Moja zbierka

Udržateľnosť

Naša odhodlanosť byť lídrom v trvalej udržateľnosti je ukotvená v našich firemných hodnotách. Našim cieľom je tvorba ešte väčšej hodnoty pre zakaznikov aj spotrebiteľov, pre komunity, kde podnikáme ako aj pre našu spoločnosť – a zároveň redukcia našej environmentálnej stopy.

Stratégia udržateľnosti do roku 2030: Dosiahnuť viac za menej

 • Našim dlhodobým cieľom je do roku 2030 strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvárame prostredníctvom našich podnikových operácií vo vzťahu k environmentálnej stope našich produktov a služieb. Tento cieľ sme označili v anglickom jazyku ako „Factor 3” („trojnásobok”).
 • V roku 2016 spoločnosť Henkel stanovila tri kľúčové faktory rastu pre nadchádzajúce roky: Snažíme sa posilniť naše základy, podporiť angažovanosť zamestnancov a maximalizovať naše pôsobenie.

Čiastkové ciele na roky 2016-2020

 • Do roku 2020 je cieľom spoločnosti zredukovať emisie CO2 svojich výrobných prevádzok, spotrebu vody a tvorbu odpadu o 30 % na každú tonu vyrobených produktov v porovnaní s rokom 2010. Bezpečnosť zamestnancov sa má zvýšiť o 40 % a tržby o 22 % na jednu tonu produktov.
 • Dosiahnutie týchto cieľov by do roku 2020 viedlo k celkovému nárastu efektivity o 75 % oproti roku 2010.

Ciele stratégie udržateľnosti do roku 2020 v porovnaní s reálnym pokrokom v roku 2016


Šesť kľúčových oblastí

Naše aktivity koncentrujeme na šesť kľúčových oblastí, ktoré reflektujú kľúčové výzvy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré súvisia s našimi prevádzkovými aktivitami.

Tri z nich opisujú akým spôsobom chceme vytvárať vyššiu hodnotu pre našich zakaznikov, spotrebiteľov, našich zamestnancov, akcionárov a komunity v ktorých podnikáme:

 • Spoločenský pokrok
 • Výkonnosť
 • Bezpečnosť a zdravie

Tri nasledujúce oblasti opisujú spôsob akým máme v úmysle znížiť našu environmentálnu stopu:

 • Energia a klíma
 • Materiály a odpad
 • Voda a odpadová voda

Ambasádori udržateľnosti

Naše chápanie trvalej udržateľnosti by sme chceli presadzovať nielen v rámci korporácie, ale v spoločnosti ako takej. Práve s týmto úmyslom sme v roku 2012 spustili náš program zameraný na ambasádorov trvalej udržateľnosti.

 • Našim zamestnancom poskytujeme školenia, vďaka ktorým môžu všetkým ostatným – napríklad kolegom, zákazníkom či dodávateľom – vysvetliť, prečo je trvalá udržateľnosť taká dôležitá. Ambasádori udržateľnosti zo spoločnosti Henkel sú tiež vedení k tomu, aby navštevovali školy a deťom vysvetľovali, akým spôsobom môžu k trvalej udržateľnosti prispieť v domácom prostredí aj ony samy.
 • Ambasádormi udržateľnosti sa stalo už viac než 25 000 zamestnancov spoločnosti Henkel zo 79 krajín sveta. Do konca roka 2016 sa nám spoločne podarilo kontaktovať vyše 84 000 školákov v 47 krajinách po celom svete.
 • Naším cieľom je do roku 2020 osloviť aspoň 200 000 školákov a do roku 2017 by sme chceli vyškoliť na ambasádorov udržateľnosti všetkých 50 000 zamestnancov spoločnosti Henkel.

Fotografie

Videá

Zobrazenia:

25.2.2016

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

42358

Servis a podpora