SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

V spoločnosti Henkel je korporátne občianstvo naším spôsobom, ako „prispôsobiť spoločnosť budúcnosť“: svojimi aktivitami posilňujeme ľudí prostredníctvom vzdelávania, ktoré im poskytuje súbory zručností a kompetencií, ktoré vedú k inovatívnym nápadom, udržateľnému správaniu a novým digitálnym riešeniam. Spolupracujeme s našimi zamestnancami a dôchodcami, zákazníkmi, spotrebiteľmi a mimovládnymi organizáciami, aby sme aktívne prispievali k sociálnemu pokroku a vracali našim komunitám príspevky, ktoré zlepšujú našu spoločnosť a dodržiavajú naše ciele a firemné hodnoty.

Hlboko zakorenené v našej firemnej kultúre je hnacou silou a charakterom korporátneho občianstva ísť nad rámec našej základnej každodennej činnosti a doborovoľne sa pozdieľať na sociálnom záväzku. Týmto úsilím dávame našim komunitám vedieť viac než len slovami, že sme v srdci priekopníkmi pre dobro generácií (z angl. Pioneers at Heart for the Good of Generations)

Spoločenský záväzok spoločnosti Henkel stojí na troch základných pilieroch: dobrovoľnícka činnosť našich zamestnancov, spolupráca s charitatívnymi organizáciami a humanitárna pomoc s dôrazom na pomoc pri prírodných katastrofách a pandémiách. Spoznajte tri oblasti, v ktorých aktívne pôsobíme.

Sociálne partnerstvá:

V rámci spoločenských partnerstiev podporujeme sociálne orientované iniciatívy a verejné inštitúcie v miestach pôsobenia spoločnosti Henkel po celom svete.

 Dobrovoľná angažovanosť zamestnancov:

Dobrovoľníctvo je miazgou našej sociálnej angažovanosti. Keď sa osobne angažujeme vie to mať život meniace dôsledky! Preto podporujeme našich zamestnancov, dôchodcov a tímy v ich aktivitách sociálneho dobrovoľníctva, ktoré prispievajú k lepšiemu svetu.

Pomoc pri mimoriadnych udalostiach:

V spolupráci s nadáciou Fritz Henkel Stiftung pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii spôsobenej krízami, ozbrojenými konfliktmi či prírodnými katastrofami. Naša pomoc je rýchla, pohotová a bez zbytočnej byrokracie. 

Spoločenská zodpovednosť na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania firmy Henkel aj na Slovensku. Zamestnanci Henkel Slovensko sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách a úspešne u nás funguje aj celosvetový interný grantový program spoločnosti Henkel s názvom Ovplyvnime zajtrajšok z angl. Make an Impact on tomorrow (M.I.T). 

V Henkel Slovensko podporujeme svojich zamestnancov aj v dobrovoľníckych aktivitách. Vytvorili sme strategickú iniciatívu Henkel Helps, ktorá funguje ako platforma pre realizovanie rôznych foriem dobrovoľníctva primárne zameraných na podporu seniorov, odbúravanie a stieranie medzigeneračných priepastí.

V rámci strategického dobrovoľníckeho programu Henkel Helps zamestnanci Henkel Slovensko pomáhajú komunite obyvateľstva v dôchodkovom veku v štyroch strategických oblastiach a zároveň budujú i upevňujú svoje vodcovské a mäkké zručnosti. Ani počas pandémie dobrovoľníci nezabúdajú na pomoc seniorom a pravidelne im prinášajú online newletter, čítajú príbehy na pokračovanie prostredníctvom videonaharávok či pomáhajú pri balíčkovaní darčekov napríklad v iniciatíve Giving Tuesday. Okrem iného sa v programe Henkel Helps venujú za nepandemických okolností aj enviromentálnej výučbe detí na školách, pravidelne darujú krv či pomáhajú skrášľovať okolie.

Celosvetovo úspešný program M.I.T – Make an Impact on Tomorrow (Ovplyvnime zajtrajšok) sa dlhodobo teší obľube aj na Slovensku a prináša radosť prostredníctvom našich zamestnancov tam, kde sú aktívni. V rámci grantového programu M.I.T firma Henkel každoročne vyčlení financie určené na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia, ako aj ochrany zdravia. Podmienkou je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu. V roku 2020 bolo na Slovensku zrealizovaných 26 M.I.T projektov a spoločne im putovala suma 48 222 Eur.

YouTube Thumbnail Nadácia Henkel Slovensko: Centrum Rodiny (Thumbnail)
YouTube Thumbnail Nadácia Henkel Slovensko: Centrum Memory (Thumbnail)

Zameranie na udržateľnosť sa v spoločnosti Henkel vyvíjalo od samého začiatku založenia spoločnosti. Keď v roku 1876 obchodník Fritz Henkel založil spoločnosť postavenú na pracom prášku, mal víziu uľahčiť a vylepšiť žitie ľudí. Henkel od začiatku prevzala zodpovednosť za zamestnancov, komunity, v ktorých pôsobíme, a za spoločnosť ako takú. Zaviedli sme systémy riadenia pre zodpovedné obchodné praktiky po celom svete a pevne zakotvili myšlienku udržateľnosti vo svojich firemných hodnotách.

Naše aktivity

Tak ako vo všetkých pobočkách, aj v Henkel Slovensko podporujeme mnohé dobrovoľnícke aktivity. Dávame svojim zamestnancom priestor, aby sa mohli aktívne zapájať do dobrovoľníckej činnosti a angažovať sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Naším cieľom je pomáhať v oblastiach, ktoré nie sú v centre pozornosti ostatných subjektov či spoločností a nedostáva sa im patričná pozornosť. Zamestnanci našej spoločnosti do dobrovoľníckych aktivít prispievajú nielen finančne i materiálne, ale aj svojím časom a zručnosťami. Každý rok je v Henkel Slovensko bohatý na verejno-prospešné dobrovoľnícke aktivity.

Henkel Slovensko Projekt Malina - Thumbnail

Strategický dobrovoľnícky program Henkel helps

Dobrovoľníctvo a korporátna zodpovednosť (CSR) majú v Henkel Slovensko nielen dlhodobú tradíciu, ale taktiež pomáhajú zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme a podnikáme. Sú to práve naši zamestnanci, ktorí pretavujú ambície korporátnej zodpovednosti v skutky. Chceme tento entuziazmus a chuť pomáhať rozvíjať aj naďalej, prostredníctvom aktivít, ktoré odrážajú nielen potreby súčasnej spoločnosti, ale vychádzajú práve z radov našich zamestnancov. 

Lokálne sme preto vyvinuli strategický transparentný dobrovoľnícky program s názvom Henkel helps, ktorý nadväzuje na aktivity započaté práve našimi zamestnancami smerom ku komunite seniorov. Program umožňuje zamestnancom  Henkel Slovensko pomôcť v oblastiach, ktoré majú prínos pre celú spoločnosť a zároveň ich vie odmeniť za vynaložené úsilie. Aktívni dobrovoľníci sú transparentne odmeňovaní udržateľnými odmenami, ktoré sú obstarávané prostredníctvom chránených dielní. Spolu tak uzatvárame kruh a strojnásobujeme radosť a dopad. 

Strategického dobrovoľnícky program Henkel helps rovnako zjednocuje zameranie firemného dobrovoľníctva, ponúka férový odmeňovací systém a spolu s našimi zamestnancami vytvára unikátne aktivity nasmerované na komunitu, ktorá je na okraji záujmu spoločnosti, komunitu seniorov a obyvateľstva v dôchodkovom veku. 

Prečo práve seniori?

Fenomén starnutia Európy, minimalizácia medzigeneračných priepastí a predsudkov, ale aj snaha o skvalitňovanie sociálnych služieb na Slovensku je jednou z najdôležitejších tém súčasnej spoločnosti. Veľa sa o nej hovorí, ale málo koná. So svojím odvekým podnikateľským duchom, prístupom k diverzite a inklúzii chceme byť priekopníkmi v oblastiach, ktoré ostávajú nepovšimnuté a byť osožní tam, kde je to potrebné. Ak začneme od seba, veríme, zapálime aj iných. Chceme zlepšiť svet tým, ktorí ho pre nás vytvárali. 

Štyri oblasti pomoci

Dobrovoľníci z radov Henkel Slovensko môžu komunite obyvateľstva v dôchodkovom veku pomáhať v štyroch strategických oblastiach a zároveň budovať i upevňovať svoje vodcovské i mäkké zručnosti. Vzdelávacími aktivitami spoločne s našimi dobrovoľníkmi odovzdávame staršej generácii poznatky z oblastí súčasnej doby ako napríklad z oblasti digitálnych technológií. Umeleckými zručnosťami, vytváraním estetických predmetov prispievame nielen k rozvoju kreativity, precvičovaniu jemnej motoriky, ale aj k zachovaniu mnohých historických technológií a postupov, čím zabezpečíme odovzdávanie týchto metód z generácie na generáciu. Pobytom v prírode či aktívnym oddychom prispievame k celkovému zdraviu, pomáhame spoznávať nové kúty a miesta a odbúravame medzigeneračné rozdiely. Svojou pomocou v komunitách prikladáme ruku k dielu, tam kde je to potrebné a pomáhame tým, ktorým už ubudlo síl.

973488
Open Slideshow
Dobrovoľníci Henkel Slovensko spolu s obyvateľmi ubytovne Fortuna odpratávali odpadky z okolia ubytovne v bratislavskej Dúbravke

Dobrovoľníci Henkel Slovensko spolu s obyvateľmi ubytovne Fortuna odpratávali odpadky z okolia ubytovne v bratislavskej Dúbravke

Open Slideshow
Všetok pohodený odpad putoval do veľkokapacitného kontajnera

Všetok pohodený odpad putoval do veľkokapacitného kontajnera

Open Slideshow
Práca v tíme išla dobrovoľníkom Henkel Slovensko od ruky

Práca v tíme išla dobrovoľníkom Henkel Slovensko od ruky

Open Slideshow
Upratovanie a nájdené kúsky občas prekvapili i potešili

Upratovanie a nájdené kúsky občas prekvapili i potešili

Krajšie a bezpečnejšie prostredie aj materiálna pomoc obyvateľom dúbravskej ubytovne Fortuna na Agátovej ulici boli cieľom dobrovoľníckej akcie Vyčistime lokalitu Na vrátkach. Spolu pätnásť dobrovoľníkov našej spoločnosti v priebehu dvoch hodín vyzbieralo v okolí ubytovne odpadky, pohodené staré matrace, nábytok či palety v objeme jeden a pol veľkokapacitného kontajnera.

Ubytovňa Fortuna slúži ako prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy a poskytuje zároveň základné sociálne poradenstvo prostredníctvom odborného pracovníka. Strechu nad hlavou tam vedia nájsť rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania, odchovanci detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti (maximálne do 35 rokov) či týrané osoby a obete domáceho násilia. Kapacita ubytovne Fortuna je 365 ľudí, z čoho je viac ako sto detí vo veku do 15 rokov, ktoré vedia svoj čas tráviť v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu Fortunáčik, nachádzajúcom sa vedľa ubytovne. Práve v jeho okolí sa uskutočnilo čistenie okolitého lesa i pozemkov od odpadkov.

Akcia Vyčistime lokalitu Na vrátkach sa uskutočnila vďaka spolupráci mestskej časti Dúbravka, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky, ubytovne Fortuna a zanietenosti dobrovoľníkov Henkel Slovensko. Do akcie boli zapojení aj obyvatelia ubytovacieho zariadenia, ktorí si ako odmenu za pomoc odniesli materiálne balíčky vo forme pracích a čistiacich prostriedkov od spoločnosti Henkel. Pridať sa mohla aj široká verejnosť, ktorú k tomu nabádala pozvánka uverejnená na Facebokovej stránke mestskej časti Dúbravka. Viac o iniciatíve nájdete TU.

V novembri sme si v rámci projektu Giving Tuesday pripravili projekt darčekov pre seniorov. v Henkel Slovensko pravidelne prebieha projekt Shoebox (Krabica od topánok). Zamestnanci plnia zozbierané želania seniorov, ktorí môžu požiadať o čokoľvek, čo sa zmestí do krabice od topánok.

Projekt Shoebox je medzi zamestnancami tak populárny, že sa doň pravidelne zapájú stovky zamestnancov, ktorí priemerne splnia priania viac ako 300 dôchodcom.

Poradenské Centrum Nádej v Bratislave pomáha ľuďom v ohrození prostredníctvom odborných služieb, podpory a osvety v sociálnej, psychologickej i právnej oblasti. Pred niekoľkými rokmi sa centrum presťahovalo do nových priestorov, avšak ich finančné prostriedky nestačili na úplnú obnovu miestností, kde pracujú so svojimi klientmi.

Boli to najmä čakáreň, detská terapeutická miestnosť a spoločenská miestnosť, kde sa konajú skupinové a individuálne terapie, ktoré vďaka MIT projektu a podpore spoločnosti Henkel získali úplne novú tvár. V čakárni bola obnovená podlaha a steny boli nanovo vymaľované sviežimi farbami, pre deti pribudli hračky a detská kuchynka, pre dospelých knižky a časopisy, aby si mohli čakanie spríjemniť v príjemnom prostredí. Detská terapeutická miestnosť dostala nový nábytok, ktorý spĺňa potreby terapeutov pri práci s deťmi. Deti oceňujú najmä nové poličky s hračkami. Spoločenská miestnosť má nové osvetlenie, ktoré v nej veľmi chýbalo, k dispozícii je nová stolička pre terapeuta a tiež nový nábytok, ktorý zahŕňa aj veľký priestor pre pomôcky na arteterapiu. Spoločnosť Henkel prispela na realizáciu obnovy priestorov centra sumou 2 000 eur a dobrovoľníci z radov zamestnancov spojili svoje sily a výsledok ich práce teraz oceňujú pracovníci i klienti krízového centra.

Pod záštitou Slovenskej komory chemickej olympiády sa nám podarilo zorganizovať Letnú školu chemikov pre 24 najúspešnejších účastníkov z regionálnych kôl Chemickej olympiády z kategórie D. Vďaka finančnej podpore spoločnosti Henkel účastníci Letnej školy chemikov absolvovali týždeň plný prednášok, laboratórnych cvičení a voľnočasových aktivít, ktoré im magický svet chémie priblížili hravou formou.

Mladí vedci, víťazi regionálnych kôl chemickej olympiády zo základných škôl, prejavujú o chémiu aktívny záujem, avšak okrem školy nemajú veľa možností rozvíjať svoje zručnosti. Viaceré pedagogické výskumy dokazujú, že podpora záujmov v školskom veku môže byť rozhodujúcim faktorom pre budúci výber kariéry človeka. Preto sa aj spoločnosť Henkel rozhodla podporiť zorganizovanie Letnej školy, kde pod dohľadom odborníkov a významných kapacít v chemických odboroch mohli rozšíriť svoje vedomosti, nadobudnúť nové skúsenosti, ale i získať nové priateľstvá a zažiť mnoho dobrodružstiev. V nadväznosti na Letnú školu sa uskutočňujú ďalšie stretnutia jej účastníkov s cieľom vymieňať si skúsenosti a dosah tejto letnej aktivity na ich ďalší rozvoj a vzdelávanie v oblasti chémie.