OBEHOVÉMU HOSPODÁRSTVU

circular-economy

Balenie chránia produkty, ktoré máme radi, a poskytujú informácie o tom, ako ich bezpečne a zodpovedne používať preto je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby sa aj obaly stali súčasťou cirkulárnej ekonomiky.

Podpora obehového hospodárstva

Eliminácia, znižovanie, a ak to nie je možné, recyklovanie obalových materiálov najmä našich spotrebných výrobkov, je najlepším spôsobom ako minimalizovať tvorbu odpadov a ich negatívny vplyv na životné prostredie. Naším cieľom je znížiť množstvo obalových materiálov na minimum bez toho, aby sa zhoršila kvalita, vlastnosti a bezpečnosť našich výrobkov, a zákazníkom poskytovať všetky informácie potrebné na ich bezpečné používanie a správnu likvidáciu. Až na niekoľko výnimiek, naše obaly v súčasnosti v plnej miere spĺňajú očakávania spotrebiteľov a zároveň minimalizujú spotrebu zdrojov. Okrem toho, obaly možno likvidovať v rámci existujúcich zberných a recyklačných systémov.

Spotrebu zdrojov a surovín je možné znížiť aj udržaním materiálov čo najdlhšie v obehu. Preto uprednostňujeme využívanie materiálov z obnoviteľných a udržateľných zdrojov a obaly navrhujeme tak, aby ich bolo možné opätovne použiť ako suroviny pri výrobe nových produktov. Aby sme zabezpečili ich požadovanú funkčnosť, úzko spolupracujeme s dodávateľmi, výrobcami obalových materiálov, recyklačnými spoločnosťami a spracovateľmi.

V divízii Adhesive Technologies sa zameriavame na inovatívne riešenia, ktoré zjednodušujú recykláciu, a na separovanie materiálov, aby sa produkty a ich súčasti dali opraviť a opätovne použiť. 

Spoločnosť Henkel sa usiluje aj o zavedenie uzavretej recyklácie v rámci vlastných výrobných procesov. Dôraz v tejto oblasti kladieme na separovaný zber všetkých recyklovateľných odpadov v našich prevádzkach.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Naša stratégia pre obalové materiály: jasná priorita, ambiciózne ciele

V spoločnosti Henkel si uvedomujeme zodpovednosť, ktorá nám vo vzťahu k obalovým materiálom leží na pleciach. Zaviazali sme k podpore udržateľnosti a tento záväzok uvádzame do života vďaka súboru ambicióznych cieľov. Naša stratégia stojí na koncepcii cirkulárnej ekonomiky a sústreďuje sa na to, aby vďaka využívaniu udržateľných materiálov a inteligentnému dizajnu uzatvorila kruh spotreby, na úžitok ľudí i  celej planéty.

Naša stratégia na podporu obehového hospodárstva v oblasti obalov sa opiera o tri piliere:

1. Inteligentný dizajn a zníženie množstva obalových materiálov

Udržateľné obalové riešenia sú najlepší spôsob, ako vybudovať účinné a nákladovo efektívne obehové hospodárstvo. Inovatívny dizajn je nevyhnutný, ak chceme nahradiť primárne suroviny ich recyklovanými alebo obnoviteľnými alternatívami, vďaka čomu je možné využívať viac udržateľných alebo obnoviteľných materiálov. Naším cieľom do roku 2025 je, aby 100 % obalov, ktoré používame, bolo v plnej miere vhodných na recykláciu alebo opätovné použitie.

2. Využívanie materiálov z udržateľných zdrojov

Spoločnosť Henkel neustále pracuje na zvyšovaní podielu recyklovaného obsahu vo svojich obaloch. Naším cieľom je tiež používať obaly vyrobené zo surovín z udržateľných zdrojov. Najrozšírenejšími obalovými materiálmi, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, sú papier a lepenka. Naším cieľom je, aby 100 % našich papierových a kartónových obalov bolo vyrobených z recyklovaného materiálu, alebo ak je potrebná primárna celulóza, aby pochádzala z certifikovaných udržateľných zdrojov.

3. Uzavretý cyklus

Spolupracujeme s organizáciami v rámci celého obalového reťazca, aby sme podporili ďalší rozvoj potrebnej recyklačnej infraštruktúry. Naším cieľom v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu je zabezpečiť, aby nedochádzalo k neregulovanému nakladaniu s odpadmi z obalov. Na jeho dosiahnutie podporujeme systémy zberu a recyklácie odpadov, ktoré prinášajú preukázateľné a merateľné výsledky. Spoločnosť Henkel vyvíja a testuje nové označenia na obaly svojich výrobkov, ktoré propagujú udržateľné nákupné návyky a radia, ako správne recyklovať. Označenia obsahujú informácie o percentuálnom podiele recyklovaných materiálov, recyklovateľnosti obalu či o tom, ako ho správne recyklovať. Ďalšou možnosťou, ako predchádzať tvorbe odpadu je opätovné používanie obalov.
 

Naše ciele v oblasti obalov

 • 100 percent obalov spoločnosti Henkel bude do roku 2025 navrhnutých tak, aby sa dali optimálne recyklovať alebo opätovne použiť*.
 • Do roku 2025 chceme znížiť množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov v našich spotrebných výrobkoch o 50 %. Tento cieľ dosiahneme zvýšením podielu recyklovaných plastov na viac než 30 % a znížením objemu primárnych plastov.
 • Chceme zabezpečiť náležité nakladanie s odpadom z obalov a jeho recykláciu, aby sme predišli jeho hromadeniu v životnom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa podporujeme iniciatívy v oblasti zberu a recyklácie odpadu investovaním do inovatívnych riešení a technológií na budovanie lepšej recyklačnej infraštruktúry a posilňovanie spotrebiteľského povedomia na podporu a zlepšenie recyklácie.

* S výnimkou produktov, ktorých zložky alebo zvyšky môžu negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Okrem toho chceme 100 % papierových a lepenkových obalov vyrábať z recyklovaných surovín, prípadne ak sú na ich výrobu potrebné primárne suroviny, z celulózy pochádzajúcej z trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Zároveň plánujeme prestať používať PVC a ďalšie potenciálne škodlivé látky, pri ktorých existuje podozrenie, že škodia životnému prostrediu a ohrozujú zdravie.

Náš príspevok k opakovanej použiteľnosti priemyselných výrobkov

Výrobky divízie Adhesive Technologies umožňujú opätovne využívať vysokokvalitné materiály a premieňať odpad na zdroj cenných surovín. Spojením našich odborných znalostí v oblasti materiálov s vlastnými inovatívnymi technológiami prinášame riešenia, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri prechode na obehové hospodárstvo a pri prehodnocovaní nášho prístupu k priemyselnému dizajnu a výrobe.

Náš prístup k podpore obehového hospodárstva sa zameriava predovšetkým na:

 • recyklovateľnosť 
 • odstraňovanie lepených spojov (tzv. debonding)
 • využívanie obnoviteľného uhlíka
 • výrobu lepidiel na biologickom základe

Znižovanie odpadu z výroby

Naším cieľom je podporovať opätovné používanie materiálov a surovín v našich prevádzkach. Usilujeme sa o zníženie odpadu, ktorý vzniká pri výrobe, o recykláciu a opätovné použitie odpadu, ktorého vzniku nie je možné predísť, ako aj o zníženie množstva odpadu, ktorý končí na skládkach. Systematicky identifikujeme toky odpadov z výroby a tam, kde je to možné, vytvárame nové systémy a mechanizmy na ich opätovné použitie. Zameriavame sa na posilnenie recyklácie v našich prevádzkach, pričom úzko spolupracujeme s partnermi v rámci celého hodnotového reťazca – dodávateľmi, zákazníkmi a spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti recyklácie a likvidácie odpadu. 

Naše iniciatívy sa sústreďujú do troch kľúčových oblastí:

 • zníženie spotreby materiálov a tvorby odpadu
 • opätovné používanie materiálov
 • recyklovanie materiálov

Partnerstvá v rámci hodnotového reťazca: spolu sme silnejší

Naše snahy o dosiahnutie týchto cieľov nadobúdajú reálne kontúry aj vďaka intenzívnej spolupráci s partnermi z rôznych odvetví s cieľom priniesť inovácie do oblasti vývoja obalových materiálov. 

 • New Plastics Economy: Sme súčasťou iniciatívy New Plastics Economy (Nová ekonomika plastov), ktorá spája kľúčových hráčov v snahe zmeniť pohľad na budúcnosť plastov a podnietiť posun smerom ku kruhovej ekonomike.
 • Alliance to End Plastic Waste: je spoločnosť Henkel aj zakladajúcim členom novej celosvetovej Aliancie na boj proti plastovému odpadu (Alliance to End Plastic Waste). Zároveň bude presadzovať riešenia na nakladanie s použitými plastmi s cieľom prispieť k rozvoju obehového hospodárstva.
 • Recyclate Forum: Iniciatíva má za cieľ zvýšiť povedomie spotrebiteľov o obehovom hospodárstve. Má viac ako 40 členov, medzi ktorými sú maloobchodníci, výrobcovia, spoločnosti z oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia obalov a politici.
 • Európsky pakt o plastoch and Americký pakt o plastoch: Spoločnosť Henkel podpísala pakty o plastoch v USA aj v Európe. Tieto dve regionálne dohody, pri ktorých sme patrili k prvým signatárom, spájajú vlády a podniky v spolupráci na prechode k obehovému hospodárstvu, v ktorom sa plasty viackrát opätovne používajú.
 • CEFLEX: Spoločnosť Henkel je takisto jedným zo zakladajúcich členov konzorcia CEFLEX, ktoré sa skladá z viac než 130 európskych spoločností a organizácií. Ich cieľom je zjednodušiť recyklovateľnosť pružných obalov, ktoré sú zvyčajne zložené z viacerých ťažko oddeliteľných vrstiev fólie.

Popritom nadväzujeme partnerstvá z rôznymi organizáciami, ktoré pracujú na zlepšení recyklačnej infraštruktúry, a to najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, kde vhodné systémy na recykláciu obalových materiálov často ani nejestvujú. V tomto kontexte sme sa stali prvou celosvetovou firmou v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru, ktorá v roku 2017 nadviazala partnerstvo s Plastovou bankou (Plastic Bank): ide o sociálny podnik, ktorý si kladie za cieľ skoncovať s hromadením plastových odpadov v oceáne a poskytnúť ľuďom, ktorí trpia chudobou, príležitosť zabezpečiť si príjem alebo služby tým, že budú odstraňovať plasty zo životného prostredia.

Čo nás čaká: cesta k väčšej udržateľnosti

Obalové materiály sa neustále menia, čo podnecuje inovatívny a nový dizajn a zmeny očakávaní spotrebiteľov. Táto neustála transformácia otvára vzrušujúce príležitosti na to, aby sme minimalizovali negatívny environmentálny vplyv obalových materiálov. Naši odborníci sa venujú skúmaniu možností vytvárania udržateľnejších obalových materiálov. Tie budú chrániť produkty, ktoré máme tak radi, a zároveň ponúknu riešenie, ktoré je šetrnejšie voči planéte.