Stratégia

Prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom a spotrebiteľom, komunitám, v ktorých pôsobíme, ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu. Toto je myšlienka, ktorá je srdcom našej stratégie udržateľnosti a ambicióznych cieľov v rámci nej.

Dlho sa zdalo, že rast a spotreba zdrojov idú ruka v ruke a nie je možné dosiahnuť jedno bez druhého. Vždy, keď sa zvýšil počet obyvateľov a životná úroveň rástla, znamenalo to stále väčšiu a väčšiu spotrebu zdrojov. Keďže počet obyvateľov do roku 2050 stúpne na deväť miliárd, tento trend sa pravdepodobne tak skoro nezmení. Spotreba zdrojov sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať a prírodné zdroje, ako sú fosílne palivá alebo voda, budú ubúdať oveľa rýchlejšie, ako ich planéta stihne vytvárať.

Hoci sú tieto vývojové trendy skôr problémami budúcnosti, ponúkajú tiež veľký potenciál: Inovácie a úsilie dosiahnuť viac za menej budú kľúčom k cieľu stať sa udržateľnou firmou. Potrebujeme riešenia, ktoré umožnia ľuďom pohodlne žiť, ale zároveň budú vyžadovať menšie množstvo materiálov. Táto myšlienka ostáva v srdci stratégie udržateľnosti spoločnosti Henkel: usilujeme sa nájsť nové spôsoby rastu a zlepšovania kvality života bez toho, aby sme využívali stále väčšie množstvá zdrojov. Chceme zlepšiť svoje produkty a služby prostredníctvom inovácií a inteligentných riešení, aby sme vytvorili väčšiu hodnotu a zároveň znížili našu ekologickú stopu.

Hodnota & definície

Do roku 2030 chceme strojnásobiť našu efektivitu

Náš prínos v šiestich ťažiskových  oblastiach

Naše aktivity sústreďujeme v rámci hodnotového reťazca do šiestich ťažiskových oblastí, ktoré reflektujú výzvy trvalo udržateľného rozvoja vo vzťahu k našim prevádzkam. Kľúčovými parametrami nášho trvalo udržateľného rozvoja bez negatívneho dopadu na kvalitu života ľudí bude inovácia a dosahovanie vyšších výkonov pri menšom množstve vstupov. Keďže sa prostredníctvom nových produktov a technológií usilujeme o pokrok v rámci celého hodnotového reťazca, sústreďujeme sa na jasne zadefinované oblasti, ktoré predstavujú naše výzvy vo vzťahu k našim prevádzkam. Naše ťažiskové oblasti sme ďalej rozčlenili do dvoch dimenzií: „vyššia hodnota“ a „nižší dopad“. Aby sme úspešne implementovali našu stratégiu a splnili všetky naše ciele, musíme mať obe tieto dimenzie neustále na pamäti pri našej každodennej práci a kontinuálne ich pretavovať do všetkých našich obchodných procesov.

Naše hlavné oblasti záujmu sa delia do dvoch skupín: „vyššia hodnota” a „menšia stopa“. Chceme zvýšiť tvorbu hodnôt, ktoré vytvárame v oblastiach ako „sociálny progres“, „bezpečnosť a zdravie“ a „výkonnosť“. V oblastiach „energia a klíma“, „materiály a odpad“ a „voda a odpadová voda“ je našim cieľom ďalej znižovať spotrebu surovín a zdrojov, a tým aj ekologickú stopu našej výroby a produktov.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2030

Naším dvadsaťročným cieľom do roku 2030 je strojnásobiť hodnotu, ktorú vytvárame, vzhľadom na environmentálnu stopu nášho podnikania, produktov a služieb. Aby sme do roku 2030 dosiahli náš cieľ strojnásobiť efektívnosť, musíme každý rok zlepšiť výkonnosť v priemere o 5 až 6 percent. Doteraz sme dosiahli ciele pre dané pre obdobie 2011 až 2015, zlepšili sme vzťah medzi hodnotou, ktorú vytvárame a environmentálnou stopou celkovo o 38 percent. Rovnako sme do roku 2020 navíšili efektívnosť o 64 percent. 

Naše priebežné ciele predstavujú dôležité míľniky na ceste k dlhodobému cieľu do roku 2030 trojnásobne zvýšiť efektívnosť.

Vytvárať väčšiu hodnotu

Zmenšovanie ekologickej stopy

Na ceste k dlhodobému cieľu chceme v nadchádzajúcich rokoch ďalej zlepšovať výkonnosť. Pre rok 2020 a ďalšie roky sme si definovali naše strednodobé ciele:

Naše doterajšie úspechy

Za posledné roky sme dosiahli výrazný pokrok v dosahovaní našich priebežných cieľov do roku 2020 (v porovnaní s rokom 2010). Ku koncu tohto strategického obdobia sa nám podarilo prekonať naše ciele v oblasti emisií CO2, odpadov a bezpečnosti pri práci.

Určenie relevantných tém a získavanie odborných informácií a perspektívy

Aby sme dokázali určiť a kategorizovať témy, ktoré sú relevantné z pohľadu našich podnikateľských aktivít, pomocou rôznych nástrojov kontinuálne zaznamenávame a vyhodnocujeme výzvy a príležitosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Vyhodnocujeme dôležitosť týchto tém z pohľadu našej firmy, životného prostredia a spoločnosti, ako aj z pohľadu našich partnerov. Dialóg s partnermi nám pomáha získať informácie a pohľad aj z oblastí mimo nášho podnikania a prispieva k rozvoju spoločného chápania priorít a výziev. Zohľadňujeme aj hodnotiace kritériá rôznych finančných a na udržateľnosť orientovaných ratingových hodnotení a usmernenia organizácie Global Reporting Initiative (GRI). Výsledky týchto procesov je možné rozdeliť do šiestich hlavných oblastí záujmu, ktoré sa identifikovali na základe analýzy závažnosti. V týchto oblastiach chceme prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju v rámci celého hodnotového reťazca našich obchodných a podnikateľských aktivít.

Oblasti nášho záujmu


Spoločenský pokrok 


Výkonnosť


Bezpečnosť a ochrana zdravia


Energia a ovzdušie


Materiály a odpadové hospodárstvo


Voda a odpadové vody