5. 3. 2020  Düsseldorf / Německo

Výsledky ovplyvnené hospodárskym spomalením a zvýšenými investíciami

Spoločnosť Henkel vykázala zmiešané obchodné výsledky za rok 2019 a predstavuje výhľad na rok 2020

 • Výsledky za rok 2019 ovplyvnené spomaľujúcim hospodárskym rastom a zvýšenými investíciami do spotrebiteľského segmentu a digitalizácie v rámci spoločnosti:
  • Obrat sa zvýšil o 1,1 % na 20 114 mil. eur, organický obrat stabilný
  • Upravená* marža EBIT na úrovni 16,0 % (-1,6 p.b.)
  • Upravený* výnos na prioritnú akciu (EPS) dosiahol 5,43 eura, nominálne -9,7 %, pri konštantných kurzových sadzbách -10,1, %
  • Voľný cash flow: 2 471 mil. eur (+554 mil. eur)
  • Dividendy** na úrovni predchádzajúceho roka: 1,85 eur na prioritnú akciu
 • Výhľad na rok 2020: ďalšie zvýšenie investícií do rastu v neistom priemyselnom trhovom prostredí
  • Organický rast obratu: 0 – 2 %
  • Upravená* marža EBIT: okolo 15 %
  • Upravený* výnos EPS: pokles v strednom až vysokom jednocifernom percentuálnom pásme pri konštantných kurzových sadzbách


„V roku 2019 boli naše obchodné výsledky celkovo zmiešané. Naša obchodná divízia Adhesive Technologies bola zasiahnutá spomalením trhu v kľúčových zákazníckych segmentoch, predovšetkým v automobilovom a elektronickom priemysle. V segmentoch spotrebného tovaru boli naše divízie Laundry & Home Care a Beauty Care na mnohých trhoch vystavené intenzívnej konkurencii,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Na začiatku roka 2019 sme oznámili náš plán na zvyšovanie investícií do rastu o 300 mil. eur ročne počnúc rokom 2019, aby sme posilnili naše značky, technológie a inovácie, ako aj zrýchlili digitálnu transformáciu spoločnosti Henkel,“ ďalej vysvetlil Carsten Knobel. V priebehu roka Henkel tieto investície do ďalšieho rastu postupne zvyšoval v rámci celej spoločnosti, ale dodatočné financovanie nebolo v plnej miere využité. Klesajúce objemy spolu so zvýšenými investíciami mali vplyv na výnosy a maržu EBIT v roku 2019. „Vďaka nášmu nepretržitému dôrazu na riadenie nákladov, vyššiu efektívnosť našich procesov a adaptáciu podnikových štruktúr sa nám podarilo tieto vplyvy čiastočne zmierniť," povedal Carsten Knobel. „Tiež sme pokračovali v investovaní do rozširovania a zlepšovania našich výrobných prevádzok a inovačných centier. Okrem toho sme posilnili naše jednotlivé obchodné divízie prostredníctvom cielených akvizícií a partnerstiev v celkovom objeme takmer 600 mil. eur.“

 „S výsledkami, ktoré sme dosiahli, však nie sme spokojní. Pre spoločnosť Henkel sme mali vyššie ambície, a preto prijmeme rozhodné opatrenia, aby sme v plnej miere využili náš rastový potenciál a zlepšili finančné výsledky v budúcnosti," zhrnul Carsten Knobel obchodný vývoj za rok 2019.

Výhľad na rok 2020

V súlade s oznámením z decembra 2019 dnes spoločnosť Henkel zverejnila svoj výhľad na celý finančný rok 2020. Spoločnosť Henkel očakáva, že v roku 2020 sa jej podarí vytvoriť organický rast obratu v pásme od 0 do 2 percent. Vzhľadom na prevládajúcu neistotu v priemyselnom prostredí a medziročný nárast investícií do marketingu a reklamy, ako aj do digitalizácie a IT s cieľom udržateľným spôsobom posilniť svoje obchodné divízie, Henkel očakáva nepriaznivý vplyv na svoje výnosy v roku 2020. Upravená marža EBIT by mal dosiahnuť približne 15 percent. Pri upravenom výnose na prioritnú akciu (EPS) sa očakáva pokles v strednom až vysokom jednocifernom percentuálnom pásme pri konštantných kurzových sadzbách.

Obrat a zisk za finančný rok 2019

Obrat sa v roku 2019 nominálne zvýšil o 1,1 % na 20 114 mil. eur. Kurzový vývoj mal na rast obratu pozitívny vplyv vo výške 0,6 %. Po upravení o tieto kurzové vplyvy obrat vzrástol o 0,5 %. Príspevok akvizícií a odpredajov predstavoval 0,5 %. Organický rast obratu, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, bol rovných 0,0 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala vývoj organického obratu na úrovni -1,5 %. Organický obrat divízie Beauty Care bol o 2,1 % nižší než v predchádzajúcom roku. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala organický rast obratu na úrovni 3,7 % .

Hlavným zdrojom vývoja organického obratu boli rozvíjajúce sa trhy, ktoré zaznamenali organický rast obratu na úrovni 2,5 %, zatiaľ čo vyspelé trhy vykázali negatívny vývoj organického obratu na úrovni -1,6 %.

Organický rast obratu v západnej Európe bol medziročne nižší o 1,2 %. Východná Európa dosiahla zvýšenie organického obratu na úrovni 6,5 %. V Afrike a na Strednom východe sa obrat organicky zvýšil o 13,3 %. V Severnej Amerike mal záporný vývoj organického obratu hodnotu -2,3 %. Organický obrat v Latinskej Amerike sa zvýšil o 4,9 %, zatiaľ čo v ázijsko-pacifickom regióne klesol o 6,5 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) klesol o 7,9 % z 3 496 mil. eur v predchádzajúcom roku na aktuálnych 3 220 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) medziročne klesla o 1,6 percentuálneho bodu na 16,0 %. Ziskovosť skupiny bola negatívne ovplyvnená zvýšenými investíciami do značiek, technológií, inovácií a digitalizácie, ktoré boli ohlásené začiatkom roku 2019. Napriek tomu neboli dodatočné finančné zdroje v plnej miere využité. Celkovo bolo v roku 2019 investovaných len približne 50 % prostriedkov z plánovaných v objeme 300 mil. eur.
Hospodársky výsledok klesol z -65 mil. eur v roku 2018 na -88 mil. eur v roku 2019. Tento vývoj bol spôsobený najmä úrokovými výdavkami z lízingových záväzkov, ktoré vyplynuli zo začatia uplatňovania medzinárodného finančného štandardu IFRS 16.

Upravený čistý zisk po odpočítaní menšinových podielov predstavoval 2 353 mil. eur v porovnaní s 2 603 mil. eur vo finančnom roku 2018.

Upravený výnos na prioritnú akciu (EPS) sa znížil o 9,7 % zo 6,01 eura vo finančnom roku 2018 na aktuálnych 5,43 eura. Pri konštantných kurzových sadzbách klesol upravený výnos na prioritnú akciu o 10,1 %.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov predložia výročnému valnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať 20. apríla 2020, návrh na vyplatenie dividend v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku, konkrétne vo výške 1,85 eura na prioritnú akciu a 1,83 eura na kmeňovú akciu. Uvedené predstavuje podiel vyplácaných dividend na úrovni 34,2 %, teda o 3,3 percentuálneho bodu vyššej než v predchádzajúcom roku, a bezpečne v rámci cieľového pásma 30 až 40 %.  

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa zlepšil o -1,2 percentuálneho bodu na 3,9 %.

Voľný cash flow dosiahol nové maximum vo výške 2 471 mil. eur (predchádzajúci rok: 1 917 mil. eur)  

Čistá finančná pozícia sa ďalej zlepšila a rok uzatvárala na hodnote -2 045 mil. eur (k 31. decembru 2018: -2 895 mil. eur).

Výsledky obchodných divízií

Obrat divízie Adhesive Technologies sa vo finančnom roku 2019 nominálne zvýšil o 0,6 % na 9 461 mil. eur. V náročných priemyselných podmienkach s výrazným poklesom v automobilovom a elektronickom sektore obrat organicky klesol o 1,5 %. Upravený prevádzkový zisk sa medziročne znížil o 2,8 % a dosiahol 1 712 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja dosiahla 18,1 % (predchádzajúci rok: 18,7 %).

Divízia Beauty Care vykázala negatívny vývoj organického obratu na úrovni -2,1 % vo finančnom roku 2019. Nominálne obrat zaostal za predchádzajúcim rokom o 1,8 % a dosiahol 3 877 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk medziročne klesol o 23,1 % na 519 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa medziročne znížila na 13,4 % (predchádzajúci rok: 17,1 %), najmä z dôvodu znižovania hrubej marže a zvýšených investícií do značiek, technológií, inovácií a digitalizácie.

Divízia Laundry & Home Care zaznamenala vo finančnom roku 2019 presvedčivý organický rast obratu na úrovni 3,7 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 3,7 % na 6 656 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vo výške 1 096 mil. eur zaostal za úrovňou predchádzajúceho roka o 5,7 %. Upravená výnosnosť predaja klesla o 1,6 percentuálneho bodu na 16,5 % najmä z dôvodu zvýšených investícií do značiek, technológií, inovácií a digitalizácie.

Nový strategický rámec: Úspešné 20. roky vďaka účelnému rastu

„Z pohľadu ďalšie rozvoja sme definovali nový strategický rámec pre účelný rast, ktorý spoločnosti Henkel zabezpečí úspešný rozvoj v budúcnosti. Stavajúc na silných základoch a motivácii naším spoločným odhodlaním vytvárať udržateľné hodnoty základné prvky tohto rámca tvoria úspešné portfólio, konkurenčná výhoda v oblastiach inovácií, udržateľnosti a digitalizácie, ako aj prevádzkové modely pripravené na budúcnosť, ktoré majú pevnú oporu v našej kultúre spolupráce a v našich angažovaných ľuďoch,“ povedal Carsten Knobel.


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu
** Návrh pre akcionárov na výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 20. apríla 2020

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.