Všeobecné obchodné podmienky

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.Záhradnícka 91, 821 08 BratislavaIČO: 17324246, IC DPH: SK2020325384Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 1413/B

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, na základe ktorých HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. predáva tovar svojim odberateľom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na poskytovanie služieb, ak sú tieto služby poskytované v súvislosti s predajom tovaru spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.. Akékoľvek dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim odlišné od týchto VOP majú prednosť pred týmito VOP.
 2. „Predávajúci“ je HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. (ďalej len „HENKEL“). „Kupujúci“, je osoba, ktorá si u Predávajúceho objednala tovar alebo poskytovanie služieb. Kupujúci zodpovedá za správnosť a presnosť údajov, ktoré o sebe poskytol Predávajúcemu a zaväzuje sa včas písomne informovať Predávajúceho o všetkých zmenách týchto údajov ako aj o akýchkoľvek iných zmenách, ktoré sa týkajú jeho osoby a sú dôležité pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vrátane schopnosti plniť svoje splatné záväzky.
 3. Jednotlivý zmluvný vzťah je založený dohodou Kupujúceho a Predávajúceho o celom jeho obsahu. Cena, bonusy a iné cenové dojednania sú stanovené na základe aktuálnych cenníkov, podmienok alebo individuálnej ponuky Predávajúceho, ktoré sú platné ku dňu vzniku zmluvného vzťahu alebo k inému dátumu určeného Predávajúcim.
 4. Pre dodanie tovaru platia pravidlá CIP podľa INCOTERMS 2012. Dodacia lehota pre objednaný tovar je päť pracovných dní odo dňa obdržania objednávky Predávajúcim, ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak. 
 5. V prípade vzniku nepredvídateľných okolností, ktorým Predávajúci nemohol pri vynaložení obvyklej starostlivosti zabrániť a ktoré bránia a/alebo sťažujú dodávku objednaného tovaru a/alebo jeho prepravu nad obvyklú mieru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu alebo objednaný tovar dodať až keď okolnosti, ktoré bránili alebo sťažovali dodanie tovaru pominuli. Predávajúci je povinný Kupujúceho o vzniku okolností brániacich vo včasnom dodaní tovaru podľa predchádzajúcej vety upovedomiť bez zbytočného odkladu potom ako sa o nich dozvie.
 6. EUR palety, na ktorých je dodávaný tovar predávajúci eviduje a na písomnú žiadosť taktiež odoberá späť. Podľa aktuálnej situácie je taktiež možná výmena kus za kus pri dodaní tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť a predávajúci odoberá iba čisté EUR palety v nepoškodenom stave podľa príslušných ČSN. Vratné obaly poskytnuté predávajúcim (vrátane EUR paliet) ako aj eventuálne predajné pomôcky, zostávajú nepredajným majetkom predávajúceho a sú len dočasne poskytnuté k použitiu kupujúcim. Kupujúci je povinný nakladať s majetkom predávajúceho šetrne a nesmie ho používať k iným účelom než uskladnenie dodaného tovaru alebo na iný účel ako určil predávajúci. Škody vzniknuté porušením týchto podmienok je kupujúci povinný nahradiť. Vrátenie vratných obalov ako aj predajných pomôcok musí byť uskutočnené okamžite po ich vyprázdnení, bez vád v použiteľnom stave, s uvedením divízie podľa faktúry, do dojednaného alebo uvedeného oddelenia príjmu prázdnych obalov. Pre vratné nádoby, kontajnery a nádrže, ako aj pre ostatné vratné obaly a predajné pomôcky platí lehota vrátenia najdlhšie osem týždňov od dodania tovaru. Ak nebudú EUR palety, vratné obaly alebo predajné pomôcky vrátené včas alebo nebudú použiteľné, vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške aktuálnej ceny nových EUR paliet, obalov či pracovných pomôcok takého istého prevedenia, a to podľa cenníka dodávateľa, od ktorého predávajúci tento tovar odobral alebo od ktorého odoberá tovar ku dňu vyúčtovania zmluvnej pokuty, ak došlo k zmene dodávateľa. Tieto sumy sú splatné doručením vyúčtovania zmluvnej pokuty kupujúcemu. Odúčtovanie z účtu prázdnych obalov sa vykoná po doručení prázdnych obalov.
 7. Predávajúci je oprávnený odložiť dodávku tovaru, pokiaľ Kupujúci nesplnil svoje povinnosti, ktorých splnenie malo predchádzať dodaniu tovaru, alebo pokiaľ sa Predávajúci po uzatvorení zmluvy s Kupujúcim dozvedel o skutočnostiach, ktoré odôvodnene vzbudzujú obavu, že Kupujúci nesplní svoje zmluvné platobné záväzky. O vyššie uvedenom konaní ako aj o jeho dôvodoch bude Predávajúci bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho.
 8. Všetok dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia Kupujúcim vo vlastníctve Predávajúceho. Kupujúci je povinný po dobu trvania výhrady vlastníctva podľa predchádzajúcej vety skladovať tovar tak, aby nedošlo k jeho krádeži, zničeniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ak počas trvania výhrady vlastníctva dôjde k akémukoľvek poškodeniu alebo znehodnoteniu tovaru či jeho krádeži, nemá to vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za tovar. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od Predávajúceho alebo od osoby, ktorá tovar prepravovala.
 9. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar v termíne uvedenom na faktúre. Uskutočnené platby sa započítavajú voči skôr vzniknutým pohľadávkam. V prípade nedodržania termínu splatnosti je Predávajúci oprávnený požadovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky denne od prvého dňa omeškania.
 10. Predávajúci a kupujúci sa v zmysle §25 ods. 6 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli, že nebudú opravovať základ dane a daň, ak Predávajúci zníži cenu tovaru po vzniku daňovej povinnosti.
 11. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar v uzatvorenom a nepoškodenom obale záruku na kvalitu minimálne po dobu trvanlivosti produktu. Na zariadenia a pomôcky určené pre činnosti spojené s používaním lepidiel a tmelov (nanášanie, dávkovanie, vytvrdzovanie a pod.) predávajúci poskytuje záruku 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru s výnimkou súčastí, ktoré majú charakter spotrebného materiálu (diely v styku s lepidlom, výbojky a pod.)Kupujúci je povinný dodržovať podmienky skladovania uvedené na obale alebo stanovené Predávajúcim. Na tovar Schwarzkopf Professional poskytuje predávajúci záruku na dobu 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar určený k ďalšiemu predaju spotrebiteľom do 24 mesiacov odo dňa, kedy spotrebiteľ tovar kúpil od kupujúceho, najneskôr však do 36 mesiacov odo dňa, kedy kupujúci tovar kúpil od predávajúceho a to za podmienky, že kupujúci dodržal svoje povinnosti najmä informovať spotrebiteľa o správnom používaní tovaru, že tovar predal v originálnom nepoškodenom obale vrátane priloženého návodu a pokiaľ o tejto reklamácii informuje predávajúceho bezodkladne po zistení reklamácie spotrebiteľom. Záruka poskytnutá na akýkoľvek tovar sa nevzťahuje na prípady, kedy vada tovaru vznikla v súvislosti s porušením povinností kupujúceho, najmä uvedených v týchto podmienkach. To platí aj v prípade, kedy vada vznikla nedodržaním podmienok skladovania a manipulácie s tovarom zo strany spotrebiteľa. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu posúdiť reklamáciu.
 12. V prípade neuhradenia ceny tovaru kupujúcim včas je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru.
 13. Kupujúci je povinný pri dodávke tovar prezrieť a zistiť, či sa nevyskytujú viditeľné vady na tovare pri prevzatí dodávky a či  dodávka zodpovedá objednávke. V prípade, ak sa na tovare vyskytujú viditeľné vady alebo ak dodávka tovaru nezodpovedá objednávke, má dodávka tovaru vady. O týchto vadách je Kupujúci, ak nie je uvedené inak, povinný najneskôr do 3 dní od prevzatia dodávky podať Predávajúcemu písomnú správu. Informácia o vadách dodávky musí obsahovať najmä: obchodné meno, sídlo, miesto podnikania ak je odlišné od sídla, IČO Kupujúceho, číslo dodacieho listu, počet reklamovaného tovaru a popis zistenej vady. V prípade nesplnenia povinností podľa tohto bodu kupujúcim jeho právo z vád zanikne. Kvalitatívne vady budú následne posudzované podľa príslušných právnych predpisov, noriem, certifikátov a pod. vydaných na posudzovaný tovar.
 14. Kupujúci je povinný v prípade ďalšieho predaja dodaný tovar ďalej predávať len v originálnom, nezmenenom a nepoškodenom balení
 15. Predávajúci na vyžiadanie odovzdá Kupujúcemu dokumenty vzťahujúce sa k tovaru, technické popisy a návody na použitie. Na požiadanie Kupujúceho poskytne Predávajúci podľa svojich najlepších znalostí a skúseností technické konzultácie ohľadne použitia a využitia výrobku, nezodpovedá však za výsledky, ktoré spotrebiteľ pri použití dodaného výrobku dosiahne. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo použitím výrobku.
 16. Pokiaľ sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto VOP neúčinné, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné dojednať nové ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú účelu, sledovanému neúčinným ustanovením.
 17. Písomné prejavy zmluvných strán sa považujú za doručené aj dňom, keď doručujúcej strane bolo oznámené, že na adrese sídla druhej zmluvnej strany zapísanej v Obchodnom registri sa adresát nevyskytuje, zásielku nemá kto prevziať alebo bolo prevzatie zásielky odmietnuté.
 18. Kupujúci zaručuje neexistenciu konfliktu záujmov.
 19. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmenu týchto podmienok Predávajúci Kupujúcemu oznámi písomným oznámením alebo zverejnením na https://www.henkel.sk/partneri-a-dodavatelia/vseobecne-obchodne-podmienky.
 20. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení premlčacej lehoty na všetky práva predávajúceho v dĺžke 10 rokov.
 21. Tieto VOP sú účinné dňom 01.01.2021.