ROZMANITOSŤ, ROVNOSŤ A INKLÚZIAVšetci sme výnimoční. Spolu sme Henkel.

st-jun22-henkel-global-hr-0094-final

Výnimočnosť našich ľudí je našou vnútornou silou.

V spoločnosti Henkel veríme v silu výnimočnosti. Veríme v spravodlivosť a solidaritu so všetkými ľuďmi bez rozdielu – v našich komunitách aj v práci.

Rozmanitosť našich zamestnancov, ich rozličný pôvod, skúsenosti, názory a uznanie všetkých ich individuálnych odlišností sú našou hlavnou konkurenčnou výhodou. Veríme, že firemná kultúra, ktorá sa zameriava na rozmanitosť, spravodlivosť a inklúziu, je kľúčom ku kreativite a inováciám. Naša schopnosť dosahovať výnimočné úspechy je výsledkom a zároveň závisí od našej schopnosti začleniť rozmanitosť, spravodlivosť a inklúziu do našej firemnej kultúry a spôsobu podnikania.

Sme odhodlaní budovať tímy, ktoré spĺňajú potreby trhov, na ktorých pôsobíme, a klientov, s ktorými spolupracujeme, pričom odrážajú rozmanitosť kultúrnych skúseností, zručností a znalostí. Sme presvedčení, že rozmanité tímy stimulujú inovácie a hľadanie nových prístupov k riešeniu problémov, ale nato, aby dokázali využiť svoj plný potenciál, potrebujú inkluzívnu firemnú kultúru a líderstvo.


Sylvie Nicol

Na našich kolegoch záleží. Náš rozmanitý globálny tím a inkluzívna firemná kultúra sú zdrojom našej kreativity a inovatívnosti.

V roku 2007 sa spoločnosť Henkel stala prvou nemeckou spoločnosťou na indexe DAX, ktorá vytvorila osobitný globálny tím na podporu rozmanitosti. Dnes sú už rozmanitosť, spravodlivosť a inklúzia hlboko ukotvené v našej firemnej stratégii a podnikovej kultúre. Aby sme ich začlenili do všetkých oblastí nášho podnikania, vybudovali sme celofiremnú sieť na ich aktívnu podporu v rámci všetkých oddelení a regiónov.

Naše ciele a ambície

Náš cieľ je stelesnením našej motivácie, presvedčenia a smerovania k úspešnej budúcnosti spoločnosti Henkel, ktorá je založená na rozmanitosti, spravodlivosti a inklúzii. Spoznajte, v čo veríme a za čím si stojíme.

Cieľ v oblasti rodovej rovnosti do roku 2025 – podpora rodovej rozmanitosti v spoločnosti Henkel

Svoje jednoznačné odhodlanie budovať rozmanitejšiu, spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu organizáciu podporujeme konkrétnymi cieľmi a opatreniami.

Rodová rovnosť je jedným z kľúčových aspektov rozmanitosti. Sme presvedčení, že v našom úspechu zohráva rozhodujúcu úlohu. Rovnako si uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť za presadzovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Preto sme si stanovili ambiciózny cieľ:

Do roku 2025 chceme dosiahnuť rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia.
Zásadne zvýšiť podiel žien v top manažmente a vybudovať personálne zdroje na obsadenie vedúcich pozícií
aj na nižších úrovniach manažmentu v budúcnosti.

V ostatných rokoch sa nám v tejto oblasti podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie; ženy v súčasnosti tvoria až 38 % zamestnancov vo všetkých riadiacich funkciách. Je nám však jasné, že musíme urobiť ešte viac, preto sme v plnej miere odhodlaní výrazne zrýchliť svoje úsilie v tejto oblasti. Zistite viac o našom prístupe k rodovej rovnosti.

SPOLOČNE ZARODOVÚ ROVNOSŤ

Fakty a čísla o rozmanitosti v Henkel Slovensko

47 národností

Vďaka zamestnancom z vyše 37 krajín sveta je kultúrna rozmanitosť pevne zakorenenou súčasťou každodenného života našich tímov v Henkel Slovensko.

51% žien

Podiel žien v riadiacich funkciách sa zvýšil na 51 percent. Rodové stereotypy teda v Henkel Slovensko nemajú miesto.

Hovoríme aktívne 12 jazykmi

Aj keď je našim pracovným jazykom angličtina, naši ľudia sa pri vykonávaní svojich úloh dorozumievajú až 26 rôznymi jazykmi.

13% našich zamestnancov sú cudzinci 

a majú inú než slovenskú národnosť, čo zodpovedá potrebám medzinárodných trhov, ktoré Henkel Slovensko z Bratislavy obsluhuje.

Kľúčové piliere rozmanitosti a iniciatívy

K problematike rozmanitosti, spravodlivosti a inklúzie pristupujeme holisticky. Rozmanitosť pre nás predstavuje rôznorodosť talentu, prístupov, názorov, silných stránok, zručností a ďalších vlastností, ktoré nás robia výnimočnými. Hoci našu rozmanitosť tvoria všetky uvedené vlastnosti, naše strategické iniciatívy sa zameriavajú na niekoľko kľúčových oblastí. Viac informácií nájdete na henkel.com (v angličtine).

Naše podporné skupiny na pracovisku

Motivujeme zamestnancov, aby na pracovisku vytvárali podporné skupiny, v ktorých si môžu vymieňať svoje skúsenosti, rady a informácie.

V spoločnosti Henkel v súčasnosti existuje 54 podporných skupín, ktoré sa venujú takým témam ako rodová rovnosť, sexuálna orientácia či zdravotné postihnutie. Ich členovia si vymieňajú poznatky aj skúsenosti a spoločne s našou globálnou sieťou pre rozmanitosť, spravodlivosť a inklúziu pracujú na strategických iniciatívach na posilnenie inkluzívneho pracovného prostredia.


54 ERGSWORLD­WIDE