7. 5. 2019  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel potvrdzuje výhľad na finančný rok 2019

Henkel dosiahol kladný rast obratu za prvý štvrťrok

  • Obrat vzrástol o 2,8 % na 4 969 mil. eur, organický rast +0,7 %
  • Prevádzkový zisk (EBIT)* dosiahol 795 mil. eur (-5,6 %)
  • Marža EBIT* na úrovni 16,0 % (-140 bázických bodov)
  • Zisk na prioritnú akciu* dosiahol 1,34 eura, -6,3 % pri konštantných menových kurzoch
  • Silný vývoj voľného cash flow: 523 mil. eur
  • Investície do rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti

„Napriek stále náročnejšiemu trhovému prostrediu zaznamenala spoločnosť Henkel v prvom štvrťroku pozitívny rast obratu, a to tak organicky, ako aj v nominálnom vyjadrení. Upravená marža EBIT a vývoj upraveného výnosu na akciu sa pohybovali v rozpätí nášho výhľadu na celý finančný rok," povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

„Celkovo bol náš obchodný vývoj v prvom štvrťroku 2019 zmiešaný. Výsledky divízie Adhesive Technologies boli podľa očakávaní ovplyvnené spomalením priemyselnej výroby vo viacerých odvetviach, pričom zlepšenie sa očakáva v priebehu druhej polovice tohto roka," vysvetlil Hans Van Bylen.

„V segmente spotrebného tovaru zaostala výkonnosť divízie Beauty Care za našimi očakávaniami. Hoci sme na trh uviedli nové značky a inovácie a v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky sme i naďalej prekonávali vývoj na relevantných trhoch, naše maloobchodné aktivity boli poznačené negatívnym vývojom v kľúčových regiónoch ako západná Európa a Čína. Na tento vývoj reagujeme cielenými opatreniami, ktoré majú posilniť rast a zlepšiť obchodné výsledky našej divízie Beauty Care,“ dodal Hans Van Bylen.

„Na druhej strane, divízia Laundry & Home Care mala veľmi dobrý vstup do nového roka, ktorý podporilo aj zavedenie inovácií a nových produktov.“

Investície do rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti

„Do budúcnosti sa budeme zameriavať na ďalšie posilňovanie nášho podnikania, budeme investovať do rastu a digitalizácie a pokračovať v úprave našich štruktúr tak, aby sme naplnili naše celoročné ciele,“ povedal Hans Van Bylen.

Začiatkom roka spoločnosť Henkel oznámila svoj zámer zvýšiť investície do rozvoja s cieľom zachytiť a využiť dodatočné príležitosti na rast, predovšetkým v segmente spotrebného tovaru, a ešte viac zrýchliť svoju digitálnu transformáciu. Spoločnosť Henkel zároveň implementuje celý súbor opatrení zameraných na ďalšie zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti.

Výhľad na rok 2019 potvrdený

„Potvrdzujeme výhľad na celý finančný rok,“ povedal Hans Van Bylen.
„V aktuálnom finančnom roku očakávame organický rast obratu na úrovni 2 až 4 percent. V prípade upravenej marže EBIT očakávame vývoj v rozpätí 16 až 17 percent a pri upravených výnosoch EPS v strede jednociferného percentuálneho poklesu oproti predchádzajúcemu roku pri konštantných kurzových sadzbách.“

Obrat a zisk v prvom štvrťroku 2019

V prvom štvrťroku 2019 sa obrat nominálne zvýšil o 2,8 % na 4 969 mil. eur. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal zvýšenie o 0,7 %. Príspevok akvizícií a odpredajov predstavoval 0,6 %. Kurzový vývoj mal na obrat pozitívny vplyv vo výške 1,5 %.

Divízia Adhesive Technologies zaznamenala organický pokles obratu o 0,8 %, predovšetkým z dôvodu spomalenia v sektoroch elektroniky a automobilového priemyslu. Obrat divízie Beauty Care bol organicky o 2,2 % nižší v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka, a to najmä z dôvodu slabých maloobchodných výsledkov na trhoch v západnej Európe a v Číne. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala veľmi silný organický rast obratu na úrovni 4,7 %, ktorý pozitívne podporilo úspešné uvedenie nových produktov a inovácií na kľúčových trhoch.

Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste obratu skupiny opäť nadpriemerný podiel, pričom zaznamenali dobrý rast organického obratu na úrovni 2,2 %. Na vyspelých trhoch sme zaznamenali negatívny vývoj organického obratu na úrovni
-0,4 %.

Obrat v západnej Európe sa organicky znížil o 1,3 %, východoeurópske trhy dosiahli organický rast na úrovni 6,5 %. Na trhoch Afriky a Stredného východu sa obrat organicky zvýšil o 13,5 %. V severoamerickom regióne sa obrat organicky znížil o 1,1 %. Organický rast obratu v Latinskej Amerike dosiahol 8,0 % a v ázijsko-pacifickom regióne zaostal o 8,8 % za úrovňou z rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roka.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol 795 mil. eur, čo je 5,6 % pod úrovňou prvého štvrťroka 2018 (842 mil. eur).

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) predstavovala 16,0 % a za úrovňou predchádzajúceho roka zaostala o 1,4 percentuálneho bodu.

Upravené výnosy na prioritnú akciu klesli o 6,3 % z 1,43 eur v prvom štvrťroku 2018 na 1,34 eur v prvom štvrťroku 2019. Aj pri konštantných kurzových sadzbách predstavoval vývoj EPS -6,3 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu bol pri úrovni 6,6 % vyšší ako v prvom štvrťroku 2018 (6,2 %).

Voľný cash flow v celkovej hodnote 523 mil. bol v prvom štvrťroku 2019 výrazne vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (22 mil. eur). Uvedený vývoj dokazuje výnimočnú schopnosť spoločnosti generovať voľný cash flow.

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. marcu 2019 predstavovala -2 478 mil. eur (-2 895 mil. eur k 31. decembru 2018).

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies dosiahla v prvom štvrťroku mierne negatívny organický rast obratu na úrovni -0,8 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 1,7 % na 2 309 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk dosiahol 388 mil. eur v porovnaní so 410 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 16,8 % (18,1 % v prvom štvrťroku 2018).

Obrat obchodnej divízie Beauty Care sa v prvom štvrťroku organicky znížil o 2,2 %. V nominálnom vyjadrení dosiahol obrat hodnotu 960 mil. eur v porovnaní s 965 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Upravený prevádzkový zisk vo výške 144 mil. eur aj upravená výnosnosť predaja na úrovni 15,0 % boli nižšie než v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Organický rast obratu divízie Laundry & Home Care dosiahol v prvom štvrťroku úroveň 4,7 %. Nominálne sa zvýšil o 6,3 % na 1 667 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vo výške 286 mil. eur zaostal za úrovňou rovnakého štvrťroka 2018 o 1,9 %. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 17,1 % tiež zaostala za hodnotami za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roka.
 

* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu