13. 8. 2019  Düsseldorf / Německo

Henkel aktualizuje výhľad na finančný rok 2019

Zmiešané výsledky v stále náročnejšom trhovom prostredí

  • Divízia Adhesive Technologies dosiahla silné výsledky
  • Divízia Beauty Care zaostala za očakávaniami
  • Divízia Laundry & Home Care zaznamenala pozitívny vývoj
  • Obrat vo výške 5 121 mil. eur takmer na úrovni predchádzajúceho roka, organický: -0,4 %
  • Marža EBIT* na úrovni 16,5 % (-1,5 p.b.), výnos na prioritnú akciu (EPS)* vo výške 1,43 eur (-9,5 %)
  • Prvé úspechy z avizovaných iniciatív na podporu rastu
  • Investície do rastu a digitalizácie
  • Silné súvahové výsledky s dobrým riadením hotovostných tokov

V druhom štvrťroku 2019 bola spoločnosť Henkel ovplyvnená neustále náročnejším trhovým prostredím. Nominálny aj organický obrat bol takmer na úrovni predchádzajúceho roka. Upravená marža EBIT, upravený zisk EBIT a upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) zaostali za minuloročnou úrovňou.

V prvom polroku 2019 dosiahla spoločnosť Henkel mierne pozitívny vývoj organického obratu pri klesajúcej marži – v súlade s očakávaniami po oznámení vyšších investícií na podporu rastu zo začiatku roka.

„Vývoj v druhom štvrťroku bol charakterizovaný najmä výrazným prepadom dopytu v kľúčových priemyselných odvetviach, ako napríklad v automobilovom priemysle. Tento vývoj zasiahol predovšetkým náš priemyselný segment.  Napriek tomu naša divízia Adhesive Technologies zaznamenala silné obchodné výsledky s obratom takmer na úrovni predchádzajúceho roka a s výbornou maržou EBIT,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

„Vývoj maloobchodnej divízie Beauty Care výrazne zaostal za našimi očakávaniami. Na jednej strane to bolo spôsobené neuspokojivým vývojom na rozvinutých trhoch v Severnej Amerike a západnej Európe. V Čine bol maloobchodný predaj ovplyvnený pokračujúcimi úpravami zásob. Okrem toho došlo k celkovému nárastu marketingových a odbytových nákladov,“ uviedol Hans Van Bylen. „V segmente profesionálnej kozmetiky sme však naďalej pokračovali v silných obchodných výsledkoch.“

Divízia Laundry & Home Care dosiahla dobrý nárast organického obratu. Upravená marža EBIT sa udržala na vysokej úrovni aj napriek avizovaným investíciám. Novo zavedené inovácie tiež prispeli k celkovému dobrému vývoju v tomto obchodnom segmente.“

Investície do rastu a digitalizácie

„Napriek náročnému ekonomickému výhľadu budeme pokračovať v implementácii našich strategických priorít a v plánovaných investíciách na podporu rastu tak, ako bolo avizované. Zameriame sa na posilnenie nášho podnikania a budeme ďalej zvyšovať našu konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili udržateľný profitabilný rast," pokračoval Hans Van Bylen.

„Zároveň sme meniace sa ekonomické prostredie zohľadnili aj v našom výhľade na celý rok 2019.“

Aktualizovaný výhľad na finančný rok 2019

Na rozdiel od predchádzajúcich očakávaní spoločnosť Henkel v druhom polroku nepredpokladá nárast priemyselného dopytu.  Okrem toho sa predpokladá, že divízia Beauty Care v priebehu roka nenaplní pôvodné očakávania. Spoločnosť Henkel preto aktualizovala svoj výhľad na finančný rok.

Spoločnosť pôvodne očakávala organický rast obratu na úrovni 2 až 4 percent tak na úrovni skupiny, ako aj na úrovni všetkých troch obchodných divízií. V súčasnosti Henkel očakáva na úrovni skupiny organický rast obratu od 0 do 2 percent. V prípade divízie Adhesive Technologies sa očakáva organický rast obratu v rozpätí -1 až 1 percento, pri divízii Beauty Care sa očakáva organický rast obratu od -2 do 0 percent. V prípade divízie Laundry & Home Care Henkel aj naďalej očakáva organický rast na úrovni 2 až 4 percent.

Upravená výnosnosť predaja na úrovni skupiny sa aj naďalej predpokladá v rozsahu 16 až 17 percent.

Pri upravenom výnose na prioritnú akciu (EPS) Henkel v súčasnosti očakáva vývoj v strednej až hornej časti jednociferného percentuálneho pásma pod úrovňou predchádzajúceho roka pri konštantných kurzových sadzbách (pôvodne v strede jednociferného percentuálneho rastu pod úrovňou predchádzajúceho roka pri konštantných kurzových sadzbách).

Obrat a zisk v druhom štvrťroku 2019

Obrat vo výške 5 121 mil. eur v druhom štvrťroku 2019 bol takmer na úrovni predchádzajúceho roka. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal mierne negatívny vývoj vo výške -0,4 %. Príspevok akvizícií a odpredajov predstavoval 0,5 %. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv vo výške -0,5 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala mierny pokles organického obratu o -1,2 %. Organický obrat divízie Beauty Care bol o 2,4 % nižší ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala dobrý organický rast obratu na úrovni 2,0 % .

Rozvíjajúce sa trhy dosiahli výrazný organický rast obratu vo výške 3,9 %. Trhy v regióne Afriky, Stredného východu a Latinskej Ameriky zaznamenali dvojciferný rast, zatiaľ čo vyspelé trhy vykázali negatívny vývoj organického obratu na úrovni -3,2 %.

Vo vysoko konkurenčnom prostredí západoeurópskych trhov klesol organický obrat o -1,8 %. Východná Európa dosiahla zvýšenie organického obratu o 8,0 %.
V Afrike a na Strednom východe sa obrat organicky zvýšil o 16,5 %. V Severnej Amerike sa organický obrat znížil o -5,0 %. Organický rast obratu v Latinskej Amerike dosiahol 11,0 %, zatiaľ čo v ázijsko-pacifickom regióne klesol o -7,9 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) klesol o -8,6 % z 926 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na súčasných 846 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) dosiahla 16,5 %, čo je o 1,5 percentuálneho bodu menej ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa znížil o -9,5 % z 1,58 eura v druhom štvrťroku 2018 na aktuálnych 1,43 eura. Pri konštantných kurzových sadzbách klesol upravený výnos na prioritnú akciu rovnako o -9,5 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu vo výške 6,7 % bol mierne nad úrovňou druhého štvrťroka 2018 (6,3 %).

Výsledky obchodných divízií

V druhom štvrťroku 2019 dosiahol obrat divízie Adhesive Technologies hodnotu 2 422 mil. eur, čo je takmer zhodné s úrovňou z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku. Organický rast bol na úrovni -1,2 %. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 1,5 % a dosiahol 469 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2018 vyvíjala priaznivo a dosiahla 19,3 %. Osobitne pozitívny bol vývoj v oblasti riešení pre letecký a kozmický priemysel, kde bol v druhom štvrťroku zaznamenaný dvojciferný rast.

Divízia Beauty Care zaznamenala pokles organického obratu na úrovni -2,4 %. V nominálnom vyjadrení zaostal za úrovňou predchádzajúceho roka o -3,2 %, pričom dosiahol 1 002 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vo výške 122 mil. eur zaostal za úrovňou druhého štvrťroka 2018 o -34,9 %. Upravená výnosnosť predaja vykázala negatívny vývoj a dosiahla 12,2 %. Maloobchodný vývoj v divízii Beauty Care bol ovplyvnený slabými výsledkami na rozvinutých trhoch. Maloobchodné výsledky v Číne boli navyše ovplyvnené pokračujúcimi úpravami zásob. Okrem toho došlo aj k nárastu nákladov z dôvodu vyšších investícií do marketingu a odbytu a vyšších cien materiálov. Naopak, trh s profesionálnou kozmetikou pokračoval v úspešnom vývoji a opäť zaznamenal silný organický rast.

Divízia Laundry & Home Care dosiahla v druhom štvrťroku dobrý organický rast obratu na úrovni 2,0 %. V porovnaní s 1 644 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka sa obrat nominálne zvýšil o 1,3 % na hodnotu 1 666 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vo výške 279 mil. eur zaostal za úrovňou rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka o -5,3 %. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 16,8 % zaostala – podľa očakávaní – za úrovňou druhého štvrťroka 2018. Uvedený vývoj bol spôsobený najmä vyššími investíciami do marketingu a odbytu a spustením inovácií avizovaných na začiatku roka. Vývoj v obchodnom segmente divízie Home Care bol osobitne dobrý, pričom dosiahol veľmi vysokú mieru organického rastu. Zároveň boli na viacerých trhoch úspešne uvedené nové štvorkomorové disky Persil.

Obchodné výsledky v prvom polroku 2019

Za prvý polrok 2019 dosiahla spoločnosť Henkel obrat vo výške 10,1 mld. eur, čo predstavuje nárast o 1,1 %. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal zvýšenie o 0,1 %. Príspevok kurzového vývoja k obratu bol 0,4 %.

Upravený prevádzkový zisk klesol o -7,25 % z 1 768 mil. eur na 1 641 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja dosiahla 16,3 % v porovnaní so 17,7 % v prvom polroku 2018.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa znížil o -8,0 % z 3,01 eura na 2,77 eura. Pri konštantných kurzových sadzbách klesol upravený výnos na prioritnú akciu rovnako o -8,0 %.

Divízia Adhesive Technologies zaznamenala v prvom polroku 2019 mierny pokles organického obratu o -1,0 %. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 18,1 % (predchádzajúci rok: 18,5 %).

Divízia Beauty Care zaznamenala pokles organického obratu na úrovni -2,3 %. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 13,5 % (predchádzajúci rok: 17,4 %).

Divízia Laundry & Home Care zaznamenala presvedčivý organický rast obratu na úrovni 3,3 %. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 16,9 % (predchádzajúci rok: 18,2 %).

Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. júnu 2019 predstavovala -2 820 mil. eur (-2 895 mil. eur k 31. decembru 2018) a ďalej sa zlepšovala aj napriek výplate dividend v rekordnej výške približne 800 mil. eur v druhom štvrťroku.

Zameranie na udržateľný profitabilný rast

„Sledujeme dlhodobú stratégiu s jasnými prioritami a ambicióznymi cieľmi," povedal Hans Van Bylen. „Naše investície do značiek, technológií, inovácií a digitalizácie podčiarkujú naše odhodlanie dosahovať udržateľný profitabilný rast.“


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.