Udržateľnosť

V spoločnosti Henkel už desaťročia chápeme a presadzujeme trvalú udržateľnosť ako neoddeliteľnú súčasť našej firemnej kultúry. Ako líder v oblasti udržateľnosti sa usilujeme prinášať nové riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj a zároveň rozvíjať naše podnikanie zodpovedným spôsobom a zvýšiť hospodársky úspech. Toto predsavzatie sa týka všetkých činností spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca.

2030+ Sustainability Ambition Framework

Stratégia trvalej udržateľnosti spoločnosti Henkel je priamym odrazom jej záväzku, ktorým je podporovať „Zmysluplný rast“. Sme odhodlaní vyvárať väčšie hodnoty pre našich akcionárov, zodpovedne a úspešne rozvíjať naše podnikanie a pritom sa opierať o našu pozíciu lídra v podpore a presadzovaní trvalej udržateľnosti. Naša nová stratégia trvalej udržateľnosti sa zameriava na plnenie ambicióznych cieľov prostredníctvom konkrétnych opatrení a projektov, ktoré prinášajú praktické výsledky. V  novej rámcovej stratégii pod názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework sme predstavili svoje nové dlhodobé ambiciózne ciele, ktoré sa sústreďujú na tri konkrétne oblasti – Regenerujúca planéta, Prosperujúce komunity a Dôveryhodný partner, ktoré by mali prispievať k ďalšiemu pokroku v oblasti trvalej udržateľnosti.

Ciele a ambície

Vychádzame z úspechov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v ostatných rokoch, a z našich strednodobých cieľov do roku 2025 a po ňom. V nasledujúcom prehľade nájdete výber hlavných cieľov, ktoré urýchlia naše napredovanie v oblasti trvalej udržateľnosti.

Aktívny prínos k ochrane klímy: Klimatická pozitivita

Regenerujúca planéta

Sme na ceste smerom k environmentálnej transformácii modelu nášho podnikania. Aby sme tento cieľ dosiahli, plánujeme transformovať svoje procesy, produkty a využívanie surovín tak, aby sme prispeli k budovaniu klimaticky neutrálnej budúcnosti, v ktorej sa zdroje využívajú efektívnym spôsobom. Svoje úsilie zameriavame na opatrenia na znižovanie vplyvov zmeny klímy, na fungujúce obehové hospodárstvo a ochranu životného prostredia a biodiverzity.

Klíma

Dekarbonizovať naše prevádzky a spotrebu surovín, aby bolo naše podnikanie klimaticky neutrálne.

 • Pokračujeme aj v plnení nášho súčasného cieľa,  aby do roku 2030 pochádzalo 100 % elektrickej energie, ktorú spotrebujeme pri výrobe, z obnoviteľných zdrojov.
 • Súčasne s tým neustále zlepšujeme energetickú účinnosť našich prevádzok. Ku koncu roka 2022 spoločnosť Henkel v 23 krajinách úplne previedla výrobu na elektrinu, ktorá je 100-percentne obnoviteľná. V súčasnosti až 70 % elektrickej energie, ktorú spoločnosť Henkel odoberá, pochádza z obnoviteľných zdrojov.
 • Na dosiahnutie klimatickej pozitivity našich vlastných prevádzok plánujeme najneskôr do roku 2030 palivo, ktoré potrebujeme na výrobu termálnej energie v našich závodoch, nahradiť  alternatívnymi palivami s nulovými alebo zníženými globálnymi emisiami skleníkových plynov, ako sú bioplyn či biomasa.
 • V súlade s naším cieľom sa výrobné prevádzky stanú klimaticky pozitívne z pohľadu svojej uhlíkovej bilancie, pretože nadbytočnú CO2 neutrálnu energiu, ktorú Henkel nepotrebuje na vlastnú spotrebu, dodávame tretím stranám.
 • Okrem toho chceme dosiahnuť nulové emisie rozsahu 3 (od zdroja po predaj) v súlade s cieľmi iniciatívy Science Based Targets.
 • Environmentálnu stopu surovín a obalov, ktoré používame, chceme do roku 2030 znížiť o 30 % v porovnaní s východiskovým rokom 2017.
 • Okrem toho chceme využiť potenciál našich značiek a technológií a spoločne s našimi zákazníkmi, spotrebiteľmi a dodávateľmi ušetriť celkovo 100 miliónov metrických ton  CO2 za desaťročné obdobie od roku 2016 do roku 2025.

Obehové hospodárstvo

Rozvíjať obehové hospodárstvo prostredníctvom našich produktov, obalov a technológií. 

Naše ambície a ciele v oblasti obalov

 • Do roku 2025 bude 100 percent obalových materiálov, ktoré Henkel používa, recyklovateľných alebo opätovne použiteľných*.
 • Naším cieľom je do roku 2025 znížiť množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov v našich spotrebných výrobkoch o 50 %. Tento cieľ dosiahneme zvýšením podielu recyklovaných plastov na viac než 30 % a znížením objemu primárnych plastov. 
 • Chceme zabezpečiť náležité nakladanie s odpadom z obalov a jeho recykláciu, aby sme predišli jeho hromadeniu v životnom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa podporujeme iniciatívy v oblasti zberu a recyklácie odpadu. Investujeme do inovatívnych riešení a technológií na budovanie lepšej recyklačnej infraštruktúry a posilňovanie spotrebiteľského povedomia na podporu a zlepšenie recyklácie. 

  

Ku koncu roka 2022 bolo už 87 % obalov spoločnosti Henkel recyklovateľných alebo opätovne použiteľných*. Celosvetový podiel recyklovaných plastov v obaloch spotrebných výrobkov spoločnosti Henkel predstavoval 16 %.

Iniciatívy a partnerstvá

Udržateľnosť v oblasti obalov a obalových materiálov je možné dosiahnuť len spoluprácou všetkých spoločností v rámci celého hodnotového dodávateľsko-odberateľského reťazca. Preto sa v spoločnosti Henkel zapájame do rôznych partnerstiev a medziodvetvových iniciatív. Tu je niekoľko príkladov: 

 • Sme súčasťou iniciatívy New Plastics Economy, ktorú zastrešuje nadácia Ellen MacArthur Foundation a ktorej cieľom je v spolupráci s ďalšími aktérmi nanovo prehodnotiť budúcnosť plastov a prinášať nové myšlienky a nápady na podporu obehového hospodárstva.
 • V rámci medzinárodnej iniciatívy Plastic Waste Coalition of Action, ktorá vznikla v roku z Consumer Goods Forum (CGF), spoločnosť Henkel a ďalšie firmy pracujú spoločne na zlepšení opätovného využívania plastových obalov používaných v sektore priemyselného tovaru v súlade s tzv. zlatými pravidlami dizajnu (Golden Design Rules) pri ich dizajne a spracovaní.
 • V roku 2017 sa spoločnosť Henkel stala prvým globálnym výrobcom spotrebného tovaru, ktorý nadviazal spoluprácu so sociálnym podnikom Plastic Bank. Spoločným cieľom je znížiť objem plastového odpadu v životnom prostredí a zároveň poskytnúť nové príležitosti ľuďom, ktorí žijú v chudobe. V rámci partnerstva s Plastic Bank spoločnosť Henkel podporuje environmentálne projekty v Egypte, kde sme už spoločne vybudovali 14 zberných centier plastového odpadu. V roku 2022 sa okrem iného podarilo vyzbierať približne 5 100 metrických ton odpadu Social Plastic®, ktorý spoločnosť Henkel následne spracovala na nové obalové materiály.

Príroda

Chrániť a obnovovať biodiverzitu s dôrazom na lesy, pôdu a vodu a zabezpečiť zodpovedné nakladanie s obnoviteľnými zdrojmi:

 • Zaviazali sme sa získavať vstupné suroviny udržateľným spôsobom, ktorý nevedie k odlesňovaniu. Naším cieľom je predísť odlesňovaniu primárnych a sekundárny lesov s vysokou ekologickou hodnotou.
 • Do roku 2025 chceme pokrývať 100 percent našej spotreby palmového oleja a oleja z palmových jadier olejmi s certifikovaným alebo externe potvrdeným pôvodom zo zodpovedne obhospodarovaných zdrojov. 
 • Okrem toho sme si stanovili cieľ znížiť do roku 2025 spotrebu vody na tonu produkcie o 35 %. Do konca roka 2022 sme dosiali už 25 % zníženie.

Prosperujúce komunity

Robíme všetko pre to, aby sme ľuďom zlepšili život. Je našou spoločenskou povinnosťou podporovať rovnosť príležitostí, posilňovať rozmanitosť a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Zamestnancom ponúkame možnosti celoživotného vzdelávania a atraktívne a zdravé pracovné prostredie. Podporujeme spoločenský pokrok a prístup k vzdelaniu na celom svete a pomáhame v krízových situáciách.

Rovnosť

Posilňovať rozmanitosť, rovnosť a inklúziu, chrániť ľudské práva a zlepšovať život ľudí:

 • Sme presvedčení, že rozmanitosť ľudských zdrojov a otvorená firemná kultúra, ktorá dokáže zamestnancov oceniť, sú dôležitými faktormi pre úspech v globalizovanom svete.
 • Naším cieľom je neustále zvyšovať podiel žien pracujúcich v našej spoločnosti a do roku 2025 dosiahnuť rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia.
 • Chceme tiež pomáhať zlepšovať život malopestovateľov. Spoločne s rozvojovou organizáciou Solidaridad sme doposiaľ podporili približne 38 500 malopestovateľov a drobných farmárov, ktorí obrábajú približne 347 000 hektárov pôdy.

Vzdelávanie

Podporovať celoživotné vzdelávanie a motivovať ľudí k aktívnemu prístupu k dlhodobej udržateľnosti.

 • Chceme ďalej podporovať aktívnu angažovanosť našich zamestnancov v plnení cieľov dlhodobej udržateľnosti, preto sme do našej ponuky vzdelávacích aktivít zaradili aj špeciálny holistický aktivačný program.
 • Chceme motivovať a podporovať zamestnancov, aby trvalú udržateľnosť aktívne presadzovali tak na pracovisku, ako aj vo svojom súkromnom živote.
 • Okrem toho sme odhodlaní ďalej rozširovať naše programy komunitného vzdelávania a dobrovoľníctva. V rámci tohto záväzku sa nám už v roku 2022 podarilo prekročiť náš cieľ pomôcť do roku 2030 viac než 30 miliónom ľudí (od východiskového roku 2010). 

Spoločenský blahobyt

Starať sa o zdravie a blahobyt našich zamestnancov, partnerov a spotrebiteľov a prostredníctvom našich značiek prispievať k spoločenskému rozvoju:

 • Zdravie a vitalita našich zamestnancov sú základom agilnej a efektívnej organizácie. Preto uplatňujeme jednotné globálne štandardy na ochranu zdravia pri práci a ponúkame cielené programy podpory a prevencie zdravia. V rámci jedného z kľúčových cieľov našej stratégie trvalej udržateľnosť chceme osloviť viac než 90 percent našich zamestnancov na celom svete.
 • Naďalej sa zameriavame na plnenie nášho dlhodobého cieľa v podobe nulových pracovných úrazov a do konca roka 2025 chceme zlepšiť bezpečnosť pri práci o 60 % v porovnaní s rokom 2010. Tento cieľ je jedným z kľúčových indikátorov výkonnosti v rámci našej novej stratégie trvalej udržateľnosti. V roku 2022 sme zaznamenali 0,7 pracovných úrazov na milión hodín odpracovaných našimi zamestnancami. V porovnaní s východiskovým rokom 2010 ide o zlepšenie o 42 %.

Dôveryhodný partner

Vychádzame z našej hodnotovo orientovanej firemnej kultúry a vedeckých a technologických poznatkov, aby sme posilnili naše výsledky a zároveň si zachovali svoju integritu. Našim zákazníkom a spotrebiteľom prinášame bezpečné a špičkové produkty a technologické riešenia. Trvalá udržateľnosť je pevne integrovaná v našom portfóliu a podnikových procesoch a našim partnerom predkladáme transparentné informácie.

Výkon

Ponúkať zákazníkom a spotrebiteľom výkonné a bezpečné produkty ako základ nášho podnikateľského úspechu:

 • Každý nový produkt prispieva k trvalej udržateľnosti.
 • Naším cieľom na rok 2030 je strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvárame, v porovnaní s environmentálnou stopou našich prevádzok.

Transparentnosť

Integrovať udržateľnosť do riadenia nášho podnikania a poskytovať transparentné informácie:

 • Jedným z našich cieľov do roku 2025 je zabezpečiť 100 % transparentnosť a vysledovateľnosť pôvodu palmového oleja a oleja z palmových jadier. V spolupráci s našimi dodávateľmi pri mapovaní spoločného dodávateľského reťazca sme v roku 2022 zvýšili vysledovateľnosť pôvodu palmového oleja k spracovateľovi na 89 % a vysledovateľnosť k pestovateľovi na 50 %.

Spolupráca

V spolupráci s našimi partnermi posilňovať prínosy trvalo udržateľného rozvoja, ktorý prispeje k zodpovednému prístupu v rámci dodávateľských reťazcov:

 • Naším cieľom je spolu s našimi partnermi dosiahnuť 100 % zodpovedné získavanie zdrojov.

*S výnimkou produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Video

maxresdefault

Servis a podpora

Zuzana_Kanuchova_mod
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky

Tlačová správa

Tlačové správy a publikácie