Vyhlásenie o ochrane údajov na účely náboru

Spoločnosť Henkel chápe, že si počas hľadania práce chcete chrániť svoje súkromie. Spoločnosť Henkel sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej platformy pre uchádzačov, použijeme len na ďalej uvedené účely.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom na účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane údajov, je Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko

(ďalej len „Henkel“ alebo „my“).

Ak máte nejaké otázky, pokiaľ ide o naše spracúvanie vašich osobných údajov, pošlite e-mail alebo list osobe zodpovednej za ochranu osobných údajov na adresu Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf, Nemecko, e-mailová adresa: Datenschutz@henkel.com.

2. Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, že sa uchádzate o pracovnú pozíciu v skupine Henkel alebo sa inak chcete stať súčasťou nášho fondu talentov. Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu a/alebo si otvoríte účet v rámci našej komunity talentov, budeme od vás získavať tieto osobné údaje:

 • základné údaje uchádzača (osobné údaje ako meno, vek atď.),
 • kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.),
 • údaje zo žiadosti o zamestnanie (informácie o vašom vzdelaní, predchádzajúcom zamestnaní, životopis atď.),
 • oblasti záujmu (informácie o pracovných pozíciách, o ktoré máte alebo by ste mohli mať záujem, atď).

Tieto osobné údaje získavame priamo od vás, keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v skupine Henkel, počas procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania (napríklad počas (video) pohovorov) alebo ak sa vyjadríte, že si želáte stať sa súčasťou nášho fondu talentov a zostať s nami v kontakte na účely budúceho náboru (napríklad zaškrtnutím príslušného políčka počas podávania žiadosti o zamestnanie). Dátové polia označené hviezdičkou (*) je potrebné vyplniť na účely vykonania procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, pričom v závislosti od pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate, môže byť užitočné, aby ste poskytli dodatočné informácie.

Takisto môžeme získavať vaše profesijné informácie prostredníctvom aplikácie LinkedIn, ak ste si zvolili verejný profil, aby sme vás mohli osloviť s pracovnou ponukou.

3. Spracúvanie osobných údajov a právny základ

3.1 Realizácia procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania 

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • vytvorenie všeobecného profilu uchádzača, ktorý budeme používať a z ktorého budeme vychádzať na účely všetkých vašich žiadostí o zamestnanie (svoj všeobecný profil uchádzača môžete kedykoľvek doplniť po prihlásení sa do svojho účtu),
 • Vytvorenie konkretizovaného upozornenia na pracovné pozície s cieľom doručovania nových pracovných ponúk zverejnených na lokalite zodpovedajúcich vašim kritériám hľadania. Prihlásenie na doručovanie upozornení na pracovné pozície môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom prepojenia uvedeného v každom e-maile, ktorý vám zašleme, alebo aktualizáciou preferencií vo vašom profile.
 • vykonanie procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania vrátane vyhodnotenia vašej žiadosti o zamestnanie a vykonania prípadných (video) pohovorov,
 • nevyhnutné pomocné procesy k procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania (napríklad na účely povinného výkazníctva a preverenia sankčného zoznamu atď.).

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvame tieto osobné údaje, aby sme mohli vykonať proces uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, a v prípade úspešnosti vás zamestnať, a aby sme vás mohli zahrnúť do nášho fondu talentov a poskytovať vám jeho služby.

Na účely zaistenia transparentnosti pri výberovom konaní budú všetky vaše žiadosti o zamestnanie a informácie o ich stave viditeľné pre našich náborových pracovníkov a vybraných manažérov ľudských zdrojov.

Vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 6 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania a profil 12 mesiacov od vašej poslednej aktualizácie.

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v USA alebo Portoriku, vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 36 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania.

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v Indonézii, vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 60 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania.

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v Singapure, vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 24 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania.

3.2 Fond talentov

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely nášho fondu talentov:

 • vytvorením vášho profilu v našom fonde talentov na účely budúcich pracovných ponúk a udržiavania kontaktu s vami (ak ste s takýmto použitím osobných údajov súhlasili, napríklad zaškrtnutím príslušného políčka pri uchádzaní sa o nové voľné pracovné miesto alebo pri podávaní žiadosti o zamestnanie alebo výberovom konaní),
 • poskytovaním informácií o skupine Henkel ako zamestnávateľovi, o pracovných príležitostiach a nových pracovných ponukách, ak ste súhlasili, že sa stanete súčasťou nášho fondu talentov (pozri predchádzajúci bod),
 • ak ste sa zaregistrovali do fondu talentov a súhlasili ste s tým, že budete dostávať takéto informácie, pošleme vám e-mailom informácie o našich činnostiach employer brandingu.

Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Požiadame vás, aby ste nám dali svoj súhlas buď priamo pri procese uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, e-mailom, alebo pri vypĺňaní formulára a zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení svojho účtu alebo môžete svoj účet kedykoľvek odstrániť. Ak si želáte odvolať svoj súhlas, môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom texte. Po takomto odvolaní súhlasu ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov na účely posielania uvedených informácií. To nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Váš všeobecný profil v rámci fondu talentov budeme uchovávať 24 mesiacov od vašej registrácie do fondu talentov alebo od poslednej aktualizácie vášho profilu v rámci fondu talentov. Svoj profil v rámci fondu talentov môžete kedykoľvek odstrániť spolu so všetkými osobnými údajmi, ktoré s ním súvisia, prihlásením sa do profilu a použitím možnosti odstránenia.

Ak sa nachádzate v Severnej Amerike, uchováme váš všeobecný profil talentového fondu po dobu 36 mesiacov od registrácie v talentovom fonde alebo od poslednej aktualizácie vášho profilu talentového fondu. Svoj profil v rámci fondu talentov môžete kedykoľvek odstrániť spolu so všetkými osobnými údajmi, ktoré s ním súvisia, prihlásením sa do profilu a použitím možnosti odstránenia.

3.3 Video pohovor

Vaše údaje budeme spracúvať aj v rámci náborového procesu na niektoré pracovné pozície počas videopohovoru. Berte na vedomie, že videopohovor je v rámci náborového procesu vždy nepovinným krokom. Ak odmietnete podmienky videopohovoru, naďalej budete zaradený do celkového náborového procesu bez negatívnych dôsledkov na základe vášho odmietnutia.

Tím technickej podpory HireVue, ktorý sa nachádza v USA, môže mať prístup k vašim osobným údajom na účely technickej podpory.

Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súvisiace údaje sa prenášajú do tretích krajín – v tomto prípade do USA – na základe vášho súhlasu, ako aj článku 49 ods. 1 pododseku 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pred začiatkom videopohovoru/získavania údajov vás požiadame, aby ste nám poskytli súhlas v súvislosti s prístupom tímu technickej podpory HireVue k údajom. Ak si želáte svoj súhlas odvolať, môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom texte. Po takomto odvolaní súhlasu ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov na účely posielania uvedených informácií. To nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie o prístupe tímu technickej podpory HireVue k vašim údajom:

 • identita príjemcu:
  • tím technickej podpory HireVue 
 • krajina, do ktorej budú údaje prenesené na účely technickej podpory:
  • Jordan, Utah – Spojené štáty americké
 • Prečo je potrebný (obmedzený) prenos údajov?
  • Výmena údajov je potrebná na účely technickej podpory. V prípade problémov v súvislosti so systémom HireVue bude do riešenia zapojený tím technickej podpory.
  • V niektorých prípadoch bude tím technickej podpory potrebovať prístup k platforme HireVue, aby mohol preskúmať/skontrolovať technické problémy súvisiace s platformou.
 • K akému typu údajov bude tím pristupovať?
  • Tím technickej podpory HireVue bude pristupovať len k údajom, ktoré priamo súvisia s daným technickým problémom.
  • Tím technickej podpory HireVue nebude pristupovať k žiadnym ďalším údajom.
  • Údaje, ku ktorým by mohol tím pristupovať, zahŕňajú kontaktné údaje, informácie o predchádzajúcom zamestnaní, údaje týkajúce sa osobného života, video údaje.
 • S akými rizikami je spojený prenos údajov?
  • Berte na vedomie, že pre tretie krajiny (USA), do ktorých môžu byť vaše údaje prenesené, nemusia byť zavedené primerané záruky.
  • USA nezaručujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa európskeho práva.
  • Zároveň v danej tretej krajine (USA):
   • nemusia byť stanovené práva dotknutých osôb.
   • nemusia byť zavedené žiadne zásady spracúvania a/alebo
   • nemusí byť ustanovený žiaden dozorný orgán a/alebo

Prípadné riziká prenosu údajov môžu súvisieť s nezákonným prístupom, stratou údajov alebo neželanou úpravou údajov.

3.4 Previerka osoby

V súlade s nariadeniami krajín Severnej Ameriky sa všetci uchádzači o zamestnanie v krajinách Severnej Ameriky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť) budú musieť pred podpisom každej zmluvy podrobiť previerke osoby.

Previerka osoby je nenahraditeľným nástrojom pri odhaľovaní uchádzačov, ktorí predstavujú riziko pre organizáciu vzhľadom na ich správanie v minulosti. Previerka osoby je často najlepšou ochranou pred nedbanlivostným náborom a nárokmi na zachovanie pracovného miesta. Zamestnávatelia tak môžu chrániť svoju značku, dobré meno, zákazníkov, zamestnancov a ochrániť sa pred finančnou stratou.

Hlavným dôvodom vykonávania previerok osôb je predchádzať ujme alebo rôznym typom právnej zodpovednosti voči zamestnávateľovi a ostatným. Zahŕňa to ujmu:

 • spôsobenú iným zamestnancom sexuálnym obťažovaním a násilím na pracovisku,
 • spôsobenú interným alebo externým zákazníkom organizácie napríklad sexuálnym napadnutím v obchodných priestoroch,
 • spôsobenú podnikaniu zamestnávateľa finančnou stratou alebo problémami s dobrou povesťou.
 • Obrana právnych nárokov, napríklad z dôvodu nedbanlivostného náboru, je závažným dôvodom na vykonanie hĺbkového skúmania registrov trestov uchádzačov o zamestnanie. Viacúrovňové prehľadávanie registrov trestov vo viacerých jurisdikciách môže byť presvedčivým dôkazom o tom, že zamestnávateľ pri nábore zamestnancov postupoval s náležitou starostlivosťou.

4. Prenos osobných údajov iným osobám

Henkel ako materská spoločnosť globálnej skupiny spoločností Henkel bude vaše osobné údaje poskytovať iným pobočkám alebo dcérskym spoločnostiam skupiny Henkel na celom svete v tých krajinách, v ktorých ste svoju žiadosť o zamestnanie zaregistrovali, vrátane krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov. Všetky takéto subjekty podliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane údajov a ďalším opatreniam na zaistenie primeranej ochrany údajov, ktorá zodpovedá úrovni ochrany v Európskej únii, ako je uzatvorenie štandardných doložiek o ochrane údajov, ako ich vydala Európska komisia, v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Všetky kancelárie a dcérske spoločnosti skupiny Henkel nájdete na našom webovom sídle.

Pri vykonávaní procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, ako aj pri poskytovaní nášho fondu talentov využívame aj služby externých poskytovateľov, ktorí sú prísne viazaní našimi pokynmi a nesmú spracúvať vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Títo externí poskytovatelia služieb vystupujú ako sprostredkovatelia podľa článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V prípade zapojenia náborových pracovníkov (tzv. head hunter) alebo náborových agentúr budú na účely tohto konkrétneho procesu poskytnuté náborovému pracovníkovi/agentúre špecifické informácie týkajúce sa procesu.

5. Súbory cookie, Pixel, Fingerprints a podobné technológie

Na tejto webovej lokalite sa využívajú súbory cookies a podobné technológie. Súbory cookies sú malé súbory údajov, ktoré prehliadač dočasne ukladá na pevný disk vášho zariadenia a ktoré sú potrebné na používanie našej webovej lokality. Súbor cookies často obsahuje unikátny identifikátor. Ide o náhodne vygenerované číslo, ktoré sa ukladá vo vašom zariadení. Platnosť niektorých súborov cookies vyprší, keď ukončíte návštevu webovej lokality, iné vo vašom zariadení zostávajú dlhší čas. Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné z technických dôvodov, sa použijú automaticky. Ostatné súbory cookies (alebo podobné technológie) sa budú používať len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. 

Existujú rôzne typy súborov cookies. Súbory cookies prvej strany sú tie, ktoré vytvára webová lokalita, na ktorej sa nachádzate, a čítať ich dokáže len uvedená webová lokalita. Súbory cookies tretej strany sú tie, ktoré vytvárajú iné organizácie, ktoré využívame na rôzne služby. Napríklad využívame externých poskytovateľov služieb analytiky, ktorí v našom mene vytvárajú súbory cookies, aby nám mohli poskytnúť informácie o tom, ktoré časti našej webovej lokality sa ľuďom páčia a ktoré nie. Okrem toho môže webová lokalita, ktorú navštevujete, obsahovať vložený obsah napr. z platformy YouTube, ktorý môže vytvárať vlastné súbory cookies.

Pixel je priesvitný obrázok zvyčajne s maximálnou veľkosťou 1 x 1 pixel, ktorý sa umiestňuje na webovú lokalitu na zber údajov, napr. IP adresy, typu prehliadača, času prístupu či existujúcich súborov cookies, na prispôsobenie obsahu alebo na zefektívnenie či zjednodušenie prehliadania. Často sa využívajú v kombinácii so súbormi cookies, lebo pixely súbory cookies vytvárajú a spravujú.

Ak na to udelíte súhlas, webová lokalita bude zbierať údaje o operačnom systéme zariadenia, prehliadači, jazyku, nainštalovaných písmach, IP adrese, doplnkoch a iné informácie. Vďaka tomu je možné zariadenie opätovne identifikovať na účely marketingu relevantného pre používateľa. 

Viac informácií o súboroch cookies a iných technológiách, ktoré na našej webovej lokalite používame, a ich účele sa dozviete na našej webovej lokalite v časti “Zoznam súborov cookies” a “Zoznam súborov cookies”. Na tom istom mieste môžete takisto kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím príslušných nastavení súborov cookie.

Ak ste na to udelili súhlas, táto webová lokalita zbiera a ukladá údaje na účely marketingu a optimalizácie s využitím technológie spoločnosti Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Nemecko, umiestnenej v Nemecku. Na tento účel sa do vášho zariadenia inštaluje súbor cookie. Tento súbor cookie bude zbierať údaje, napríklad informácie o prehliadači a zariadení, vašu IP adresu, navštívené stránky a čas prístupu. Údaje sa ukladajú a následne spracúvajú na základe anonymných alebo pseudonymných používateľských profilov (v závislosti od príslušnej technológie a použitej služby). Uvedené používateľské profily sa ukladajú v súboroch cookies alebo iných podobných technológiách vymedzených vyššie. Okrem údajov zozbieraných pri návšteve webovej lokality (ako je uvedené vyššie) môže ísť aj o informácie, ktoré sa týkajú webovej lokality, na ktorej nás navštevujete, webové lokality, ktoré navštevujete počas toho, ako ste u nás, a ak je to relevantné, vyhľadávané výrazy, ktoré ste použili na nájdenie našej webovej lokality.
Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Mapp nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka a ani sa nespájajú s inými osobnými údajmi príslušného používateľa.
Ďalšie informácie o sledovaní webu nájdete v smernici ochrany údajov nášho poskytovateľa:  https://mapp.com/privacy/

Námietka voči zberu údajov 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod “
Zoznam súborov cookies” v časti “Nastavenia cookie”. Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no prekáža vám používanie súboru cookie technológie Mapp Intelligence, môžete prejsť na tento odkaz a nastaviť si súbor cookie vyjadrujúci nesúhlas („opt-out“). Tento súbor cookie sa nastavuje pre uvedenú doménu, pre konkrétny prehliadač a zariadenie. Ak teda chcete našu webovú lokalitu navštevovať doma a v práci alebo cez rôzne prehliadače, ukladanie údajov musíte odmietnuť na každom zariadení a v každom prehliadači. 

Ak ste na to udelili súhlas, táto webová lokalita využíva „Google Ads“, službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), s cieľom zhodnotiť efektívnosť reklamnej činnosti a opätovne vás osloviť. Keď navštívite našu webovú lokalitu, „Google Ads“ nainštaluje na vaše zariadenie súbor cookie. Pomocou uvedeného súboru cookie Google spracúva informácie, ktoré vaše zariadenie vygeneruje o používaní našej webovej lokality, interakciách s našou webovou lokalitou a reklamnou činnosťou, ako aj vašu IP adresu, informácie o prehliadači, predtým navštívené webové lokality a dátum a čas prístupu, a to na účely analýzy a grafického zobrazenia meraní dosahu našich reklám a zobrazovania prispôsobených reklám. Na tento účel sa tiež môže zisťovať, či vám alebo vašej domácnosti patria rôzne koncové zariadenia. Pomocou „remarketingu“ je možné používateľov našej webovej lokality opätovne identifikovať a rozpoznať na iných stránkach v rámci reklamnej siete Google (napr. vo vyhľadávaní Google alebo na platforme YouTube). Následne im môže byť zobrazená reklama prispôsobená ich záujmom. 

Informácie, ktoré súbor cookie vygeneruje o vašom využívaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), budú prenesené na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde budú aj uskladnené. Spojené štáty nezaručujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa európskeho práva. Štátne orgány môžu mať k týmto údajom prístup na základe zákonov o masovom dohľade. Vaše osobné údaje po sprístupnení nebudú podliehať rovnakej úrovni ochrany a je možné, že si vo vzťahu k týmto údajom nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Ak povolíte používanie súborov cookie na webovej lokalite spoločnosti Henkel, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním spoločnosťou Google.

Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Google nájdete tu: 

Námietka voči zberu údajov: 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookies na našej webovej lokalite pod “
Zoznam súborov cookies” v časti “Nastavenia cookie”. Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no neželáte si dostávať prispôsobenú reklamu, informácie o jednotlivých nastaveniach reklamy Google nájdete na tomto odkaze. Môžete si nainštalovať aj doplnok prehliadača vyjadrujúci nesúhlas („opt-out“).

Ak ste na to udelili súhlas, využívame službu Google Campaign Manager 360, ktorú poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby sme vám mohli zobrazovať relevantné reklamy. Na tento účel vám spoločnosť Google s použitím vašej IP adresy nainštaluje do zariadenia súbor cookie. Okrem IP adresy, informácií o prehliadači a zariadení, navštívených webových lokalitách a času prístupu zbiera tento súbor cookie aj informácie o reklamách, ktoré sa vám v prehliadači zobrazili a na ktoré ste klikli. To umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským stránkam zobrazovať reklamy podľa záujmov na základe predchádzajúcich návštev stránok spoločnosti Henkel či iných webových lokalít. Na sledovanie zobrazených reklám a reklám, ktoré vás zaujali, využívajú súbory cookies služby Campaign Manager pseudonymné identifikačné číslo pridelené vášmu prehliadaču. Na tento účel sa váš prehliadač identifikuje pri zobrazovaní reklám a ich cielení na určitú cieľovú skupinu. Súbory cookies, ktoré do vášho zariadenie uložila spoločnosť Google, teda umožňujú, aby vám bola zobrazovaná opätovná cielená reklama na stránkach spoločnosti Google (napr. v rámci „Google Ads“), a zároveň na našej webovej lokalite a v závislosti od vašich záujmov aj počas návštevy webových lokalít iných partnerov (napr. v rámci „Google Campaign Manager 360“). 

Tieto informácie sa použijú aj na zhodnotenie vášho používania webovej lokality, prípravu správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu.

Spoločnosť Google môže využívať vaše údaje na akékoľvek vlastné účely, napríklad profilovanie a prepájanie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás získali (napríklad prostredníctvom vášho účtu Google).

Informácie o vašom používaní webovej lokality vygenerované súborom cookie budú prenesené na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde budú aj uskladnené. Spojené štáty nezaručujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa európskeho práva. Štátne orgány môžu mať k týmto údajom prístup na základe zákonov o masovom dohľade. Vaše osobné údaje po sprístupnení nebudú podliehať rovnakej úrovni ochrany a je možné, že si vo vzťahu k týmto údajom nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Ak povolíte používanie súborov cookies na webovej lokalite spoločnosti Henkel, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním spoločnosťou Google.
Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Google nájdete tu: 

Námietka voči zberu údajov:
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod “
Zoznam súborov cookiesv časti Nastavenia cookie”. Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no prekáža vám používanie súborov cookies Google Campaign, môžete prejsť na tento odkaz a deaktivovať si službu Campaign Manager od spoločnosti Google.

Na našej webovej lokalite sú vložené služby správy obsahu na sociálnych sieťach, napríklad súbory cookies a doplnky rôznych sociálnych sietí. Konkrétne spoločnosti („prevádzkovatelia“) poskytujú príslušné služby, iba ak na to udelíte svoj súhlas. Účelom týchto služieb je umožniť vám zobrazovať a zdieľať náš obsah s vašimi priateľmi a sieťou. Prevádzkovateľmi sú:

 • Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a v EÚ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Prehľad doplnkov pre sieť YouTube a ich vlastnosti nájdete na adrese: https://developers.google.com/youtube/documentation

Na zvýšenie ochrany údajov pri návšteve našich webových stránok sú tieto služby sociálnych sietí implementované ako „dvojklikové tlačidlá“. Táto forma integrácie zabezpečuje, že pri prístupe na stránku z našej webovej lokality obsahujúcej takéto doplnky nebudete automaticky pripojení k serveru poskytovateľa. V prehliadači sa vytvorí priamy odkaz na servery poskytovateľov, len ak aktivujete služby sociálnych sietí, a tým povolíte prenos údajov. Príslušný poskytovateľ potom vysiela obsah rôznych doplnkov priamo do vášho prehliadača, kde sa zobrazí na obrazovke. 

Nástroj sociálnych sietí oznámi prevádzkovateľovi, že ste už navštívili našu webovú lokalitu, a odovzdá mu informácie o vašej IP adrese, prehliadači a dátume a čase požiadavky odoslanej serveru. Aj pri použití niektorej z funkcií sociálnych sietí (napr. kliknutie na tlačidlo zdieľať, pridanie komentára) prenesie prehliadač príslušné informácie priamo prevádzkovateľovi na uchovanie. Títo prevádzkovatelia môžu vaše údaje používať na akékoľvek vlastné účely, napr. analytiku, marketing, profilovanie a prepájanie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás získali (napríklad prostredníctvom používateľského účtu príslušného prevádzkovateľa), a to aj vtedy, ak nie ste do svojho účtu na sociálnej sieti prihlásení. 

Títo poskytovatelia údaje spracúvajú čiastočne aj v USA. Spojené štáty nezaručujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa európskeho práva. Štátne orgány môžu mať k týmto údajom prístup na základe zákonov o masovom dohľade. Vaše osobné údaje po sprístupnení nebudú podliehať rovnakej úrovni ochrany a je možné, že si vo vzťahu k týmto údajom nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Ak povolíte používanie súborov cookies na webovej lokalite spoločnosti Henkel, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním prevádzkovateľmi.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a využívaní údajov jednotlivými poskytovateľmi a o právach a možnostiach, ktoré máte k dispozícii na ochranu súkromia v týchto situáciách, nájdete v zásadách (politike) ochrany údajov či súkromia každého poskytovateľa:

Námietka voči zberu údajov:
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod “Zoznam súborov cookies” v časti “Nastavenia cookie”. Svoje preferencie si môžete upraviť aj zmenou nastavení prehliadača alebo konkrétnej sociálnej siete.

6. Používanie súborov cookie na našich úvodných stránkach komunity talentov a registračných portáloch

Úvodné stránky komunity talentov a registračné portály spoločnosti Henkel používajú niektoré základné súbory cookie, ktoré vám umožňujú pohybovať sa po portáli a používať jeho funkcie, napríklad vám umožňujú prístup do zabezpečených oblastí, povoľujú viaceré žiadosti bez opätovného zadávania informácií alebo používanie prepojení na sociálne siete na účely uchádzania sa o zamestnanie.

Základné súbory cookie použité na portáloch

 • dočasné súbory cookie (ScustomPortal-{portalUrlPath}): používajú sa na zachovanie prihlásenia používateľa prostredníctvom súkromných oblastí portálu,
 • jazykové súbory cookie (portalLanguage-{portalId}): používajú sa na uloženie aktuálneho jazyka, ktorý si na portáli zvolil používateľ,
 • pole tokenu pre CSRF (tokenField): používa sa na ochranu pred CSRF (len pre prihlásených používateľov),
 • preferencie súhlasu s používaním súborov cookie (userCookieConsent-{portalUrlPath}): používajú sa na ukladanie typov súborov cookie, ktoré používateľ povolil/odmietol, na portáloch s povolenou funkciou správy súborov cookie, aby používateľ nemusel obnovovať svoj súhlas na každej stránke, ktorá sa mu zobrazí/ktorú navštívi.

Na ako dlho sa súbory cookie ukladajú?

 • Dočasné súbory cookie: kým nezatvoríte prehliadač.
 • Jazykové súbory cookie: kým nezatvoríte prehliadač.
 • Pole tokenu pre CSRF: 1 hodina.
 • Preferencie súhlasu s používaním súborov cookie: bez vypršania platnosti.

Viac informácií o súboroch cookie a iných technológiách používaných naším webovým sídlom a o ich účeloch nájdete na našom webovom sídle v časti „Súbory cookie“ a v časti „Nastavenia súborov cookie“. Môžete tam zároveň kedykoľvek odvolať svoj súhlas s platnosťou do budúcnosti, a to tak, že vypnete príslušné nastavenia súborov cookie.

7. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom a získanie ich kópie,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie (aj „právo na zabudnutie“),
 • právo na obmedzenie používania vašich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Takisto máte právo za určitých okolností namietať proti používaniu vašich osobných údajov. Napríklad, i) ak máte dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie a my vaše osobné údaje používame na účely našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (alebo na účely oprávnených záujmov tretej osoby); a ii) ak namietate proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Po prihlásení do svojho všeobecného profilu uchádzača alebo profilu v rámci fondu talentov máte aj jednoduchý prístup k svojim údajom, môžete ich opraviť alebo vymazať, alebo môžete odvolať svoj súhlas. Takisto môžete svoj všeobecný profil uchádzača a profil v rámci fondu talentov kedykoľvek odstrániť.

Svoje práva môžete uplatňovať aj tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom texte.