Vyhlásenie o ochrane údajov na účely náboru

Spoločnosť Henkel chápe, že si počas hľadania práce chcete chrániť svoje súkromie. Spoločnosť Henkel sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej platformy pre uchádzačov, použijeme len na ďalej uvedené účely.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom na účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane údajov, je Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko

(ďalej len „Henkel“ alebo „my“).

Ak máte nejaké otázky, pokiaľ ide o naše spracúvanie vašich osobných údajov, pošlite e-mail alebo list osobe zodpovednej za ochranu osobných údajov na adresu Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf, Nemecko, e-mailová adresa: Datenschutz@henkel.com.

2. Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, že sa uchádzate o pracovnú pozíciu v skupine Henkel alebo sa inak chcete stať súčasťou nášho fondu talentov. Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu a/alebo si otvoríte účet v rámci našej komunity talentov, budeme od vás získavať tieto osobné údaje:

 • základné údaje uchádzača (osobné údaje ako meno, vek atď.),
 • kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.),
 • údaje zo žiadosti o zamestnanie (informácie o vašom vzdelaní, predchádzajúcom zamestnaní, životopis atď.),
 • oblasti záujmu (informácie o pracovných pozíciách, o ktoré máte alebo by ste mohli mať záujem, atď).

Tieto osobné údaje získavame priamo od vás, keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v skupine Henkel, počas procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania (napríklad počas (video) pohovorov) alebo ak sa vyjadríte, že si želáte stať sa súčasťou nášho fondu talentov a zostať s nami v kontakte na účely budúceho náboru (napríklad zaškrtnutím príslušného políčka počas podávania žiadosti o zamestnanie). Dátové polia označené hviezdičkou (*) je potrebné vyplniť na účely vykonania procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, pričom v závislosti od pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate, môže byť užitočné, aby ste poskytli dodatočné informácie.

Takisto môžeme získavať vaše profesijné informácie prostredníctvom aplikácie LinkedIn, ak ste si zvolili verejný profil, aby sme vás mohli osloviť s pracovnou ponukou.

3. Spracúvanie osobných údajov a právny základ

3.1 Realizácia procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania 

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • vytvorenie všeobecného profilu uchádzača, ktorý budeme používať a z ktorého budeme vychádzať na účely všetkých vašich žiadostí o zamestnanie (svoj všeobecný profil uchádzača môžete kedykoľvek doplniť po prihlásení sa do svojho účtu),
 • Vytvorenie konkretizovaného upozornenia na pracovné pozície s cieľom doručovania nových pracovných ponúk zverejnených na lokalite zodpovedajúcich vašim kritériám hľadania. Prihlásenie na doručovanie upozornení na pracovné pozície môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom prepojenia uvedeného v každom e-maile, ktorý vám zašleme, alebo aktualizáciou preferencií vo vašom profile.
 • Realizácia procesu vašej žiadosti a výberového konania vrátane posúdenia vašej žiadosti a realizácia prípadných (video) pohovorov a posúdení online/na pracovisku (napr. osobnostné testy, testy kognitívnych schopností atď.);
 • nevyhnutné pomocné procesy k procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania (napríklad na účely povinného výkazníctva a preverenia sankčného zoznamu atď.).

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvame tieto osobné údaje, aby sme mohli vykonať proces uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, a v prípade úspešnosti vás zamestnať, a aby sme vás mohli zahrnúť do nášho fondu talentov a poskytovať vám jeho služby.

Na účely zaistenia transparentnosti pri výberovom konaní budú všetky vaše žiadosti o zamestnanie a informácie o ich stave viditeľné pre našich náborových pracovníkov a vybraných manažérov ľudských zdrojov.

Vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 6 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania a profil 12 mesiacov od vašej poslednej aktualizácie.

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v USA alebo Portoriku, vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 36 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania.

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v Indonézii, vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 60 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania.

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v Singapure, vašu žiadosť o zamestnanie budeme uchovávať 24 mesiacov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme splnili miestne požiadavky na zdokumentovanie žiadosti o zamestnanie a výberového konania.

3.2 Fond talentov

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely nášho fondu talentov:

 • vytvorením vášho profilu v našom fonde talentov na účely budúcich pracovných ponúk a udržiavania kontaktu s vami (ak ste s takýmto použitím osobných údajov súhlasili, napríklad zaškrtnutím príslušného políčka pri uchádzaní sa o nové voľné pracovné miesto alebo pri podávaní žiadosti o zamestnanie alebo výberovom konaní),
 • poskytovaním informácií o skupine Henkel ako zamestnávateľovi, o pracovných príležitostiach a nových pracovných ponukách, ak ste súhlasili, že sa stanete súčasťou nášho fondu talentov (pozri predchádzajúci bod),
 • ak ste sa zaregistrovali do fondu talentov a súhlasili ste s tým, že budete dostávať takéto informácie, pošleme vám e-mailom informácie o našich činnostiach employer brandingu.

Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Požiadame vás, aby ste nám dali svoj súhlas buď priamo pri procese uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, e-mailom, alebo pri vypĺňaní formulára a zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení svojho účtu alebo môžete svoj účet kedykoľvek odstrániť. Ak si želáte odvolať svoj súhlas, môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom texte. Po takomto odvolaní súhlasu ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov na účely posielania uvedených informácií. To nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Váš všeobecný profil v rámci fondu talentov budeme uchovávať 24 mesiacov od vašej registrácie do fondu talentov alebo od poslednej aktualizácie vášho profilu v rámci fondu talentov. Svoj profil v rámci fondu talentov môžete kedykoľvek odstrániť spolu so všetkými osobnými údajmi, ktoré s ním súvisia, prihlásením sa do profilu a použitím možnosti odstránenia.

Ak sa nachádzate v Severnej Amerike, uchováme váš všeobecný profil talentového fondu po dobu 36 mesiacov od registrácie v talentovom fonde alebo od poslednej aktualizácie vášho profilu talentového fondu. Svoj profil v rámci fondu talentov môžete kedykoľvek odstrániť spolu so všetkými osobnými údajmi, ktoré s ním súvisia, prihlásením sa do profilu a použitím možnosti odstránenia.

3.3 Video pohovor

Vaše údaje budeme spracúvať aj v rámci náborového procesu na niektoré pracovné pozície počas videopohovoru. Berte na vedomie, že videopohovor je v rámci náborového procesu vždy nepovinným krokom. Ak odmietnete podmienky videopohovoru, naďalej budete zaradený do celkového náborového procesu bez negatívnych dôsledkov na základe vášho odmietnutia.

Tím technickej podpory HireVue, ktorý sa nachádza v USA, môže mať prístup k vašim osobným údajom na účely technickej podpory.

Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súvisiace údaje sa prenášajú do tretích krajín – v tomto prípade do USA – na základe vášho súhlasu, ako aj článku 49 ods. 1 pododseku 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pred začiatkom videopohovoru/získavania údajov vás požiadame, aby ste nám poskytli súhlas v súvislosti s prístupom tímu technickej podpory HireVue k údajom. Ak si želáte svoj súhlas odvolať, môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom texte. Po takomto odvolaní súhlasu ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov na účely posielania uvedených informácií. To nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie o prístupe tímu technickej podpory HireVue k vašim údajom:

 • identita príjemcu:
  • tím technickej podpory HireVue 
 • krajina, do ktorej budú údaje prenesené na účely technickej podpory:
  • Jordan, Utah – Spojené štáty americké
 • Prečo je potrebný (obmedzený) prenos údajov?
  • Výmena údajov je potrebná na účely technickej podpory. V prípade problémov v súvislosti so systémom HireVue bude do riešenia zapojený tím technickej podpory.
  • V niektorých prípadoch bude tím technickej podpory potrebovať prístup k platforme HireVue, aby mohol preskúmať/skontrolovať technické problémy súvisiace s platformou.
 • K akému typu údajov bude tím pristupovať?
  • Tím technickej podpory HireVue bude pristupovať len k údajom, ktoré priamo súvisia s daným technickým problémom.
  • Tím technickej podpory HireVue nebude pristupovať k žiadnym ďalším údajom.
  • Údaje, ku ktorým by mohol tím pristupovať, zahŕňajú kontaktné údaje, informácie o predchádzajúcom zamestnaní, údaje týkajúce sa osobného života, video údaje.
 • S akými rizikami je spojený prenos údajov?
  • Berte na vedomie, že pre tretie krajiny (USA), do ktorých môžu byť vaše údaje prenesené, nemusia byť zavedené primerané záruky.
  • USA nezaručujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa európskeho práva.
  • Zároveň v danej tretej krajine (USA):
   • nemusia byť stanovené práva dotknutých osôb.
   • nemusia byť zavedené žiadne zásady spracúvania a/alebo
   • nemusí byť ustanovený žiaden dozorný orgán a/alebo

Prípadné riziká prenosu údajov môžu súvisieť s nezákonným prístupom, stratou údajov alebo neželanou úpravou údajov.

3.4 Previerka osoby

V súlade s nariadeniami krajín Severnej Ameriky sa všetci uchádzači o zamestnanie v krajinách Severnej Ameriky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť) budú musieť pred podpisom každej zmluvy podrobiť previerke osoby.

Previerka osoby je nenahraditeľným nástrojom pri odhaľovaní uchádzačov, ktorí predstavujú riziko pre organizáciu vzhľadom na ich správanie v minulosti. Previerka osoby je často najlepšou ochranou pred nedbanlivostným náborom a nárokmi na zachovanie pracovného miesta. Zamestnávatelia tak môžu chrániť svoju značku, dobré meno, zákazníkov, zamestnancov a ochrániť sa pred finančnou stratou.

Hlavným dôvodom vykonávania previerok osôb je predchádzať ujme alebo rôznym typom právnej zodpovednosti voči zamestnávateľovi a ostatným. Zahŕňa to ujmu:

 • spôsobenú iným zamestnancom sexuálnym obťažovaním a násilím na pracovisku,
 • spôsobenú interným alebo externým zákazníkom organizácie napríklad sexuálnym napadnutím v obchodných priestoroch,
 • spôsobenú podnikaniu zamestnávateľa finančnou stratou alebo problémami s dobrou povesťou.
 • Obrana právnych nárokov, napríklad z dôvodu nedbanlivostného náboru, je závažným dôvodom na vykonanie hĺbkového skúmania registrov trestov uchádzačov o zamestnanie. Viacúrovňové prehľadávanie registrov trestov vo viacerých jurisdikciách môže byť presvedčivým dôkazom o tom, že zamestnávateľ pri nábore zamestnancov postupoval s náležitou starostlivosťou.

4. Prenos osobných údajov iným osobám

Henkel ako materská spoločnosť globálnej skupiny spoločností Henkel bude vaše osobné údaje poskytovať iným pobočkám alebo dcérskym spoločnostiam skupiny Henkel na celom svete v tých krajinách, v ktorých ste svoju žiadosť o zamestnanie zaregistrovali, vrátane krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov. Všetky takéto subjekty podliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane údajov a ďalším opatreniam na zaistenie primeranej ochrany údajov, ktorá zodpovedá úrovni ochrany v Európskej únii, ako je uzatvorenie štandardných doložiek o ochrane údajov, ako ich vydala Európska komisia, v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Všetky kancelárie a dcérske spoločnosti skupiny Henkel nájdete na našom webovom sídle.

Pri vykonávaní procesu uchádzania sa o zamestnanie a výberového konania, ako aj pri poskytovaní nášho fondu talentov využívame aj služby externých poskytovateľov, ktorí sú prísne viazaní našimi pokynmi a nesmú spracúvať vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Títo externí poskytovatelia služieb vystupujú ako sprostredkovatelia podľa článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V prípade zapojenia náborových pracovníkov (tzv. head hunter) alebo náborových agentúr budú na účely tohto konkrétneho procesu poskytnuté náborovému pracovníkovi/agentúre špecifické informácie týkajúce sa procesu.

5. Používanie súborov cookie v našom formulári žiadosti

Tieto webové stránky používajú súbory cookie a podobné technológie. Súbory cookie sú malé jednotky dát, ktoré váš prehliadač dočasne ukladá na pevný disk vášho zariadenia a ktoré sú potrebné na používanie našich webových stránok. Súbor cookie často zahŕňa unikátny identifikátor – náhodne vygenerované číslo, ktoré sa uloží vo vašom zariadení. Niektoré z nich strácajú platnosť po opustení webových stránok, zatiaľ čo iné zostávajú vo vašom zariadení dlhšiu dobu. Technicky nevyhnutné súbory cookie sa použijú automaticky. Ostatné súbory cookie (alebo podobné technológie) sa použijú iba s vaším vopred poskytnutým súhlasom.

Súbory cookie a iné sledovacie technológie používame konkrétne na nasledujúce účely:

Absolútne nevyhnutné súbory cookie

Názov súboru cookie

Účel súboru cookie

Obdobie platnosti súboru

Poskytovateľ

Doména súboru cookie

amplitude_id_a328ec1895
b18ee52643ef53449b6ecbcsod.com

Súbor cookie s názvom Amplitude sa používa na rozlišovanie používateľov, poskytovanie informácií pri odstraňovaní chýb a na vylepšovanie portálu a jeho používania.

300 dní

Cornerstone

.csod.com

ASP.NET_SessionId

Toto je predvolený súbor cookie, ktorý je nevyhnutný na načítanie stránok prevádzkovaných ako ASP. Bez tohto súboru cookie naše webové stránky nebudú fungovať. Tento súbor cookie obsahuje unikátny identifikátor relácie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne Osobné informácie.

Počas relácie

Cornerstone

.csod.com

AWSALB

Tento súbor cookie sa používa na reguláciu vyrovnávania záťaže v prostredí nášho dátového centra.

7 dní

Cornerstone

.csod.com

AWSALBCORS

Tento súbor cookie sa používa na reguláciu vyrovnávania záťaže v prostredí nášho dátového centra.

7 dní

Cornerstone

.csod.com

cscx

Tento súbor cookie poskytuje nášmu globálnemu systému na monitorovanie výkonu, ktorý pracuje bez prestávky, regionálne štatistické údaje, aby sa naše stránky načítavali rýchlo a konzistentne. Tento súbor cookie obsahuje názov portálu, na ktorý sa používateľ prihlásil, ako aj identifikátor, ktorý predstavuje prihláseného používateľa.

Počas relácie

Cornerstone

.csod.com


Cielené súbory cookie

Tieto súbory cookie môžu byť cez náš web nastavené nami a/alebo našimi partnermi, ktorí nám poskytujú služby, vrátane spoločností prevádzkujúcich sociálne médiá. Môžu sa použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov na základe informácií o vašej aktivite na prehliadači, ktoré od vás získavajú počas prehliadania webových stránok, medzi ktoré patrí aj unikátna identifikácia vášho prehliadača a/alebo internetového zariadenia, a zobrazujú vám relevantný obsah alebo relevantné reklamy na našich alebo iných stránkach. Naše webové stránky používajú plugin tlačidlo „Apply with LinkedIn“ (Podať žiadosť cez stránku LinkedIn) alebo „Zdieľať“, a ak vstúpite do interakcie s týmto pluginom kliknutím napríklad na tlačidlo „Mám záujem“, tento plugin použije súbory cookie na vašu identifikáciu a iniciovanie vašej požiadavky na podanie žiadosti o zamestnanie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, budú sa vám zobrazovať menej cielené reklamy.

Názov súboru cookie

Účel súboru cookie

Obdobie platnosti súboru

Poskytovateľ

Doména súboru cookie

JSESSIONID

Ochrana pred útokmi typu CSRF (Cross-Site Request Forgery) a validácia podpisu URL.

Počas relácie

LinkedIn

.www.linkedin.com

lidc

Umožňuje výber dátového centra.

24 hodín

LinkedIn

.linkedin.com

li_gc

Používa sa na uloženie súhlasu návštevníkov webu s používaním súborov cookie na účely, ktoré nie sú nevyhnutné.

6 mesiacov

LinkedIn

.linkedin.com

bcookie

Súbor cookie s názvom Browser Identifier sa používa na unikátnu identifikáciu zariadení, cez ktoré sa používatelia prihlasujú do služby LinkedIn, s cieľom odhaliť zneužívania tejto platformy a na diagnostické účely.

1 rok

LinkedIn

.linkedin.com

bscookie

Používa sa na zapamätanie, že prihlásený používateľ bol overený dvojfaktorovým overením totožnosti a v minulosti sa už na stránkach prihlásil.

1 rok

LinkedIn

.www.linkedin.com

lang

Používa sa na zapamätanie nastavení jazyka, ktoré používateľ upravil, s cieľom zaistiť, aby sa stránka LinkedIn.com zobrazovala v jazyku, ktorý si používateľ zvolil v nastaveniach.

Počas relácie

LinkedIn

.linkedin.com

6. Používanie súborov cookie na našich úvodných stránkach komunity talentov a registračných portáloch

Úvodné stránky komunity talentov a registračné portály spoločnosti Henkel používajú niektoré základné súbory cookie, ktoré vám umožňujú pohybovať sa po portáli a používať jeho funkcie, napríklad vám umožňujú prístup do zabezpečených oblastí, povoľujú viaceré žiadosti bez opätovného zadávania informácií alebo používanie prepojení na sociálne siete na účely uchádzania sa o zamestnanie.

Základné súbory cookie použité na portáloch

 • dočasné súbory cookie (ScustomPortal-{portalUrlPath}): používajú sa na zachovanie prihlásenia používateľa prostredníctvom súkromných oblastí portálu,
 • jazykové súbory cookie (portalLanguage-{portalId}): používajú sa na uloženie aktuálneho jazyka, ktorý si na portáli zvolil používateľ,
 • pole tokenu pre CSRF (tokenField): používa sa na ochranu pred CSRF (len pre prihlásených používateľov),
 • preferencie súhlasu s používaním súborov cookie (userCookieConsent-{portalUrlPath}): používajú sa na ukladanie typov súborov cookie, ktoré používateľ povolil/odmietol, na portáloch s povolenou funkciou správy súborov cookie, aby používateľ nemusel obnovovať svoj súhlas na každej stránke, ktorá sa mu zobrazí/ktorú navštívi.

Na ako dlho sa súbory cookie ukladajú?

 • Dočasné súbory cookie: kým nezatvoríte prehliadač.
 • Jazykové súbory cookie: kým nezatvoríte prehliadač.
 • Pole tokenu pre CSRF: 1 hodina.
 • Preferencie súhlasu s používaním súborov cookie: bez vypršania platnosti.

Viac informácií o súboroch cookie a iných technológiách používaných naším webovým sídlom a o ich účeloch nájdete na našom webovom sídle v časti „Súbory cookie“ a v časti „Nastavenia súborov cookie“. Môžete tam zároveň kedykoľvek odvolať svoj súhlas s platnosťou do budúcnosti, a to tak, že vypnete príslušné nastavenia súborov cookie.

7. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom a získanie ich kópie,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie (aj „právo na zabudnutie“),
 • právo na obmedzenie používania vašich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Takisto máte právo za určitých okolností namietať proti používaniu vašich osobných údajov. Napríklad, i) ak máte dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie a my vaše osobné údaje používame na účely našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (alebo na účely oprávnených záujmov tretej osoby); a ii) ak namietate proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Po prihlásení do svojho všeobecného profilu uchádzača alebo profilu v rámci fondu talentov máte aj jednoduchý prístup k svojim údajom, môžete ich opraviť alebo vymazať, alebo môžete odvolať svoj súhlas. Takisto môžete svoj všeobecný profil uchádzača a profil v rámci fondu talentov kedykoľvek odstrániť.

Svoje práva môžete uplatňovať aj tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom texte.