Firemná kultúra

„Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty” je naším cieľom a záväzkom, ktorý spája nás všetkých, ktorí pracujeme v spoločnosti Henkel.

Chceme tvoriť hodnotu – pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, naše tímy a našich ľudí, pre našich akcionárov ako aj pre spoločnosť ako celok a pre komunity, kde podnikáme. Na dosiahnutie tohto cieľa zamestnanci spoločnosti Henkel vždy vynaložia svoje nadšenie, hrdosť a pracovné nasadenie.

Naša firemná kultúra a náš cieľ, vízia, misia a hodnoty, ktoré si vážime spájajú našich rôznorodých zamestnancov a poskytujú jasný a zreteľný kultúrny a hodnotový rámec a usmernenie. Globálne záväzné pravidlá správania sa sú konkretizované vo viacerých etických kódexoch, ktoré poskytujú usmernenie v oblasti správania sa a konania našich zamestnancov vo všetkých odvetviach našich aktivít a vo všetkých oblastiach sveta kde podnikáme.

Účel

Tvorba trvalo udržateľnej hodnoty

Chceme tvoriť hodnotu – pre našich zákazníkov a spotrebiteľov, naše tímy a našich ľudí, pre našich akcionárov ako aj pre spoločnosť ako celok a pre komunity, kde podnikáme.

Vízia

Byť lídrom vďaka našim inováciám, značkám a technológiám

Sme globálnym lídrom v odvetví lepidiel a ponúkame bezkonkurenčný rozsah technológií, ktoré poskytujeme na všetkých globálnych trhoch a pre všetky odvetvia.

V rámci nášho podnikania v odvetví pre koncových spotrebiteľov sme na vedúcich pozíciách vo viacerých trhoch a kategóriách po celom svete.

Význam slova „líder“ pre nás prekračuje definíciu, ktorá hovorí o prvej pozícii z hľadiska trhového podielu alebo veľkosti firmy. A hoci sú pre nás silné pozície na atraktívnych trhoch nepochybne dôležité, „byť lídrom z hľadiska inovácií, značiek a technológií“ si vyžaduje oveľa viac.

V prvom rade si to vyžaduje vedúcu pozíciu z hľadiska tvorby hodnoty. Takisto je nesmierne dôležité byť „lídrom“ z hľadiska agility a schopnosti reagovať na nestabilné trhy a zmeny v dopyte zákazníkov a spotrebiteľov, ako aj v oblasti inovácií, kvality, služieb a trvalej udržateľnosti.

Misia

Poskytovať služby našim zákazníkom a spotrebiteľom po celom svete ako najdôveryhodnejší partner vo vedúcej pozícii na všetkých relevantných trhoch a vo všetkých relevantných kategóriách – sme zanietený tím, ktorý spájajú spoločné hodnoty.

Hodnoty

Naše hodnoty usmerňujú to, čo robíme, ako sa rozhodujeme a ako konáme. Každý deň musíme prijímať rozhodnutia v silne premenlivom prostredí. Zároveň sme však ako ľudia do veľkej miery rozmanití: Pochádzame z rôznych prostredí a máme za sebou rôzne skúsenosti, pracujeme na výrazne odlišných trhoch a v rôznorodých odvetviach. To je dôvod, prečo je zdieľanie, chápanie a dodržiavanie zdieľaných hodnôt všetkými zamestnancami spoločnosti Henkel tak dôležité pre náš úspech v budúcnosti.

  • Zákazníci a spotrebitelia
  • Ľudia
  • Finančný úspech
  • Trvalá udržateľnosť
  • Rodinný podnik

Všetko čo robíme je s dôrazom na našich zákazníkov a spotrebiteľov.

Snažíme sa predvídať, reagovať a prekračovať očakávania našich zákazníkov a spotrebiteľov tak, že im poskytujeme najvyššiu hodnotu, kvalitu a služby, ako aj víťazné inovácie, značky a technológie, ktoré tvoria trvalo udržateľnú hodnotu.

Našich zákazníkov a spotrebiteľov si veľmi vážime a všetko, čo robíme sa sústredí okolo nich. Tento princíp je životne dôležitý pre dlhodobý úspech našej spoločnosti. Aby sme mohli poskytovať tie najlepšie produkty a víťazné inovácie ako aj najvyššiu kvalitu a vynikajúce služby, musíme poznať a chápať našich zákazníkov a spotrebiteľov lepšie ako naši konkurenti. Ak budeme v tomto smere úspešní, dokážeme podporovať rentabilný rast prostredníctvom vedúcich pozícií na všetkých relevantných trhoch a vo všetkých relevantných kategóriách po celom svete.

Našich ľudí si vážime, odmeňujeme ich a kladieme pred nich nové výzvy.

Sme globálny tím, ktorý spájajú silné hodnoty. Chováme sa k sebe navzájom s rešpektom, rozvíjame svoje schopnosti a presadzujeme diverzitu vo všetkých relevantných oblastiach. Osobne preberáme zodpovednosť, vždy konáme s integritou a ideme príkladom.

V spoločnosti Henkel má význam každý jeden zamestnanec. Presadzujeme diverzitu medzi našimi zamestnancami vo všetkých relevantných oblastiach. Ich skúsenosti, znalosti  a tvorivosť tvoria základ našej konkurenčnej výhody. Vážime si našich ľudí, odmeňujeme ich, kladieme pred nich nové výzvy a podporujeme ich v tom, aby podávali vynikajúce výkony a tvorili trvalo udržateľnú hodnotu. Od každého zamestnanca očakávame, že pôjde príkladom a preberie zodpovednosť za svoj vlastný osobný rozvoj, bude konať bezúhonne a dosahovať výkonnosť na vysokej úrovni.  

Podporujeme trvalo udržateľný finančný úspech.

Sme spoločnosťou, ktorú poháňa snaha o dobré výkony a sme odhodlaní tvoriť trvalo udržateľnú hodnotu, dosahovať vynikajúce finančné výsledky a poskytovať našim akcionárom konkurencieschopné výnosy.

Usilujeme sa o naplnenie našich strategických priorít, aby sme dosahovali naše finančné ciele a zabezpečili tak dlhodobý úspech našej spoločnosti. Vynikajúca finančná výkonnosť a trvalo udržateľná hodnota nám umožnia konať v budúcnosti flexibilnejšie a rásť rentabilným a zdravým spôsobom. To prinesie prospech nielen našim akcionárom, ale aj zamestnancom a komunitám, v ktorých podnikáme.

Sme odhodlaní byť lídrom v trvalej udržateľnosti.

Snažíme sa vytvárať trvalo udržateľnú hodnotu vo všetkom čo robíme – spolu s našimi zamestnancami, partnermi a akcionármi. Cítime zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a spotrebiteľov, ochranu životného prostredia a kvalitu života v komunitách, kde podnikáme.

Spoločnosť Henkel sa snaží dosiahnuť rovnováhu medzi ľuďmi, planétou, a ziskom. Silné odhodlanie a záväzok k trvalej udržateľnosti boli vždy motorom našich dobrých výsledkov. O všetky prvky trvalej udržateľnosti sa zaujímame dlhodobo a nielenže sa snažíme spĺňať existujúce štandardy, ale zároveň formujeme nové.

Formujeme našu budúcnosť pomocou silného podnikateľského ducha, ktorý je založený na našej tradícii rodinného podniku.  
 
Sme hrdí na našu tradícii rodinného podniku, ktorého účelom je tvorba trvalo udržateľnej hodnoty. Pri sledovaní dlhodobej vízie našej spoločnosti nás vedú naše hodnoty. Spolu s  pevným finančným zázemím formujú pevné základy, na ktorých budujeme našu úspešnú budúcnosť.
 
Od založenia spoločnosti Henkel v roku 1876 prejavovala rodina Henkelovcov kontinuálne odhodlanie a záväzok voči spoločnosti, ktoré nám umožňujú podnikať s dlhodobou perspektívou. Naše zdieľané hodnoty a vzájomná dôvera nás zjednocujú v snahe o naplnenie našich cieľov: tvoriť trvalo udržateľnú hodnotu pre budúce generácie.