6. 3. 2020  Düsseldorf / Německo

Nový strategický rámec pre účelný rast

Henkel spúšťa agendu rastu

 • Nastavenie budúceho smerovania s novým strategickým rámcom
  • Starostlivo budovať úspešné portfólio
  • Urýchliť prínosné inovácie prostredníctvom zvýšených investícií
  • Zvýšiť udržateľnosť na základe doterajších skúseností s ambicióznymi cieľmi
  • Transformovať digitálne služby na tvorcu hodnôt pre zákazníkov a spotrebiteľov
  • Prebudovať prevádzkové modely na štíhle, rýchle a jednoduché
  • Posilniť kultúru spolupráce s angažovanými ľuďmi
 • Agenda rastu podporená stredno až dlhodobými finančnými ambíciami
  • Organický rast obratu v pásme 2-4 %
  • Rast upravených výnosov* na prioritnú akciu v strednom až vysokom jednocifernom percentuálnom pásme pri konštantných kurzových sadzbách
  • Dôraz na nárast voľného cash flow

Na prezentácii 5. marca pre investorov, analytikov a médiá predstavila spoločnosť Henkel svoj nový strategický rámec budúceho rozvoja.

„V spoločnosti Henkel staviame na pevných základoch pre budúcnosť: silné značky a inovatívne technológie, atraktívne obchodné divízie s vedúcim postavením na mnohých svetových trhoch, vysoko špecializovaný tím, ako aj výborná súvaha s veľkými možnosťami generovať hotovosť. Naše celkové výsledky však v poslednom čase zaostávajú za našimi ambíciami a očakávaniami našich akcionárov. Z hľadiska budúcnosti vieme, že sa dokážeme zlepšiť a aj sa zlepšíme,“ povedal Carsten Knobel, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Na základe dôkladnej analýzy našich silných stránok a potreby zmeny sme vypracovali nový strategický rámec pre našu spoločnosť. Tento rámec nám pomôže k úspechu spoločnosti Henkel v 20. rokoch s jednoznačným zameraním na účelný rast. To znamená vytvárať mimoriadnu hodnotu pre zákazníkov a spotrebiteľov, aby sme mohli prerásť naše trhy, posilniť naše vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti a umožniť našim zamestnancom rásť, profesionálne aj osobne, prostredníctvom práce v spoločnosti Henkel,“ bližšie vysvetlil Carsten Knobel.

„Z pohľadu ďalšieho rozvoja bude náš strategický rámec pre účelný rast viesť k úspešnému rozvoju spoločnosti Henkel v budúcnosti a bude sa časom ďalej vyvíjať. Základnými prvkami tohto rámca sú úspešné portfólio, konkurenčná výhoda v oblastiach inovácií, udržateľnosti a digitalizácie, ako aj prevádzkové modely pripravené na budúcnosť, ktoré majú pevnú oporu v našej kultúre spolupráce a v našich angažovaných ľuďoch. Naše odhodlanie dosiahnuť účelný rast sa tiež odráža v našich stredno až dlhodobých finančných ambíciách,“ zhrnul Carsten Knobel.

Starostlivo budovať úspešné portfólio

Kľúčovým prvkom budúceho smerovania je aktívne riadenie portfólia. Spoločnosť Henkel identifikovala značky a kategórie produktov s celkovým objemom obratu viac než jedna miliarda eur, predovšetkým vo svojich segmentoch spotrebného tovaru, z ktorých približne 50 % plánuje do roku 2021 odpredať alebo zrušiť ich výrobu. Okrem toho, zlúčenia a akvizície zostávajú neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti Henkel. Kľúčovými kritériami pre akvizície sú dostupnosť, strategické postavenie a finančná atraktivita potenciálnych cieľových subjektov. Henkel využije svoju silnú súvahovú pozíciu na realizáciu akvizícií s vysokým prínosom. Kým v prípade divízie Adhesive Technologies je cieľom spoločnosti Henkel posilniť svoje technologické líderstvo prostredníctvom akvizícií, pri spotrebiteľských segmentoch sa spoločnosť zameria na krajiny a kategórie produktov, v ktorých si udržiava vedúce postavenie, ako aj na „biele miesta“ a nové obchodné modely.

Konkurenčná výhoda: inovácie, udržateľnosť, digitalizácia

S cieľom ďalej posilniť svoju konkurenčnú výhodu sa spoločnosť Henkel zameria na zrýchlenie prínosných inovácií, na posilnenie udržateľnosti ako faktora na odlíšenie sa od konkurencie a na transformáciu digitálnych služieb na tvorcu zákazníckych a spotrebiteľských hodnôt.

Urýchliť prínosné inovácie prostredníctvom zvýšených investícií

Cieľom spoločnosti Henkel je urýchliť prínosné inovácie s podporou zvýšených investícií. Súčasťou tohto snaženia bude posilnenie inovačného prístupu, napríklad rozšírením využívania digitálnych nástrojov a dát na rýchlejší a lepší prístup k informáciám. Rozhodovanie v rámci spoločnosti sa bude Henkel snažiť viac priblížiť trhu s využitím potenciálu otvorených inovácií a ideového crowdsourcingu, zároveň však bude posilňovať svoje agilné prístupy a pokračovať v investíciách do inkubátorov a inovačných centier. To by malo umožniť vyvíjať prínosné inovácie v rámci všetkých troch obchodných divízií. Inovácie a značky budú konzistentne podporované investíciami v kľúčových kategóriách a regiónoch. Spoločnosť Henkel sa preto zaviazala ďalej zvýšiť investície do rastu v oblasti reklamy, digitalizácie a IT o 350 miliónov eur v porovnaní s rokom 2018.

Zvýšiť udržateľnosť na základe doterajších skúseností s ambicióznymi cieľmi

Vychádzajúc zo svojich bohatých skúseností a pokroku v dosahovaní cieľov stanovených do roku 2020 a ďalej, spoločnosť Henkel má za cieľ posilniť udržateľnosť ako faktor, ktorým sa odlíši od konkurencie. Spoločnosť si stanovila ďalšie míľniky v troch kľúčových tematických oblastiach, ktoré sú vysoko relevantné z pohľadu spotrebiteľov, zákazníkov, obchodných partnerov a verejnosti ako takej: S cieľom zvýšiť svoj pozitívny dopad na klímu do roku 2040 spoločnosť plánuje znížiť uhlíkovú stopu svojej výroby o 65 percent a spoločne so svojimi spotrebiteľmi, zákazníkmi a dodávateľmi ušetriť do roku 2025 100 miliónov ton CO2. Z pohľadu podpory obehového hospodárstva a nulovej tvorby plastového odpadu v životnom prostredí si spoločnosť Henkel na rok 2025 stanovila ambiciózne ciele v oblasti obalov: 100 % obalov, ktoré Henkel používa, bude recyklovateľných alebo opätovne použiteľných** a zároveň chce spoločnosť o 50 percent znížiť množstvo nových plastov z fosílnych surovín, ktoré používa na balenie svojich spotrebiteľských produktov.

Henkel chce tiež posilniť svoj pozitívny sociálny vplyv na komunity – prostredníctvom 100 % zodpovednosti pri získavaní zdrojov, zapojením svojich viac než 50 000 angažovaných zamestnancov a pomocou pri zlepšovaní života 20 miliónov ľudí na celom svete do roku 2025.

Udržateľnosť bude mať pevné miesto vo všetkých činnostiach. Udržateľnosť bude ústredným pilierom inovačných stratégií spotrebiteľských obchodných divízií Beauty Care and Laundry & Home Care, ktoré budú budovať svoje produktové portfóliá s osobitným dôrazom na udržateľné obalové riešenia a ďalšie zavádzanie značiek, ktoré majú zmysel. Divízia Adhesive Technologies bude pokračovať vo využívaní svojho potenciálu prostredníctvom produktov a technológií, ktoré určujú priemyselné štandardy.

Transformovať digitálne služby na tvorcu hodnôt pre zákazníkov a spotrebiteľov

Ďalším cieľom spoločnosti Henkel je transformovať svoje digitálne služby na tvorcu hodnôt pre zákazníkov a spotrebiteľov. Rozšírením existujúcich a budovaním nových digitálnych platforiem pre priame vzťahy so spotrebiteľmi chce Henkel posilniť angažovanosť a digitálny odbyt svojich obchodných divízií v segmentoch spotrebného tovaru. Na spotrebiteľa orientovaná end-to-end digitalizácia v priemyselných odvetviach bude sledovať vytváranie nových obchodných príležitostí a ďalšiu digitalizáciu zákazníckej skúsenosti v rámci všetkých kontaktných miest. Okrem toho bude spoločnosť Henkel ďalej pokračovať vo svojej end-to-end integrácii dát. To spoločnosti umožní napríklad vytvárať inovatívne a cielené riešenia s podporou umelej inteligencie. Henkel bude tiež investovať do odborníkov na digitalizáciu, hlavne dátových vedcov a inžinierov, pripravených na budúcnosť, ktorí majú hlboké odborné znalosti technologického priemyslu. A nakoniec, spoločnosť Henkel chce umožniť zameranie a efektívnosť digitálneho podnikania. Spoločnosť Henkel úplne zreorganizuje svoje digitálne nastavenie a vytvorí novú digitálnu štruktúru pod názvom „Digitálne podnikanie“. Koncom minulého roka spoločnosť Henkel vytvorila novú pozíciu riaditeľa pre digitalizáciu a informatizáciu (CDIO – Chief Digital and Information Officer). Všetky tímy pre digitalizáciu a IT v rámci spoločnosti Henkel sa teraz spoja pod vedením CDIO, ktorý sa zodpovedá priamo predsedovi predstavenstva spoločnosti.

Nové „Digitálne podnikanie" spoločnosti Henkel stojí na dvoch pilieroch: prvým sú „Podnikové technológie“, prostredníctvom ktorých sa bude presadzovať efektívnosť v celom hodnotovom reťazci nepretržitou optimalizáciou podnikových procesov a IT systémov. Druhým pilierom je „Henkel Digital“, nová špecializovaná divízia pre trhovo orientovanú inkubáciu a inovácie. Pod touto hlavičkou Henkel plánuje vytvoriť digitálne inovačné centrá v Berlíne, Silicon Valley a v Ázii.

Prebudovať prevádzkové modely na štíhle, rýchle a jednoduché

Henkel transformuje svoje prevádzkové modely v rámci celej spoločnosti tak, aby boli štíhlejšie, rýchlejšie a jednoduchšie, a bude neustále zlepšovať konkurencieschopnosť svojich procesov a štruktúr. Spoločnosť má ambíciu zvýšiť svoje úsilie pri zavádzaní nových obchodných modelov, rýchlejším rozhodovaním sa ešte viac priblížiť k svojim zákazníkom a spotrebiteľom a kontinuálne zvyšovať efektivitu.

Posilniť kultúru spolupráce s angažovanými ľuďmi

Kľúčom k budúcemu úspechu spoločnosti Henkel sú silná podniková kultúra, spoločne zdieľané hodnoty a jednoznačne definovaný rámec tímovej spolupráce. Ako prvý krok spoločnosť Henkel v roku 2019 zaviedla nové Líderské záväzky pre všetkých svojich zamestnancov. Spoločnosť Henkel plánuje urýchliť túto kultúrnu cestu, v centre ktorej budú uvedené záväzky, a bude presadzovať kultúru spolupráce a posilňovania postavenia zamestnancov, zvyšovať kvalifikáciu svojich zamestnancov, aby boli pripravení na budúcnosť, a umožní svojim ľuďom ďalší rast a rozvoj.

Stredno až dlhodobé finančné ambície

„Náš nový strategický rámec pre účelný rast sa odráža aj v našich stredno až dlhodobých finančných ambíciách: organický rast obratu medzi 2 a 4 percentami, rast upravených* výnosov na prioritnú akciu v rámci stredného až vysokého jednociferného percentuálneho pásma pri konštantných kurzových sadzbách a neustály dôraz na zvyšovanie voľného cash flow," povedal Carsten Knobel.

„Aby som to zhrnul, sme presvedčení, že dnes sme položili základy budúceho úspešného rozvoja spoločnosti Henkel. Teraz sa zameriame na implementáciu týchto opatrení, ktoré povedú k zmene a ďalšiemu posilňovaniu našej agendy rastu,“ dodal Carsten Knobel.


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu
** S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.