Všeobecné nákupné podmienky
 

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO 17324246, IC DPH: SK2020325384
zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

 1. Tieto všeobecné nákupné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán ako i ďalšie podmienky uzatvárania kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo a zmlúv o poskytovaní služieb, na základe ktorých  HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. (ďalej len „HENKEL“) objednáva tovary alebo vytvorenie diela alebo poskytnutie služieb - ďalej len „predmet plnenia“.
 2. „Kupujúci“ je HENKEL „Predávajúci“ je dodávateľ predmetu plnenia. Prednosť pred týmito podmienkami majú len písomné dohody obojstranne odsúhlasené predávajúcim a kupujúcim.
 3. Jednotlivú čiastkovú objednávku uskutoční kupujúci v súlade s ponukou predávajúceho. Objednávku a iné právne úkony je kupujúci oprávnený uskutočniť písomne alebo elektronicky, faxom či telefonicky (ďalej len „iný prípustný spôsob“). Cena, bonusy a iné cenové dohody sú stanovené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim; cenníky predávajúceho sa voči kupujúcemu uplatnia len pokiaľ ich výslovne potvrdil.
 4. Predávajúci zodpovedá za správnosť a presnosť údajov, ktoré o sebe poskytol kupujúcemu a zaväzuje sa včas písomne informovať predávajúceho o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú jeho osoby a sú dôležité pre plnenie zmlúv uzatvorených s kupujúcim, vrátane schopnosti plniť svoje záväzky.
 5. Cenu predmetu plnenia predávajúci vyúčtuje faktúrou so splatnosťou v lehote 60-tich dní, ktorá začína plynúť piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zdaniteľnému plneniu. Faktúra musí byť riadne doručená a musí mať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu. Kupujúci je oprávnený vrátiť nesprávne vystavenú faktúru a požadovať vystavenie správne vystavené faktúry.
 6. Ak je predmetom plnenia poskytnutie služieb kupujúcemu, je predávajúci povinný poskytovať tieto služby v súlade so záujmami kupujúceho, ktoré predávajúci pozná, alebo musel poznať. Predávajúci sa zaväzuje tieto služby poskytovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov kupujúceho. Predávajúci je oprávnený čiastočne alebo celkom poveriť tretie osoby plnením predmetu zmluvy s kupujúcim iba ak k tomu kupujúci dal výslovný súhlas. Predávajúci zodpovedá za škodu na veciach, ktoré mu poskytol kupujúci k plneniu predmetu zmluvy, ibaže tuto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Pokiaľ nie je stanovené inak, nie je  kupujúci povinný hradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúci vynaložil pri plnení predmetu tejto zmluvy, ibaže z ich povahy vyplýva, že nie sú už zahrnuté v cene a kupujúci úhradu týchto nákladov potvrdil. Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré neboli vynaložené účelne a efektívne.
 7. Predávajúci splní svoju povinnosť predať predmet plnenia kupujúcemu odovzdaním v lehote a mieste plnenia stanovenom podľa objednávky kupujúceho; pokiaľ nie je uvedené miesto, potom je miestom plnenia sídlo kupujúceho. Odovzdaním predmetu plnenia prepravcovi k preprave nie je splnená povinnosť predávajúceho odovzdať predmet plnenia. Náklady spojené s dopravou do miesta plnenia, ako i balné, hradí predávajúci. Predávajúci je povinný odovzdať predmet plnenia kupujúcemu v dohodnutej lehote v pracovných dňoch v dobe od 9 do 17 hodiny;  ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu, sviatok či iný nepracovný deň v Slovenskej republike, je predávajúci povinný dodať v najbližší predchádzajúci pracovní deň. Čiastkové dodávky sú prípustné iba s predchádzajúcim súhlasom kupujúceho.
 8. Predmet plnenia prechádza do vlastníctva kupujúceho prevzatím v mieste plnenia, rovnako tak prechádza nebezpečenstvo škody na predmete plnenia. V prípade, že je odovzdávaný prostredníctvom prepravnej služby prechádza nebezpečenstvo škody na predmete plnenia na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia kupujúcim v mieste plnenia.
 9. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia nemá právne vady. Ak neposkytne predávajúci dlhšiu záruku, platí, že predávajúci poskytuje na predmet plnenia záruku na dobu dvoch rokov odo dňa prevzatia, ibaže je lehota spotreby podľa príslušných právnych predpisov kratšia; potom je predávajúci povinný dodať tovar tak, aby v okamžiku prechodu vlastníckeho práva na kupujúceho nebola lehota spotreby vyčerpaná viac ako z 1/3. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne poučiť o podmienkach skladovania a nakladania s predaným tovarom alebo dielom.
 10. V prípade, že predávajúci či prepravca nepočká do riadneho prevzatia predmetu plnenia kupujúcim, a preto nebude možné reklamáciu prípadných vád vyriešiť ihneď, ohľadne zjavných vád platí reklamačný list kupujúceho.
 11. V prípade zjavných a/alebo skrytých vád je kupujúci oprávnený požadovať zľavu  z  ceny alebo dodanie náhradného predmetu plnenia. Ak nevyzve kupujúci k dodaniu náhradného predmetu plnenia, platí, že predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny formou dobropisu vo výške zodpovedajúcej cene vadného predmetu plnenia. Predávajúci je povinný doručiť dobropis kupujúcemu do jedného týždňa od uplatnenia reklamácie. Pokiaľ už bola cena kupujúcim zaplatená, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu časť zaplatenej ceny zodpovedajúcej uplatnenej zľave do jedného týždňa od uplatnenia zľavy. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie náhradného predmetu plnenia, je predávajúci povinný dodať náhradu do jedného týždňa od uplatnenia reklamácie. Predávajúci nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré kupujúcemu  vadným plnením vzniknú.
 12. Uplatnením reklamácie sa rozumie jej uplatnenie písomne či iným prípustným spôsobom. Pri voľbe nároku medzi dodaním náhrady a zľavou z kúpnej ceny sa neprihliada k tomu, či dodaním vadného predmetu plnenia bola zmluva porušená podstatným či nepodstatným spôsobom.
 13. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia spĺňa všetky požiadavky kladené na neho právnymi predpismi a normami Slovenskej republiky a Európskej únie. Predávajúci je povinný najneskôr s odovzdaním predmetu plnenia odovzdať kupujúcemu návody na použitie v slovenskom jazyku a ďalšie prislúchajúce doklady. V prípade, že predávajúci poruší túto povinnosť, či pokiaľ v dokladoch odovzdaných a predložených kupujúcemu budú uvedené nepravdivé, zavádzajúce či neúplné údaje, zodpovedá predávajúci kupujúcemu v plnom rozsahu za škodu či ujmu, ktorá v dôsledku toho kupujúcemu vznikne.
 14. Ak nesplní predávajúci niektorú z povinností stanovenú týmito podmienkami alebo zmluvou,  alebo sa preukáže, že prehlásenia predávajúceho sú nepravdivé alebo klamlivé, je kupujúci oprávnený odstúpiť  od jednotlivej a/alebo rámcovej zmluvy s predávajúcim bez ohľadu na to, či bola zmluva porušená podstatným spôsobom. V prípade odstúpenia od zmluvy si kupujúci a predávajúci vzájomne vrátia plnenia.
 15. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci oprávnený odstúpiť i od súvisiaceho plnenia bez vád, najmä je oprávnený vrátiť predmet plnenia dodaný bez vád. V takom prípade je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu dobropis na cenu všetkého vráteného predmetu plnenia najneskôr do piatich dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že cena vráteného predmetu plnenia už bola kupujúcim zaplatená, je predávajúci povinný vrátiť zaplatenú cenu kupujúcemu do jedného týždňa od odstúpenia od zmluvy. pokiaľ nie je kúpna cena vrátená, nie je kupujúci povinný tovar vrátiť. Po uplynutí lehoty k vráteniu ceny prechádza na predávajúceho nebezpečenstvo škody na vrátenom predmete plnenia a je povinný hradiť náklady spojené s jeho skladovaním. Po vrátení ceny je predávajúci povinný predmet plnenia do jedného týždňa prevziať v mieste určenia. Prevzatie vráteného predmetu plnenia je predávajúci povinný potvrdiť kupujúcemu. Náklady spojené s vrátením predmetu plnenia nesie predávajúci, pričom náklady, ktoré v súvislosti s vrátením vzniknú kupujúcemu je predávajúci povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej kupujúcim.
 16. Všetky písomné prejavy zmluvných strán sa  považujú za doručené i dňom, kedy doručujúcej zmluvnej strane bolo oznámené, že na adrese sídla druhé zmluvnej strany zapísanej v obchodnom registri sa adresát nevyskytuje, zásielku nemá kto prevziať, alebo bolo prevzatie zásielky neoprávnene odmietnuté.
 17. Úkon uskutočnený iným prípustným spôsobom je nutné následne písomne potvrdiť. Za deň úkonu uskutočneného iným prípustným  spôsobom je považovaný deň, kedy bol úkon iným prípustným spôsobom uskutočnený, nie až deň, kedy bolo druhému účastníkovi doručené písomné potvrdenie o tomto úkone.
 18. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito podmienkami a slovenským právom, najmä obchodným zákonníkom v platnom znení.
 19. Tieto všeobecné nákupné podmienky sú pre kupujúceho a predávajúceho záväzné ako súčasť uzatvorenej zmluvy na predmet plnenia stanovený podľa objednávky kupujúceho. Odsúhlasením objednávky či splnením predmetu plnenia predávajúci pristupuje k týmto podmienkam. Zmenu týchto podmienok kupujúci predávajúcemu oznámi zverejnením na www.henkel.sk.
 20. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení premlčacej lehoty na všetky práva kupujúceho v dĺžke 10 rokov.
 21. Tieto všeobecné nákupné podmienky sú platné  od 01.01.2017.