Riadenie a súlad s legislatívou

Henkel má pevný záväzok voči správnemu firemnému riadeniu a dodržiavaniu súladu nášho podnikania s legislatívou tak na miestnej, ako aj na globálnej úrovni. Procesy zodpovedného riadenia ako aj zosúladenie nášho podnikania s mnohými rôznymi právnymi požiadavkami a kultúrnymi zvyklosťami sú základom nášho úspechu na medzinárodných trhoch.

Spoločnosť Henkel sa pri všetkých svojich činnostiach usiluje podnikať v súlade s etickými princípmi. Náš imidž a reputácia vo veľkej miere závisia od vhodného správania každého nášho zamestnanca. Od zamestnancov spoločnosti Henkel sa očakáva, aby rešpektovali zákony a štandardy, vyhýbali sa stretu záujmov a prejavovali rešpekt a úctu voči miestnym zvykom, tradíciám a spoločenskému správaniu v rôznych krajinách a kultúrach, v ktorých Henkel pôsobí. Henkel neschvaľuje etické pochybenia. Nevhodné správanie nie je nikdy v záujme spoločnosti Henkel a netoleruje sa. Súlad s legislatívou je neoddeliteľnou súčasťou obchodných postupov Henkel.

Predstavenstvo spoločnosti Henkel priamo zodpovedá za Compliance oddelenie. Compliance oddelenie Henkel zabezpečuje globálny súlad so zákonmi a internými štandardmi. Pod vedením General Counsel & Chief Compliance Officer, CCO zodpovedného za súlad s legislatívou sme založili celofiremné Compliance oddelenie, na čele ktorého je Corporate Compliance Office, pod ktorý spadajú regionálni a miestni zamestnanci zodpovední za súlad s legislatívou. CCO má podporu interdisciplinary Compliance & Risk Committee ‏(CRC) a jednotlivých členov divízií a oddelení Henkel. Jednotlivé úlohy a zodpovednosti sú jasne stanovené. 

Compliance oddelenie koná na troch úrovniach: „prevencia”, „odhaľovanie” a „riešenie”. Riadi celofiremné aktivity súvisiace so súladom s legislatívou, koordinuje školenia, dohliada nad plnením interných a externých nariadení a podporuje vytváranie a zavádzanie globálne záväzných interných štandardov.

Rôzne témy týkajúce sa súladu s legislatívou sa pravidelne nahlasujú, prerokovávajú a upravujú za účasti Predstavenstva spoločnosti, Výboru audítorov Dozornej rady, Výboru akcionárov a mnohých ďalších orgánov na firemnej a miestnej úrovni.

Globálne kontaktné osoby
Firemný súlad s legislatívou Thomas Gerd Kühn
CCO & Generálny radca
Frank Liebich
Vedúci korporátneho súladu s legislatívou a pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov
compliance.office@henkel.com Pridať do mojej zbierky
Henkel_Compliance_Management_System_CMS_henkel.sk_web.pdf.pdfPreviewImage

Systém riadenia súladu s legislatívou

Súčasťou kultúry spoločnosti Henkel je neustály monitoring a zlepšovanie procesu súladu s legislatívou. Náš globálny systém riadenia súladu s legislatívou vďaka tomu v roku 2017 opäť úspešne zvládol externý audit podľa normy IDW PS 980 a s náležitým ohľadom na normu ISO 19600 vo vzťahu k primeranosti, implementácii a účinnosti procesov súladu v oblasti protimonopolného práva a boja proti korupcii. Henkel je jednou z mála nemeckých korporácií, ktorá úspešne opakovane zvládla tento špeciálny audit.

code-of-conduct-en-SK.pdfPreviewImage (1)

Kódex správania

V našom Kódexe správania sú uvedené dôležité usmernenia správania.

Firemný audit

Účelom firemného auditu je nezávisle a objektívne zhodnotiť a zlepšiť riadenie, procesy a kontrolné opatrenia spoločnosti Henkel.

V našich výrobných a administratívnych prevádzkach a stále vo väčšej miere aj u našich dodávateľov a logistických centrách sa vykonávajú pravidelné audity na overenie súladu s našimi kódexmi a štandardmi. Audity sú pre nás kľúčové, aby sme odhalili riziká a možné zlepšenia. Celosvetové audity sa vykonávajú v oblasti nákupu, predaja, marketingu, financií, IT, ľudských zdrojov, dodávateľského reťazca, prevádzok, ako aj dodržiavania bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia (SHE).