STRATÉGIA

Dvaja ľudia, ktorí sedia na červenej sedačke a spoločne pracujú na notebooku.

Naša stratégia trvalej udržateľnosti je priamym odrazom záväzku našej spoločnosti, ktorým je podporovať „zmysluplný rast“. Sme odhodlaní presadzovať transformáciu, ktorá našim partnerom a zákazníkom prinesie vyššiu hodnotu, prispeje k úspešnému rozvoju nášho podnikania a posilní trvalú udržateľnosť pre dobro súčasnej aj budúcich generácií.

Transformácia pre dobro budúcich generácií

V spoločnosti Henkel vnímame trvalú udržateľnosť ako neustálu snahu o riešenie aktuálnych problémov a získavanie nových znalostí na základe vedeckého poznania. Globálna zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým dnes ľudstvo čelí a ktorej riešenie si vyžaduje našu okamžitú a cieľavedomú reakciu. Rovnako nevyhnutné je chrániť a obnovovať naše zdroje a ekosystémy, ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre zachovanie života, ako lesy, vodné zdroje a biodiverzita tak pre súčasnú, ako aj budúce generácie. Zároveň sme svedkami prehlbujúcej sa chudoby a zväčšujúcich sa sociálnych nerovností, ktoré následne ohrozujú dodržiavanie ľudských práv a základy spoločenského spolužitia. V tejto súvislosti si uvedomujeme, že spoločnosti ako Henkel pri riešení týchto problémov a presadzovaní transformačných zmien zohrávajú významnú úlohu.

Zodpovednosť voči ľudom, planéte a spoločnosti

Poslanie našej firmy definuje spoločný základ, ktorý nás všetkých v spoločnosti Henkel spája: Pioneers at heart for the good of generations. Svojim priekopníckym zmýšľaním, znalosťami, produktmi a technológiami chceme prispieť k obohateniu a zlepšeniu každodenného života ľudí a zároveň budovať zmysluplnú a udržateľnú budúcnosť pre nasledujúce generácie. Trvalo udržateľné podnikanie je už desaťročia pevnou súčasťou našej firemnej kultúry aj ústredným prvkom našej vízie budúcnosti. Spolu s inováciami a digitalizáciou je trvalá udržateľnosť základným pilierom našej firemnej stratégie, ktorú označujeme ako agendu pre zmysluplný rast.

Budeme stavať na našich silných stránkach, akými sú inovácie našich obchodných divízií, komplexné znalosti našich zamestnancov, ako aj mnohé styčné plochy medzi našimi výrobkami a technológiami a našimi zákazníkmi a spotrebiteľmi. Spoločne s ostatnými partnermi chceme priniesť fundamentálnu zmenu.

V roku 2022 sme predstavili svoju stratégiu pod názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework, ktorá nadväzuje na našu ambíciu dosiahnuť „Transformáciu pre dobro generácií“. Do našej vízie udržateľného rozvoja sme zapracovali tri rozmery ESG a určili si kľúčové oblasti, na ktoré sa chceme zamerať:

Naša stratégia 2030+ Sustainability Ambition Framework

Naša stratégia trvalej udržateľnosti sa zameriava na plnenie ambicióznych cieľov prostredníctvom konkrétnych opatrení a projektov, ktoré prinášajú praktické výsledky. Naša rámcová stratégia 2030+ Sustainability Ambition Framework definuje dlhodobé ambiciózne ciele, ktoré sa sústreďujú na tri konkrétne oblasti – Regenerujúca planéta, Prosperujúce komunity a Dôveryhodný partner –, a nadväzuje na našu ambíciu dosiahnuť „Transformáciu pre dobro generácií“.

Hlavné ciele do roku 2030+

V  rámcovej stratégii pod názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework sme si stanovili dlhodobé ambiciózne ciele, ktorá sa sústreďujú na tri konkrétne oblasti – Regenerujúca planéta, Prosperujúce komunity a Dôveryhodný partner.

Naše hlavné nástroje zmeny

Sme si vedomí, že svoju ambicióznu transformáciu môžeme dosiahnuť len systémovým myslením a úzkou spoluprácou s partnermi v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca aj mimo neho. Preto sme si stanovili tri kľúčové nástroje, ktoré nám pomôžu dosiahnuť a zintenzívniť potrebný pokrok:

  • Produkty a technológie sú základom všetkého, čo robíme. Neustálymi inováciami prinášame našim zákazníkom a spotrebiteľom vyššiu pridanú hodnotu v podobe lepších produktov a zníženého negatívneho vplyvu na životné prostredie.
  • Ľudia sú stredobodom záujmu nášho podnikania a aktivít, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti. Naši zamestnanci prispievajú k udržateľnému rozvoju svojou aktívnou angažovanosťou. Dôležitú úlohu pri presadzovaní účinných zmien zohrávajú aj naši dodávatelia, akcionári, zákazníci, spotrebitelia a naši susedia.
  • Partnerstvá sú rozhodujúcim prvkom pri implementácii a rozširovaní udržateľných zlepšení. Zdieľame svoje poznatky a v spolupráci s našimi obchodnými partnermi, ako aj s odborníkmi, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou a inými obchodnými spoločnosťami a podporujeme rozvoj systémových riešení.