DÔVERYHODNÝ PARTNER

Three men and a woman discuss in front of a wall with notes

Pomôžeme ľuďom žiť lepší život. Je našou spoločenskou povinnosťou podporovať rovnosť príležitostí, posilňovať rozmanitosť a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Zamestnancom ponúkame možnosti celoživotného vzdelávania, atraktívne a zdravé pracovné prostredie. Podporujeme spoločenský pokrok a prístup k vzdelaniu na celom svete a pomáhame v krízových situáciách.

Výkon

Spoľahlivo dodávať špičkové výkonné a bezpečné produkty ako základ nášho podnikateľského úspechu.

Naša stratégia v oblasti trvalej udržateľnosti sa odráža aj v stratégiách oboch našich obchodných divízií – Henkel Consumer Brands a Adhesive Technologies. Svoje podnikanie, značky a technológie zameriavajú na udržateľný rozvoj v súlade so špecifickými požiadavkami svojich produktových portfólií a tomu prispôsobujú aj svoje priority. 

Svojím širokým portfóliom inovatívnych riešení a technológií chceme podporiť hospodársku, environmentálnu a spoločenskú transformáciu v spolupráci s našimi partnermi. Týmto spôsobom budeme môcť účinne prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju na miestnej aj globálnej úrovni a zodpovedne formovať svoje podnikanie posilňovaním nášho ekonomického úspechu. Aby sme uspeli, musíme zákazníkom a spotrebiteľom ponúknuť tú najvyššiu kvalitu a bezpečnosť našich produktov.

Dlhodobým cieľom je, aby každý nový produkt prispieval k trvalej udržateľnosti. Do roku 2025 chceme našim zákazníkom a spotrebiteľom poskytnúť komplexný profil udržateľnosti našich produktov. Naším cieľom je merať udržateľnosť transformácie z hľadiska nášho portfólia produktov aj celej spoločnosti. Do roku 2030 chceme v rámci celej spoločnosti strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvárame, v porovnaní s environmentálnou stopou našich prevádzok, produktov a služieb (v porovnaní s východiskovým rokom 2010).

Zistite viac o tom, ako naše obchodné divízie prispievajú k trvalej udržateľnosti.

Dlhodobým cieľom je, aby každý nový produkt prispieval k trvalej udržateľnosti. Do roku 2025 chceme našim zákazníkom a spotrebiteľom poskytnúť komplexný profil udržateľnosti našich produktov. Naším cieľom je merať udržateľnosť transformácie z hľadiska nášho portfólia produktov aj celej spoločnosti. Do roku 2030 chceme v rámci celej spoločnosti strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvárame, v porovnaní s environmentálnou stopou našich prevádzok, produktov a služieb (v porovnaní s východiskovým rokom 2010).

Transparentnosť

Integrovať udržateľnosť do riadenia nášho podnikania a poskytovať transparentné informácie.

Transparentnosť je základom pre posúdenie nášho zodpovedného prístupu a výsledkov v oblasti udržateľnosti. Uvedené platí tak v rámci našej spoločnosti, ako aj mimo nej. Obchodní partneri a spotrebitelia, ako aj investori a finančné trhy majú stále väčší záujem o trvalo udržateľné produkty a riešenia a kladú zvýšený dôraz na informovanosť o vplyve našich aktivít v rámci celého hodnotového reťazca. Medzinárodný vývoj v oblasti udržateľného financovania a legislatívy ďalej posilňuje snahu o väčšiu transparentnosť.

Zároveň je pre nás kľúčové, aby sme dokázali vyhodnocovať a riadiť svoje vlastné úsilie v oblasti udržateľnosti a merať pokrok v plnení cieľov na úrovni celej spoločnosti a v rámci hodnotového reťazca. Preto presadzujeme digitálne riešenia, opierame sa o spoluprácu medzi jednotlivými obchodnými divíziami a funkciami a o naše externé partnerstvá. Tým zlepšujeme vlastnú informovanosť a budujeme potrebnú dôveru k udržateľnosti nášho podnikania. Naším cieľom je pokračovať v integrácii trvalej udržateľnosti do firemného riadenia, procesov, politík a zároveň podporovať transparentné informácie, dodržiavanie požiadaviek na zverejňovanie informácií a angažovanosť.  

K väčšej transparentnosti prispieva aj posudzovanie a hodnotenie našich výsledkov nezávislými odborníkmi na trvalú udržateľnosť.
 


100 % transparentnosť a vysledovateľnosť pôvodu palmového oleja a oleja z palmových jadier do roku 2015

Z vlastných skúseností vieme, že je potrebná ďalšia optimalizácia týkajúca sa transparentnosti a vysledovateľnosti pôvodu najmä derivátov na báze palmového a jadrového oleja a že na overenie plnenia cieľa „nulového čistého odlesňovania“ sú potrebné iniciatívy v rámci celého priemyselného odvetvia.

Ocenení expertmi

Hodnotenie a uznanie zo strany nezávislých odborníkov na trvalú udržateľnosť zvyšuje transparentnosť a poskytuje dôležitú spätnú väzbu o tom, ako účinne implementujeme stratégiu trvalej udržateľnosti.

Spolupráca

V spolupráci s našimi partnermi posilňovať prínosy trvalo udržateľného rozvoja, ktorý prispeje k zodpovednému prístupu v rámci dodávateľských reťazcov

Trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje nielen odhodlanie konať, ale aj efektívnu spoluprácu s partnermi. Osobitne dobrým základom na porozumenie komplexnému a globálne prepojenému konceptu trvalo udržateľného rozvoja je vzájomne prepojiť rozdielne pohľady na túto problematiku. Týmto spôsobom je možné efektívne skombinovať špecializované znalosti a zdroje, aby sa nám podarilo dosiahnuť úspešnú transformačnú zmenu. Spoluprácu vnímame ako zodpovedný a trvalo udržateľný prístup k podnikaniu, ktorý si osvoja všetci partneri v hodnotovom reťazci.

Preto uplatňujeme aj zodpovedný prístup k získavaniu zdrojov, ktorého súčasťou je spolupráca s našimi dodávateľmi, aby sme mali ucelený prehľad o všetkých aspektoch trvalej udržateľnosti nášho dodávateľského reťazca. Nemenej dôležitá je spolupráca s našimi zákazníkmi a odberateľmi. Takisto sme presvedčení, že na podporu trvalo udržateľného a efektívneho využívania zdrojov je dôležité, aby sme úzko spolupracovali aj s našimi maloobchodnými partnermi.

Sme odhodlaní viesť aktívny dialóg s našimi partnermi. Zapájame sa do globálnych iniciatív spoločne s predstaviteľmi priemyslu a občianskej spoločnosti, sme súčasťou politických a sociálnych diskusií. Táto spolupráca nám poskytuje ucelenejší pohľad na náš vplyv na hospodársky a spoločenský život a životné prostredie a umožňuje nám spoločne hľadať a prinášať systémové riešenia.

100 % zodpovedné získavanie zdrojov

Náš zodpovedný prístup k výberu surovinových zdrojov sa zameriava na aspekty trvalej udržateľnosti v rámci celého dodávateľského reťazca, ktoré prospievajú tak ľuďom, ako aj našej planéte s cieľom podporovať transformáciu spoločne s našimi partnermi. Preto s našimi dodávateľmi udržiavame intenzívny dialóg a spoluprácu, aby sme spoločne podporili udržateľné postupy a dodržiavanie ľudských práv. Chceme ísť nad rámec legislatívnych požiadaviek a prispieť k zásadným zmenám v rámci celého hodnotového reťazca a pre našich zákazníkov vytvárať udržateľné hodnoty. 

Naším trvalým cieľom je spolu s našimi partnermi dosiahnuť 100 % zodpovedné získavanie zdrojov. Spoločným prístupom k zodpovednému globálnemu obstarávaniu zdrojov sa usilujeme prijímať zodpovedné rozhodnutia v rámci všetkých regiónov, obchodných divízií a materiálových skupín v súlade s našou stratégiou pre zodpovedné získavanie zdrojov. 

Sme presvedčení, že zavedenie trvalo udržateľných postupov obstarávania je možné len vtedy, ak všetci, ktorí v rámci globálnych dodávateľských reťazcov rozhodujú, budú konať v duchu trvalej udržateľnosti. Aby sa nám to podarilo dosiahnuť, musíme si svoju zodpovednosť plne uvedomiť, zaujať k nej správny postoj a budovať potrebné zručnosti a znalosti