Rozmanitosť a inklúzia

Rozmanitosť a inklúzia sú jednou z našich strategických priorít. Rôznorodosť zamestnancov, ich pôvod, skúsenosti, talent, znalosti či kreativitu považujeme za podstatné faktory úspechu pri umocňovaní nášho potenciálu. Ako globálne pôsobiaca spoločnosť zamestnávame ľudí 120 národností v 80 krajinách sveta. Asi 85 percent našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka a viac ako polovica v rýchlo rozvíjajúcich sa krajinách. Sme presvedčení, že rozmanitosť a inkluzívna firemná kultúra sú hnacou silou tvorivosti, inovácií a vynálezov. Naša schopnosť dosahovať výborné výsledky vychádza zo schopnosti zakomponovať rozmanitosť a inklúziu do firemnej kultúry a spôsobu podnikania.

Sme pevne odhodlaní vytvárať tímy, ktoré spĺňajú potreby trhov, na ktorých fungujeme, a klientov, s ktorými pracujeme. To znamená rôznorodosť v kultúrnom pôvode, zručnostiach a znalostiach. Sme presvedčení, že rôznorodé tímy podnecujú inovácie a nachádzajú nové riešenia problémov, ale na to, aby mohli fungovať čo najlepšie, potrebujú inkluzívnu kultúru a vedenie.

Fakty a čísla o rozmanitosti v Henkel Slovensko

Rozmanitosť a inklúzia sú pevnou súčasťou hodnôt našej spoločnosti.  Aktívne ich presadzujeme, budujeme o nich povedomie  medzi našimi zamestnancami a podporujeme prostredie, ktoré je otvorené a naklonené rôznym názorom, kultúram a rozmanitosti myslenia.

Rozmanitosť a inklúzia sú pevne zakorenené v našej podnikovej kultúre. Nie je to len prístup, ktorým sa snažíme napĺňať potreby stále rozmanitejších trhov a zákazníkov, ktorým poskytujeme kreatívne a inovatívne produkty, služby a riešenia, ale je to zároveň záväzok našej spoločnosti podporovať inkluzívnu kultúru a manažérske postupy, aby sme dokázali využiť celý náš potenciál. Z nášho pohľadu je rozhodujúce, aby tento záväzok v oblasti rozmanitosti a inklúzie poznali naši lídri, aby mu rozumeli a chápali, čo sa od nich očakáva. Preto kladieme osobitný dôraz na posilňovanie inkluzívneho líderstva.

Našich ľudí si vážime, motivujeme a odmeňujeme. Preto tvoríme globálny tím, ktorý spájajú spoločné hodnoty. Navzájom sa rešpektujeme, rozvíjame svoje schopnosti a podporujeme rozmanitosť vo všetkých smeroch. Nesieme osobnú zodpovednosť, vždy konáme čestne a ideme príkladom.