PROSPERUJÚCE KOMUNITY

Two children and a woman in a research coat colour a picture at a table

Robíme všetko, čo môžeme, aby sme ľuďom zlepšili život. Je našou spoločenskou povinnosťou podporovať rovnosť príležitostí, posilňovať rozmanitosť a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Zamestnancom ponúkame príležitosti na celoživotné vzdelávanie a atraktívne a zdravé pracovné prostredie. Podporujeme spoločenský pokrok a prístup k vzdelaniu na celom svete a pomáhame v krízových situáciách.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Rovnosť

Posilňovať, rovnosť rozmanitosť a inklúziu, chrániť ľudské práva a zlepšovať život ľudí.

Zmenšovať nerovnosti a na nikoho nezabúdať – toto je kľúč k zmysluplnému spoločenskému rozvoju. V posledných rokoch sa však aj v tejto oblasti stretávame so zväčšujúcimi sa problémami. Udalosti, ktoré sa vo svete odohrávajú, zvyšujú sociálne vylúčenie, prehlbujú systémovú diskrimináciu a bránia sociálnemu rozvoju v celej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že rovnosť a spravodlivosť sú stredobodom riešení, ktoré nás v čase krízy môžu posunúť ďalej. Touto myšlienkou sa riadi aj náš prístup, ktorým chceme dosiahnuť pozitívny transformačný vplyv našich činností. Spravodlivosť je tmelivom, ktoré prepája rôzne témy, a hnacou silou veľkej časti našich aktivít. 

Posilňovanie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi – so všetkými ich rozdielmi – v spoločnosti aj v pracovnom prostredí je kľúčové pre podporu kreativity a inovácií. Všetci by sme mali počúvať rôzne názory a snažiť sa pochopiť rozdielne pohľady a spôsoby myslenia. Spoločne musíme budovať firemnú kultúru založenú na vzájomnej dôvere, ktorá vedie zamestnancov k tomu, aby sa nebáli prejaviť iniciatívu, mysleli proaktívne a boli otvorení novým myšlienkam.

V plnej miere si uvedomujeme a prijímame úlohu, ktorú môžu spoločnosti ako kľúčoví sociálni partneri zohrať pri zmierňovaní negatívnych vplyvov a podpore pozitívnych zmien.

Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia posilňujú našu kultúru spolupatričnosti

Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia sú v podnikaní absolútne nevyhnutné, a preto tvoria pevnú súčasť firemnej kultúry v spoločnosti Henkel. Naším cieľom je rozvíjať a podporovať kultúru spolupatričnosti a s dôrazom na rovnosť príležitostí sa usilovať o využitie plného potenciálu našej rozmanitosti. Sme presvedčení, že rozmanitosť ľudských zdrojov a otvorená firemná kultúra, ktorá dokáže zamestnancov oceniť, sú dôležitými faktormi pre úspech v globalizovanom svete. Rôznorodosť názorov, kultúr a spôsobu myslenia nám pomáha pri napĺňaní potrieb čoraz rozmanitejších trhov a partnerov prostredníctvom našich kreatívnych a inovatívnych produktov, služieb a riešení. Množstvom programov a vzdelávacích aktivít pomáhame lepšie porozumieť rozmanitosti a oceniť jej prínosy pre našu spoločnosť a zároveň podporujeme budovanie inkluzívnej firemnej kultúry. 

Náš záväzok k dodržiavaniu ľudských práv

Spoločnosť Henkel presadzuje jasnú politiku podnikania etickým a zákonným spôsobom. S tým neodmysliteľne súvisí aj náš záväzok rešpektovať a dodržiavať medzinárodne uznávané ľudské práva. Už v roku 1994 spoločnosť predstavila dokument pod názvom Poslanie a zásady, v ktorom zdôraznila, že spoločenské hodnoty a štandardy sú neoddeliteľnou súčasťou jej firemnej politiky.

Vzdelávanie

Podporovať celoživotné vzdelávanie a motivovať ľudí k aktívnemu presadzovaniu trvalej udržateľnosti

Vzdelávanie je jedným z najsilnejších nástrojov na podporu a realizáciu pozitívnych zmien. Vďaka vzdelaniu získavajú ľudia vedomosti a zručnosti, ktoré im umožňujú vymaniť sa z chudoby, odstraňovať sociálne nerovnosti a chrániť svoje zdravie. Právo na vzdelanie vrátane celoživotného vzdelávania, ako nástroj na realizáciu ďalších práv, je kľúčovým prvkom, ktorým sa riadi naša stratégia.

Kontinuálne vzdelávanie podporuje inovatívne myslenie a kreativitu. Vzdelávanie a rozvoj sú rozhodujúcou súčasťou našej každodennej práce, ale rovnako dôležitá je aj možnosť osobného rozvoja prostredníctvom vzdelávania mimo našich hlavných pracovných povinností. Na rozdiel od tradičných spôsobov vzdelávania sa zameriavame na inovatívne programy, ktoré ku vzdelávacím aktivitám pristupujú holistickým a angažovaným spôsobom a kladú dôraz na rozvoj vedomostí, zručností a kritického myslenia.

Základom nášho prístupu je vzdelávanie našich vlastných zamestnancov, na ktoré však nadväzuje aj vzdelávanie našich zákazníkov a komunít, v ktorých pôsobíme. Vzdelávacie aktivity sú navrhnuté tak, aby ľuďom poskytli zručnosti a schopnosti potrebné na rozvíjanie inovatívnych myšlienok a trvalo udržateľného správania, ako aj nové digitálne nástroje, ktoré im umožnia zvládnuť budúce výzvy a využiť príležitosti, ktoré prinášajú.

Spoločenská angažovanosť

Spoločne so súčasnými aj bývalými zamestnancami, zákazníkmi, spotrebiteľmi, partnermi a charitatívnymi organizáciami sa zaväzujeme trvalým spôsobom prispievať k celospoločenskému rozvoju ďaleko nad rámec nášho podnikania. Spoločenský záväzok spoločnosti Henkel stojí na troch základných pilieroch: dobrovoľnícka činnosť našich zamestnancov, spolupráca s charitatívnymi organizáciami a humanitárna pomoc s dôrazom na pomoc pri prírodných katastrofách.

Spoločensky zodpovedné podnikanie je náš spôsob, ako „Pripraviť spoločnosť na budúcnosť“. Naše aktivity sú navrhnuté tak, aby ľuďom prostredníctvom vzdelávania poskytli zručnosti a schopnosti potrebné na rozvíjanie inovatívnych myšlienok a trvalo udržateľného správania, ako aj nové digitálne nástroje, ktoré im umožnia zvládnuť budúce výzvy a využiť príležitosti, ktoré môžu priniesť.

Vzdelávacie programy

Pri implementácii našej stratégie trvalej udržateľnosti sú to práve naši ľudia, kto najviac prispieva k jej úspechu – svojím odhodlaním, schopnosťami a znalosťami. Práve preto chceme posilňovať a podporovať ich aktívnu angažovanosť v oblasti udržateľného rozvoja. Svoju existujúcu ponuku vzdelávacích aktivít sme rozšírili o holistický program, ktorého cieľom je vybaviť našich zamestnancov znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním, ktoré sú kľúčové pre spoločnosť Henkel v jej úlohe lídra v oblasti trvalej udržateľnosti. Zároveň ich chceme motivovať a dať im možnosť aktívne sa zapájať do budovania udržateľnej budúcnosti na pracovisku aj v súkromí.

Okrem toho naďalej rozširujeme naše programy v oblasti komunitného vzdelávania. Príspevkom spoločnosti Henkel k budovaniu vedeckej gramotnosti je medzinárodná vzdelávacia iniciatíva Forscherwelt (Svet výskumníkov).

Forscherwelt (Researcher's World) Dubai - Thumbnail

Spoločenský blahobyt

Zlepšovať zdravie a spoločenský blahobyt a podporovať spoločenský pokrok.

V prístupe k osobnej pohode jednotlivca sa v čoraz väčšej miere presadzuje holistický pohľad, ktorý nerozlučiteľne prepája telesné zdravie, duševnú pohodu a sociálne aspekty – a takto k nej pristupujeme aj v spoločnosti Henkel.

Aby sa nám to v neustále zrýchľujúcom digitalizovanom pracovnom prostredí podarilo dosiahnuť, je nevyhnutné, aby sme prehodnotili svoj prístup a prispôsobili sa meniacim sa podmienkam. Na zachovanie firemnej kultúry, ktorá prispieva k pohode zamestnancov, potrebujeme spoločný a inkluzívny prístup. V čase bezprecedentných zmien na pracoviskách sa stáva kľúčovým pochopiť, ako pracovné prostredie ovplyvňuje náš pocit pohody. Pri vytváraní optimálnych pracovných podmienok, ktoré prispievajú k väčšej kreativite a posilňujú aj mentálnu odolnosť, nesmieme zabúdať ani na revitalizáciu pracovných priestorov, aby lepšie vyhovovali potrebám našich zamestnancov.

Opatrenia na podporu duševného zdravia naďalej ostávajú dôležitým faktorom pri realizácii našej stratégie v tejto oblasti. Ďalším dôležitým aspektom, na ktorý je potrebné sa zamerať pri zavádzaní pozitívnych zmien v tejto oblasti, sú prínosy digitálnych nástrojov a pochopenie ich možností pri zlepšovaní pracovnej pohody našich zamestnancov.

Čím lepšie rozumieme, čo pracovná pohoda pre zamestnancov znamená, tým väčšie je naše úsilie o jej holistické začlenenie do našej podnikovej kultúry.

Chrániť a zlepšovať zdravie a pohodu zamestnancov

Podporujeme zdravie a vitalitu našich zamestnancov, ktoré pomáhajú pri budovaní agilnej a výkonnej organizácie. Vychádzame pri tom z harmonizovaných globálnych štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnancom ponúkame programy zdravotnej starostlivosti a prevencie, ktoré ich na pracovisku chránia pred rizikami, ktoré by mohli viesť k vzniku ochorení. Bohatá ponuka zdravotných služieb, ktoré sú dostupné v našich prevádzkach, sleduje dva ciele: podporovať našich zamestnancov v starostlivosti o svoje zdravie (napr. prostredníctvom seminárov, ako prestať fajčiť, pravidelných zdravotných prehliadok, prevencie AIDS, atď.) a pomáhať im zachovať si duševnú vitalitu (napr. formou opatrení zameraných na zvládanie stresu a podobných aktivít).

V rámci zdravotnej osvetovej kampane Journey to Myself, ktorú sme realizovali v roku 2022, sme sa zamerali na sériu aktivít na zvýšenie a posilnenie duševnej odolnosti zamestnancov. Jej holistické zameranie spojilo duševné, fyzické a sociálne aspekty dobrého zdravia. V rámci kampane sa viac než 2 650 zamestnancov na celom svete stalo tzv. duševnými skautmi, ktorí v rámci spoločnosti pôsobia ako ambasádori tejto myšlienky.

Vysoká bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť zamestnancov v rámci našej spoločnosti aj celého hodnotového reťazca bola jednou z našich najvyšších priorít už pred pandémiou ochorenia COVID-19. Naďalej sa sústredíme na splnenie nášho dlhodobého cieľa, ktorým je nulový výskyt pracovných úrazov, a do konca roka 2025 chceme zvýšiť bezpečnosť pri práci o 60 % v porovnaní s rokom 2010.

Investujeme do školení na zvýšenie povedomia našich zamestnancov v tejto problematike a na zlepšenie technických bezpečnostných štandardov. Pravidelne vyhodnocujeme dodržiavanie našich prísnych štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia a usilujeme sa zlepšiť bezpečnosť pri práci nielen u našich dodávateľov, ale aj v prípade zamestnancov iných spoločností, ktorí pracujú v našich prevádzkach.

Pravidelné bezpečnostné školenia zamestnancov sú zamerané na to, aby ich naučili identifikovať a eliminovať riziko vzniku pracovných úrazov. Programy, ktoré už sú v niektorých oblastiach zavedené, neustále rozširujeme tak, aby pokrývali našu celú spoločnosť. Realizujeme aj globálne osvetové bezpečnostné kampane, ktorých cieľom je ešte viac zvýšiť informovanosť našich zamestnancov o najdôležitejších otázkach bezpečnosti pri práci.


Budúcnosť práce

V spoločnosti Henkel meriame výkonnosť výsledkami, nie prítomnosťou na pracovisku. Preto už mnoho rokov podporujeme flexibilné pracovné modely. V súlade s našou kultúrou vzájomnej dôvery sú práca na čiastočný úväzok, pohyblivý pracovný čas, nové koncepty na pracovisku a práca na diaľku či z domu prirodzenou súčasťou nášho fungovania. Pre našich zamestnancov chceme vytvoriť pracovné prostredie budúcnosti. 

Smart Work predstavuje holistický prístup k tomu, ako našich zamestnancov a celú organizáciu pripraviť na prácu budúcnosti. Smart Work sa zameriava nielen na to, ako zosúladiť koncept práce z domu s prácou na pracovisku, ale aj na to, ako podporiť spoluprácu medzi zamestnancami a ich kreativitu, ako zlepšiť náš program zdravotnej starostlivosti a ako využiť celý potenciál našej digitálnej infraštruktúry.