16. 8. 2018  Düsseldorf / Německo

Henkel dosiahol v druhom štvrťroku dobré výsledky napriek výrazne negatívnym kurzovým vplyvom

Henkel zaznamenal silný organický rast obratu, ďalšie zlepšenie marže a vyššie výnosy v druhom štvrťroku

  • Zvýšenie obratu na nový rekord: 5 143 mil. eur, organicky nárast o 3,5 %
  • EBIT* dosahuje nový rekord: 926 mil. eur (nárast o 1,8 %)
  • Ďalšie zlepšenie marže EBIT*: o 20 bázických bodov na 18,0 %
  • Výnosy na prioritnú akciu (EPS)*: 1,58 eura (nárast o 1,9 %), bez kurzových vplyvov: nárast o 7,7 %
  • V segmente spotrebného tovaru v Severnej Amerike sa dodávky vrátili k normálnym úrovniam
  • Henkel aktualizuje výhľad na celý rok, ktorý odzrkadľuje nepriaznivú situáciu v kurzovom vývoji a cenách materiálov, pričom očakáva organický rast obratu skupiny na úrovni 2 - 4 % (bez zmien), maržu EBIT* vo výške približne 18 % (predtým: viac než 17,5 %) a nárast EPS* o 3 - 6% (predtým: 5 - 8%)

„Vďaka silnému organickému rastu spoločnosť Henkel zaznamenala v druhom štvrťroku priaznivý vývoj napriek výrazne negatívnym kurzovým vplyvom a vyšším cenám materiálov. Zvýšili sme štvrťročný obrat na nový rekord, ďalej sme zlepšili upravenú maržu EBIT a dosiahli sme zatiaľ najvyššiu štvrťročnú hodnotu upravených výnosov,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen. „Naša divízia Adhesive Technologies zaznamenala veľmi silný organický rast, divízia Laundry & Home Care dosiahla presvedčivý rast, pričom vývoj v divízii Beauty Care bol takisto pozitívny.“
„Organický rast obratu vykázali všetky regióny – od veľmi silných výsledkov na rozvíjajúcich sa trhoch až po dobrý vývoj na vyspelých trhoch. Náš segment spotrebného tovaru v Severnej Amerike opäť zaznamenal rast po obnovení normálnej úrovne dodávok.“

„Podobne ako v prvom štvrťroku, aj v druhom štvrťroku sme zaznamenali výrazný vplyv kurzového vývoja a zvýšenie cien materiálov. Kurzový vývoj negatívne ovplyvnil náš vykázaný obrat na úrovni 6,1 %, resp. 310 mil. eur. Prevádzkový zisk a výnosy na prioritnú akciu boli takisto ovplyvnené kurzovým vývojom. Po očistení od kurzových vplyvov sme dosiahli výrazné zvýšenie prevádzkových výnosov na prioritnú akciu o 7,7 %,“ vysvetlil Hans Van Bylen.

Aktualizovaný výhľad na finančný rok 2018

Spoločnosť Henkel aktualizovala svoj výhľad na účtovný rok 2018. Pre skupinu Henkel potvrdzuje svoje očakávania týkajúce sa organického rastu obratu vo výške 2 až 4 %.  V súčasnosti Henkel očakáva organický rast obratu v divízii Adhesive Technologies v rozmedzí 4 až 5 % v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou 2 až 4%. V divízii Laundry & Home Care Henkel naďalej očakáva rast na úrovni 2 až 4 %. V prípade divízie Beauty Care spoločnosť Henkel potvrdzuje svoje očakávania organického rastu obratu vo výške 0 až 2 %.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) by sa podľa očakávaní spoločnosti Henkel mala medziročne zvýšiť na približne 18 % v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou viac než 17,5 %. Na týchto pozitívnych výsledkoch by sa mali podieľať všetky tri obchodné divízie. Po zohľadnení kurzového vývoja a vývoja cien materiálov Henkel v súčasnosti očakáva zvýšenie upravených výnosov na prioritnú akciu na úrovni 3 až 6 % v porovnaní s predchádzajúcimi očakávaniami v rozmedzí 5 až 8 %.

„Tento výhľad odzrkadľuje náš neustály dôraz na udržateľný rast ziskovosti a sme odhodlaní ďalej pokračovať v napĺňaní našich strategických priorít,“ povedal Hans Van Bylen.

Obrat a zisk v druhom štvrťroku 2018

Obrat zaznamenal v druhom štvrťroku 2018 nový rekord na úrovni 5 143 mil. eur, pričom nominálne vzrástol o 0,9 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal výrazné zvýšenie o 3,5 %. Príspevok akvizícií a odpredajov dosiahol 3,5 %. Tým sa dosiahol rast na úrovni 7 %. Vplyv kurzového vývoja na obrat bol negatívny na úrovni -6.1 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala veľmi silný organický rast obratu vo výške 5,2 %. V divízii Beauty Care sa organický obrat zvýšil v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka o 0,4 %. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala solídny rast organického obratu na úrovni 2,9 %.

Rast obratu podporil aj dvojciferný nárast predaja prostredníctvom digitálnych technológií na úrovni skupiny, ku ktorému prispeli obzvlášť silné výsledky divízií v segmente spotrebného tovaru.

Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste skupiny opäť nadpriemerný podiel a zaznamenali veľmi silný rast organického obratu na úrovni 5,4 %. Vyspelé trhy vykázali presvedčivý rast organického obratu o 2,2 %.

Vývoj obratu v západnej Európe bol stabilný, pričom rast organického obratu dosiahol 0,1 %. Východná Európa dosiahla organický rast vo výške 8,2 %, v Afrike a na Strednom Východe sa obrat organicky zvýšil o 4,7 %. Severná Amerika vykázala rast organického obratu na úrovni 4,9 %. Organický rast obratu v Latinskej Amerike dosiahol 6,3 % a v ázijsko-pacifickom regióne úroveň 1,9 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zlepšil o 1,8 % z 909 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na nový rekord vo výške 926 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 18,0 %.

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšili o 1,9 % z 1,55 eura na 1,58 eura. Negatívny kurzový vplyv na rast EPS bol vyčíslený na úrovni -5,8 %. Po odpočítaní kurzových vplyvov sa upravené výnosy na prioritnú akciu zvýšili o 7,7 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu na úrovni 6,3 % bol vyšší ako v druhom štvrťroku 2017 (5,2 %).

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies dosiahla v druhom štvrťroku veľmi silný organický rast obratu na úrovni 5,2 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 2,6 % na 2 432 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 1,5 % a dosiahol 462 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 19,0 % mierne zaostala za úrovňou rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka.

V divízii Beauty Care rástol obrat organicky o 0,4 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 3,8 % na 1 035 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 4,4 % na úroveň 187 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zlepšila o 0,1 percentuálneho bodu na 18,1 %.

Divízia Laundry & Home Care dosiahla v druhom štvrťroku dobrý organický rast obratu na úrovni 2,9 %. V nominálnom vyjadrení obrat dosiahol hodnotu 1 644 mil. eur v porovnaní s 1 703 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Upravený prevádzkový zisk vo výške 295 mil. eur zaostal za úrovňou druhého štvrťroka 2017 o 1,0 %. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 17,9 %.

Dobré obchodné výsledky v prvom polroku 2018

Za prvý polrok 2018 spoločnosť Henkel vytvorila obrat vo výške 9 978 mil. eur. Organický rast obratu, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal zvýšenie o 2,3 %. Kurzové vplyvy znížili obrat o 7,4 %.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 0,3 % z 1 763 mil. eur na 1 768 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja sa zlepšila zo 17,4 % na 17,7 %.

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšili o 1,7 % z 2,96 eura na 3,01 eura. Negatívny kurzový vplyv na rast EPS bol vyčíslený na úrovni -6.1 %. Po odpočítaní kurzových vplyvov sa upravené výnosy na prioritnú akciu zvýšili o 7,8 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala v prvom polroku 2018 veľmi silný organický rast obratu na úrovni 5,0 %. Upravená výnosnosť predaja predstavovala 18,5 %.

V segmente spotrebného tovaru bol obrat nepriaznivo ovplyvnený problémami s dodávkami v Severnej Amerike.  Vývoj organického obratu v divízii Beauty Care zaostal za minuloročnou úrovňou o 2,0 %. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 17,4 % ostala na úrovni prvého polroka 2017. Divízia Laundry & Home Care dosiahla organický rast obratu vo výške 1,1 %. Upravená výnosnosť predaja takisto zaznamenala veľmi výrazný rast zo 17,4 % na 18,2 %.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. júnu 2018 predstavovala -3 597 mil. eur (-3 225 mil. eur k 31. decembru 2017).

* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.