Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia

Naše trhy a produkty sú rozmanité a takí sú aj naši ľudia. V spoločnosti Henkel presadzujeme holistický prístup k rozmanitosti, rovnosti a inklúzii s osobitným dôrazom na rodovú rovnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie a generačné rozdiely. Našou ambíciou je prispieť k výraznému zlepšeniu vo všetkých z týchto oblastí. V roku 2007 Henkel ako prvá spoločnosť z nemeckého indexu DAX vytvorila osobitný globálny tím na podporu rozmanitosti. Dnes sú rozmanitosť, rovnosť a inklúzia hlboko ukotvené v našej podnikovej stratégii a firemnej kultúre. Na podporu a intenzívnejšie presadzovanie zásad rozmanitosti, rovnosti a inklúzie vo všetkých oblastiach firemného života spoločnosť Henkel vytvorila aj celofiremnú sieť pre rozmanitosť, rovnosť a inklúziu, ktorá pôsobí v rámci všetkých divízií a regiónov.

Rodová rovnosť

 • Spoločnosť Henkel si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2025 rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia. Spoločnosť chce dosiahnuť 40 % zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente, čo predstavuje výrazný nárast, a 50 % zastúpenie na nižších a stredných riadiacich pozíciách, ktoré bude tvoriť základ pre obsadenie vedúcich pozícií v budúcnosti. 
 • Týmto cieľom Henkel prispieva k plneniu svojho záväzku vybudovať organizáciu v súlade s princípmi rozmanitosti, rovnosti a inklúzie aj prostredníctvom konkrétnych opatrení a aktivít.  
 • Pomer žien v riadiacich pozíciách spoločnosti Henkel v posledných rokoch stabilne rastie, v súčasnosti už dosiahol úroveň 39 percent.
 • Na posilnenie rodovej rozmanitosti Henkel ešte zrýchli implementáciu programov a opatrení v rámci celého životného cyklu zamestnancov – od ich náboru cez rozvoj až po udržanie. Ich súčasťou je rodovo inkluzívny nábor zamestnancov a zamestnankýň, dôsledne monitorovaný plán povyšovania a nástupníctva, intenzívne interné zvyšovanie povedomia o rozmanitosti, programy zamerané na odstraňovanie podvedomých predsudkov a podporu inklúzie, rozširovanie nových pracovných formátov ako zdieľané a čiastočné úväzky na riadiacich miestach, ako aj ďalšie využívanie nespočetných mentorských a networkingových iniciatív spoločnosti Henkel na podporu rozmanitosti.

Medzinárodný pôvod

 • Kultúrna rozmanitosť je súčasťou každodenného pracovného života v spoločnosti Henkel, ktorá zamestnáva ľudí celkovo z 124 štátov. 
 • Takmer 85 % našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka. 
 • V roku 2021 predstavovali rozvíjajúce sa trhy 41-percentný podiel na celkovom obrate spoločnosti. 
 • Pre globálne spoločnosti ako Henkel je medzinárodná pracovná sila zložená z ľudí z rôzneho kultúrneho prostredia mimoriadne dôležitá, pretože nám pomáha lepšie porozumieť našim trhom. 
 • Na riešenie výziev, ktoré práca v takýchto zmiešaných tímoch so sebou prináša, ponúkame interkultúrne školenia a workshopy na zvyšovanie povedomia o rôznych hodnotových systémoch a ich vplyve na každodennú činnosť. Spoločnosť Henkel tiež podporuje medzinárodné transfery svojich zamestnancov a zamestnankýň počas ich pôsobenia v spoločnosti. 

Sexuálna orientácia

 • Henkel sa usiluje vytvárať pracovné prostredie otvorené všetkým ľuďom bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či identitu.
 • Vo viacerých krajinách fungujú v rámci spoločnosti Henkel siete pre LGBTQ+ ľudí a spoločnosť v tejto oblasti organizuje aj rôzne osvetové podujatia a aktivity. Napríklad v rámci podujatí ako „Pride Month“ či „Coming Out Day“ vysiela spoločnosť signál o svojej podpore pre LGBTQ+ komunitu formou rôznych interných aj externých príspevkov a aktivít.
 • Od roku 2021 je Henkel členom Out Leadership, medzinárodnej siete profesionálov a podnikateľov z LGBTQ+ komunity, ktorá ponúka podrobné informácie a postrehy týkajúce sa problematiky LGBTQ+ ľudí a kľúčové nástroje pre spoločnosti a zamestnancov na podporu rodovej rovnosti.

Generácie

 • V spoločnosti Henkel pracujú pod jednou strechou zamestnanci štyroch generácií – „baby boomeri“ a generácie X, Y a Z.
 • Spoločnosť podporuje celoživotné vzdelávanie všetkých generácií svojich pracovníkov prostredníctvom vhodných vzdelávacích nástrojov. Napríklad formou mentorských a zamestnaneckých sietí v rámci rôznych obchodných divízií a krajín podporuje transfer znalostí a výmenu názorov medzi skúsenými a menej skúsenými zamestnancami.
 • Zamestnancom vo všetkých vekových skupinách ponúka Henkel rôzne programy na podporu a zachovanie telesného i duševného zdravia. Svojimi sociálnymi službami tiež pomáha poskytovať podporu zamestnancom, ktorí sa ocitnú v rôznych náročných štádiách svojho života, napríklad keď sa musia starať o svojich rodinných príslušníkov.

Ľudia so zdravotným postihnutím

 • V spoločnosti Henkel budujeme a rozvíjame kultúru inklúzie, ktorá sa zameriava na schopnosti, zručnosti a individuálne nadanie ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Prostredníctvom cielených programov, ktoré realizujeme aj na našich rozvíjajúcich sa trhoch, sa snažíme poskytnúť každému rovnaké príležitosti, pričom sa vždy zameriavame na ich silné stránky a nie na ich obmedzenia.

Fotografie

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Rozmanité tímy v spoločnosti Henkel

Služby a dokumenty na stiahnutie

Zuzana_Kanuchova_mod
Zuzana Kanuchova Henkel Corporate Communications Czech Republic, Slovakia, Hungary zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku
Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia (38,66 KB)