Spracúvanie osobných údajov

Radi by sme Vás zrozumiteľne a transparentne informovali o tom, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a aké máte v tejto súvislosti práva. Všetky podstatné informácie nájdete nižšie.

Vaše osobné údaje spracúvame a chránime v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej tiež len ako „nariadenie GDPR“) a slovenským zákonom o spracúvaní osobných údajov. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame nasledujúce základné zásady:

 • Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.
 • Vaše údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a ďalej ich nespracúvame spôsobom, ktorý by nebol zlučiteľný s týmito účelmi.
 • Spracúvame len také Vaše osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
 • Spracúvame len Vaše správne (a podľa potreby aktualizované) osobné údaje.
 • Vaše osobné údaje spracúvame len na tak dlho, kým je to potrebné, a na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
 • Vaše osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Záhradnícka 91, , 821 08 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka 1413/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov a môžete sa u neho domáhať väčšiny svojich práv uvedených v bode 9 nižšie.

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ale určil osobu, ktorá má túto oblasť na starosti a ktorá dohliada nad správnym spracúvaním Vašich osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov, alebo v prípade uplatňovania svojich práv sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa jedným z nižšie uvedených spôsobov:

 • osobne v sídle prevádzkovateľa na adrese Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
 • listom doručeným do sídla prevádzkovateľa na adrese Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
 • emailom poslaným na emailovú adresu dataprotectionsk@henkel.com
 • telefonicky na čísle +421 2 333 19 212

Spracúvame len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, aby sme boli schopní dodržiavať svoje zákonné povinnosti, riadne plniť svoje zmluvné záväzky a chrániť svoje oprávnené záujmy. Preto spracúvame osobné údaje nižšie uvedených osôb:

 • naši zákazníci – fyzické osoby
 • zamestnanci a zástupcovia našich zákazníkov – právnických osôb
 • účastníci spotrebiteľských súťaží
 • naši dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby
 • zamestnanci a zástupcovia našich dodávateľov a odberateľov – právnických osôb
 • uchádzači o zamestnanie u nás
 • naši zamestnanci
 • naši prokuristi
 • náš konateľ
 • vo výnimočných prípadoch ďalšie osoby (napríklad osoby, ktoré nás kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára na našich internetových stránkach)

Nech patríte do ktorejkoľvek z uvedených skupín, Vaše osobné údaje vždy spracúvame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účel, na ktorý sa spracúvajú. Vo väčšine prípadov spracúvame len údaje o Vašej adrese, identifikačné údaje a kontaktné informácie. V prípade zákazníkov, dodávateľov a odberateľov spracúvame aj ďalšie údaje, ktoré sme povinní získavať a zhromažďovať v zmysle príslušných platných predpisov alebo ktoré získame v súvislosti s obchodným (prípadne iným) vzťahom. Podobne postupujeme aj v prípade osobných údajov zamestnancov. V prípade osobných údajov uchádzačov o zamestnanie spracúvame osobné údaje, ktoré uvedú v životopise a v motivačnom liste.

ÚDAJE ÚČASTNÍKOV SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ
Osoby, ktoré prijali pozvanie na akciu organizovanú spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., by sme radi informovali o spracovávaní ich osobných údajov vo forme fotografií a videozáznamov, ktoré môžu byť na akcii obstarané.

Účel spracovávania a právny základ pre spracovávanie
Účelom spracovávania fotografií a videozáznamov obstaraných na spoločenskej akcii je ich zverejnenie na intranete, internete a sociálnych sieťach alebo ich použitie v prezentáciách a videách ako ilustračný materiál vo vzťahu k našej činnosti. O prípadnom ďalšom účele spracovávania budete informovaný v pozvánke na konkrétnu spoločenskú akciu. Právnym dôvodom pre toto spracovávanie je náš oprávnený záujem.

Príjemci osobných údajov
Fotografie a videozáznamy môžeme odovzdať nasledujúcim subjektom:

 • náš fotograf
 • správca našich internetových stránok a profilov na sociálnych sieťach
 • reklamná alebo mediálna agentúra, s ktorou spolupracujeme
 • prípadne ďalší naši spracovatelia
 • ďalšie spoločnosti v skupine

Doba uloženia osobných údajov
Fotografie a videozáznamy budeme mať uložené po neobmedzenú dobu.
Na internete, na sociálnych sieťach a v tlačených materiáloch môžu byť fotografie a videozáznamy umiestnené taktiež trvalo.

Vaše práva
V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na výmaz osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozorného orgánu

Účely spracúvania Vašich osobných údajov určujeme najmä vzhľadom na povahu zmluvného alebo iného vzťahu s Vami, alebo vzhľadom k službám, ktoré Vám poskytujeme.

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov, dodávateľov a odberateľov je preto dodávanie alebo odber tovarov alebo služieb, vzájomná komunikácia, fakturácia, vedenie evidencie, zasielanie marketingových oznamov a materiálov, organizácia podujatí, propagácia. Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov spotrebiteľských súťaží je ich registrácia do súťaže, vedenie evidencie o súťažiacich, vyhodnotenie súťaže a informovanie výhercov. Osobné údaje našich zamestnancov spracúvame na účely plnenia našich povinností ako zamestnávateľa a na účely naplnenia pracovnoprávneho vzťahu (organizácia práce, komunikácia so zamestnancom, jeho kontrola a odmeňovanie). Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie potrebujeme nato, aby sme mohli vybrať najvhodnejšieho kandidáta. Osobné údaje nášho konateľa a prokuristov spracúvame na účely zápisu do obchodného registra.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely plnenia archivačných povinností, vybavovania Vašich reklamácií a prípadnej obhajoby v sporoch s Vami alebo pri uplatňovaní našich právnych nárokov voči Vám.

Vaše osobné údaje spracúvame vždy na základe aspoň jedného právneho dôvodu. Keby sme tak nerobili, nepostupovali by sme v súlade so zásadou zákonnosti, ktorá je jednou z najdôležitejších zásad nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych dôvodov:

 • plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje – najmä v prípade spracúvania osobných údajov našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, odberateľov, konateľa a prokuristov – napríklad podľa nasledujúcich právnych predpisov:
  • zákon č. 311/2001 Z.z. ., zákonník práce
  • zákon č. 461/2003 Z.z. , o sociálnom poistení
  • zákon č. 580/2004 Z.z., o zdravotnom poistení
  • zákon č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov
  • zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zákon č. 40/1964 Zb. ., občiansky zákonník
  • zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve
  • vykonávacie predpisy k týmto zákonom
 • plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a Vami (prípadne Vašim zamestnávateľom) – v prípade spracúvania osobných údajov našich zákazníkov, dodávateľov, odberateľov a zamestnancov
 • poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov – v prípade, ak si neželáte dostávať naše marketingové materiály alebo získať od nás odpoveď na Vašu otázku
 • existencia nášho oprávneného záujmu – tento právny dôvod uplatňujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov len v prípadoch, keď pred našimi záujmami nemajú prednosť Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov – ide napríklad o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania, spracúvanie osobných údajov zamestnancov na účely interných kontrol dodržiavania našich interných predpisov a pracovných povinností, spracúvanie kamerových záznamov z bezpečnostných dôvodov, spracúvanie osobných údajov na marketingové účely alebo propagáciu či prezentáciu obchodných partnerov, alebo spracúvanie Vašich osobných údajov pre potreby preverenia Vašej reklamácie, prípadnej obhajoby v sporoch s Vami alebo uplatnenia právnych nárokov voči Vám.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obdobie nevyhnutne potrebné vzhľadom na účel ich spracúvania. Ak je naša povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje stanovená právnym predpisom, dobu ich uchovávania určí daný právny predpis. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, musíme ich spracúvať počas celého obdobia platnosti danej zmluvy. Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame len na obdobie, na ktoré ste svoj súhlas udelili, a, samozrejme, len do okamihu, keď svoj súhlas odvoláte. Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné na účely nášho oprávneného záujmu, spracúvame ich len počas obdobia trvania nášho oprávneného záujmu.

Vaše osobné údaje získavame v prvom rade priamo od Vás alebo v súvislosti so vzájomným zmluvným vzťahom. Máte tak pod kontrolou, aké osobné údaje nám poskytnete a aké nie. Niektoré Vaše osobné údaje však potrebujeme, aby sme dodržali príslušný právny predpis alebo aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu. Vždy Vás upozorníme, aké osobné údaje ste povinný poskytnúť a aké by mohli byť dôsledky, ak nám ich neposkytnete.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme získavať aj verejných zdrojov, napr. z verejných registrov. V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje aj od iných prevádzkovateľov. O tejto skutočnosti sme však povinní Vás informovať.

Vaše osobné údaje majú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí ich potrebujú pri plnení svojich pracovných povinností. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím osobám len v nevyhnutných, najmä nižšie uvedených prípadoch:

 • Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť na základe právneho predpisu (najmä orgánom a úradom štátnej a verejnej správy),
 • poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie našej povinnosti stanovenej v zmluve, ktorú sme s Vami uzavreli,
 • Vaše osobné údaje poskytujeme inej spoločnosti v rámci našej skupiny,
 • Vaše údaje poskytujeme nášmu sprostredkovateľovi – k takémuto poskytnutiu dochádza v situáciách, keď určitú činnosť, pri ktorej sa spracúvajú Vaše osobné údaje, nedokážeme zabezpečiť sami (resp. to nie je pre nás výhodné), preto ňou poveríme inú osobu; táto osoba je z pohľadu nariadenia GDPR našim sprostredkovateľom; overili sme si u nej, že poskytuje dostatočné záruky, že má zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv; so sprostredkovateľom máme vždy uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorou sa stanoví predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategória dotknutej osoby, naše povinnosti a práva; aj takýto sprostredkovateľ má niektoré povinnosti stanovené nariadením GDPR; zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov však vždy nesieme my (nie sprostredkovateľ).

Vaše osobné údaje nikdy neposkytujeme do tretích krajín (t. j. mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) ani medzinárodným organizáciám.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte rôzne práva, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené ďalej v texte. Na úvod je však potrebné uviesť niekoľko všeobecných informácií, ktoré sa týkajú uplatňovania Vašich práv.

Sme povinní uľahčovať Vám výkon Vašich práv, preto nás môžete v tejto súvislosti kontaktovať rôznymi spôsobmi (osobne, listom, emailom, telefonicky, prostredníctvom dátovej schránky). Všetky kontaktné informácie nájdete v bode 2 vyššie. Keďže sme pri preskúmavaní Vašej žiadosti povinní overiť si Vašu totožnosť, niektoré spôsoby uplatňovania Vašich práv sú vhodnejšie než iné. Ideálne spôsoby uplatňovania Vašich práv, ktoré ušetria čas Vám aj nám, sú:

 • zaslanie listu s Vašim úradne overeným podpisom na adresu nášho sídla,
 • zaslanie emailu s Vašim zaručeným elektronickým podpisom na našu emailovú adresu,
 • zaslanie dátovej správy do našej dátovej schránky,
 • osobne, na vopred dohodnutom stretnutí.

Aby sme mohli Vašu žiadosť rýchlo a náležite vybaviť, malo by v nej byť jasne uvedené:

 • kto žiadosť podáva (meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia a adresa),
 • aké právo si žiadosťou uplatňujete (stačí opísať slovom, resp. odkazom na príslušný článok nariadenia GDPR),
 • čoho sa žiadosťou domáhate, prípadne prečo (podrobnejšie vysvetlenie nájdete nižšie pri jednotlivých právach),
 • akým spôsobom si želáte dostať odpoveď (listom, emailom, telefonicky, do dátovej schránky),
 • Vaše kontaktné informácie (telefón, email), ak by sme mali doplňujúce otázky.

Vašu žiadosť sme povinní vybaviť bezplatne, ale ak sú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom spojeným s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úkonov, alebo máme právo Vašu žiadosť odmietnuť.

Na Vašu žiadosť odpovieme vždy najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia.

Jednotlivé práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracúvame, a získať od nás ich prehľad. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ďalej právo získať od nás tieto informácie:

 • účely spracúvania Vašich osobných údajov,
 • kategórie Vašich dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté (najmä príjemcovia mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo medzinárodné organizácie),
 • predpokladaná doba uchovávania Vašich osobných údajov,
 • existencia práva požadovať od nás opravu Vašich osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak sme Vaše osobné údaje nezískali priamo od Vás,
 • existencia automatizovaného rozhodovania a s tým súvisiace informácie.

Ak to z Vašej žiadosti jednoznačne nevyplýva, môžeme Vás požiadať o spresnenie, akých Vašich osobných údajov sa Vaša žiadosť presne týka.

Máte tiež právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, pričom prvá takáto kópia je bezplatná. Za ďalšie kópie si môžeme účtovať primeraný poplatok, ktorý neprevyšuje náklady potrebné na poskytnutie informácie. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby sme opravili Vaše nesprávne alebo nepresné osobné údaje. Stačí, aby ste nám oznámili, ktoré údaje máme opraviť, a ako. Opravíme ich bez zbytočného odkladu.

Máte tiež právo požadovať od nás, aby sme podľa Vášho pokynu doplnili Vaše neúplné osobné údaje, ktoré spracúvame. Vašej žiadosti vyhovieme, ak doplňované osobné údaje skutočne potrebujeme na účely ich spracúvania.

Ak nás o to pri uplatnení tohto práva požiadate, budeme Vás informovať aj o príjemcoch, ktorým sme Vaše osobné údaje v minulosti poskytli a ktorým sme oznámili Vami požadované opravy alebo doplnenia Vašich osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov máte v týchto prípadoch:

 • domnievate sa, že Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali, a domnievate sa, že neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 • namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov a domnievate sa, že už nemáme žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • namietali ste voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • domnievate sa, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,
 • domnievate sa, že Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo podľa práva členského štátu EÚ,
 • ste dieťa v mladšom než stanovenom veku a Vaše osobné údaje boli získané s Vaším súhlasom v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Pri uplatňovaní tohto práva je potrebné, aby ste vo svojej žiadosti uviedli, na základe ktorého z vyššie uvedených dôvodov požadujete vymazanie svojich osobných údajov, a tiež, ktoré konkrétne osobné údaje žiadate vymazať. Vaša žiadosť by mala byť aj primerané zdôvodnená, inak jej nemôžeme vyhovieť.

Pokiaľ budeme Vašu žiadosť považovať za odôvodnenú a spracúvanie Vašich osobných údajov nebude potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo podľa práva členského štátu EÚ, ktorému podliehame, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, tak Vami požadované osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme.

Ak sme Vaše osobné údaje zverejnili a následne na základe Vášho práva na ich vymazanie vymazali, sme tiež povinní, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie primeraných opatrení, vrátane technických, informovať prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ich kópie alebo repliky.

Ak nás o to pri uplatnení tohto práva požiadate, budeme Vás informovať aj o príjemcoch, ktorým sme Vaše osobné údaje v minulosti poskytli a ktorým sme oznámili Vami požadované vymazanie Vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená ich označenie a ukončenie akéhokoľvek spracúvania okrem uchovávania. Inak povedané, osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené, si prevádzkovateľ naďalej ponechá (t. j. nemôže ich vymazať), ale nie je oprávnený ich žiadnym spôsobom používať.

Právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov máte v týchto prípadoch:

 • napadnete správnosť Vašich osobných údajov,
 • domnievate sa, že spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne, ale namiesto ich vymazania požadujete len obmedzenie ich používania,
 • my už Vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme (mali by sme ich teda vymazať), ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov, ale o tejto námietke sme zatiaľ nerozhodli.

Pri uplatňovaní tohto práva je potrebné, aby ste vo svojej žiadosti uviedli, na základe ktorého z vyššie uvedených dôvodov požadujete obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, a tiež spracúvanie ktorých konkrétny osobných údajov má byť obmedzené. Vaša žiadosť by mala byť aj primerané zdôvodnená, inak jej nemôžeme vyhovieť.

Pokiaľ budeme Vašu žiadosť považovať za odôvodnenú, spracúvanie Vami požadovaných osobných údajov bez zbytočného odkladu obmedzíme. Počas trvania tohto obmedzenia sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého z jej členských štátov.

Ak zaniknú dôvody na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať a následne toto obmedzenie zrušíme.

Ak nás o to pri uplatnení tohto práva požiadate, budeme Vás informovať aj o príjemcoch, ktorým sme Vaše osobné údaje v minulosti poskytli a ktorým sme oznámili Vami požadované obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami (t. j. nie manuálne), máte právo nás požiadať, aby sme Vám poskytli (resp. umožnili stiahnuť) Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne môžete tiež žiadať, aby sme tieto osobné údaje poskytli priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Vašej žiadosti o poskytnutie Vašich osobných údajov priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi vyhovieme len v prípade, ak to bude technicky možné.

Pri uplatňovaní tohto práva je potrebné, aby ste vo svojej žiadosti uviedli, ktorých Vašich osobných údajov sa táto žiadosť týka, a či si želáte, aby sme dané osobné údaje poskytli len Vám alebo priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi a akým spôsobom. Bez týchto informácií nie je možné Vašej žiadosti vyhovieť.

Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Ak by to hrozilo, musíme Vašu žiadosť zamietnuť, resp. nevyhovieť jej v plnom rozsahu.

Právo namietať

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek voči tomu namietať a žiadať od nás, aby sme Vaše osobné údaje už ďalej týmto spôsobom nespracúvali. V žiadosti musíte jednoznačne uviesť, akých Vašich osobných údajov sa námietka týka a voči akému ich spracúvaniu namietate.  Vaša žiadosť by mala byť aj primerané zdôvodnená.

Po doručení Vašej žiadosti nesmieme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek voči tomu namietať a žiadať od nás, aby sme Vaše osobné údaje už ďalej týmto spôsobom nespracúvali. V žiadosti musíte jednoznačne uviesť, že namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, ktorých Vašich osobných údajov sa táto námietka týka.

Po doručení Vašej žiadosti nesmieme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na účely priameho marketingu.

ĎALŠIE PRÁVA

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, okrem prípadov, keby toto rozhodnutie

 • bolo nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami,
 • bolo povolené právom Európskej únie alebo právom jej členského štátu, ktorému podliehame a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov,
 • bolo založené na Vašom výslovnom súhlase.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Takýmto dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, IČO: 36 064 220, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 12, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Pevne veríme, že vyššie uvedené informácie sú pre Vás zrozumiteľné. Ak aj napriek tomu nebudete niečomu rozumieť alebo si nebudete istí, bez váhania sa na nás obráťte. Vyhnete sa tak prípadným nedorozumeniam.