REGENERUJÚCA PLANÉTA

A lavender field

Sme na ceste smerom k environmentálnej transformácii modelu nášho podnikania. Aby sme tento cieľ dosiahli, plánujeme transformovať svoje procesy, produkty a využívanie surovín tak, aby sme prispeli k budovaniu materiálovo efektívnej a klimaticky neutrálnej budúcnosti. Zameriavame sa na opatrenia na znižovanie vplyvov zmeny klímy, na fungujúce obehové hospodárstvo a na ochranu životného prostredia a biodiverzity.

Klíma

Dekarbonizovať naše prevádzky a spotrebu surovín, aby bolo naše podnikanie klimaticky neutrálne.

Zmena klímy je jednou z najväčších globálnych výziev súčasnosti. V zmysle Parížskej klimatickej dohody sme sa zaviazali napĺňať cieľ obmedziť globálne otepľovanie o 1,5°C. Zmena klímy a jej dopady sú zohľadnené v našom riadení trvalej udržateľnosti a rizík a aj v rámci celého hodnotového reťazca.

Vzhľadom na potrebu znižovať emisie a dekarbonizovať hospodárstvo je naším cieľom konvertovať do roku 2030 naše výrobné prevádzky na klimaticky pozitívne. Okrem toho čistými nulovými emisiami nášho hodnotového reťazca aktívne prispejeme k ochrane klímy.

Obehové hospodárstvo

Rozvíjať obehové hospodárstvo prostredníctvom našich produktov, obalov a technológií.

Oddelenie hospodárskeho rastu od spotreby obmedzených prírodných zdrojov a rozvoj obehového hospodárstva sú rozhodujúce prístupy k trvalo udržateľnej tvorbe hodnôt a ochrane klímy.

V spoločnosti Henkel sme si dobre vedomí svojej zodpovednosti za odpad z obalov. Sme odhodlaní podporovať trvalú udržateľnosť a toto odhodlanie prenášame do života prostredníctvom viacerých ambicióznych cieľov. Naša stratégia vychádza z konceptu obehového hospodárstva a zameriava sa na využívanie surovín a materiálov z udržateľných zdrojov a inteligentných dizajnových riešení, ktoré uzatvoria obalový reťazec. Spolupracujeme s organizáciami v rámci celého obalového reťazca, aby sme podporili ďalší rozvoj potrebnej recyklačnej infraštruktúry. 

Príroda

Chrániť a obnovovať biodiverzitu s dôrazom na lesy, pôdu a vodu a zabezpečiť zodpovedné nakladanie s obnoviteľnými zdrojmi.

Rastúca spotreba a nedostupnosť zdrojov z dôvodu zväčšujúcej sa svetovej populácie a zrýchlenej ekonomickej aktivity predstavujú stále väčší tlak na ekosystémy. Negatívne vplyvy sa prejavujú už v súčasnosti: podľa správy zverejnenej organizáciou IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), hrozí takmer 1 miliónu živočíšnych a rastlinných druhov vyhynutie v dôsledku ľudskej činnosti.

Zachovanie rozmanitosti druhov a biodiverzity je pre spoločnosť Henkel dôležité, pretože neporušené ekosystémy a pôda sú nevyhnutným základom udržateľného poľnohospodárstva a využívania surovín vo výrobe. Cieľom našej stratégie trvalej udržateľnosti je chrániť a obnovovať biodiverzitu – s osobitným dôrazom na lesy, pôdu a vodné zdroje. Okrem uplatňovania týchto princípov v našich vlastných prevádzkach podporujeme aj zodpovedané nakladanie s prírodnými zdrojmi a využívanie surovín z obnoviteľných zdrojov.