PROSPERUJÚCE KOMUNITY

A woman and two men collect plastic waste from the nature

Robíme všetko, čo môžeme, aby sme ľuďom zlepšili život. Je našou spoločenskou povinnosťou podporovať rovnosť príležitostí, posilňovať rozmanitosť a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Zamestnancom ponúkame príležitosti na celoživotné vzdelávanie a atraktívne a zdravé pracovné prostredie. Podporujeme spoločenský pokrok a prístup k vzdelaniu na celom svete a pomáhame v krízových situáciách.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Rovnosť

Posilňovať, rovnosť rozmanitosť a inklúziu, chrániť ľudské práva a zlepšovať život ľudí.

Zmenšovať nerovnosti a na nikoho nezabúdať – toto je kľúč k zmysluplnému spoločenskému rozvoju. V posledných rokoch sa však aj v tejto oblasti stretávame so zväčšujúcimi sa problémami. Udalosti, ktoré sa vo svete odohrávajú, zvyšujú sociálne vylúčenie, prehlbujú systémovú diskrimináciu a bránia sociálnemu rozvoju v celej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že rovnosť a spravodlivosť sú stredobodom riešení, ktoré nás v čase krízy môžu posunúť ďalej. Touto myšlienkou sa riadi aj náš prístup, ktorým chceme dosiahnuť pozitívny transformačný vplyv našich činností. Spravodlivosť je tmelivom, ktoré prepája rôzne témy, a hnacou silou veľkej časti našich aktivít. 

Posilňovanie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi – so všetkými ich rozdielmi – v spoločnosti aj v pracovnom prostredí je kľúčové pre podporu kreativity a inovácií. Všetci by sme mali počúvať rôzne názory a snažiť sa pochopiť rozdielne pohľady a spôsoby myslenia. Spoločne musíme budovať firemnú kultúru založenú na vzájomnej dôvere, ktorá vedie zamestnancov k tomu, aby sa nebáli prejaviť iniciatívu, mysleli proaktívne a boli otvorení novým myšlienkam.

V plnej miere si uvedomujeme a prijímame úlohu, ktorú môžu spoločnosti ako kľúčoví sociálni partneri zohrať pri zmierňovaní negatívnych vplyvov a podpore pozitívnych zmien.

Vzdelávanie

Podporovať celoživotné vzdelávanie a motivovať ľudí k aktívnemu presadzovaniu trvalej udržateľnosti

Pri implementácii stratégie trvalej udržateľnosti sú to práve naši ľudia, kto najviac prispieva k jej úspechu – svojím odhodlaním, schopnosťami a znalosťami. Práve preto chceme posilňovať a podporovať ich aktívnu angažovanosť v oblasti udržateľného rozvoja. Našu vzdelávaciu ponuku sme rozšírili o holistický program, ktorého cieľom je vybaviť našich zamestnancov znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním, ktoré sú pre spoločnosť Henkel v jej úlohe lídra v oblasti trvalej udržateľnosti kľúčové. Zároveň ich chceme motivovať a dať im možnosť aktívne sa zapájať do budovania udržateľnej budúcnosti na pracovisku aj v súkromí.

Okrem toho naďalej rozširujeme naše programy v oblasti komunitného vzdelávania. Príspevkom spoločnosti Henkel k budovaniu vedeckej gramotnosti je medzinárodná vzdelávacia iniciatíva Forscherwelt (Svet výskumníkov).

Spoločenský blahobyt

Zlepšovať zdravie a spoločenský blahobyt a podporovať spoločenský pokrok.

Podporujeme zdravie a vitalitu našich zamestnancov, ktoré pomáhajú vytvárať agilnú a výkonnú organizáciu. Spoliehame sa pri tom na globálne harmonizované štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečujeme preventívnu zdravotnú starostlivosť, ktorá chráni pred pracovnými a celkovými zdravotnými rizikami, ktoré by mohli viesť k vzniku ochorenia. Široká ponuka zdravotných služieb, ktoré sú dostupné v našich prevádzkach, sleduje dva ciele: starať sa o fyzické zdravie našich zamestnancov a zachovávať ich duševnú vitalitu.