17. 4. 2019  Düsseldorf / Německo

Ročné valné zhromaždenie 2019

Zaostrené na udržateľný a ziskový rast

  • Fiškálny rok 2018 s rekordnými príjmami a ziskovosťou
  • Navrhnuté rekordné dividendy za prioritnú akciu vo výške 1,85 eur (+3,4 %)
  • Dobre rozbehnutá implementácia strategických priorít
  • Iniciatívy na podnietenie rastu zvýrazňujú záujem o ziskový rast
  • Potvrdená celková prognóza pre rok 2019

Na ročnom valnom zhromaždení 8. apríla 2018 predstavil Hans van Bylen, generálny riaditeľ spoločnosti Henkel, kľúčové udalosti fiškálneho roka 2018 a priblížil dosiahnuté pokroky pri implementácii strategických priorít spoločnosti. Ďalej podrobnejšie informoval o iniciatívach na podnietenie rastu, ktoré spoločnosť ohlásila na začiatku roka. Na základe dobrého obchodného výsledku spoločnosti vo fiškálnom roku 2019 ohlásil Hans van Bylen výplatu najvyšších dividend v histórii spoločnosti. Okrem toho tiež potvrdil prognózu pre aktuálny fiškálny rok 2019.

Po finančnej stránke sa spoločnosť Henkel teší dobrému zdraviu. V roku 2018 prinášala spoločnosť Henkel aj naďalej ziskový rast. Dosiahli sme dobrý organický rast a nové maximá v príjmoch a ziskovosti. Aj preto sme na ročnom valnom zhromaždení navrhli rekordné dividendy v hodnote 1,85 eura za každú prioritnú akciu,“ povedal Hans van Bylen. „To je výsledkom úsilia našich zhruba 53 000 zamestnancov. Ich oddanosť, ich podnikavý duch a zameranie na zákazníka boli základom úspešného rozvoja spoločnosti v roku 2018. V mene celej správnej rady teda chcem našim zamestnancom vyjadriť vďačnosť.“

Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady, poďakovala správnej rade a všetkým zamestnancom za vynikajúce úsilie vo fiškálnom roku 2018.

Hans van Bylen a Dr. Simone Bagel-Trah tiež poďakovala Kathrin Menges za prínos pre spoločnosť. V spoločnosti Henkel pracovala 20 rokov a od roku 2011 bola členkou správnej rady spoločnosti Henkel, kde zodpovedá za ľudské zdroje, služby v oblasti infraštruktúry a udržateľnosť. Kathrin Menges na tejto pozícii v správnej rade s účinnosťou od 9. apríla 2019 nahradí Sylvie Nicol.

Dividendy dosiahli novú rekordnú úroveň

Vedenie spoločnosti predložilo valnému zhromaždeniu návrh na zvýšenie dividend o 3,4 percenta v oboch triedach akcií na 1,85 eura za prioritnú akciu a 1,83 eura za bežnú akciu. „To predstavuje nové maximá,“ vyhlásil Hans van Bylen. „Odzrkadľuje to tiež naše úsilie o to, aby sme našim akcionárom priniesli atraktívny výnos. Po tejto ceste budeme kráčať aj naďalej.“

Spoločnosť Henkel preto oznámila posun pásma podielu výplaty dividend na 30 až 40 percent (v minulosti 25 až 35 percent)

Prognóza na fiškálny rok 2019

Hans van Bylen tiež ponúkol komentár vo vzťahu k očakávaniam v rámci ekonomického prostredia v aktuálnom fiškálnom roku: „Aj naďalej pôsobíme v náročnom trhovom prostredí, ktoré je charakteristické neistotou a výkyvmi. Celkovo očakávame, že vplyv mien bude vo fiškálnom roku 2019 v porovnaní s tým predchádzajúcim slabší. Stále však očakávame negatívny vplyv, ktorý by sa mal pohybovať v percentuálnom rozsahu nízkych jednociferných čísel. Očakávame tiež rast cien komodít v percentuálnom rozsahu nízkych jednociferných čísel.“

Zroveň Hans van Bylen potvrdil prognózu na fiškálny rok 2019: spoločnosť Henkel očakáva organický rast predaja v rozpätí medzi 2 až 4 percentami. Spoločnosť očakáva, že marža upravená o EBIT sa bude pohybovať medzi 16 a 17 percentami a upravený vývoj EPS sa pri konštantnom výmennom kurze bude pohybovať v stredných jednociferných percentuálnych podieloch pod predchádzajúcim rokom.

Henkel 2020+: Implementácia strategických priorít je na dobrej ceste

„Pre spoločnosť Henkel máme nastavenú jasnú dlhodobú stratégiu, ktorou sa riadime: chceme dosahovať udržateľný a ziskový rast,“ vyhlásil Hans van Bylen. Spoločnosť Henkel teda definovala štyri strategické priority: stimulovať rast, zrýchliť digitalizáciu, zvýšiť agilnosť a financovať rast. „Za ostatné dva roky sa nám pri implementácii tejto stratégie podarilo urobiť veľké pokroky, pričom sme vo všetkých oblastiach úspešne realizovali kľúčové strategické iniciatívy.

Aby spoločnosť Henkel mohla vyťažiť z ďalších príležitostí na rast, obzvlášť v oblasti spotrebiteľského tovaru, a aby mohla ešte viac urýchliť digitálnu transformáciu, ohlásila v januári každoročné investície vo výške zhruba 300 miliónov eur, počnúc rokom 2019.

Záväzok voči Európe

S odkazom na májové európske voľby vyzval Hans van Bylen k jednotnému vystupovaniu v Európe: „Európa predstavuje hospodársku oblasť s približne 500 miliónmi obyvateľov. Máme jasný záujem o silnú Európu. Voči nej máme aj záväzok. A to aj napriek tomu, že je pred nami mnoho práce a sú potrebné mnohé posuny. To všetko preto, aby mohla byť Európa v budúcnosti úspešná v medzinárodnej konkurencii a aby obhájila mier a prosperitu.“

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Henkel si už dlhé roky drží vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti. V roku 2018 získala spoločnosť Henkel za svoje úspechy opäť uznanie v rôznych rebríčkoch a hodnoteniach. „Udržateľné myslenie a konanie sú súčasťou našej podnikovej kultúry a hodnôt. Udržateľné konanie vnímame ako konkurenčnú výhodu,“ povedal Hans van Bylen.

Do pozornosti sa dostalo najmä zodpovedné používanie plastov. V tejto oblasti si spoločnosť Henkel kladie ambiciózne ciele: zaviesť plne recyklovateľné obalové materiály a vyšší podiel recyklovaných plastov. Spoločnosť Henkel je tiež zapojená v rozličných medzinárodných iniciatívach a partnerstvách. Medzi ne patrí projekt „Plastic Bank“ („Plastová banka“) a „Alliance to End Plastic Waste“ („Aliancia za elimináciu plastového odpadu“). Hans van Bylen však upozornil, že k riešeniu tejto záležitosti môžeme dospieť spoločne.

Podpora diverzity

Na margo toho, aká dôležitá je rôznorodosť v spoločnosti Henkel, Hans van Bylen vylásil: „Pôsobíme vo viac ako 100 krajinách sveta a v rámci spoločnosti podporujeme diverzitu. Pestré zloženie pracovnej sily je pre nás jasným faktorom úspechu. To sa netýka len rôznych národností a kultúr, ale aj podielu žien v našich radoch. V tomto sa Henkel medzi spoločnosťami indexu DAX drží na najvyššej priečke.“


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.