9. 5. 2018  Düsseldorf / Německo

Henkel vykázal v prvom štvrťroku pozitívny vývoj napriek problémom s dodávkami v spotrebiteľskom segmente v Severnej Amerike – štvrťročné výsledky ovplyvnené nepriaznivým kurzovým vývojom

Henkel zaznamenal pozitívny organický rast obratu a ďalej zlepšil maržu a EPS

  • Obrat v hodnote 4 835 mil. eur: organický nárast o 1,1 %, nominálny pokles o 4,5 % v dôsledku negatívnych kurzových vplyvov vo výške 8,6 %
  • Ďalšie zlepšenie marže EBIT*: o 50 bázických bodov na 17,4 %
  • Zvýšenie výnosov na prioritnú akciu*: o 1,4 % na 1,43 eur, ovplyvnený negatívnym kurzovým vývojom vo výške 6,4 %
  • Obnovenie normálnych dodávok v Severnej Amerike sa očakáva v priebehu druhého štvrťroka
  • Výhľad na finančný rok 2018 potvrdený

„Spoločnosť Henkel zaznamenala pozitívny vývoj v prvom štvrťroku napriek problémom s dodávkami v segmente spotrebného tovaru v Severnej Amerike. Obrat organicky rástol a ďalej sa zvyšovala aj upravená marža EBIT. Aj napriek extrémne negatívnemu kurzovému vývoju sme zlepšili upravené výnosy na prioritnú akciu. Vzhľadom na uvedený vývoj potvrdzujeme náš výhľad na finančný rok 2018. Sme odhodlaní pokračovať v našom profitabilnom raste,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

„V prvom štvrťroku sme zaznamenali výnimočne negatívny vplyv kurzového vývoja, ktorý ovplyvnil náš vykázaný obrat na úrovni 8,6 %, alebo 440 mil. eur. Nepriaznivý kurzový vývoj mal vplyv aj na náš prevádzkový zisk a výnosy na prioritnú akciu,“ vysvetlil Hans Van Bylen.

„V segmente lepidiel a technológií sme vykázali veľmi silný organický rast obratu. Na druhej strane obrat divízií Laundry & Home Care a Beauty Care zaostal za minuloročnou úrovňou, najmä v dôsledku problémov s dodávkami v segmente spotrebného tovaru v Severnej Amerike, o ktorých sme informovali v marci,“ povedal Hans Van Bylen. „Sme na ceste k obnoveniu normálnych dodávok v Severnej Amerike v priebehu druhého štvrťroka.“

Obrat a zisk v prvom štvrťroku 2018

Obrat v prvom štvrťroku 2018 dosiahol 4 835 mil. eur. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal zvýšenie o 1,1 %. Vplyv negatívneho kurzového vývoja na obrat predstavoval 8,6 %. Príspevok akvizícií a odpredajov dosiahol 3,0 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat znížil o 4,5 % v porovnaní s úrovňou rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku.

Divízia Adhesive Technologies vykázala veľmi silný rast organického obratu na úrovni 4,7 %. V dôsledku problémov s dodávkami v segmente spotrebného tovaru v Severnej Amerike obrat divízie Beauty Care bol organicky o 4,3 % nižší ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Divízia Laundry & Home Care vykázala mierne negatívny vývoj organického obratu vo výške 0,7 %.

Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste obratu skupiny opäť nadpriemerný podiel, pričom zaznamenali veľmi silný rast organického obratu na úrovni 6,9 %. Vzhľadom na už spomínané problémy s dodávkami v spotrebiteľskom segmente v Severnej Amerike zaznamenali vyspelé trhy negatívny vývoj organického obratu na úrovni 2,8 %.

Organický rast obratu v západnej Európe dosiahol 0,2 %. Východná Európa dosiahla organický rast vo výške 7,6 %, v Afrike a na Strednom Východe sa obrat organicky zvýšil o 8,6 %. Z dôvodu problémov s dodávkami v spotrebiteľskom segmente zaznamenal severoamerický región organický pokles obratu o 6,5 %, zatiaľ čo Latinská Amerika dosiahla organický rast vo výške 7,3 % a ázijsko-pacifický región zaznamenal organický rast obratu o 4,2 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol 842 mil. eur, t.j., 1,4 % pod úrovňou prvého štvrťroka 2017 (854 mil. eur). Negatívny kurzový vplyv bol vyčíslený na 6,2 %.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,5 percentuálneho bodu na 17,4 %.

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšili o 1,4 % z 1,41 eura na 1,43 eura. Negatívny kurzový vplyv na rast EPS bol vyčíslený na úrovni 6,4 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu na úrovni 6,2 % bol vyšší ako v prvom štvrťroku 2017 (4,9 %).

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. marcu 2018 predstavovala -3 247 mil. eur (-3 225 mil. eur k 31. decembru 2017).

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies vytvorila v prvom štvrťroku silný organický rast obratu na úrovni 4,7 %. V nominálnom vyjadrení obrat dosiahol hodnotu 2 270 mil. eur v porovnaní s 2 295 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Upravený prevádzkový zisk dosiahol 410 mil. eur, mierne pod úrovňou prvého štvrťroka 2017. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 18,1 % ostala nezmenená na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka.

Obrat obchodnej divízie Beauty Care sa v prvom štvrťroku organicky znížil o 4,3 %. Ak by sa neboli bývali vyskytli problémy s dodávkami v Severnej Amerike, obrat by sa pohyboval okolo minuloročnej úrovne. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat hodnotu 965 mil. eur v porovnaní s 1 011 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Upravený prevádzkový zisk dosiahol 161 mil. eur, teda o 4,6 % menej než v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Upravená výnosnosť predaja vykázala stabilný vývoj a dosiahla 16,7 %.

V organickom vyjadrení zaznamenala divízia Laundry & Home Care v prvom štvrťroku mierny pokles obratu o 0,7 %. Ak by sa neboli bývali vyskytli problémy s dodávkami v Severnej Amerike, divízia Laundry & Home Care by vykázala dobrý rast obratu. Nominálne obrat predstavoval 1 569 mil. eur v porovnaní s 1 726 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Upravený prevádzkový zisk vo výške 291 mil. eur zaostal za úrovňou rovnakého štvrťroka 2017 o 2,5 %. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 1,2 percentuálneho bodu na 18,5 %.

Výhľad na finančný rok 2018 potvrdený

Spoločnosť Henkel očakáva, že volatilné a neisté podmienky na trhu budú pretrvávať aj v ďalšom priebehu roka. Naďalej budú pokračovať aj výrazné kurzové pohyby. Henkel naďalej predpokladá oslabovanie US dolára voči euru v porovnaní s celým rokom 2017, pričom je pravdepodobné, že dôjde aj k znehodnoteniu niektorých ďalších významných mien na rozvíjajúcich sa trhoch. Okrem toho spoločnosť Henkel očakáva, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom budú pokračovať v raste aj ceny surovín a obalov.

Na finančný rok 2018 spoločnosť Henkel potvrdila svoja najnovší výhľad z marca 2018. Henkel očakáva organický rast obratu vo výške 2 až 4 %, pričom podľa predpokladov by organický rast obratu v tomto rozmedzí mali dosiahnuť divízie Adhesive Technologies a Laundry & Home Care, kým rast divízie Beauty Care by sa mal pohybovať od 0 do 2 %. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel očakáva jej rast nad hodnotu 17,5 %, na ktorom by sa mali podieľať všetky tri obchodné divízie. Pri zohľadnení neistoty na devízových trhoch, predovšetkým v súvislosti s US dolárom, Henkel očakáva, že upravené výnosy na prioritnú akciu budú rásť v intervale 5 až 8 %.

* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhľadové stanoviská charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako okrem, zámer, plán, predikcia, predpoklad, mať za to, odhad, anticipovať, prognóza a obdobné formulácie. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky za účelom aktualizácie týchto stanovísk.