Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia

Naše trhy a produkty sú rozmanité a takí sú aj naši ľudia. V spoločnosti Henkel presadzujeme holistický prístup k rozmanitosti, rovnosti a inklúzii s osobitným dôrazom na rodovú rovnosť, etnickú príslušnosť, LGBTQ+, zdravotné postihnutie a generačné rozdiely. Našou ambíciou je prispieť k výraznému zlepšeniu vo všetkých týchto oblastiach. V roku 2007 Henkel ako prvá spoločnosť z nemeckého indexu DAX vytvorila osobitný globálny tím na riadenie rozmanitosti. Dnes sú rozmanitosť, rovnosť a inklúzia hlboko ukotvené v našej podnikovej stratégii a firemnej kultúre. Na podporu a intenzívnejšie presadzovanie zásad rozmanitosti, rovnosti a inklúzie vo všetkých oblastiach firemného života spoločnosť Henkel vytvorila aj celofiremnú sieť pre rozmanitosť, rovnosť a inklúziu, ktorá pôsobí v rámci všetkých divízií a regiónov.

Rodová rovnosť

 • Spoločnosť Henkel si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2025 rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia. Spoločnosť chce výrazne zvýšiť zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente a vybudovať si personálne zdroje na obsadenie vedúcich pozícií na nižších úrovniach riadenia v budúcnosti. 
 • Týmto cieľom Henkel prispieva k plneniu svojho záväzku vybudovať organizáciu v súlade s princípmi rozmanitosti, rovnosti a inklúzie aj prostredníctvom konkrétnych opatrení a aktivít.
 • Pomer žien v riadiacich pozíciách spoločnosti Henkel v posledných rokoch stabilne rastie, v súčasnosti už dosiahol úroveň takmer 39 percent.
 • Na posilnenie rodovej rozmanitosti Henkel ešte zrýchli implementáciu programov a opatrení v rámci celého životného cyklu zamestnancov – od ich náboru cez rozvoj až po udržanie. Ich súčasťou je rodovo inkluzívny nábor zamestnancov a zamestnankýň, dôsledne monitorovaný plán povyšovania a nástupníctva, intenzívne interné zvyšovanie povedomia o rozmanitosti, programy zamerané na odstraňovanie podvedomých predsudkov a podporu inklúzie, rozširovanie pracovných formátov ako zdieľané a čiastočné úväzky na riadiacich miestach, ako aj ďalšie využívanie nespočetných mentorských a networkingových iniciatív spoločnosti Henkel na podporu rozmanitosti.
 • V roku 2023 sa spoločnosť Henkel stala členom globálnej siete LEAD (Leading Executives Advancing Diversity), ktorej cieľom je posilniť postavenie žien v európskom spotrebiteľskom priemysle prostredníctvom vzdelávania, líderstva a podnikateľského rozvoja. 

Medzinárodný pôvod

 • Kultúrna rozmanitosť je súčasťou každodenného pracovného života v spoločnosti Henkel, ktorá zamestnáva viac než 48 000 zamestnancov 124 národností v 79 štátoch.
 • Takmer 85 % našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka. 
 • V roku 2022 predstavovali rozvíjajúce sa trhy 42-percentný podiel na celkovom obrate spoločnosti. 
 • Pre globálne spoločnosti ako Henkel je medzinárodná pracovná sila zložená z ľudí z rôzneho kultúrneho prostredia mimoriadne dôležitá, pretože nám pomáha lepšie porozumieť našim trhom. 
 • Na riešenie výziev, ktoré práca v takýchto zmiešaných tímoch so sebou prináša, ponúkame interkultúrne školenia a workshopy na zvyšovanie povedomia o rôznych hodnotových systémoch a ich vplyve na každodennú činnosť. Spoločnosť Henkel tiež podporuje medzinárodné transfery svojich zamestnancov a zamestnankýň počas ich pôsobenia v spoločnosti. 

LGBTQ+

 • Henkel sa usiluje vytvárať pracovné prostredie otvorené všetkým ľuďom bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či identitu.
 • Vo viacerých krajinách fungujú v rámci spoločnosti Henkel siete pre LGBTQ+ ľudí a spoločnosť v tejto oblasti organizuje rôzne osvetové podujatia a aktivity. Napríklad v rámci podujatí ako „Pride Month“ či „Coming Out Day“ vysiela spoločnosť signál o svojej podpore pre LGBTQ+ komunitu formou rôznych interných aj externých príspevkov a aktivít.
 • Henkel je tiež členom Out Leadership, medzinárodnej siete profesionálov a podnikateľov z LGBTQ+ komunity, ktorá ponúka podrobné informácie a postrehy týkajúce sa problematiky LGBTQ+ ľudí a kľúčové nástroje na podporu rodovej rovnosti.

Generácie

 • V spoločnosti Henkel pracujú pod jednou strechou zamestnanci štyroch generácií – „baby boomeri“ a generácie X, Y a Z.
 • Spoločnosť podporuje celoživotné vzdelávanie všetkých generácií svojich pracovníkov prostredníctvom vhodných vzdelávacích nástrojov. Napríklad formou mentorských a zamestnaneckých sietí v rámci rôznych obchodných divízií a krajín podporuje transfer znalostí a výmenu názorov medzi skúsenými a menej skúsenými zamestnancami.
 • Zamestnancom vo všetkých vekových skupinách ponúka Henkel rôzne programy na podporu a zachovanie telesného i duševného zdravia. Svojimi sociálnymi službami tiež pomáha poskytovať podporu zamestnancom, ktorí sa ocitnú v rôznych náročných štádiách svojho života, napríklad keď sa musia starať o svojich rodinných príslušníkov.

Osoby so zdravotným postihnutím

 • V spoločnosti Henkel budujeme a rozvíjame kultúru inklúzie, ktorá sa zameriava na schopnosti, zručnosti a individuálne nadanie osôb so zdravotným postihnutím.
 • Prostredníctvom cielených programov, ktoré realizujeme aj na našich rozvíjajúcich sa trhoch, sa snažíme vytvoriť prístupné pracovné prostredie a rovnaké príležitosti pre všetkých zamestnancov, pričom sa vždy zameriavame na ich silné stránky a nie na ich obmedzenia.
 • Henkel spolupracuje s mimovládnou organizáciou Disability:IN na ďalšom posilňovaní inklúzie v rôznych regiónoch.

Fotografie

Služby a dokumenty na stiahnutie

Zuzana_Kanuchova_mod
Zuzana Kanuchova Henkel Corporate Communications Czech Republic, Slovakia, Hungary zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky