Transformačný vplyv

Žijeme v časoch transformácie a zmien – pre planétu a ľudí. Je to dôležitejšie ako všetko, čo teraz konáme.

Globálna zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým dnes ľudstvo čelí, a vyžaduje si naliehavé a ambiciózne opatrenia. Je tiež dôležité chrániť a regenerovať systémy na podporu života, ako sú lesy, voda a biodiverzita, pre súčasné a budúce generácie. Zároveň sme svedkami nárastu globálnej chudoby a sociálnej nerovnosti, čiastočne kvôli pandémii COVID-19. A v tomto procese uznávame, že spoločnosti ako Henkel zohrávajú úlohu pri riešení týchto výziev a pri dosahovaní transformačných zmien.

Vďaka globálnym dodávateľským reťazcom, digitálnym médiám a pripojeným zariadeniam sa naša planéta stáva čoraz menšou. Tieto výdobytky však zároveň spôsobili doposiaľ nevídaný nárast výziev, ktorým náš svet čelí. Hoci stredná trieda celosvetovo rastie, mnohí ľudia ešte stále žijú v chudobe, pracujú v nedôstojných podmienkach a zápasia o vlastnú budúcnosť. Popritom odhady do roku 2050 avizujú nárast celosvetovej populácie až na 9 miliárd ľudí, pričom už dnes presahuje environmentálna stopa ľudstva možnosti našej planéty. Preto je také dôležité, aby sme tvorili zdieľané hodnoty, a to prostredníctvom inovatívnych produktov a technológií, ktoré ľuďom a komunitám skvalitňujú život, a zároveň obmedzujú množstvo zdrojov a surovín, ktoré sa spotrebujú pri ich výrobe.

Skoncujme s chudobou, zaistime prosperitu a chráňme planétu

Vývoj udržateľných riešení zajtrajška si už dnes vyžaduje aktívnu spoluprácu. Tento duch spolupráce je srdcom 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré v septembri 2015 predstavila Organizácia spojených národov. Tieto ciele vytvárajú spoločný rámec pre spoluprácu úradov, občianskej spoločnosti a podnikov, vďaka ktorým sa priblížime k vykoreneniu chudoby, zaisteniu prosperity a ochrane planéty. Ciele udržateľného rozvoja jasne určujú jednotlivé otázky, ktoré treba vyriešiť, ak sa máme pohnúť smerom k udržateľnému rozvoju.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Manifest udržateľnosti spoločnosti Henkel

Žijeme a pracujeme v neustále sa meniacich časoch. Naše poslanie riešiť environmentálne, sociálne a politické výzvy nebolo nikdy jasnejšie.

Musíme podporiť transformačný vplyv pre dobro generácií.

V spoločnosti Henkel si kladieme za cieľ byť lídrami v oblasti udržateľnosti. Vďaka bohatej histórii podpory udržateľného rozvoja, širokému portfóliu produktov a prítomnosti na rôznych trhoch dokážeme prispieť k splneniu takmer všetkých zo 17 cieľov udržateľného rozvoja. Aktívne podporujeme dosahovanie týchto cieľov a priebežne kontrolujeme napĺňanie cieľov a iniciatív v rámci našej vlastnej koncepcie udržateľnosti, aby sme zabezpečili súlad s prioritami v rámci cieľov udržateľného rozvoja.

Akú rolu hrajú globálne spoločnosti?

Pri vytváraní zdieľaných hodnôt sú spoločnosti v strategickej pozícii. Popri platbách v podobe miezd a daní podniky prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju ako zamestnávatelia, nákupcovia a investori. Môžu tiež prispieť k zrýchleniu transformácie hospodárstva smerom k udržateľnosti tvorbou inovatívnych technológií a produktov. Predstavte si úsporu zdrojov, ktorú by sme dosiahli tým, že by každý produkt v každej domácnosti spotrebovával menej elektriny či vody, alebo si predstavte zníženie emisií oxidu uhličitého, ktoré by nastalo, ak by bolo každé vozidlo na tejto planéte ľahšie a spotrebovávalo menej paliva. Riešenia, ktoré sú hospodárnejšie pri nakladaní so zdrojmi, môžu zlepšiť rovnováhu medzi ekonomickými, ekologickými a spoločenskými potrebami ľudí i planéty – a otvoriť tak cestu k udržateľnej budúcnosti.

Spolu s celosvetovými hodnotovými reťazcami

Podniky zároveň nadväzujú partnerstvá s vládami a mimovládnymi organizáciami s cieľom podporiť projekty, ktoré zlepšujú zárobkové príležitosti pre osoby, ktoré sú v styku s dodávateľskými reťazcami týchto podnikov – a to kdekoľvek vo svete. Príkladom je medzinárodná rozvojová organizácia Solidaridad, ktorá v spolupráci s firmami podporuje drobných pestovateľov plodín ako palma olejová. Poskytuje tak pestovateľom možnosť zvýšiť produktivitu a zároveň spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť. Okrem toho zaisťuje stabilitu zamestnania a pracovníkom spolu s ich rodinami zlepšuje životnú úroveň.