PODPORA UDRŽATEĽNOSTI

Solárne panely pri západe slnka s veternými turbínami v pozadí

Svet čelí obrovským výzvam. Považujeme za svoju povinnosť prispievať k ich riešeniu prostredníctvom zvyšovania trvalej udržateľnosti s využitím materiálovej vedy a vedeckých poznatkov v oblasti spojov, tesnení a náterov. Veľmi dobre poznáme trendy a problémy v priemyselných odvetviach našich zákazníkov a spotrebiteľov, na ktorých základe sme identifikovali tri kľúčové oblasti, v ktorých môžeme najviac pomôcť našimi riešeniami: klíma, obehové hospodárstvo a bezpečnosť.


Prostredníctvom našich produktov a spolupráce chceme prispieť k systémovej zmene, ktorou zlepšíme celý náš hodnotový reťazec.

NAŠE PRODUKTY

Vstupná hala s drevenými galériami a schodiskom uprostred obrázka.

Produkty a technológie sú základom všetkého, čo robíme. Neustálymi inováciami prinášame našim zákazníkom a spotrebiteľom vyššiu pridanú hodnotu v podobe lepších produktov a menšieho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Našim cieľom je transformovať naše portfólio tak, aby sme ešte viac prispievali k trvalej udržateľnosti. Preto sme vypracovali metódu interného hodnotenia, ktorá poskytuje transparentné informácie o skutočnej udržateľnosti nášho produktového portfólia.

PARTNER­STVÁ

Technici spoločnosti Direct-C LTD pri montáži inovatívneho riešenia

Partnerstvá majú rozhodujúcu úlohu v presadzovaní trvalej udržateľnosti v rámci našich dodávateľsko-odberateľských vzťahov i mimo nich. Zákazníkom a spotrebiteľom pomáhame znižovať ich environmentálnu stopu a zodpovedne využívať zdroje. S dodávateľmi spolupracujeme na presadzovaní udržateľných postupov a dodržiavaní ľudských práv a spolu s partnermi zdieľame poznatky a presadzujeme systémové riešenia.

Naše záväzky a pozície

V spoločnosti Henkel sme odhodlaní viesť dialóg s partnermi, ktorí rovnako ako my rešpektujú pluralitu názorov a konštruktívnu výmenu informácií. Preto sa aktívne zapájame do dôležitých spoločensko-politických diskusií a podrobnejšie sa venujeme vybraným naliehavým otázkam.