Udržateľnosť

V súlade s našimi firemnými hodnotami chceme byť lídrom v oblasti trvalej udržateľnosti. Ako lídri chceme presadzovať nové inovatívne riešenia na podporu trvalej udržateľnosti a zároveň zodpovedne pristupovať k ďalšiemu posilňovaniu nášho podnikania a hospodárskych úspechov.

gettyimages-1131376747

Transformácia pre dobro budúcich generácií

Naša stratégia

Naša stratégia trvalej udržateľnosti vychádza z nášho poslania: Pioneers at heart for the good of generations. Svojím pokrokovým zmýšľaním, znalosťami, produktmi a technológiami chceme obohatiť a zlepšiť každodenný život miliárd obyvateľov našej planéty – a formovať udržateľnú budúcnosť pre nasledujúce generácie. 

Udržateľnosť je preto základným stavebným kameňom našej vízie budúcnosti. Chceme aktívne viesť transformáciu smerom k udržateľnému ekonomickému a spoločenskému rozvoju, prispievať k ochrane a obnove prírodných zdrojov, budovať silné komunity a posilňovať dôveru našich partnerov.

V  novej rámcovej stratégii pod názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework sme predstavili svoje nové dlhodobé ambiciózne ciele, ktoré sa sústreďujú na tri konkrétne oblasti – Regenerujúca planéta (Regenerative Planet), Prosperujúce komunity (Thriving Communities) a Dôveryhodný partner (Trusted Partner), ktoré by mali prispievať k ďalšiemu pokroku v oblasti trvalej udržateľnosti.

Sylvie Nicol

   

Na budúcnosť sme dobre pripravení: udržateľnosť je pevnou súčasťou našej podnikateľskej stratégie a žije v našom poslaní. Na tomto pevnom základe pokračuje naša udržateľná transformácia!

Naša stratégia udržateľnosti: dosiahnuť viac za menej

Aby sme si naše vedúce postavenie udržali aj v budúcnosti, vypracovali sme dlhodobú stratégiu udržateľnosti a nastavili jasný, no zároveň ambiciózny cieľ pre rok 2030. Dovtedy by mali byť všetky produkty a postupy spoločnosti Henkel trikrát efektívnejšie ako dnes. 

Tento cieľ nám umožní čeliť jednej z hlavých výziev budúcnosti: oddelenie rastu od spotreby zdrojov. Namiesto toho máme v úmysle prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. „Dosiahnuť viac za menej" je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a súčasťou všetkých našich obchodných procesov a aktivít.

Osobitná informácia o odpade z elektrozariadení, batérií a akumulátorov:

V rámci trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti Henkel kladieme dôraz na starostlivosť o životné prostredie a s tým súvisiacu zodpovednosť za obaly výrobkov, ktoré uvedieme na slovenský trh. Tieto povinnosti zabezpečujeme v celom rozsahu prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Podrobné informácie ohľadne dostupných systémov zberu, zhodnocovania a recyklácii odpadov z obalov, význame označenia obalov a o všetkých úlohách, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju nájdete na stránkach:

Henkel Sustainability Manifesto (1) - Thumbnail

Manifest udržateľnosti spoločnosti Henkel

Žijeme a pracujeme v neustále sa meniacich časoch. Naše poslanie riešiť environmentálne, sociálne a politické výzvy nebolo nikdy jasnejšie.

Musíme podporiť transformačný vplyv pre dobro generácií.

Regenerujúca planéta

Sme na ceste k environmentálnej transformácii modelu nášho podnikania. Aby sme tento cieľ dosiahli, plánujeme transformovať naše procesy, produkty a využívanie surovín tak, aby sme prispeli k budovaniu materiálovo efektívnej a uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. Svoju pozornosť zameriavame na opatrenia, ktoré zmierňujú vplyv zmeny klímy, na budovanie obehového hospodárstva a na ochranu prírody a biodiverzity.

Prosperujúce komunity

Pomôžeme ľuďom žiť lepší život. Je našou spoločenskou povinnosťou podporovať rovnosť príležitostí, posilňovať rozmanitosť a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Zamestnancom ponúkame možnosti celoživotného vzdelávania a atraktívne a zdravé pracovné prostredie. Podporujeme spoločenský pokrok a prístup k vzdelaniu na celom svete a pomáhame v krízových situáciách.

Dôveryhodný partner

Vychádzame z našej hodnotovo orientovanej firemnej kultúry a vedeckých a technologických poznatkov, aby sme posilnili svoje výsledky a zároveň si zachovali svoju integritu. Našim zákazníkom a spotrebiteľom prinášame bezpečné a špičkové produkty a technologické riešenia. Trvalá udržateľnosť je pevne integrovaná v našom portfóliu a v podnikových procesoch a svojim partnerom poskytujeme transparentné informácie.

Naše úspechy v roku 2021

Naša stratégia v oblasti trvalej udržateľnosti sa zameriava na plnenie ambicióznych cieľov prostredníctvom konkrétnych opatrení a projektov, ktoré prinášajú praktické výsledky. Nižšie nájdete niektoré z našich úspechov za rok 2021:

Externé hodnotenia trvalej udržateľnosti

Naše pozície

V spoločnosti Henkel sme odhodlaní viesť dialóg s partnermi, ktorí rovnako ako my rešpektujú pluralitu názorov a konštruktívnu výmenu informácií. Preto sa aktívne zapájame do dôležitých spoločensko-politických diskusií a podrobnejšie sa venujeme vybraným naliehavým otázkam.

Spolupráca a partnerstvá

Firemný záväzok

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail