DÔVERYHODNÝ PARTNER

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

V súlade s našimi firemnými hodnotami chceme byť lídrom v oblasti trvalej udržateľnosti. Ako lídri chceme presadzovať nové inovatívne riešenia na podporu trvalej udržateľnosti a zároveň zodpovedne pristupovať k ďalšiemu posilňovaniu nášho podnikania a hospodárskych úspechov.

Výkon

Spoľahlivo dodávať špičkové výkonné a bezpečné produkty ako základ nášho podnikateľského úspechu.

Naše obchodné divízie – Consumer Brands and Adhesive Technologies – sú zodpovedné za prispôsobenie našej stratégie trvalej udržateľnosti svojim prevádzkovým potrebám. Svoje značky a technológie prispôsobujú požiadavkám trvalo udržateľného rozvoja v súlade so špecifikami svojich produktových portfólií. Zároveň pracujú na vývoji udržateľných produktov a kľúčových technológií zajtrajška. Na naplnenie našich ambicióznych nových cieľov bude v budúcnosti potrebná ešte dôslednejšia integrácia princípov trvalo udržateľného rozvoja do stratégií rozvoja našich značiek a podnikania.

Naším cieľom je transformovať spoločnosť a produktovú ponuku udržateľným spôsobom, aby sme boli pre našich partnerov spoľahlivým partnerom. Snažíme sa zabezpečiť, aby každý nový produkt prispieval k trvalej udržateľnosti. Do roku 2025 chceme našim zákazníkom a spotrebiteľom poskytnúť komplexný profil udržateľnosti našich produktov. Cieľom je prinášať stále lepšie riešenia, produkty a služby, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť, čím prispievajú k tvorbe pozitívnych hodnôt.

Výnimočná kvalita a výkon sú kľúčovými hodnotami našich značiek a technológií a tvoria základ nášho obchodného úspechu. Produkty, ktoré spájajú výkon so zníženou environmentálnou stopou, sú rozhodujúcimi predpokladmi úspešného podnikateľského rozvoja zameraného na budúcnosť.

Transparentnosť

Integrovať udržateľnosť do riadenia nášho podnikania a poskytovať transparentné informácie.

Implementácia našej stratégie trvalej udržateľnosti je postavená na globálne harmonizovaných kódexoch a štandardoch, integrovaných systémoch riadenia a organizačnej štruktúre, v ktorej sú všetky povinnosti a zodpovednosť jasne definované. Efektívne procesy spoločnosti Henkel prispievajú aj k ochrane životného prostredia a bezpečnosti a zdravia pri práci, pričom zároveň pomáhajú znižovať spotrebu zdrojov a náklady. Na hodnotenie a riadenie trvalej udržateľnosti našej spoločnosti používame rôzne spôsoby a nástroje, ktorými meriame pokrok v dosahovaní stanovených cieľov v rámci celého podniku a odberateľsko-dodávateľského reťazca. Ukazovatele sledované na úrovni celej spoločnosti nám poskytujú transparentné informácie a pomáhajú nám identifikovať potenciálne oblasti na zlepšenie, riadiť našu činnosť a monitorovať dosahované výsledky. 

Vedieme aktívny dialóg s mienkotvornými lídrami, odbornou aj akademickou verejnosťou, medzinárodnými ratingovými agentúrami a analytikmi. Analytici v oblasti trvalej udržateľnosti a odborné inštitúcie pravidelne hodnotia, ako jednotlivé spoločnosti riadia ekonomické, environmentálne a spoločenské aspekty svojho podnikania. Veľmi si vážime tieto externé hodnotenia nášho úsilia v oblasti trvalej udržateľnosti, pretože zvyšujú transparentnosť na trhu a poskytujú nám obraz o tom, ako je naše pôsobenie v tejto oblasti vnímané. Zohľadňujeme aj hodnotiace kritériá rôznych finančných ratingov a ratingov trvalej udržateľnosti, ako aj usmernenia iniciatívy Global Reporting Initiative. Hľadáme tiež spôsoby na ďalšie zvyšovanie transparentnosti, vykazovania a riadenia v súlade s princípmi ESG a na zlepšenie vysledovateľnosti pôvodu kľúčových komodít.

100 % transparentnosť a vysledovateľnosť pôvodu palmového oleja a oleja z palmových jadier do roku 2015

Z vlastných skúseností vieme, že je potrebná ďalšia optimalizácia týkajúca sa transparentnosti a vysledovateľnosti pôvodu najmä derivátov na báze palmového a jadrového oleja a že na overenie plnenia cieľa „nulového čistého odlesňovania“ sú potrebné iniciatívy v rámci celého priemyselného odvetvia.

Ocenení expertmi

Hodnotenie a uznanie zo strany nezávislých odborníkov na trvalú udržateľnosť zvyšuje transparentnosť a poskytuje dôležitú spätnú väzbu o tom, ako účinne implementujeme stratégiu trvalej udržateľnosti.

Spolupráca

V spolupráci s našimi partnermi posilňovať prínosy trvalo udržateľného rozvoja, ktorý prispeje k zodpovednému prístupu v rámci dodávateľských reťazcov

Očakávania v oblasti spoločenskej a environmentálnej zodpovednosť sa neustále menia. Preto sa firmy opierajú o otvorený dialóg s komunitami, dodávateľmi, zákazníkmi a mnohými ďalšími partnermi, aby mali istotu, že svojimi riešeniami prispievajú k odstraňovaniu tých najzávažnejších problémov. Pochopenie spoločenských požiadaviek všetkých partnerov voči našej spoločnosti je kľúčovým prvkom v našom riadení trvalej udržateľnosti.

100 % zodpovedné získavanie zdrojov

Náš zodpovedný prístup k výberu surovinových zdrojov sa zameriava na aspekty trvalej udržateľnosti v rámci celého dodávateľského reťazca, ktoré prospievajú tak ľuďom, ako aj našej planéte. Pre udržateľné podnikanie, procesy a výrobné postupy sú nevyhnutné intenzívny dialóg a úzka spolupráca s našimi dodávateľmi. Naším cieľom je spolu s našimi partnermi dosiahnuť 100 % zodpovedné získavanie zdrojov. Na jeho naplnenie je rozhodujúca naša stratégia získavania surovín zo zodpovedne obhospodarovaných zdrojov.