17. 4. 2019  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel usporiadala ročné valné zhromaždenie

Henkel vypláca rekordné dividendy

Na ročnom valnom zhromaždení spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA schválili hlasujúci akcionári všetky rozhodnutia v rámci programu zhromaždenia. Na zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2019 v Düsseldorfe, sa celkovo zúčastnilo približne 1 400 akcionárov.

Rozhodnutie o dividendách

V súlade s návrhom orgánov firmy schválilo ročné valné zhromaždenie 3,4-percentné zvýšenie dividendy na 1,85 eura za každú prioritnú akciu (v predchádzajúcom roku 1,79 eura) a 3,4-percentné zvýšenie dividendy za každú bežnú akciu na 1,83 eura (v predchádzajúcom roku 1,77 eura). V oboch prípadoch ide o najvyššie dividendy, aké boli za celú históriu spoločnosti Henkel vyplatené. Podiel výplaty dividendy predstavuje 30,9 percenta čistého zisku po odpočítaní nekontrolných podielov a zohľadnení mimoriadnych položiek. Celková vyplatená suma dividend dosiahla 805 miliónov eur.

Od roku 2012 rozdelila spoločnosť Henkel svojim akcionárom na dividendách takmer 4 miliardy eur. V tom istom období sa výška dividendy za každú prioritnú akciu takmer zdvojnásobila z 0,95 eura na 1,85 eura. Spoločnosť Henkel sa aj naďalej bude sústreďovať na zaistenie atraktívneho zisku pre svojich akcionárov. Spoločnosť preto od fiškálneho roka 2019 zvyšuje cieľový rozsah výplaty dividend na 30 až 40 percent upraveného čistého zisku po odpočítaní nekontrolných podielov (aktuálny rozsah: 25 až 35 percent).


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.