Udržateľnosť

Naša odhodlanosť byť lídrom v trvalej udržateľnosti je ukotvená v našich firemných hodnotách. Našim cieľom je tvorba ešte väčšej hodnoty pre zakaznikov aj spotrebiteľov, pre komunity, kde podnikáme ako aj pre našu spoločnosť – a zároveň redukcia našej environmentálnej stopy.

Stratégia udržateľnosti do roku 2030: Dosiahnuť viac za menej

 • Našim dlhodobým cieľom je do roku 2030 strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvárame prostredníctvom našich podnikových operácií vo vzťahu k environmentálnej stope našich produktov a služieb. Tento cieľ sme označili v anglickom jazyku ako „Factor 3” („trojnásobok”).
 • V roku 2016 spoločnosť Henkel stanovila tri kľúčové faktory rastu pre nadchádzajúce roky: Snažíme sa posilniť naše základy, podporiť angažovanosť zamestnancov a maximalizovať naše pôsobenie.

Čiastkové ciele na roky 2016-2020

 • Do roku 2020 je cieľom spoločnosti zredukovať emisie CO2 svojich výrobných prevádzok, spotrebu vody a tvorbu odpadu o 30 % na každú tonu vyrobených produktov v porovnaní s rokom 2010. Bezpečnosť zamestnancov sa má zvýšiť o 40 % a tržby o 22 % na jednu tonu produktov.
 • Dosiahnutie týchto cieľov by do roku 2020 viedlo k celkovému nárastu efektivity o 75 % oproti roku 2010.


Ciele stratégie udržateľnosti do roku 2020 v porovnaní s reálnym pokrokom v roku 2016

Ciele stratégie udržateľnosti do roku 2020 v porovnaní s reálnym pokrokom v roku 2016

Šesť kľúčových oblastí

Naše aktivity koncentrujeme na šesť kľúčových oblastí, ktoré reflektujú kľúčové výzvy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré súvisia s našimi prevádzkovými aktivitami.

Tri z nich opisujú akým spôsobom chceme vytvárať vyššiu hodnotu pre našich zakaznikov, spotrebiteľov, našich zamestnancov, akcionárov a komunity v ktorých podnikáme:

 • Spoločenský pokrok
 • Výkonnosť
 • Bezpečnosť a zdravie

Tri nasledujúce oblasti opisujú spôsob akým máme v úmysle znížiť našu environmentálnu stopu:

 • Energia a klíma
 • Materiály a odpad
 • Voda a odpadová voda

Ambasádori udržateľnosti

 • Najväčšiu zásluhu na implementácii našej stratégie trvalej udržateľnosti majú predovšetkým naši ľudia – ich oddanosť, zručnosti a vedomosti. Práve preto by sme chceli aj naďalej rozvíjať angažovanosť našich zamestnancov v oblasti trvalej udržateľnosti.
 • Spoločnosť Henkel spustila v roku 2012 svoj program Šampióni udržateľnosti, aby podporila zamestnancov v ešte intenzívnejšej aktivite na poli trvalej udržateľnosti.
 • Prostredníctvom dobre nastaveného e-learningového programu a tímových školení dokázala naša spoločnosť od spustenia programu vyškoliť viac než 50 000 ambasádorov po celom svete.
 • V rámci tohto projektu naši Ambasádori navštevujú rôzne školy po celej krajine, kde žiakov vzdelávajú o trvalo udržateľnom prístupe k životu v ich domácom prostredí. Žiaci vďaka tomu lepšie porozumejú tomu, ako sa dajú zdroje využívať efektívnejším spôsobom. Deti následne znásobujú účinky osvety tým, že šíria svoje nadšenie a poznatky o udržateľnosti v okruhu ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
 • Do konca roka 2018 sa nám takto podarilo osloviť až 150 000 školákov v 53 krajinách a podeliť sa s nimi o poznatky týkajúce sa trvalej udržateľnosti.
 • V roku 2014 spustila spoločnosť Henkel iniciatívu nazvanú „(Y)our move toward sustainability“. Jej cieľom je povzbudzovať zamestnancov v tom, aby trvalú udržateľnosť pretavovali do svojej každodennej práce, napríklad šetrením elektrickej energie či zdravou výživou.
 • V rámci programu „Say yes! to the future“ zaškoľujeme obchodných zástupcov spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti. Tí neskôr aplikujú získané vedomosti v partnerských projektoch s našimi obchodnými zákazníkmi, napríklad v oblasti logistiky.


Fotografie

Servis a podpora