Regenerujúca planéta

Moss with spore capsules and dew

Sme na ceste smerom k environmentálnej transformácii modelu nášho podnikania. Aby sme tento cieľ dosiahli, plánujeme transformovať svoje procesy, produkty a využívanie surovín tak, aby sme prispeli k budovaniu materiálovo efektívnej a klimaticky neutrálnej budúcnosti. Zameriavame sa na opatrenia na znižovanie vplyvov zmeny klímy, na fungujúce obehové hospodárstvo a na ochranu životného prostredia a biodiverzity.

Klíma

Dekarbonizovať naše prevádzky a spotrebu surovín, aby bolo naše podnikanie klimaticky neutrálne.

Zmena klímy je jednou z najväčších globálnych výziev súčasnosti. V zmysle Parížskej klimatickej dohody sme sa zaviazali napĺňať cieľ obmedziť globálne otepľovanie o 1,5°C. Zmena klímy a jej dopady sú zohľadnené v našom riadení trvalej udržateľnosti a rizík a aj v rámci celého hodnotového reťazca.

Vzhľadom na potrebu znižovať emisie a dekarbonizovať hospodárstvo je naším cieľom konvertovať do roku 2030 naše výrobné prevádzky na klimaticky pozitívne. Okrem toho čistými nulovými emisiami nášho hodnotového reťazca aktívne prispejeme k ochrane klímy.

Obehové hospodárstvo

Rozvíjať obehové hospodárstvo prostredníctvom našich produktov, obalov a technológií.

Oddelenie hospodárskeho rastu od spotreby obmedzených prírodných zdrojov a rozvoj obehového hospodárstva sú rozhodujúce prístupy k trvalo udržateľnej tvorbe hodnôt a ochrane klímy.

V spoločnosti Henkel sme si dobre vedomí svojej zodpovednosti za odpad z obalov. Sme odhodlaní podporovať trvalú udržateľnosť a toto odhodlanie prenášame do života prostredníctvom viacerých ambicióznych cieľov. Naša stratégia vychádza z konceptu obehového hospodárstva a zameriava sa na využívanie surovín a materiálov z udržateľných zdrojov a inteligentných dizajnových riešení, ktoré uzatvoria obalový reťazec. Spolupracujeme s organizáciami v rámci celého obalového reťazca, aby sme podporili ďalší rozvoj potrebnej recyklačnej infraštruktúry. 

Príroda

Chrániť a obnovovať biodiverzitu s dôrazom na lesy, pôdu a vodu a zabezpečiť zodpovedné nakladanie s obnoviteľnými zdrojmi.

Rastúca spotreba a nedostupnosť zdrojov z dôvodu zväčšujúcej sa svetovej populácie a zrýchlenej ekonomickej aktivity predstavujú stále väčší tlak na ekosystémy. Negatívne vplyvy sa prejavujú už v súčasnosti: podľa správy zverejnenej organizáciou IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), hrozí takmer 1 miliónu živočíšnych a rastlinných druhov vyhynutie v dôsledku ľudskej činnosti.

Zachovanie rozmanitosti druhov a biodiverzity je pre spoločnosť Henkel dôležité, pretože neporušené ekosystémy a pôda sú nevyhnutným základom udržateľného poľnohospodárstva a využívania surovín vo výrobe. Cieľom našej stratégie trvalej udržateľnosti je chrániť a obnovovať biodiverzitu – s osobitným dôrazom na lesy, pôdu a vodné zdroje. Okrem uplatňovania týchto princípov v našich vlastných prevádzkach podporujeme aj zodpovedané nakladanie s prírodnými zdrojmi a využívanie surovín z obnoviteľných zdrojov.

Starostlivé využívanie vody ako dôležitého prírodného zdroja

Vodné zdroje našej planéty sú nerovnomerne rozložené a ohrozuje ich zmena klímy, ako aj ich zvyšujúce sa znečistenie a nadmerné využívanie. Uvedomujeme si, že ich musíme využívať zodpovedne, najmä preto, že zdravé vodné ekosystémy sú pre zachovanie biodiverzity kľúčové. 

Voda má vo výrobnom reťazci spoločnosti Henkel dôležité miesto. Využívame ju vo výrobných procesoch aj ako zložku v našich produktoch, pričom mnohé potrebujú vodu aj pri ich používaní. 

Preto je pre nás dôležité, aby sme znížili spotrebu vody vo výrobe aj pri používaní našich produktov. Aby sa nám podarilo identifikovať vhodné prístupy a oblasti na zlepšenie, úzko spolupracujeme s množstvom partnerov. Skúmame napríklad vplyv našich produktov na vodné zdroje. Pozornosť venujeme nielen tomu, akú stopu zanechávajú na vodných zdrojoch naša spotreba surovín, výrobné procesy či spotreba vody pri používaní našich výrobkov, ale aj spracovaniu a úprave odpadových vôd. Náš nový prístup k využívaniu vody podrobnejšie opisuje, ako pristupovať k riadeniu vodných zdrojov zodpovedným spôsobom.