23. 2. 2018  Düsseldorf / Německo

Silné výsledky za finančný rok 2017

Henkel dosiahol rekordný obrat aj výnosy

  • Obrat vzrástol na 20 029 mil. eur a prvýkrát prekonal úroveň 20 mld. eur: nominálny rast o 7,0 %, organický rast o 3,1 %
  • Marža EBIT* dosiahla novú rekordnú úroveň: rast o 40 bázických bodov na 17,3 %
  • Zisk na prioritnú akciu* (EPS): nárast o 9,1 % na novú rekordnú hodnotu 5,85 eura
  • Rekordná výška dividendy na vyplatenie: nárast o 10,5 % na 1,79 eura na prioritnú akciu
  • Výrazný pokrok v implementácii strategických iniciatív
  • Finančný cieľ na rok 2020 potvrdený

„Spoločnosť Henkel má za sebou úspešný rok 2017. Napriek náročným a volatilným podmienkam na trhu sme dosiahli rekordné úrovne obratu aj výnosov a splnili sme finančné ciele, ktoré sme si na tento rok stanovili.  Za týmito silnými výsledkami stojí angažovanosť a motivovaná práca celého nášho globálneho tímu. Prvýkrát v histórii náš ročný obrat prekonal hranicu 20 mld. eur. Zároveň sme dosiahli rekordné marže a nové rekordné úrovne výnosov na akciu – v súlade s naším odhodlaním dosahovať udržateľný rast ziskovosti,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

„Zamerali sme sa na implementáciu našich strategických priorít, pričom sa nám podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v mnohých z našich kľúčových iniciatív a projektov. V priebehu roka sa nám podarilo uskutočniť niekoľko atraktívnych akvizícií, ktoré doplnia a ďalej posilnia naše portfólio.“

Výhľad na rok 2018

Na základe silných výsledkov z roku 2017 podporených výrazným pokrokom, ktorý spoločnosť dosiahla v rámci implementácie svojich strategických priorít, Henkel opätovne potvrdil svoj ambiciózny cieľ na rok 2020 – t.j., organický rast obratu o 2 až 4 percentá, pokračujúci rast upravenej marže EBIT, rast upraveného zisku na prioritnú akciu (EPS) v rozsahu 7 až 9 percent – a predstavil svoj výhľad na rok 2018.

V roku 2018 Henkel očakáva organický rast obratu od 2 do 4 percent v každej zo svojich obchodných divízií. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel očakáva jej rast nad hodnotu 17,5 %, na ktorom by sa mali opäť podieľať všetky tri divízie. Pri zohľadnení neistoty na devízových trhoch, predovšetkým v súvislosti s US dolárom, Henkel očakáva, že upravené výnosy na prioritnú akciu budú rásť v intervale 5 až 8 percent.  

„Do budúcnosti sa budeme i naďalej zameriavať na udržateľný rast ziskovosti s atraktívnou mierou návratnosti. Sme odhodlaní splniť náš finančný cieľ, ktorý sme si stanovili na rok 2020,“ povedal Hans Van Bylen.

Obrat a zisk za rok 2017

Vo finančnom roku 2017 obrat prvýkrát prekonal hranicu 20 mld. eur, keď sa zvýšil o 7,0 % na konečnú hodnotu 20 029 mil. eur. Celkový negatívny vplyv kurzových pohybov na obrat predstavoval 2,0 %. Akvizície a odpredaje tvorili 5,9 % z rastu obratu. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal presvedčivý nárast o 3,1 %. Toto zlepšenie zodpovedá celoročnému výhľadu, ktorý predpokladal dvoj- až štvorpercentný organický rast obratu.

Divízia Adhesive Technologies vykázala silný organický rast obratu na úrovni 5,0 %. V divízii Beauty Care organický obrat vykázal pozitívny nárast o 0,5 %. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala kladný organický rast obratu na úrovni 2,0 %. Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste obratu skupiny opäť nadpriemerný podiel, pričom zaznamenali veľmi silný rast organického obratu na úrovni 5,3 %. Organický rast obratu na vyspelých trhoch dosiahol úroveň 1,5 %.

Organický rast obratu bol zaznamenaný vo všetkých regiónoch. V západnej Európe sa organický obrat vyvíjal pozitívne. Vo východnej Európe sa obrat organicky zvýšil o 6,0 %, v Afrike a na Strednom východe o 1,7 % a v Severnej Amerike o 3,0 %. Organický rast obratu v Latinskej Amerike dosiahol 4,4 % a v ázijsko-pacifickom regióne úroveň 5,9 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zlepšil o 9,1 % z 3 172 mil. eur na 3 461 mil. eur, k čomu prispeli všetky tri obchodné divízie.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 17,3 %, v súlade s celoročným výhľadom, ktorý očakával zvýšenie na viac ako 17 percent.

Finančný výsledok predstavoval -51 mil. eur v porovnaní s -33 mil. eur vo finančnom roku 2016 z dôvodu finančných nákladov na akvizície, ktoré boli uzavreté v rokoch 2016 a 2017.

Upravený čistý ročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 9,1 % na 2 534 mil. eur (z 2 323 mil. eur v roku 2016).

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšili o 9,1 % z 5,36 eur na 5,85 eur. Výsledok zodpovedá zlepšenému výhľadu na rok 2017, ktorý predpokladal rast EPS okolo úrovne 9 percent.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov predložia výročnému valnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať 9. apríla 2018, návrh na zvýšenie dividendy na prioritnú akciu o 10,5 % na hodnotu 1,79 eur (1,62 eur v predchádzajúcom roku).

Navrhovaná dividenda na kmeňovú akciu je vo výške 1,77 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 10,6 % (z 1,60 eur). Išlo by o najvyššiu dividendu v doterajšej histórii spoločnosti, ktorá predstavuje pomer vyplácaných dividend na úrovni 30,7 %, čo je plne v súlade s cieľovým pomerom, ktorý spoločnosť Henkel stanovila v rozmedzí 25 až 35 percent.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa medziročne zvýšil o 1,3 percentuálneho bodu na 4,8 %.

Na konci roka mala čistá finančná pozícia hodnotu -3 225 mil. eur (-2 301 mil. eur k 31. decembru 2016). Zmena v porovnaní s koncom predchádzajúceho roka bola spôsobená predovšetkým platbami za akvizície.

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies dosiahla vo finančnom roku 2017 veľmi silný organický rast obratu na úrovni 5,0 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 4,8 % na 9 387 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 6,4 % na 1 734 mil. eur. Vďaka svojmu solídnemu rastu upravená výnosnosť predaja zaznamenala novú rekordnú úroveň 18,5 %.

Divízia Beauty Care zaznamenala vo finančnom roku 2017 pozitívny organický rast obratu o 0,5 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 0,8 % na 3 868 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 2,7 % a dosiahol hodnotu 665 mil. eur. Divízia zaznamenala solídne zvýšenie v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň 17,2 %.

Divízia Laundry & Home Care vyprodukovala vo finančnom roku 2017 organický rast obratu na úrovni 2,0 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 14,8 % na 6 651 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 17,0 % a dosiahol hodnotu
1 170 mil. eur. Solídne zvýšenie divízia zaznamenala v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň 17,6 %. K zvýšeniu obratu aj prevádzkového zisku výrazne prispela akvizícia spoločnosti The Sun Products Corporation.

Henkel 2020+: Výrazný pokrok v roku 2017

„Na obdobie do roku 2020 a ďalej sme si stanovili ambiciózny cieľ. Chceme, aby naša spoločnosť generovala udržateľný profitabilný rast a aby sa viac orientovala na zákazníka, bola inovatívnejšia, agilnejšia a vo väčšej miere využívala digitálne technológie," povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov si spoločnosť Henkel definovala štyri strategické priority: podporovať rast, zrýchliť digitalizáciu, zvýšiť agilitu a financovať rast. Vo finančnom roku 2017 sa spoločnosti podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v implementácii uvedených priorít.

Na podporu rastu spoločnosť Henkel úspešne zintenzívnila svoju interakciu so zákazníkmi a spotrebiteľmi vo všetkých segmentoch. V rámci divízie Adhesive Technologies Henkel implementuje ambiciózne cestovné mapy pre top 100 zákazníkov s cieľom akcelerovať rast prostredníctvom riešení na mieru. V spotrebiteľskom segmente spoločnosť rozšírila svoj digitálny program „Connect2Consumer“, ktorý má prispieť k informovanému rozvoju inovácií a služieb.  

Spoločnosť Henkel pokračovala aj v rozširovaní svojich vedúcich značiek a inovatívnych technológií. V segmente Adhesive Technologies boli základom silných výsledkov najmä špičkové riešenia s vysokým účinkom pre dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia ako spotrebná elektronika a automobilový priemysel, ale aj priemyselná výroba všeobecne. Rast a vyššie trhové podiely divízie Beauty Care boli výsledkom inovácií farbiacich a stylingových produktov. V rámci svojej americkej divízie Hair Professional spoločnosť Henkel úspešne uviedla svoju prvú „influencerskú“ značku #myidentity. Divízia Laundry & Home Care rozšírila svoje portfólio prostredníctvom inovácií v atraktívnych kategóriách, ako sú špeciálne čistiace prostriedky a starostlivosť o WC.

Po akvizícii spoločnosti Sun Products dosiahla spoločná severoamerická divízia Laundry & Home Care v roku 2017 veľmi dobré výsledky.  

Spoločnosť Henkel uskutočnila v roku 2017 aj niekoľko zaujímavých akvizícií v celkovej hodnote približne 2 mld. eur, ktoré doplnia jej portfólio a zvýšia konkurencieschopnosť jej priemyselných a spotrebiteľských divízií.

Spoločnosť Henkel zároveň využíva nové zdroje rastu prostredníctvom investovania a spolupráce v oblasti digitálnych služieb a technológií, napríklad v oblasti 3D tlače a inovatívnych spotrebiteľských biznis modelov.

V rámci svojej strategickej priority „zrýchliť digitalizáciu“ spoločnosť Henkel pokračovala v digitalizácií svojich vzťahov so zákazníkmi, spotrebiteľmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Obrat z predaja prostredníctvom digitálnych technológií zaznamenal dvojciferný rast vo všetkých obchodných divíziách. Spoločnosť Henkel investovala do tzv. Industry 4.0, implementovala inteligentné výrobné postupy a pokračovala v digitalizácii svojho globálneho dodávateľského reťazca Global Supply Chain. Na posilnenie digitálnych zručností zamestnancov boli zavedené špeciálne vzdelávacie a rozvojové programy. Novovymenovaný riaditeľ pre digitálne technológie, Chief Digital Officer, zriadil osobitnú organizáciu, ktorá je zodpovedná za digitálnu transformáciu v rámci všetkých divízií. Henkelx bude novou platformou, ktorá prepojí interné aj externé siete a posilní spoluprácu, digitálne formáty spolupráce aj nové spôsoby práce.

Na vytvorenie agilnejšej organizácie spoločnosť Henkel podporuje a rozvíja podnikateľského ducha svojich zamestnancov a zaviedla flexibilnejšie biznis modely, aby sa lepšie prispôsobila dynamicky rastúcim trhom. V rámci divízie Adhesive Technologies pôsobí 28 riadiacich jednotiek zameraných na zákazníka s cieľom umožniť hlbšiu spoluprácu so zákazníkmi. Spoločnosť tiež ďalej optimalizovala svoje pracovné postupy a procesy, aby zvýšila ich rýchlosť a flexibilitu. V rámci iniciatívy Fastest-Time-To-Market sa skrátil čas na zavádzanie inovácií a zrýchlil sa vstup na nové trhy.

Všetky iniciatívy v oblasti financovania rastu sú zamerané na dosiahnutie cieľového prínosu: Do roku 2020 by mali generovať ročné zvýšenie efektivity v hodnote viac ako 500 mil. eur.

ONE!ViEW podporuje zvyšovanie efektivity prostredníctvom optimalizovaného riadenia nákladov a vyššej transparentnosti v globálnom rozsahu. ONE!GSC integruje organizácie globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Henkel v rámci všetkých obchodných divízií. Spoločnosť okrem toho zaviedla riadenie čistých výnosov v rámci všetkých obchodných divízií a ďalej zvýšila efektívnosť svojich štruktúr, napríklad prostredníctvom nových prístupov vo svojich centrách zdieľaných služieb so zameraním na automatizáciu a robotiku.

*  Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu
** Návrh pre akcionárov na výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 9. apríla 2018


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.