Regenerujúca planéta

Sme na ceste smerom k environmentálnej transformácii modelu nášho podnikania. Aby sme tento cieľ dosiahli, plánujeme transformovať svoje procesy, produkty a využívanie surovín tak, aby sme prispeli k budovaniu materiálovo efektívnej a uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. Zameriavame sa na opatrenia na znižovanie vplyvov zmeny klímy, na fungujúce obehové hospodárstvo a na ochranu životného prostredia a biodiverzity.

Klíma

Dekarbonizovať naše prevádzky a spotrebu surovín, aby bolo naše podnikanie uhlíkovo neutrálne.

Zmena klímy je jednou z najväčších globálnych výziev súčasnosti. V zmysle Parížskej klimatickej dohody sme sa zaviazali napĺňať cieľ obmedziť globálne otepľovanie o 1,5°C. Zmena klímy a jej dopady sú zohľadnené v našom riadení trvalej udržateľnosti a rizík a aj v rámci celého hodnotového reťazca.

Vzhľadom na potrebu znižovať emisie a dekarbonizovať hospodárstvo je naším cieľom konvertovať do roku 2030 naše výrobné prevádzky na klimaticky pozitívne. Okrem toho čistými nulovými emisiami nášho hodnotového reťazca aktívne prispejeme k ochrane klímy.

Obehové hospodárstvo

Dôsledne využívať postupy obehového hospodárstva v našich prevádzkach, produktoch a obaloch a priemyselnými riešeniami prispievať k ich posilneniu.

Oddelenie hospodárskeho rastu od spotreby obmedzených prírodných zdrojov a rozvoj obehového hospodárstva sú rozhodujúce prístupy k trvalo udržateľnej tvorbe hodnôt.

V spoločnosti Henkel sme si dobre vedomí svojej zodpovednosti za odpad z obalov. Sme odhodlaní podporovať trvalú udržateľnosť a toto odhodlanie prenášame do života prostredníctvom viacerých ambicióznych cieľov. Naša stratégia vychádza z konceptu obehového hospodárstva a zameriava sa na využívanie surovín a materiálov z udržateľných zdrojov a inteligentných dizajnových riešení, ktoré uzatvoria obalový reťazec – pre dobro ľudí a celej planéty.

Spoločnosť Henkel sa usiluje aj o zavedenie uzavretej recyklácie v rámci vlastných výrobných procesov. V tejto súvislosti kladieme dôraz najmä na efektívne nakladanie s odpadmi v našich prevádzkach.

Príroda

Chrániť a obnovovať biodiverzitu s dôrazom na lesy, pôdu a vodu vďaka lepšiemu využívaniu a riadeniu obnoviteľných zdrojov.

Rastúca spotreba a nedostupnosť zdrojov z dôvodu zväčšujúcej sa svetovej populácie a zrýchlenej ekonomickej aktivity predstavujú stále väčší tlak na ekosystémy. Negatívne vplyvy sa prejavujú už v súčasnosti: podľa správy zverejnenej organizáciou IPBES hrozí takmer 1 miliónu živočíšnych a rastlinných druhov vyhynutie v dôsledku ľudskej činnosti.

Zachovanie rozmanitosti druhov a biodiverzity je pre spoločnosť Henkel dôležité, pretože neporušené ekosystémy a pôda sú nevyhnutným základom udržateľného poľnohospodárstva a využívania surovín vo výrobe. Cieľom našej stratégie trvalej udržateľnosti je chrániť a obnovovať biodiverzitu – s osobitným dôrazom na lesy, pôdu a vodné zdroje. Okrem uplatňovania týchto princípov v našich vlastných prevádzkach podporujeme aj zodpovedané nakladanie s prírodnými zdrojmi a využívanie surovín z obnoviteľných zdrojov.

Starostlivé využívanie vody ako dôležitého prírodného zdroja

Vodné zdroje našej planéty sú nerovnomerne rozložené a ohrozuje ich zmena klímy, ako aj ich zvyšujúce sa znečistenie a nadmerné využívanie. Uvedomujeme si, že ich musíme využívať zodpovedne, najmä preto, že zdravé vodné ekosystémy sú pre zachovanie biodiverzity kľúčové. Voda má v našom výrobnom reťazci dôležité miesto. Využívame ju vo výrobných procesoch aj ako zložku v našich produktoch, pričom mnohé potrebujú vodu aj pri ich používaní. 

Preto je pre nás dôležité, aby sme znížili spotrebu vody vo výrobe aj pri používaní našich produktov. Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu vody na tonu výroby o 35 % v porovnaní s východiskovým rokom 2010. Okrem toho chceme v našich hlavných výrobných prevádzkach zaviesť do roku 2030 obehové využívanie vody.