14. 11. 2019  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel potvrdzuje svoj výhľad na finančný rok 2019

Rozdielne výsledky v neustále náročnejšom trhovom prostredí

  • Divízia Adhesive Technologies dosiahla silné výsledky
  • Výsledky divízie Beauty Care zaostali za predchádzajúcim rokom
  • Divízia Laundry & Home Care zaznamenala pozitívny vývoj
  • Obrat skupiny vzrástol o 0,8 % na 5 077 mil. eur, organický rast: -0,3 %
  • Marža EBIT**na úrovni 16,7 % (-1,7 p.b.)
  • Zisk na prioritnú akciu* dosiahol 1,43 eura, nominálne -9,5 %, pri konštantných menových kurzoch -10,8, %
  • Zvýšené investície do značiek a digitalizácie
  • Veľmi silný vývoj voľného cash flow: 823 mil. eur (+339 mil. eur)

V treťom štvrťroku 2019 bolo podnikanie spoločnosti Henkel charakterizované neustále náročnejšími trhovými podmienkami. Obrat nominálne rástol, avšak v organickom vyjadrení mierne zaostal za minuloročnou úrovňou. Upravená marža EBIT, upravený zisk EBIT a upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) zaostali za úrovňami minulého roka, predovšetkým v dôsledku dodatočných investícií do rastu v segmentoch spotrebného tovaru a digitalizácie, ktoré boli oznámené na začiatku roka.

„V treťom štvrťroku vykázali naše obchodné divízie odlišné výsledky. Vývoj v segmente Adhesive Technologies bol ovplyvnený ďalším výrazným poklesom dopytu v našich kľúčových priemyselných odvetviach. Aj napriek tomu dokázala táto divízia dosiahnuť presvedčivé obchodné výsledky a marža EBIT znovu dosiahla veľmi vysokú úroveň," povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen. „Napriek prvým pozitívnym vplyvom našich dodatočných investícií do značiek a investícií výsledky divízie Beauty Care zaostali za úrovňou predchádzajúceho roka. Zatiaľ čo segment profesionálnej kozmetiky si udržal pozitívny vývoj, naše maloobchodné výsledky boli negatívne ovplyvnené pomalším oživovaním na trhoch v západnej Európe a pokračujúcim výpredajom zásob v Čine v súlade s očakávaniami. Úspešné zavedenie inovácií na druhej strane prispelo k pozitívnemu vývoju v rámci divízie Laundry & Home Care.

Výhľad na finančný rok 2019 potvrdený

Spoločnosť Henkel potvrdila svoj výhľad na finančný rok 2019. Spoločnosť aj naďalej očakáva organický rast obratu na úrovni skupiny v rozsahu 0 až 2 percentá. V prípade divízie Adhesive Technologies sa očakáva organický rast obratu v rozpätí -1 až 1 percento. Pri divízií Beauty Care spoločnosť Henkel predpokladá organický rast obratu od -2 do 0 percent. V prípade divízie Laundry & Home Care Henkel aj naďalej očakáva organický rast na úrovni 2 až 4 percent.

Upravená výnosnosť predaja na úrovni skupiny sa aj naďalej predpokladá v rozsahu 16 až 17 percent.

Pri upravenom výnose na prioritnú akciu (EPS) Henkel stále očakáva vývoj v strednej až hornej časti jednociferného percentuálneho pásma pod úrovňou predchádzajúceho roka pri konštantných kurzových sadzbách.

Obrat a zisk v treťom štvrťroku 2019

V treťom štvrťroku 2019 sa obrat nominálne zvýšil o 0,8 % na 5 077 mil. eur. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal mierne negatívny vývoj vo výške -0,3 %. Príspevok akvizícií a odpredajov predstavoval 0,4 %. Kurzový vývoj mal na rast obratu pozitívny vplyv vo výške 0,7 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala pokles organického obratu o 2,4 %. Organický obrat divízie Beauty Care bol o 2,2 % nižší ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Divízia Laundry & Home Care dosiahla výrazný organický rast obratu na úrovni 4,0 % .

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali uspokojivý organický rast obratu vo výške 2,7 %, zatiaľ čo vyspelé trhy vykázali negatívny vývoj organického obratu na úrovni -2,3 %.

V západnej Európe sa organický obrat vyvíjal negatívne, pričom klesol o 2,1 %. Východná Európa dosiahla zvýšenie organického obratu o 7,7 %. V Afrike a na Strednom východe sa obrat organicky zvýšil o 19,1 %. V Severnej Amerike sa organický obrat znížil o -3,1 %. Organický rast obratu v Latinskej Amerike klesol o 3,4 % a v ázijsko-pacifickom regióne sa znížil o 5,7 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) klesol o 8,2 % z 926 mil. eur v treťom štvrťroku 2018 na súčasných 850 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) dosiahla 16,7 %, čo je o 1,7 percentuálneho bodu menej ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa znížil o 9,5 % z 1,58 eura v treťom štvrťroku 2018 na aktuálnych 1,43 eura. Pri konštantných kurzových sadzbách klesol upravený výnos na prioritnú akciu rovnako o 10,8 %.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa zlepšil na 5,7 percent (tretí štvrťrok 2016: 6,6 percent)

Voľný cash flow v celkovej hodnote 823 mil. bol v treťom štvrťroku 2019 výrazne vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (484 mil. eur). Uvedený vývoj dokazuje schopnosť spoločnosti generovať voľný cash flow.

Výsledky obchodných divízií

V treťom štvrťroku 2019 dosiahol obrat divízie Adhesive Technologies hodnotu 2 395 mil. eur, čo predstavuje nárast o 0,9 % v porovnaní s úrovňou z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka. V dôsledku ďalšieho oslabovania priemyselnej výroby, predovšetkým v automobilovom priemysle, bol vývoj organického obratu záporný na úrovni -2,4 %. Upravený prevádzkový zisk vo výške 458 mil. eur zaostal za úrovňou rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka o 1,7 %. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 19,1 % tiež zaostala za hodnotami tretieho štvrťroka 2018.

Divízia Beauty Care zaznamenala pokles organického obratu o 2,2 % v treťom štvrťroku 2019. Obchodná divízia bola stále ovplyvňovaná pomalším tempom oživovania vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí západnej Európy a – podľa očakávaní – pokračujúcim výpredajom maloobchodných zásob v Číne. Na druhej strane, pozitívny vývoj zaznamenala v Severnej Amerike. Obrat nominálne klesol o 2,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a dosiahol 970 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vo výške 144 mil. eur zaostal za úrovňou tretieho štvrťroka 2018 o 21,2 %. Aj upravená výnosnosť predaja zaostala v dôsledku dodatočných investícií do rastu a rozvoja za rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka a dosiahla úroveň 14,8 %.

Vďaka dvojcifernému rastu na rozvíjajúcich sa trhoch sa divízii Laundry & Home Care v treťom štvrťroku 2019 podarilo dosiahnuť presvedčivý rast organického obratu vo výške 4,0 %. Naopak, obchodné výsledky divízie v Severnej Amerike boli aj naďalej pod tlakom. V porovnaní s 1 641 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka sa obrat nominálne zvýšil o 2,5 % na hodnotu 1 682 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vo výške 267 mil. eur zaostal za úrovňou rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka o 9,0 %. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 15,9 % zaostala za úrovňou z tretieho štvrťroka 2018 najmä v dôsledku vyšších investícií do rastu a rozvoja, ktoré boli ohlásené na začiatku roka.

Obchodné výsledky za prvých deväť mesiacov roku 2019

Za prvých deväť mesiacov roku 2019 dosiahla spoločnosť Henkel obrat vo výške 15,2 mld. eur, čo predstavuje nárast o 1,0 %. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zostal presne na rovnakej úrovni ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Príspevok kurzového vývoja k rastu obratu predstavoval 0,5 %.

Upravený prevádzkový zisk klesol o 7,25 % z 2 694 mil. eur na 2 491 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja dosiahla 16,4 % v porovnaní so 17,9 % za prvých deväť mesiacov roka 2018.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa znížil o 8,5 % z 4,59 eura na 4,20 eura. Pri konštantných kurzových sadzbách klesol upravený výnos na prioritnú akciu o 8,9 %.

Divízia Adhesive Technologies zaznamenala za prvých deväť mesiacov roka 2019 negatívny vývoj organického obratu na úrovni -1,5 %. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 18,5 % (predchádzajúci rok: 18,9 %). Divízia Beauty Care zaznamenala pokles organického obratu na úrovni -2,3 %. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 14,0 % (predchádzajúci rok: 17,7 %). Divízia Laundry & Home Care zaznamenala presvedčivý organický rast obratu na úrovni 3,5 %. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 16,6 % (predchádzajúci rok: 18,1 %).

Vďaka efektívnemu riadeniu hotovostných tokov a lepšiemu čistému prevádzkovému kapitálu voľný cash flow dosiahol za prvých deväť mesiacov roka 2019 novú rekordnú výšku. Jeho hodnota sa zvýšila o 690 mil. eur na 1 813 mil. eur.

V porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka sa čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel zlepšila takmer o miliardu eur. K 30. septembru 2019 predstavovala -2 256 mil. eur (k 31. septembru 2018 -3 248 eur).


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.