ZODPOVEDNÉ ZÍSKAVANIE ZDROJOV

Dodávateľský reťazec každej spoločnosti má dôležitú úlohu pri získavaní zdrojov. Aktívna spolupráca medzi všetkými článkami reťazca otvára nové možnosti, ako znížiť celkový vplyv na životné prostredie a zvýšiť pozitívny vplyv na spoločnosť. Globálny dodávateľský reťazec Henkel tvoria obchodní partneri z viac ako 115 krajín. Spoločnými silami chceme dosiahnuť, aby sme 100 % zdrojov získavali zodpovedným spôsobom.

Naša výnimočná stratégia v oblasti zodpovedného získavania zdrojov nám umožní zmysluplný rast a udržateľný prístup v celom dodávateľskom reťazci, ktorý pozitívne ovplyvní ľudí aj planétu. Preto aktívne komunikujeme a spolupracujeme s našimi dodávateľmi a kladieme dôraz na udržateľné postupy a rešpektovanie ľudských práv. Naším poslaním nie je len dosahovať požadované štandardy, ale iniciovať pozitívnu zmenu v celom dodávateľskom reťazci a vytvoriť udržateľnú hodnotu pre našich zákazníkov.

V súlade s našou Stratégiou 100 % zodpovedného získavania zdrojov sa chceme vždy zodpovedne rozhodovať na celosvetovej aj regionálnej úrovni, v rámci všetkých obchodných jednotiek aj materiálových skupín. Tento strategický rámec vychádza z kvalitného riadenia rizík a súladu s legislatívou. Zohľadňuje tiež všetky aspekty Stratégie zmysluplného rastu a sústredí sa na tri kľúčové oblasti udržateľnosti – klimatickú pozitivitu, cirkulárnu ekonomiku a spoločenský pokrok, ktoré sú zásadné pre zodpovedné získavanie zdrojov. Tieto kľúčové oblasti prenášame do praxe pomocou štyroch strategických aktivít – spolupráce, transformácie, inovácie a posilňovania kompetencií, vďaka ktorým sa nám podarí dosiahnuť cieľ 100 % udržateľne získaných zdrojov.

Fotografia Bertranda Conquéreta, Prezidenta Global Supply Chain a Corporate Senior Vice Prezidenta pre Nákup

   

Na oddelení nákupu sa snažíme významne prispievať k realizácii Stratégie zmysluplného rastu spoločnosti Henkel a napĺňať ciele Stratégie 100 % zodpovedného získavania zdrojov.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Proces zodpovedného získavania zdrojov

Kľúčovým prvkom nášho hodnotenia dodávateľov je šesťstupňový „Proces zodpovedného získavania zdrojov“. Zameriava sa na dva hlavné aspekty. V prvom rade zaisťuje, aby naši dodávatelia spĺňali definované kritériá udržateľnosti. V druhom rade sa zameriava na budovanie zmysluplnej spolupráce s našimi dodávateľmi a strategickými partnermi, aby sme mohli priebežne zlepšovať štandardy udržateľnosti v našom hodnotovom reťazci, napríklad pomocou zdieľania poznatkov a priebežného vzdelávania v oblasti optimalizácie procesov, efektívneho využívania zdrojov a environmentálnych a sociálnych štandardov. Tento proces je súčasťou činnosti nášho nákupného oddelenia po celom svete a zaviedli sme ho vo všetkých regiónoch, prevádzkach a materiálových skupinách. Prebieha vždy na začiatku spolupráce s novými dodávateľmi, ako aj na pravidelnej báze u našich súčasných dodávateľov.

1. fáza: Predbežná kontrola a zhodnotenie rizík

Henkel používa systém včasného varovania pred udržateľnými rizikami na svojich trhoch po celom svete. Vždy začíname zhodnotením potenciálnych rizík v regióne alebo v krajine. Vďaka tomu sa môžeme zamerať na krajiny, v ktorých medzinárodné inštitúcie identifikovali zvýšenú úroveň rizika v oblasti trvalej udržateľnosti. Hodnotenie obsahuje kritériá, ako sú ľudské práva, korupcia a právne prostredie, ako aj rizikové hodnotové reťazce. Rizikové hodnotové reťazce sa vzťahujú na priemyselné odvetvia a sektory, ktoré by pre našu spoločnosť mohli predstavovať potenciálne riziko v oblasti udržateľnosti. Vďaka tomu vieme identifikovať krajiny a trhy, ktoré si môžu vyžadovať špeciálne preventívne opatrenia.

Pokiaľ ide o materiály, ktoré sú z hľadiska udržateľnosti problematické, v súčasnosti sú najrizikovejšou oblasťou východné provincie Konžskej demokratickej republiky (KDR). Rôzne vojenské zoskupenia, povstalecké a iné záujmové skupiny profitovali z prebiehajúcej ťažby, pričom počas vojnových konfliktov podnecovali násilie a vykorisťovanie. Štyri druhy minerálov, ktoré sa ťažia vo východnom Kongu a susediacich krajinách, sa nazývajú aj „konfliktné“ alebo „krvavé minerály“. Minerály niobit-tantalit (ruda nióbu), kasiterit (ruda cínu), volframit (ruda volfrámu) a zlato sa používajú na výrobu tantalu, cínu, volfrámu a zlata a označujú sa aj skratkou 3TG.

Nie je jednoduché zistiť, či ťažba nerastných surovín nevedie k porušovaniu ľudských práv alebo iným zločinom. Preto každoročne žiadame našich priamych dodávateľov kovov, aby predložili oficiálne doklady a dôkazy, že nekupujú ani nespracovávajú kovy z deštruktívnych zdrojov.

2. fáza: Nábor

Výsledky úvodnej kontroly a zhodnotenia rizík tvoria základ náborového procesu dodávateľov. Od našich dodávateľov očakávame, že budú dodržiavať Kódex správania pre dodávateľov, ako aj Pravidlá zodpovedného získavania zdrojov. Pri náborovom procese postupujeme podľa jednotného globálneho registračného systému a poskytujeme štandardizovaný súhrn našich požiadaviek v oblasti udržateľnosti.

3. fáza: Úvodné hodnotenie alebo audit

Pri nadväzovaní obchodnej spolupráce žiadame nových dodávateľov, aby nám odprezentovali svoje výsledky v oblasti udržateľnosti alebo sa sami zhodnotili a poskytli transparentné údaje o svojich aktivitách v tejto oblasti. Na hodnotenie používame dotazníky spoločnosti EcoVadis, ktorá sa špecializuje na nezávislé hodnotenie udržateľnosti. Dotazníky obsahujú očakávania v oblasti bezpečnosti, zdravia, životného prostredia, kvality, ľudských práv, štandardov zamestnávania a protikorupčných opatrení.

Vybraných dodávateľov podrobujeme úvodnému auditu. Na tomto procese spoločnosť Henkel spolupracuje s nezávislými audítorskými spoločnosťami, ktoré prostredníctvom auditu overujú dodržiavanie predpísaných štandardov. Naše audity zahŕňajú inšpekcie priamo v prevádzke (napr. vo výrobe) a prebiehajú formou inšpekcií v továrňach, ako aj prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami na všetkých úrovniach riadenia.

4. fáza: Analýza hodnotenia výkonu

Externí odborníci na udržateľnosť, ako aj pracovníci nákupného oddelenia zodpovední za jednotlivých dodávateľov, analyzujú výsledky auditov alebo sebahodnotiaceho dotazníka, aby identifikovali nedostatky v oblasti udržateľnosti a potenciál na zlepšenie. Zároveň sa dodávatelia v rámci udržateľnosti zaraďujú do rozličných rizikových skupín. Štandardizovaný proces spracúvania hodnotenia alebo auditu zaručuje, že naši dodávatelia zrealizujú potrebné nápravné opatrenia. Opakované závažné nedodržiavanie stanovených pravidiel vedie k ukončeniu spolupráce s dodávateľom.

5. fáza: Nápravné opatrenia a proces neustáleho zlepšovania

Nezávisle od výsledku auditu alebo hodnotenia žiadame našich dodávateľov, aby pripravili Akčný plán s nápravnými opatreniami a pracovali na zlepšení vymedzených oblastí. Spolu s dodávateľmi sledujeme pokrok v zavádzaní tohto akčného plánu, až pokiaľ neprebehne kontrolný audit či hodnotenie.

6. fáza: Kontrolné hodnotenie/kontrolný audit

Na priebežné sledovanie výkonu našich dodávateľov používame kontrolné hodnotenia a audity, ktoré tvoria cyklus kontinuálneho zlepšovania, ktorý pozostáva z hodnotenia, analýzy a nápravných opatrení. Hodnotenie výkonu našich dodávateľov v oblasti udržateľnosti transparentne komunikujeme v reálnom čase na našich digitálnych platformách.

1. fáza: Predbežná kontrola a zhodnotenie rizík

Henkel používa systém včasného varovania pred udržateľnými rizikami na svojich trhoch po celom svete. Vždy začíname zhodnotením potenciálnych rizík v regióne alebo v krajine. Vďaka tomu sa môžeme zamerať na krajiny, v ktorých medzinárodné inštitúcie identifikovali zvýšenú úroveň rizika v oblasti trvalej udržateľnosti. Hodnotenie obsahuje kritériá, ako sú ľudské práva, korupcia a právne prostredie, ako aj rizikové hodnotové reťazce. Rizikové hodnotové reťazce sa vzťahujú na priemyselné odvetvia a sektory, ktoré by pre našu spoločnosť mohli predstavovať potenciálne riziko v oblasti udržateľnosti. Vďaka tomu vieme identifikovať krajiny a trhy, ktoré si môžu vyžadovať špeciálne preventívne opatrenia.

Pokiaľ ide o materiály, ktoré sú z hľadiska udržateľnosti problematické, v súčasnosti sú najrizikovejšou oblasťou východné provincie Konžskej demokratickej republiky (KDR). Rôzne vojenské zoskupenia, povstalecké a iné záujmové skupiny profitovali z prebiehajúcej ťažby, pričom počas vojnových konfliktov podnecovali násilie a vykorisťovanie. Štyri druhy minerálov, ktoré sa ťažia vo východnom Kongu a susediacich krajinách, sa nazývajú aj „konfliktné“ alebo „krvavé minerály“. Minerály niobit-tantalit (ruda nióbu), kasiterit (ruda cínu), volframit (ruda volfrámu) a zlato sa používajú na výrobu tantalu, cínu, volfrámu a zlata a označujú sa aj skratkou 3TG.

Nie je jednoduché zistiť, či ťažba nerastných surovín nevedie k porušovaniu ľudských práv alebo iným zločinom. Preto každoročne žiadame našich priamych dodávateľov kovov, aby predložili oficiálne doklady a dôkazy, že nekupujú ani nespracovávajú kovy z deštruktívnych zdrojov.

2. fáza: Nábor

Výsledky úvodnej kontroly a zhodnotenia rizík tvoria základ náborového procesu dodávateľov. Od našich dodávateľov očakávame, že budú dodržiavať Kódex správania pre dodávateľov, ako aj Pravidlá zodpovedného získavania zdrojov. Pri náborovom procese postupujeme podľa jednotného globálneho registračného systému a poskytujeme štandardizovaný súhrn našich požiadaviek v oblasti udržateľnosti.

3. fáza: Úvodné hodnotenie alebo audit

Pri nadväzovaní obchodnej spolupráce žiadame nových dodávateľov, aby nám odprezentovali svoje výsledky v oblasti udržateľnosti alebo sa sami zhodnotili a poskytli transparentné údaje o svojich aktivitách v tejto oblasti. Na hodnotenie používame dotazníky spoločnosti EcoVadis, ktorá sa špecializuje na nezávislé hodnotenie udržateľnosti. Dotazníky obsahujú očakávania v oblasti bezpečnosti, zdravia, životného prostredia, kvality, ľudských práv, štandardov zamestnávania a protikorupčných opatrení.

Vybraných dodávateľov podrobujeme úvodnému auditu. Na tomto procese spoločnosť Henkel spolupracuje s nezávislými audítorskými spoločnosťami, ktoré prostredníctvom auditu overujú dodržiavanie predpísaných štandardov. Naše audity zahŕňajú inšpekcie priamo v prevádzke (napr. vo výrobe) a prebiehajú formou inšpekcií v továrňach, ako aj prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami na všetkých úrovniach riadenia.

4. fáza: Analýza hodnotenia výkonu

Externí odborníci na udržateľnosť, ako aj pracovníci nákupného oddelenia zodpovední za jednotlivých dodávateľov, analyzujú výsledky auditov alebo sebahodnotiaceho dotazníka, aby identifikovali nedostatky v oblasti udržateľnosti a potenciál na zlepšenie. Zároveň sa dodávatelia v rámci udržateľnosti zaraďujú do rozličných rizikových skupín. Štandardizovaný proces spracúvania hodnotenia alebo auditu zaručuje, že naši dodávatelia zrealizujú potrebné nápravné opatrenia. Opakované závažné nedodržiavanie stanovených pravidiel vedie k ukončeniu spolupráce s dodávateľom.

5. fáza: Nápravné opatrenia a proces neustáleho zlepšovania

Nezávisle od výsledku auditu alebo hodnotenia žiadame našich dodávateľov, aby pripravili Akčný plán s nápravnými opatreniami a pracovali na zlepšení vymedzených oblastí. Spolu s dodávateľmi sledujeme pokrok v zavádzaní tohto akčného plánu, až pokiaľ neprebehne kontrolný audit či hodnotenie.

6. fáza: Kontrolné hodnotenie/kontrolný audit

Na priebežné sledovanie výkonu našich dodávateľov používame kontrolné hodnotenia a audity, ktoré tvoria cyklus kontinuálneho zlepšovania, ktorý pozostáva z hodnotenia, analýzy a nápravných opatrení. Hodnotenie výkonu našich dodávateľov v oblasti udržateľnosti transparentne komunikujeme v reálnom čase na našich digitálnych platformách.

Spoločne tvoríme udržateľný dodávateľský reťazec

V roku 2011 spoločnosť Henkel spolu s päticou ďalších spoločností z odvetvia chemického priemyslu založili iniciatívu „Spoločne za trvalú udržateľnosť – Chemické dodávateľské reťazce za lepší svet“ (Together for Sustainability – Chemical Supply Chains for a Better World, TfS), ktorá vychádza z princípov iniciatívy OSN Global Compact a Iniciatívy za zodpovedný prístup Medzinárodnej rady chemických združení (International Council of Chemical Associations, ICCA). Cieľom TfS je harmonizovať stále komplexnejšie procesy riadenia dodávateľského reťazca s dôrazom na trvalú udržateľnosť a zlepšiť dialóg medzi obchodnými partnermi na celom svete. Predovšetkým by mali vzniknúť synergie, ktoré umožnia efektívnejšie využívanie zdrojov s minimálnom administratívnou záťažou, a to nielen medzi členskými spoločnosťami, ale aj medzi ich spoločnými dodávateľmi. Ústrednou myšlienkou auditov a online hodnotení v rámci iniciatívy TfS je: „Audit pre jedného je auditom pre všetkých!“ Znamená to, že dodávatelia musia absolvovať len jedno hodnotenie či jeden audit. Audity vykonáva viacero vybraných nezávislých audítorských spoločností. V prípade online hodnotení spolupracuje TfS s agentúrou EcoVadis, ktorá sa špecializuje na hodnotenie spoločností z pohľadu trvalej udržateľnosti. Medzi hodnotené oblasti patria manažment, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť, práva zamestnancov a ľudské práva a otázky etického riadenia firiem. V roku 2022 mala TfS k dispozícii približne 14 270 aktívnych hodnotení a auditov TfS. V tom istom roku absolvovalo TfS hodnotenie alebo audit približne 2 800 dodávateľov spoločnosti Henkel. Iniciatíva TfS sa v posledných rokoch výrazne rozrástla a v súčasnosti má 40 členov, ktorých celkové globálne výdavky predstavujú viac než  400 miliárd eur (údaj z februára 2023).

V roku 2021 vznikla aj TfS Academy, ktorá poskytuje vzdelávaciu platformu pre zamestnancov členských spoločností a ich dodávateľov. TfS Academy ponúka viac než 300 vzdelávacích kurzov v siedmich jazykoch. 

V septembri 2020 TfS predstavilo nový strategický rámec „TfS Grow&Deliver“. Nová stratégia stavia na predošlých úspechoch a prináša zmenu iniciatívy TfS, ktorá sa už nebude zameriavať len na merateľné hodnoty, ale bude podporovať budovanie komunity, ktorá prinesie konkrétne, viditeľné zmeny. Členovia TfS budú aj naďalej podporovať vysoký štandard procesov a zároveň poskytovať kvalitnejšie závery a údaje získané z hodnotení a auditov. To umožní TfS školiť dodávateľov v témach a oblastiach, ktoré čo najviac podporia udržateľný prístup. TfS sa tiež rozhodlo rozšíriť svoje pôsobenie na perspektívne trhy, ako sú Čína alebo India. Vzájomná spolupráca je ďalším z dôležitých míľnikov novej stratégie. Práve týmto spôsobom chce TfS ešte umocniť pozitívny vplyv na oblasť udržateľnosti. Budovanie komunity TfS je zároveň ďalším kľúčovým faktorom, vďaka ktorému TfS naplní svoje ciele.

Bertrand Conquéret, Chief Procurement Officer (CPO) v spoločnosti Henkel, je prezidentom iniciatívy TfS od mája 2019. Zohral kľúčovú úlohu pri vývoji novej stratégie „Grow&Deliver“.