ZODPOVEDNÉ ZÍSKAVANIE ZDROJOV

Dodávateľský reťazec každej spoločnosti má dôležitú úlohu pri získavaní zdrojov. Aktívna spolupráca medzi všetkými článkami reťazca otvára nové možnosti, ako znížiť celkový vplyv na životné prostredie a zvýšiť pozitívny vplyv na spoločnosť. Globálny dodávateľský reťazec Henkel tvoria obchodní partneri z viac ako 115 krajín. Spoločnými silami chceme dosiahnuť, aby sme 100 % zdrojov získavali zodpovedným spôsobom.

Naša výnimočná stratégia v oblasti zodpovedného získavania zdrojov nám umožní zmysluplný rast a udržateľný prístup v celom dodávateľskom reťazci, ktorý pozitívne ovplyvní ľudí aj planétu. Preto aktívne komunikujeme a spolupracujeme s našimi dodávateľmi a kladieme dôraz na udržateľné postupy a rešpektovanie ľudských práv. Naším poslaním nie je len dosahovať požadované štandardy, ale iniciovať pozitívnu zmenu v celom dodávateľskom reťazci a vytvoriť udržateľnú hodnotu pre našich zákazníkov.

V súlade s našou Stratégiou 100 % zodpovedného získavania zdrojov sa chceme vždy zodpovedne rozhodovať na celosvetovej aj regionálnej úrovni, v rámci všetkých obchodných jednotiek aj materiálových skupín. Tento strategický rámec vychádza z kvalitného riadenia rizík a súladu s legislatívou. Zohľadňuje tiež všetky aspekty Stratégie zmysluplného rastu a sústredí sa na tri kľúčové oblasti udržateľnosti – klimatickú pozitivitu, cirkulárnu ekonomiku a spoločenský pokrok, ktoré sú zásadné pre zodpovedné získavanie zdrojov. Tieto kľúčové oblasti prenášame do praxe pomocou štyroch strategických aktivít – spolupráce, transformácie, inovácie a posilňovania kompetencií, vďaka ktorým sa nám podarí dosiahnuť cieľ 100 % udržateľne získaných zdrojov.

Fotografia Bertranda Conquéreta, Prezidenta Global Supply Chain a Corporate Senior Vice Prezidenta pre Nákup

   

Na oddelení nákupu sa snažíme významne prispievať k realizácii Stratégie zmysluplného rastu spoločnosti Henkel a napĺňať ciele Stratégie 100 % zodpovedného získavania zdrojov.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Proces zodpovedného získavania zdrojov

Ústredným komponentom nášho systému strategického riadenia rizík a dodržiavania predpisov, ktorý sa zameriava na identifikovanie rizík a definovanie vhodných opatrení na ich minimalizáciu, je náš šesťbodový „proces zodpovedného získavania zdrojov“. Na základe hodnotenia výsledkov našich dodávateľov v oblasti trvalej udržateľnosti získavame transparentné informácie, ktoré našim nákupcom umožňujú pomáhať dodávateľom kontinuálne zlepšovať svoje výsledky v oblasti trvalej udržateľnosti. Základom kontinuálneho zlepšovania procesov sú predovšetkým transfer znalostí a budovanie kapacít v oblasti optimalizácie procesov, efektívneho využívania zdrojov a dodržiavania environmentálnych a sociálnych štandardov. Tento prístup dôsledne uplatňujeme na všetkých úrovniach nášho procesu obstarávania.

1. fáza: Predbežná kontrola a zhodnotenie rizík

Posudzovanie rizík v oblasti trvalej udržateľnosti v dodávateľskom reťazci je súčasťou systému riadenia rizík na úrovni celej skupiny. Rizikový potenciál posudzujeme na úrovni regiónu aj jednotlivých krajín, ako aj na úrovni hodnotového reťazca, a to vrátane špecifických priemyselných rizík. Zameriavame sa na krajiny, ktoré medzinárodné inštitúcie identifikovali ako štáty so zvýšenou úrovňou rizika v oblasti trvalej udržateľnosti. Posudzované kritériá zahŕňajú dodržiavanie ľudských práv, ochranu životného prostredia a mieru korupcie. 

Pokiaľ ide o materiály, ktoré sú z hľadiska udržateľnosti problematické, v súčasnosti sú najrizikovejšou oblasťou východné provincie Konžskej demokratickej republiky (KDR). Rôzne vojenské zoskupenia, povstalecké a iné záujmové skupiny profitovali z prebiehajúcej ťažby, pričom počas vojnových konfliktov podnecovali násilie a vykorisťovanie. Štyri druhy minerálov, ktoré sa ťažia vo východnom Kongu a susediacich krajinách, sa nazývajú aj „konfliktné“ alebo „krvavé minerály“. Minerály niobit-tantalit (ruda nióbu), kasiterit (ruda cínu), volframit (ruda volfrámu) a zlato sa používajú na výrobu tantalu, cínu, volfrámu a zlata a označujú sa aj skratkou 3TG.

Zabezpečenie dodávok surovín z oblastí, ktoré nie sú považované za konfliktné, je integrálnou súčasťou našej politiky zodpovedného získavania zdrojov, preto sú naše dodávateľské reťazce predmetom dôsledného due diligence v súlade s Usmernením OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom. Od svojich dodávateľov vyžadujeme dôsledné dodržiavanie príslušných požiadaviek platnej legislatívy týkajúcej sa tzv. konfliktných minerálov (okrem iného vrátane Usmernenia OECD o náležitej starostlivosti, nariadenia EÚ a zákona Dodd-Frank). Dodávatelia sú povinní predložiť písomné dôkazy, že všetky suroviny, ktoré používajú, pochádzajú z bezkonfliktných oblastí. Pretože spoločnosť Henkel nemá priame obchodné vzťahy s hutníckym priemyslom, od dodávateľov očakávame, že budú spolupracovať len s takými hutníckymi podnikmi, ktoré spracúvajú suroviny z bezkonfliktných oblastí v súlade s požiadavkou využívať výlučne minerály zo zdrojov certifikovaných iniciatívou Responsible Minerals Initiative (RMI) alebo inou obdobnou iniciatívou uznanou organizáciou OECD.  

2. fáza: Nábor

Výsledky úvodnej kontroly a zhodnotenia rizík tvoria základ náborového procesu dodávateľov. Od našich dodávateľov očakávame, že budú dodržiavať Kódex správania pre dodávateľov, ako aj Pravidlá zodpovedného získavania zdrojov. Pri náborovom procese postupujeme podľa jednotného globálneho registračného systému a poskytujeme štandardizovaný súhrn našich požiadaviek v oblasti udržateľnosti.

3. fáza: Úvodné hodnotenie alebo audit

Pri nadväzovaní obchodnej spolupráce žiadame nových dodávateľov, aby nám odprezentovali svoje výsledky v oblasti udržateľnosti alebo sa sami zhodnotili a poskytli transparentné údaje o svojich aktivitách v tejto oblasti. Uvedený prístup uplatňujeme v prípade významnej časti objemu našich externe obstarávaných zdrojov použitím hodnotiacej metodiky, ktorú vypracovala organizácia EcoVadis, ktorá sa špecializuje na nezávislé hodnotenie udržateľnosti. Dotazníky obsahujú očakávania v oblasti bezpečnosti, zdravia, životného prostredia, kvality, ľudských práv, štandardov zamestnávania a protikorupčných opatrení.

V roku 2021 sme okrem toho zaviedli softvérové SaaS riešenie IntegrityNext určené pre dodávateľov, od ktorých obstarávame menšie objemy surovín. Základom tohto softvérového riešenia je komplexný formulár na sebahodnotenie výsledkov a rizík v oblasti trvalej udržateľnosti. 

Vybraných dodávateľov podrobujeme úvodnému auditu. Na tomto procese spoločnosť Henkel spolupracuje s nezávislými audítorskými spoločnosťami, ktoré prostredníctvom auditu overujú dodržiavanie predpísaných štandardov. Naše audity zahŕňajú inšpekcie priamo v prevádzke (napr. vo výrobe) a prebiehajú formou inšpekcií v továrňach, ako aj prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami na všetkých úrovniach riadenia.

4. fáza: Analýza hodnotenia výkonu

Externí odborníci na udržateľnosť, ako aj pracovníci nákupného oddelenia zodpovední za jednotlivých dodávateľov, analyzujú výsledky auditov alebo sebahodnotiaceho dotazníka, aby identifikovali nedostatky v oblasti udržateľnosti a potenciál na zlepšenie. Zároveň sa dodávatelia v rámci udržateľnosti zaraďujú do rozličných rizikových skupín. Štandardizovaný proces spracúvania hodnotenia alebo auditu zaručuje, že naši dodávatelia zrealizujú potrebné nápravné opatrenia. Opakované závažné nedodržiavanie stanovených pravidiel vedie k ukončeniu spolupráce s dodávateľom.

5. fáza: Nápravné opatrenia a proces neustáleho zlepšovania

Nezávisle od výsledku auditu alebo hodnotenia žiadame našich dodávateľov, aby pripravili Akčný plán s nápravnými opatreniami a pracovali na zlepšení vymedzených oblastí. Spolu s dodávateľmi sledujeme pokrok v zavádzaní tohto akčného plánu, až pokiaľ neprebehne kontrolný audit či hodnotenie.

6. fáza: Kontrolné hodnotenie/kontrolný audit

Na priebežné sledovanie výkonu našich dodávateľov používame kontrolné hodnotenia a audity, ktoré tvoria cyklus kontinuálneho zlepšovania, ktorý pozostáva z hodnotenia, analýzy a nápravných opatrení. Hodnotenie výkonu našich dodávateľov v oblasti udržateľnosti transparentne komunikujeme v reálnom čase na našich digitálnych platformách.

1. fáza: Predbežná kontrola a zhodnotenie rizík

Posudzovanie rizík v oblasti trvalej udržateľnosti v dodávateľskom reťazci je súčasťou systému riadenia rizík na úrovni celej skupiny. Rizikový potenciál posudzujeme na úrovni regiónu aj jednotlivých krajín, ako aj na úrovni hodnotového reťazca, a to vrátane špecifických priemyselných rizík. Zameriavame sa na krajiny, ktoré medzinárodné inštitúcie identifikovali ako štáty so zvýšenou úrovňou rizika v oblasti trvalej udržateľnosti. Posudzované kritériá zahŕňajú dodržiavanie ľudských práv, ochranu životného prostredia a mieru korupcie. 

Pokiaľ ide o materiály, ktoré sú z hľadiska udržateľnosti problematické, v súčasnosti sú najrizikovejšou oblasťou východné provincie Konžskej demokratickej republiky (KDR). Rôzne vojenské zoskupenia, povstalecké a iné záujmové skupiny profitovali z prebiehajúcej ťažby, pričom počas vojnových konfliktov podnecovali násilie a vykorisťovanie. Štyri druhy minerálov, ktoré sa ťažia vo východnom Kongu a susediacich krajinách, sa nazývajú aj „konfliktné“ alebo „krvavé minerály“. Minerály niobit-tantalit (ruda nióbu), kasiterit (ruda cínu), volframit (ruda volfrámu) a zlato sa používajú na výrobu tantalu, cínu, volfrámu a zlata a označujú sa aj skratkou 3TG.

Zabezpečenie dodávok surovín z oblastí, ktoré nie sú považované za konfliktné, je integrálnou súčasťou našej politiky zodpovedného získavania zdrojov, preto sú naše dodávateľské reťazce predmetom dôsledného due diligence v súlade s Usmernením OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom. Od svojich dodávateľov vyžadujeme dôsledné dodržiavanie príslušných požiadaviek platnej legislatívy týkajúcej sa tzv. konfliktných minerálov (okrem iného vrátane Usmernenia OECD o náležitej starostlivosti, nariadenia EÚ a zákona Dodd-Frank). Dodávatelia sú povinní predložiť písomné dôkazy, že všetky suroviny, ktoré používajú, pochádzajú z bezkonfliktných oblastí. Pretože spoločnosť Henkel nemá priame obchodné vzťahy s hutníckym priemyslom, od dodávateľov očakávame, že budú spolupracovať len s takými hutníckymi podnikmi, ktoré spracúvajú suroviny z bezkonfliktných oblastí v súlade s požiadavkou využívať výlučne minerály zo zdrojov certifikovaných iniciatívou Responsible Minerals Initiative (RMI) alebo inou obdobnou iniciatívou uznanou organizáciou OECD.  

2. fáza: Nábor

Výsledky úvodnej kontroly a zhodnotenia rizík tvoria základ náborového procesu dodávateľov. Od našich dodávateľov očakávame, že budú dodržiavať Kódex správania pre dodávateľov, ako aj Pravidlá zodpovedného získavania zdrojov. Pri náborovom procese postupujeme podľa jednotného globálneho registračného systému a poskytujeme štandardizovaný súhrn našich požiadaviek v oblasti udržateľnosti.

3. fáza: Úvodné hodnotenie alebo audit

Pri nadväzovaní obchodnej spolupráce žiadame nových dodávateľov, aby nám odprezentovali svoje výsledky v oblasti udržateľnosti alebo sa sami zhodnotili a poskytli transparentné údaje o svojich aktivitách v tejto oblasti. Uvedený prístup uplatňujeme v prípade významnej časti objemu našich externe obstarávaných zdrojov použitím hodnotiacej metodiky, ktorú vypracovala organizácia EcoVadis, ktorá sa špecializuje na nezávislé hodnotenie udržateľnosti. Dotazníky obsahujú očakávania v oblasti bezpečnosti, zdravia, životného prostredia, kvality, ľudských práv, štandardov zamestnávania a protikorupčných opatrení.

V roku 2021 sme okrem toho zaviedli softvérové SaaS riešenie IntegrityNext určené pre dodávateľov, od ktorých obstarávame menšie objemy surovín. Základom tohto softvérového riešenia je komplexný formulár na sebahodnotenie výsledkov a rizík v oblasti trvalej udržateľnosti. 

Vybraných dodávateľov podrobujeme úvodnému auditu. Na tomto procese spoločnosť Henkel spolupracuje s nezávislými audítorskými spoločnosťami, ktoré prostredníctvom auditu overujú dodržiavanie predpísaných štandardov. Naše audity zahŕňajú inšpekcie priamo v prevádzke (napr. vo výrobe) a prebiehajú formou inšpekcií v továrňach, ako aj prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami na všetkých úrovniach riadenia.

4. fáza: Analýza hodnotenia výkonu

Externí odborníci na udržateľnosť, ako aj pracovníci nákupného oddelenia zodpovední za jednotlivých dodávateľov, analyzujú výsledky auditov alebo sebahodnotiaceho dotazníka, aby identifikovali nedostatky v oblasti udržateľnosti a potenciál na zlepšenie. Zároveň sa dodávatelia v rámci udržateľnosti zaraďujú do rozličných rizikových skupín. Štandardizovaný proces spracúvania hodnotenia alebo auditu zaručuje, že naši dodávatelia zrealizujú potrebné nápravné opatrenia. Opakované závažné nedodržiavanie stanovených pravidiel vedie k ukončeniu spolupráce s dodávateľom.

5. fáza: Nápravné opatrenia a proces neustáleho zlepšovania

Nezávisle od výsledku auditu alebo hodnotenia žiadame našich dodávateľov, aby pripravili Akčný plán s nápravnými opatreniami a pracovali na zlepšení vymedzených oblastí. Spolu s dodávateľmi sledujeme pokrok v zavádzaní tohto akčného plánu, až pokiaľ neprebehne kontrolný audit či hodnotenie.

6. fáza: Kontrolné hodnotenie/kontrolný audit

Na priebežné sledovanie výkonu našich dodávateľov používame kontrolné hodnotenia a audity, ktoré tvoria cyklus kontinuálneho zlepšovania, ktorý pozostáva z hodnotenia, analýzy a nápravných opatrení. Hodnotenie výkonu našich dodávateľov v oblasti udržateľnosti transparentne komunikujeme v reálnom čase na našich digitálnych platformách.

Spoločne tvoríme udržateľný dodávateľský reťazec

V roku 2011 spoločnosť Henkel spolu s päticou ďalších spoločností z odvetvia chemického priemyslu založili iniciatívu „Spoločne za trvalú udržateľnosť – Chemické dodávateľské reťazce za lepší svet“ (Together for Sustainability – Chemical Supply Chains for a Better World, TfS), ktorá vychádza z princípov iniciatívy OSN Global Compact a Iniciatívy za zodpovedný prístup Medzinárodnej rady chemických združení (International Council of Chemical Associations, ICCA). Cieľom TfS je harmonizovať stále komplexnejšie procesy riadenia dodávateľského reťazca s dôrazom na trvalú udržateľnosť a zlepšiť dialóg medzi obchodnými partnermi na celom svete. Predovšetkým by mali vzniknúť synergie, ktoré umožnia efektívnejšie využívanie zdrojov s minimálnou administratívnou záťažou, a to nielen medzi členskými spoločnosťami, ale aj medzi ich spoločnými dodávateľmi. 

Ústrednou myšlienkou auditov a online hodnotení v rámci iniciatívy TfS je: „Audit pre jedného je auditom pre všetkých!“ Znamená to, že dodávatelia musia absolvovať len jedno hodnotenie či jeden audit. Audity vykonáva viacero vybraných nezávislých audítorských spoločností. V prípade online hodnotení spolupracuje TfS s agentúrou EcoVadis, ktorá sa špecializuje na hodnotenie spoločností z pohľadu trvalej udržateľnosti. Medzi hodnotené oblasti patria manažment, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť, práva zamestnancov a ľudské práva a otázky etického riadenia firiem. V roku 2022 mala TfS k dispozícii približne 14 270 aktívnych hodnotení a auditov TfS. V tom istom roku absolvovalo TfS hodnotenie alebo audit približne 2 800 dodávateľov spoločnosti Henkel. Iniciatíva TfS, ktorej členmi sú významné medzinárodné chemické spoločnosti, zaznamenáva v posledných rokoch výrazný rozmach.

V roku 2022 boli pôvodné základné komponenty iniciatívy TfS, audity a online hodnotenia, doplnené o ďalšie dva kľúčové prvky: bolo vydané usmernenie týkajúce sa výpočtu uhlíkovej stopy pre chemický priemysel pod názvom „A Scope 3 Product Carbon Footprint (PCF) Guideline for the Chemical Industry“. Nové usmernenie konsoliduje existujúce prístupy k výpočtu uhlíkovej stopy chemických produktov s ohľadom na špecifiká chemického priemyslu a umožňuje podnikom,  priemyselným zákazníkom aj spotrebiteľom získať priamo porovnateľné údaje na posúdenie vplyvu výrobkov na klímu v budúcnosti. Iniciatíva TfS tiež pre všetky členské spoločnosti a ich pridružených dodávateľov spustila bezplatnú centrálnu vzdelávaciu platformu TfS Academy. TfS Academy je vzdelávacia a rozvojová platforma zameraná na problematiku udržateľnosti v dodávateľskom reťazci. Jej cieľom je kontinuálne vzdelávať zamestnancov členských spoločností iniciatívy a ich dodávateľských spoločností v kľúčových témach týkajúcich sa trvalej udržateľnosti. 

V septembri 2020 TfS predstavilo nový strategický rámec „TfS Grow&Deliver“. Nová stratégia stavia na predošlých úspechoch a prináša zmenu iniciatívy TfS, ktorá sa už nebude zameriavať len na merateľné hodnoty, ale bude podporovať budovanie komunity, ktorá prinesie konkrétne, viditeľné zmeny. Členovia TfS budú aj naďalej podporovať vysoký štandard procesov a zároveň poskytovať kvalitnejšie závery a údaje získané z hodnotení a auditov. To umožní TfS školiť dodávateľov v témach a oblastiach, ktoré čo najviac podporia udržateľný prístup. TfS sa tiež rozhodlo rozšíriť svoje pôsobenie na perspektívne trhy, ako sú Čína alebo India. Vzájomná spolupráca je ďalším z dôležitých míľnikov novej stratégie. Práve týmto spôsobom chce TfS ešte umocniť pozitívny vplyv na oblasť udržateľnosti. Budovanie komunity TfS je zároveň ďalším kľúčovým faktorom, vďaka ktorému TfS naplní svoje ciele.