TRANSFORMAČNÝ VPLYV

Semi curled fern leaf in the process of growth.

Žijeme v časoch transformácie a zmien – pre planétu a ľudí. Je to dôležitejšie ako všetko, čo teraz konáme.

V dnešnej dynamickej dobe sa stretávame so zmenami na každom kroku, či už ide o zmenu klímy, zvýšené nároky na prírodné zdroje a životne dôležité systémy ako lesy, voda a biodiverzita, či prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Zabezpečenie trvalej udržateľnosti v uvedených oblastiach si vyžaduje mnohostranné, komplexné a rôznorodé riešenia.

V tejto súvislosti si uvedomujeme, že spoločnosti ako Henkel zohrávajú významnú úlohu pri riešení týchto problémov a presadzovaní transformačných zmien. Udržateľnosť nášho podnikania je dlhodobou súčasťou firemnej kultúry spoločnosti Henkel. Základným kameňom nášho úspechu je starostlivosť o ľudí a životné prostredie, ktorá má v našej spoločnosti dlhoročnú tradíciu. Trvalú udržateľnosť zároveň vnímame aj ako neustálu snahu o riešenie aktuálnych problémov a získavanie nových znalostí, ktoré vychádzajú z vedeckého poznania.

Manifest udržateľnosti spoločnosti Henkel

Žijeme a pracujeme v neustále sa meniacich časoch. Naše poslanie riešiť environmentálne, sociálne a politické výzvy nebolo nikdy jasnejšie. Musíme podporiť transformačný vplyv pre dobro generácií.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Akú rolu hrajú globálne spoločnosti?

Firmy, ako významní sociálni partneri s veľkým spoločenským vplyvom, majú potenciál stáť na čele procesov, ktoré vedú k transformačnej zmene. Popri platbách v podobe miezd a daní podniky prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju ako zamestnávatelia, nákupcovia a investori. Môžu tiež prispieť k zrýchleniu transformácie hospodárstva smerom k udržateľnosti tvorbou inovatívnych technológií a produktov.

Uvedomujeme si, že svoju ambicióznu transformáciu môžeme dosiahnuť len v rámci existujúcich spoločenských systémov. Spolu s nami si svoje postavenie v časoch transformačných zmien uvedomujú aj naši partneri. Preto spolupracujeme s partnermi v rámci celého hodnotového reťazca, s komunitami, v ktorých pôsobíme, s tvorcami verejných politík a s celým firemným prostredím, aby sme mohli prinášať nové systémové riešenia.

Čas na transformačnú zmenu

Sme odhodlaní presadzovať transformačnú zmenu, ktorá našim partnerom a zákazníkom prinesie vyššiu hodnotu, prispeje k úspešnému rozvoju nášho podnikania a posilní trvalú udržateľnosť pre dobro súčasnej aj budúcich generácií. V roku 2022 sme predstavili nový rámcový strategický dokument s názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework, ktorý predstavuje našu globálnu rámcovú stratégiu na dosiahnutie trvalo udržateľného podnikania a zároveň nadväzuje na našu ambíciu dosiahnuť „Transformáciu pre dobro generácií“.

Teraz musíme všetci spojiť sily, aby sa táto stratégia stala skutočnosťou. Pri napĺňaní nášho spoločného cieľa spájame rôzne pohľady a cesty na jeho dosiahnutie. Vytváraním silných partnerstiev a podporou spoločných iniciatív môžeme celý proces transformačnej zmeny urýchliť a priniesť inovatívne produkty a technológie, ktoré nielen zlepšujú kvalitu života jednotlivcov a celých komunít, ale zároveň chránia budúcnosť našej planéty. Zároveň sa hlásime k cieľom udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, a to na jednej strane prostredníctvom nášho širokého portfólia výrobkov a prítomnosťou na veľkom množstve svetových trhov, a na druhej strane naším neutíchajúcim úsilím hľadať riešenia problémov, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti.

V časoch bezprecedentných zmien a transformácie sú naše firemné hodnoty a trvalé odhodlanie meniť veci k lepšiemu nemennou konštantou. Svoju pozornosť zároveň venujeme hľadaniu nových príležitostí, ako prispieť k pozitívnej zmene. A aj naďalej chceme byť hnacou silou týchto transformačných zmien.