Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia

Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia sú jednou z našich strategických priorít. Rôznorodosť zamestnancov, ich pôvod, skúsenosti, talent, znalosti či kreativitu považujeme za podstatné faktory úspechu pri umocňovaní nášho potenciálu. Ako globálne pôsobiaca spoločnosť zamestnávame ľudí 120 národností v 80 krajinách sveta. Asi 85 percent našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka a viac ako polovica v rýchlo rozvíjajúcich sa krajinách. Sme presvedčení, že rozmanitosť a inkluzívna firemná kultúra sú hnacou silou tvorivosti, inovácií a vynálezov. Naša schopnosť dosahovať výborné výsledky vychádza zo schopnosti zakomponovať rozmanitosť, rovnosť a inklúzia do firemnej kultúry a spôsobu podnikania.

Sme pevne odhodlaní vytvárať tímy, ktoré spĺňajú potreby trhov, na ktorých fungujeme, a klientov, s ktorými pracujeme. To znamená rôznorodosť v kultúrnom pôvode, zručnostiach a znalostiach. Sme presvedčení, že rôznorodé tímy podnecujú inovácie a nachádzajú nové riešenia problémov, ale na to, aby mohli fungovať čo najlepšie, potrebujú inkluzívnu kultúru a vedenie.

Fakty a čísla o rozmanitosti v Henkel Slovensko

47 národností

Vďaka zamestnancom z vyše 37 krajín sveta je kultúrna rozmanitosť pevne zakorenenou súčasťou každodenného života našich tímov v Henkel Slovensko.

51% žien

Podiel žien v riadiacich funkciách sa zvýšil na 51 percent. Rodové stereotypy teda v Henkel Slovensko nemajú miesto.

Hovoríme aktívne 12 jazykmi

Aj keď je našim pracovným jazykom angličtina, naši ľudia sa pri vykonávaní svojich úloh dorozumievajú až 26 rôznymi jazykmi.

13% našich zamestnancov sú cudzinci 

a majú inú než slovenskú národnosť, čo zodpovedá potrebám medzinárodných trhov, ktoré Henkel Slovensko z Bratislavy obsluhuje.

Rozmanitosť a inklúzia sú pevnou súčasťou hodnôt našej spoločnosti.  Aktívne ich presadzujeme, budujeme o nich povedomie  medzi našimi zamestnancami a podporujeme prostredie, ktoré je otvorené a naklonené rôznym názorom, kultúram a rozmanitosti myslenia.

Rozmanitosť a inklúzia sú pevne zakorenené v našej podnikovej kultúre. Nie je to len prístup, ktorým sa snažíme napĺňať potreby stále rozmanitejších trhov a zákazníkov, ktorým poskytujeme kreatívne a inovatívne produkty, služby a riešenia, ale je to zároveň záväzok našej spoločnosti podporovať inkluzívnu kultúru a manažérske postupy, aby sme dokázali využiť celý náš potenciál. Z nášho pohľadu je rozhodujúce, aby tento záväzok v oblasti rozmanitosti a inklúzie poznali naši lídri, aby mu rozumeli a chápali, čo sa od nich očakáva. Preto kladieme osobitný dôraz na posilňovanie inkluzívneho líderstva.

Našich ľudí si vážime, motivujeme a odmeňujeme. Preto tvoríme globálny tím, ktorý spájajú spoločné hodnoty. Navzájom sa rešpektujeme, rozvíjame svoje schopnosti a podporujeme rozmanitosť vo všetkých smeroch. Nesieme osobnú zodpovednosť, vždy konáme čestne a ideme príkladom.

Naše ciele a ambície

V spoločnosti Henkel už roky uplatňujeme holistický prístup, ktorý zahŕňa všetky aspekty rozmanitosti, rovnosti a inklúzie. Náš celkový cieľ v tejto oblasti pokrýva množstvo tém ako rodová rovnosť, etnický pôvod, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie či generačné rozdiely.

Je stelesnením našej motivácie, dôvodov a smerovania k úspešnému presadzovaniu rozmanitosti, rovnosti a inklúzie v rámci spoločnosti Henkel v budúcnosti. Zistite, v čo veríme a čo zastávame.
 

Cieľ v oblasti rodovej rovnosti do roku 2025 – podpora rodovej rozmanitosti v spoločnosti Henkel

Sme úprimne presvedčení, že rodová rozmanitosť zohráva rozhodujúcu úlohu pre náš úspech: spoločnosti, ktoré podporujú rodovú rozmanitosť, dosahujú lepšie výsledky ako ich konkurenti. Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých je zároveň naším záväzkom a povinnosťou voči spoločnosti. Rodovo vyvážené tímy požadujú aj naši investori, klienti a spotrebitelia. Práve preto sme sa rozhodli usilovať o naplnenie odvážneho cieľa.

50/50DO ROKU 2025

diversephoto8

Do roku 2025 chceme dosiahnuť rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia.


Ako môžeme tento ambiciózny cieľ dosiahnuť? Na posilnenie rodovej rozmanitosti Henkel ešte zrýchli implementáciu programov a opatrení v rámci celého životného cyklu zamestnancov – od ich náboru cez rozvoj až po udržanie. Ich súčasťou je rodovo inkluzívny nábor zamestnancov a zamestnankýň, dôsledne monitorovaný plán povyšovania a nástupníctva, intenzívne interné zvyšovanie povedomia o rozmanitosti, programy zamerané na odstraňovanie podvedomých predsudkov a podporu inklúzie, rozširovanie nových pracovných formátov ako zdieľané a čiastočné úväzky na riadiacich miestach, ako aj ďalšie využívanie nespočetných mentorských a networkingových iniciatív spoločnosti Henkel na podporu rozmanitosti.