21. 2. 2019  Düsseldorf / Německo

Henkel dosiahol ziskový rast za finančný rok 2018

Spoločnosť Henkel zaznamenala dobrý rast organického obratu so silnými výnosmi, ziskovosťou a cash flow

  • Obrat v hodnote 19,9 mld. eur: ovplyvnený negatívnymi kurzovými vplyvmi vo výške 1,1 mld. eur; organický rast o 2,4 %
  • Zvýšenie prevádzkového zisku (EBIT)1: o 1,0 % na 3 496 mil. eur
  • Ďalšie zlepšenie marže EBIT1: +30 bázických bodov na 17,6 %
  • Výnos na prioritnú akciu (EPS)1: +2,7 % na 6,01 eur, pri konštantných kurzových sadzbách +7 %
  • Silný nárast voľného cash flow: +12,7 % na  1 917 mil. eur
  • Rekordná výplata dividend2: +3,4 % na 1,85 eur na prioritnú akciu
  • Veľmi výrazný pokrok v implementácii strategických priorít
  • Iniciatívy na podporu rastu zdôrazňujú odhodlanie dosiahnuť profitabilný rast

„V roku 2018 spoločnosť Henkel pokračovala v profitabilnom raste. Dosiahli sme dobrý organický rast s novými rekordmi vo výnosoch a ziskovosti. Zároveň sme výrazne posilnili voľný cash flow. Pritom sme však čelili výrazným negatívnym kurzovým vplyvom, ako aj rastúcim priamym cenám vstupných surovín. Celkové dobré obchodné výsledky boli opäť ťahané našimi úspešnými značkami a inovatívnymi technológiami s vedúcim postavením na vysoko atraktívnych trhoch a kategóriách. Rast ziskovosti bol doplnený príspevkami z akvizícií v odvetviach priemyselných a spotrebných výrobkov. Udržali sme si našu prísnu nákladovú disciplínu a pokračovali v zlepšovaní efektívností,“ povedal Hans Van Bylen, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel.

„Dosiahli sme výrazný pokrok v plnení našich strategických priorít do roku 2020 a ďalších rokov. S úspechom sme implementovali kľúčové strategické iniciatívy a ďalej posilnili našu konkurencieschopnosť. Aby sme zachytili ďalšie príležitosti na rast, predovšetkým v segmente spotrebného tovaru, a zrýchlili digitalizáciu našej spoločnosti, v januári sme oznámili zvýšenie investícií o približne 300 mil. eur ročne od roku 2019,“ dodal Hans Van Bylen. „Naše strednodobé a dlhodobé finančné ciele podčiarkujú naše odhodlanie zabezpečiť udržateľný rast ziskovosti a atraktívnu návratnosť investícií."

Výhľad na rok 2019

Vzhľadom na zvýšenie investícií od roku 2019 spoločnosť Henkel očakáva v aktuálnom finančnom roku organický rast obratu od 2 do 4 percent. V prípade upravenej marže EBIT spoločnosť Henkel očakáva vývoj v rozpätí 16 až 17 percent a pri upravených výnosoch EPS v strednom pásme jednociferného rastu za predchádzajúcim rokom pri konštantných kurzových sadzbách.

Obrat a zisk za rok 2018

Nominálne sa obrat za finančný rok 2018 mierne znížil, o 0,6 %, na 19 899 mil. eur. Celkový negatívny kurzový vplyv na obrat predstavoval približne 1,1 mld. eur, resp.   -5,4 %. Po upravení o kurzové vplyvy obrat vzrástol o 4,8 %. Akvizície a odpredaje tvorili 2,4 % z rastu obratu. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredajov, zaznamenal nárast o 2,4 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala silný organický rast obratu na úrovni 4,0 %. V divízii Beauty Care organický obrat zaostal za predchádzajúcim rokom o 0,7 %. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala kladný organický rast obratu na úrovni 1,9 %.

Výrazné zvýšenie organického obratu na úrovni 6,3 % vykázali rozvíjajúce sa trhy. Na vyspelých trhoch sme zaznamenali mierne negatívny vývoj organického obratu na úrovni -0,4 %.

Organický rast obratu bol zaznamenaný vo všetkých regiónoch okrem severnej Ameriky. V západnej Európe sa organický obrat vyvíjal pozitívne, pričom vzrástol o 0,3 %. Organický rast obratu vo východnej Európe dosiahol 7,6 %. Trhy v Afrike a na Blízkom východe vykázali organický rast obratu na úrovni 11,3 %. Obrat v severnej Amerike bol organicky o 1,0 % nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tento negatívny vývoj bol spôsobný problémami s dodávkou spotrebného tovaru spoločnosti Henkel na severoamerických trhoch zo začiatku roka 2018. Divízia Adhesive Technologies dosiahla dobré obchodné výsledky a segment Professional Hair Care zaznamenal v tomto regióne výrazný rast. Organický rast obratu v Latinskej Amerike dosiahol 9,3 % a v ázijsko-pacifickom regióne úroveň 0,9 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 1,0 % na 3 496 mil. eur, čo je pre spoločnosť Henkel nová rekordná úroveň.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 17,6 %, pričom aj v tomto prípade ide o novú rekordnú hodnotu.

Celkový finančný výsledok predstavoval -65 mil. eur v porovnaní s -67 mil. eur3 vo finančnom roku 2017.

Upravený čistý ročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 2,8 % na 2 604 mil. eur (z 2 534 mil. eur v roku 2017).

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšili o 2,7 % z 5,85 eur na 6,01 eur. Pri konštantných kurzových sadzbách dosiahli EPS rast 7 percent.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov predložia výročnému valnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať 8. apríla 2019, návrh na zvýšenie dividendy na prioritnú akciu o 3,4 % na hodnotu 1,85 eur (1,79 eur v predchádzajúcom roku). Navrhovaná dividenda na kmeňovú akciu je vo výške 1,83 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,4 % (z 1,77 eur). Šlo by o najvyššiu výplatu dividendy v histórii spoločnosti, ktorá predstavuje podiel vyplácaných dividend na úrovni 30,9 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu dosiahol 5,1 %, pričom v priebehu roka došlo k jeho výraznému zlepšeniu, predovšetkým v druhom polroku, a bol takmer zhodný s úrovňou z predchádzajúceho roka (4,8 %).

Na konci roka mala čistá finančná pozícia hodnotu -2 895 mil. eur (-3 222 mil. eur3 k 31. decembru 2017). Zmena v porovnaní s koncom predchádzajúceho roka bola spôsobená predovšetkým kladným vývojom voľného cash flow.

Výsledky obchodných divízií

Obchodná divízia Adhesive Technologies dosiahla vo finančnom roku 2018 silný organický rast obratu na úrovni 4,0 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 0,2% na 9 403 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 1,6 % na 1 761 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu a dosiahla 18,7 %.

Divízia Beauty Care vykázala vo finančnom roku 2018 mierne negatívny vývoj organického obratu na úrovni -0,7 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 2,1 % na 3 950 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 1,6 % na 675 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 17,1 % mierne zaostala za hodnotou z predchádzajúceho roka.

Divízia Laundry & Home Care vyprodukovala vo finančnom roku 2018 organický rast obratu na úrovni 1,9 %. Nominálny obrat dosiahol 6 419 mil. eur v porovnaní so 6 651 mil. eur z predchádzajúceho roka. Upravený prevádzkový zisk mierne klesol, o 0,7 %, na 1 162 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o výrazných 0,5 percentuálneho bodu a dosiahla 18,1 %.

Veľmi výrazný pokrok v implementácii stratégie v roku 2018

„Spoločnosť Henkel sleduje jasnú dlhodobú stratégiu: Chceme produkovať udržateľný profitabilný rast. V rámci stratégie Henkel 2020+ sme definovali naše štyri strategické priority na rok 2020 a ďalšie obdobie: podpora rastu, zrýchlenie digitalizácie, zvýšenie agility a financovanie rastu. Za posledné dva roky sme v tomto výrazne pokročili a úspešne implementovali kľúčové strategické iniciatívy,“ povedal Hans Van Bylen.

V roku 2018 spoločnosť Henkel pokračovala v realizácii viacerých projektov a iniciatív na podporu a posilnenie rastu na svojich trhoch na celom svete. Kľúčovými faktormi úspechu boli pravidelná podrobná výmena informácií a úzka spolupráca so zákazníkmi spoločnosti Henkel v priemyselnom a spotrebnom segmente.

Osobitný dôraz bol venovaný zrýchleniu inovačného cyklu a skráteniu času na zavádzanie inovácií s cieľom rýchlejšie zachytiť nové trhové trendy a požiadavky a potreby zákazníkov. Spoločnosť výrazne zlepšila svoje inovačné procesy, čo viedlo k vysokým mieram inovácií aj zvýšenému obratu z inovácií, alebo desiatich najlepších inovácií, v prvom roku ich predaja.

Spoločnosť Henkel tiež pokročila v integrácii získaných podnikov a dokončila niekoľko nových akvizícií, ktoré posilnia jej konkurencieschopnosť a doplnia jej portfólio v priemyselných a spotrebných segmentoch.

S cieľom zachytiť a využiť nové zdroje rastu divízia spoločnosti Henkel Corporate Venture Capital pokračovala v investíciách do nových technológií, materiálov, aplikácií, obchodných modelov a služieb, a to vrátane priamych investícií do startupov aj do iných fondov rizikového kapitálu. Do týchto aktivít plánovala spoločnosť investovať v rokoch 2017 až 2020 približne 150 mil. eur. Ku koncu roka 2018 bola približne polovica z uvedenej sumy už investovaná alebo viazaná.

Spoločnosť Henkel úspešne pokračuje vo svojej digitálnej transformácii. Obrat z predaja prostredníctvom digitálnych technológií dosiahol na úrovni skupiny dvojciferný organický rast, pričom viac ako 30 % pochádzalo z organického rastu v našich segmentoch spotrebného tovaru. Spoločnosť pokračovala v investíciách do svojich výrobných prevádzok, aby využila potenciál tzv. Industry 4.0. Tieto investície umožňujú optimalizované riadenie výrobných prevádzok a procesov, ktoré vedie k vyššej kvalite, zlepšenej efektívnosti a lepšej udržateľnosti.

Za účasti renomovaných odborníkov bol vytvorený poradný výbor pre digitalizáciu Digital Advisory Board, ktorý má predstavenstvu radiť pri procese digitálnej transformácie.

Bol spustený projekt Henkel X ako interná a externá platforma na zrýchlenie digitalizácie spoločnosti. S cieľom podporiť a zohľadniť názory svojich zamestnancov, ktorí pracujú na digitálnych projektoch a iniciatívach, spoločnosť vybudovala aj unikátnu mentorskú sieť 150 externých mentorov, ktorí zahŕňajú zakladateľov digitálnych spoločností, digitálnych expertov a lídrov. To dopĺňa aj množstvo interných a externých aktivít na ďalšie posilnenie digitálnych kapacít a schopností celej organizácie.

Digitálna transformácia súvisí so strategickou prioritou spoločnosti Henkel zvýšiť agilitu v rámci celej organizácie. V roku 2018 spoločnosť Henkel pokračovala v rozvíjaní podnikateľského ducha svojich zamestnancov a tímov, presadzovala otvorenosť zmenám, optimalizovala workflow, podporovala transparentnejšiu komunikáciu a usilovala sa ďalej rozširovať priestor a možnosti na individuálne rozhodovanie.

V rámci svojej strategickej priority financovanie rastu sa spoločnosť Henkel naďalej zameriava na nákladovú disciplínu a efektívnosť. V tejto oblasti realizuje štyri iniciatívy. V roku 2018 spoločnosť Henkel úspešne spustila svoje iniciatívy ONE!ViEW a Net Revenue Management v rámci celej organizácie, zatiaľ čo jej organizácia integrovaného globálneho dodávateľského reťazca (ONE!GSC), ako aj pokračujúca optimalizácia činností centier zdieľaných služieb naďalej prispievali k zlepšovaniu efektívnosti. Tieto iniciatívy by mali od roku 2020 spoločne prinášať viac ako 500 mil. eur v podobe ročných prínosov z efektívnosti. V roku 2018 spoločnosť Henkel realizovala už viac ako 50 percent z celkových cieľových prínosov z efektívnosti.

Odhodlaní na dlhodobo udržateľný profitabilný rast.

„Rok 2018 bol pre spoločnosť Henkel dobrým rokom. Aj napriek výrazne nepriaznivému kurzovému vývoju a rastúcim cenám vstupných surovín a materiálov sme dosiahli dobrý organický rast obratu, podporený silnými výnosmi, ziskovosťou a cash flow. Výrazne sme pokročili v implementácii našich strategických priorít a ďalej posilnili našu konkurencieschopnosť. Sme presvedčení, že Henkel má do budúcnosti veľmi dobrú pozíciu. Máme jasnú stratégiu a sledujeme ambiciózne ciele. Zvýšenými investíciami do našich značiek, technológií, inovácií a digitalizácie kladieme dôraz na naše odhodlanie dosahovať dlhodobo udržateľný profitabilný rast,“ zhrnul Hans Van Bylen.


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.


1 Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu
2 Návrh pre akcionárov na výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 8. apríla 2019
3 Údaje za predchádzajúci rok boli upravené (najmä z dôvodu zmeny v účtovných pravidlách a postupoch podľa IFRS)