Stratégia

Naša stratégia trvalej udržateľnosti je priamym odrazom záväzku našej spoločnosti, ktorým je podporovať „zmysluplný rast“. Sme odhodlaní vyvárať väčšie hodnoty pre našich partnerov, zodpovedne a úspešne rozvíjať naše podnikanie a pritom ďalej rozvíjať našu pozíciu lídra v podpore a presadzovaní trvalej udržateľnosti.

Transformácia pre dobro budúcich generácií

V spoločnosti Henkel vnímame trvalú udržateľnosť ako neustálu snahu o riešenie aktuálnych problémov a získavanie nových znalostí na základe vedeckého poznania. Globálna zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým dnes ľudstvo čelí, ktorej riešenie si vyžaduje našu okamžitú a cieľavedomú reakciu. Rovnako nevyhnutné je chrániť a obnovovať prírodné zdroje, ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre zachovanie života, ako sú lesy, vodné zdroje a biodiverzita, tak pre súčasnú, ako aj budúce generácie. Zároveň sme svedkami prehlbujúcej sa chudoby a zväčšujúcich sa sociálnych nerovností. V tejto súvislosti si uvedomujeme, že spoločnosti ako Henkel zohrávajú významnú úlohu pri riešení týchto problémov a presadzovaní transformačných zmien.

Zodpovednosť voči ľudom, planéte a spoločnosti

Poslanie našej firmy definuje spoločný základ, ktorý nás všetkých v spoločnosti Henkel spája: Pioneers at heart for the good of generations. Svojim priekopníckym zmýšľaním, znalosťami, produktmi a technológiami chceme prispieť k obohateniu a zlepšeniu každodenného života miliárd obyvateľov našej planéty a zároveň budovať zmysluplnú a udržateľnú budúcnosť pre nasledujúce generácie. Trvalo udržateľné podnikanie je už desaťročia pevnou súčasťou našej firemnej kultúry aj ústredným prvkom našej vízie budúcnosti. Naša stratégia trvalej udržateľnosti vychádza z nášho poslania. Chceme aktívne viesť transformáciu smerom k udržateľnému ekonomickému a spoločenskému rozvoju, prispievať k ochrane a obnove prírodných zdrojov, budovať silné komunity a posilňovať dôveru našich partnerov.

Na základe našej predchádzajúcej stratégie sme v roku 2021 vypracovali nový strategický rámec pod názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework, ktorý zahŕňa tri oblasti:

Naša stratégia 2030+ Sustainability Ambition Framework

Naša nová stratégia trvalej udržateľnosti sa zameriava na plnenie ambicióznych cieľov prostredníctvom konkrétnych opatrení a projektov, ktoré prinášajú praktické výsledky. V  novej rámcovej stratégii pod názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework sme predstavili svoje nové dlhodobé ambiciózne ciele, ktorá sa sústreďujú na tri konkrétne oblasti – Regenerujúca planéta, Prosperujúce komunity  a Dôveryhodný partner, ktoré by mali prispievať k ďalšiemu pokroku v oblasti trvalej udržateľnosti.

Hlavné ciele do roku 2030+

Naše hlavné nástroje zmeny

Zadefinovali sme si aj tri kľúčové nástroje, ktorými chceme dosiahnuť systémové zmeny v rámci nášho hodnotového reťazca:

  • Produkty a technológie sú základom všetkého, čo robíme. Neustálymi inováciami prinášame našim zákazníkom a spotrebiteľom vyššiu pridanú hodnotu v podobe lepších produktov a zníženého negatívneho vplyvu na životné prostredie.
  • Ľudia sú stredobodom záujmu nášho podnikania a aktivít, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti. Patria sem našim zamestnanci, ktorí k trvalo udržateľnému rozvoju každodenne prispievajú svojimi odbornými znalosťami v práci i v súkromí. A patria sme aj ľudia v našich dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, naši zákazníci a spotrebitelia, naši susedia, naši akcionári aj komunity, v ktorých pôsobíme.
  • Partnerstvá majú rozhodujúcu úlohu v presadzovaní trvalej udržateľnosti v rámci našich dodávateľsko-odberateľských vzťahov i mimo nich. Zákazníkom a spotrebiteľom  pomáhame znižovať ich environmentálnu stopu a zodpovedne využívať zdroje. S dodávateľmi spolupracujeme na presadzovaní udržateľných postupov a dodržiavaní ľudských práv a spolu s partnermi zdieľame poznatky a presadzujeme systémové riešenia.

Identifikácia relevantných tém

Aby sme dokázali určiť a kategorizovať témy, ktoré sú relevantné z pohľadu našich podnikateľských aktivít, pomocou rôznych nástrojov kontinuálne zaznamenávame a vyhodnocujeme výzvy a príležitosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Vyhodnocujeme dôležitosť týchto tém z pohľadu našej firmy, životného prostredia a spoločnosti, ako aj z pohľadu našich partnerov a akcionárov. Výsledky tohto procesu možno rozdeliť do troch skupín – Regenerujúca planéta, Prosperujúce komunity a Dôveryhodný partner, z ktorých každá obsahuje ďalšie tri tematické oblasti. V  týchto deviatich tematických oblastiach chceme svojim podnikateľskými a obchodnými aktivitami prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju vo svete aj v rámci celého hodnotového reťazca.