Stratégia

Prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. Toto je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a ambicióznych cieľov v rámci nej.

Dlho sa zdalo, že rast a spotreba zdrojov idú ruka v ruke a nie je možné dosiahnuť jedno bez druhého. Vždy, keď sa zvýšil počet obyvateľov a životná úroveň rástla, znamenalo to stále väčšiu a väčšiu spotrebu zdrojov. Keďže počet obyvateľov do roku 2050 stúpne na deväť miliárd, tento trend sa pravdepodobne tak skoro nezmení. Spotreba zdrojov sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať a prírodné zdroje, ako sú fosílne palivá alebo voda, budú ubúdať oveľa rýchlejšie, ako ich planéta stihne vytvárať.

Hoci sú tieto vývojové trendy skôr problémami budúcnosti, ponúkajú tiež veľký potenciál: Inovácie a úsilie dosiahnuť viac za menej budú kľúčom k cieľu stať sa udržateľnou firmou. Potrebujeme riešenia, ktoré umožnia ľuďom pohodlne žiť, ale zároveň budú vyžadovať menšie množstvo materiálov. Táto myšlienka ostáva v srdci stratégie udržateľnosti spoločnosti Henkel: usilujeme sa nájsť nové spôsoby rastu a zlepšovania kvality života bez toho, aby sme využívali stále väčšie množstvá zdrojov. Chceme zlepšiť svoje produkty a služby prostredníctvom inovácií a inteligentných riešení, aby sme vytvorili väčšiu hodnotu a zároveň znížili našu ekologickú stopu.

Hodnota & definície

Do roku 2030 chceme strojnásobiť našu efektivitu

Náš prínos v šiestich ťažiskových  oblastiach

Naše aktivity sústreďujeme v rámci hodnotového reťazca do šiestich ťažiskových oblastí, ktoré reflektujú výzvy trvalo udržateľného rozvoja vo vzťahu k našim prevádzkam. Kľúčovými parametrami nášho trvalo udržateľného rozvoja bez negatívneho dopadu na kvalitu života ľudí bude inovácia a dosahovanie vyšších výkonov pri menšom množstve vstupov. Keďže sa prostredníctvom nových produktov a technológií usilujeme o pokrok v rámci celého hodnotového reťazca, sústreďujeme sa na jasne zadefinované oblasti, ktoré predstavujú naše výzvy vo vzťahu k našim prevádzkam. Naše ťažiskové oblasti sme ďalej rozčlenili do dvoch dimenzií: „vyššia hodnota“ a „nižší dopad“. Aby sme úspešne implementovali našu stratégiu a splnili všetky naše ciele, musíme mať obe tieto dimenzie neustále na pamäti pri našej každodennej práci a kontinuálne ich pretavovať do všetkých našich obchodných procesov.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2030

Aby sme do roku 2030 dosiahli náš cieľ strojnásobiť efektívnosť, musíme každý rok zlepšiť výkonnosť v priemere o 5 až 6 percent. Doteraz sme dosiahli ciele pre dané pre obdobie 2011 až 2015, zlepšili sme vzťah medzi hodnotou, ktorú vytvárame a environmentálnou stopou celkovo o 38 percent. Do roku 2018 došlo k zvýšeniu efektívnosti o 43 percent. Na ceste k dosiahnutiu dlhodobého cieľa strojnásobiť hodnotu pri rovnakej ekologickej stope v rámci výroby, produktov a služieb chceme v týchto oblastiach v nasledujúcich rokoch ďalej zlepšovať výkonnosť. Aby sme to dosiahli, definovali sme si nové strednodobé ciele:

Na ceste k dlhodobému cieľu chceme v nadchádzajúcich rokoch ďalej zlepšovať výkonnosť. Pre rok 2020 a ďalšie roky sme si definovali naše strednodobé ciele:

Vytvárať väčšiu hodnotu

...pri menšej ekologickej stope

* S výjimkou technologických produktů, kde zbytky mohou recyklovatelnost ovlivnit.

Naše doterajšie úspechy

V roku 2018 sme dosiahli výrazné pokroky smerom k naplneniu priebežných cieľov pre rok 2020 (v porovnaní s rokom 2010).