvniť recyklovateľnosť alebo znečistiť recyklačné toky.

Úprava operačných modelov na rýchle, jednoduché a adaptabilné 

Naše operačné modely pretvárajú celú spoločnosť tak, aby boli adaptabilné, rýchle a jednoduché a neustále zlepšovali konkurencieschopnosť našich procesov a štruktúr. Usilujeme sa o zintenzívnenie nášho úsilia o umožnenie nových obchodných modelov, zvýšenie zákazníckej a spotrebiteľskej blízkosti pomocou rýchleho rozhodovania a neustále zvyšovania efektívnosti.

Posilnenie kultúry spolupráce s ľuďmi, ktorým veríme

Silná kultúra, spoločné hodnoty a jasný rámec pre spoluprácu ako jeden tím sú kľúčové pre budúci úspech spoločnosti Henkel. Ako prvý krok sme v roku 2019 predstavili všetkým zamestnancom na celom svete nové záväzky vodcovstva. Týmito záväzkami plánujeme urýchliť kultúrnu cestu v jej jadre a posilňovať  kultúru spolupráce a dôvery v schopnosti našich zamestnancov, zvyšovať kvalifikáciu našich zamestnancov a umožniť im rásť a rozvíjať sa.